Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.11.2003. - 30.06.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.25

Rīgā 2002.gada 15.janvārī (prot. Nr.3 23.§)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noziedzības un korupcijas novēršanas padome (turpmāk — padome) ir institūcija, kuras mērķis ir koordinēt un pilnveidot valsts institūciju darbību noziedzības un korupcijas novēršanā un apkarošanā.

II. Padomes funkcijas un tiesības

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. koordinēt noziedzības un korupcijas novēršanas stratēģijas izstrādi un pārraudzīt tās īstenošanu;

2.2. koordinēt un pilnveidot valsts institūciju darbību noziedzības un korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī veicināt minētās darbības efektivitāti;

2.3. izskatīt priekšlikumus tiesību aktu projektu izstrādei noziedzības un korupcijas novēršanas jomā un pieņemt lēmumu par attiecīgā tiesību akta projekta virzību noteiktajā kārtībā;

2.4. organizēt noziedzības un korupcijas cēloņu kriminoloģisko izpēti, prognozēt iespējamās nelabvēlīgās sekas un apstākļus, kā arī organizēt to novēršanu;

2.5. īstenojot Eiropas Savienības kopējo tieslietu un iekšlietu politiku, koordinēt Latvijas tiesībaizsardzības institūciju darbību cīņā pret noziedzību un korupciju;

2.6. koordinēt Latvijas tiesībaizsardzības institūciju sadarbību ar starptautiskajām institūcijām;

2.7. veicināt sabiedrības iesaistīšanos noziedzības un korupcijas novēršanā.

3. Padomes uzdevumus un pieņemtos lēmumus padomes locekļi īsteno, ievērojot likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirtās tiesības un pilnvaras.

4. Padomei ir tiesības:

4.1. izvērtēt noziedzības un korupcijas novēršanā iesaistīto institūciju darbību un tās efektivitāti, kā arī iesniegt izvērtēšanas rezultātus attiecīgajai institūcijai;

4.2. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām padomes darbam nepieciešamo informāciju, atzinumus un paskaidrojumus;

4.3. uzaicināt piedalīties padomes sēdē valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas;

4.4. pasūtīt pētījumus Kriminoloģisko pētījumu centram un citām zinātniskajām iestādēm;

4.5. sniegt priekšlikumus normatīvo aktu projektu izstrādē un uzdot ministrijām izstrādāt normatīvo aktu projektus noziedzības un korupcijas novēršanas jomā, kā arī veikt citus pasākumus šī nolikuma 2.punktā minēto funkciju izpildei.

III. Padomes sastāvs un darba kārtība

5. Padomes sastāvā ir:

5.1. Ministru prezidents (padomes priekšsēdētājs);

5.2. tieslietu ministrs (padomes priekšsēdētāja vietnieks);

5.3. iekšlietu ministrs (padomes priekšsēdētāja vietnieks);

5.4. ārlietu ministrs;

5.5. izglītības un zinātnes ministrs;

5.6. finanšu ministrs;

5.7. veselības ministrs;

5.8. ģenerālprokurors;

5.9. Latvijas Bankas prezidents;

5.10. Satversmes aizsardzības biroja direktors;

5.11. valsts kontrolieris.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

6. Pēc padomes priekšsēdētāja uzaicinājuma padomes sēdēs kā eksperti un konsultanti var piedalīties arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.

7. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse padomes locekļu.

8. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic viens no padomes priekšsēdētāja vietniekiem.

9. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

10. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

11. Padomes priekšsēdētājs:

11.1. ne retāk kā reizi trijos mēnešos sasauc padomes sēdes, apstiprina to darba kārtību un vada padomes sēdes;

11.2. ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām padomes darbam nepieciešamo informāciju, atzinumus un paskaidrojumus;

11.3. paraksta padomes lēmumus, sēžu protokolus un citus padomes dokumentus;

11.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi;

11.5. kontrolē padomes lēmumu izpildi.

12. Padomes sēdes var sasaukt arī tad, ja to ierosina vismaz divi padomes locekļi vai viens no padomes priekšsēdētāja vietniekiem.

13. Padomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus un pieņemtos lēmumus, kā arī personas, kuras piedalījušās sēdē, un personas, kuras uzstājušās par attiecīgo jautājumu.

IV. Padomes darba nodrošinājums

14. Padomes pastāvīgo funkciju izpildi nodrošina padomes sekretārs, kas vada Noziedzības un korupcijas novēršanas padomes sekretariātu (turpmāk — sekretariāts).

15. Sekretariātam ir šādas funkcijas:

15.1. sagatavot padomes sēdes darba kārtību;

15.2. sagatavot padomes sēdē izskatāmos materiālus;

15.3. kontrolēt padomes lēmumu izpildi;

15.4. nodrošināt informācijas apmaiņu starp institūcijām un amatpersonām, kuras iesaistītas padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanā, kā arī padomes priekšsēdētāja uzdevumā veikt citus pasākumus šī nolikuma 2.punktā minēto funkciju izpildei.

16. Sekretariāta darbību nodrošina Tieslietu ministrija. Padomes sekretārs ir pakļauts tieslietu ministram.

17. Katras padomē pārstāvētās institūcijas vadītājs norīko savas institūcijas amatpersonu darbībai sekretariātā.

18. Padomes sekretārs veic nacionālā koordinatora funkcijas jautājumos, kas saistīti ar Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstu un Kipras pirmsiestāšanās paktu par organizēto noziedzību.

V. Padomes komisija

19. Padomes sastāvā darbojas Narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas koordinācijas komisija (turpmāk — komisija).

20. Komisijas uzdevums ir koordinēt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un citu publisko un privāto tiesību subjektu darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās un nelegālās aprites kontrolē un narkomānijas novēršanā un apkarošanā.

21. Komisijas priekšsēdētājs ir iekšlietu ministrs.

22. Komisijas sastāvā ir:

22.1. izglītības un zinātnes ministrs;

22.2. finanšu ministrs;

22.3. veselības ministrs;

22.4. tieslietu ministrs.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

23. Komisijas ekspertu sastāvā ir:

23.1. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieks;

23.2. bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Narkoloģijas centrs" direktors;

23.3. bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Narkoloģijas centrs" Statistikas, profilakses un metodiskās daļas vadītājs;

23.4. Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors;

23.5. Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktora vietnieks;

23.6. Veselības ministrijas Veselības departamenta direktors;

23.7. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors;

23.8. Eiropas Savienības PHARE Narkotiku programmas nacionālais koordinators;

23.9. komisijas atbildīgais sekretārs.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

24. Komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgi piedalīties ģenerālprokurors un Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs, kā arī viņu pilnvarotas amatpersonas.

25. Ģenerālprokuroram un Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājam ir tiesības iesniegt izskatīšanai komisijas sēdē savus priekšlikumus.

VI. Komisijas funkcijas un tiesības

26. Komisijai ir šādas funkcijas:

26.1. izstrādāt un īstenot Latvijas stratēģiju un rīcības plānu narkotisko un psihotropo vielu kontrolei un pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanai;

26.2. koordinēt un veicināt valsts institūciju savstarpējo sadarbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru ražošanas, tirdzniecības, uzskaites, glabāšanas un citu legālās un nelegālās aprites veidu kontroles jomā;

26.3. sagatavot priekšlikumus likumu, līgumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādei par narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru ražošanu, izplatīšanu, tirdzniecību un citiem legālās un nelegālās aprites veidiem, kā arī par narkomānijas profilaksi un apkarošanu;

26.4. sagatavot priekšlikumus ieteikumu izstrādei par narkomānijas profilaksi un apkarošanu;

26.5. veicināt patiesas informācijas izplatīšanu jautājumos par narkotisko un psihotropo vielu lietošanas izplatību Latvijā un to iedarbības kaitīgumu, kā arī par prekursoru nelegālo apriti;

26.6. apvienot un koordinēt valsts, pašvaldību un sabiedrisko institūciju — ministriju, to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu, kā arī citu publisko un privāto tiesību subjektu — darbību Latvijas narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses stratēģijas izpildē;

26.7. veicināt no narkotiskajām un psihotropajām vielām atkarīgo cilvēku medicīnisko un sociālo aprūpi;

26.8. pieprasīt, apkopot, analizēt un katru gadu izdot statistisko informāciju par visām jomām, kas saistītas ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un prekursoriem;

26.9. sekmēt zinātniskos pētījumus narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites un narkomānijas apkarošanas jautājumos;

26.10. sniegt ieteikumus par budžeta līdzekļu un starptautisko organizāciju piešķirto līdzekļu izmantošanu narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru kontroles un narkomānijas profilakses pasākumu īstenošanai un pieprasīt pārskatus par līdzekļu izlietojumu;

26.11. veicināt narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites kontroles efektivitāti.

27. Lai īstenotu šī nolikuma 26.5.apakšpunktā minētās funkcijas, komisija:

27.1. sniedz minēto informāciju presei un citiem sabiedrības informācijas līdzekļiem;

27.2. organizē seminārus un konferences par jaunākajām tendencēm narkotisko un psihotropo vielu legālās aprites kontroles un nelegālās aprites apkarošanas jomā un par narkomānijas profilaksi, metodēm un praktisko pieredzi;

27.3. uztur sakarus ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām;

27.4. veicina ārvalstu ekspertu piedalīšanos informatīvajās konferencēs, mācību kursos, semināros un konsultācijās;

27.5. plāno un analizē sadarbību ar ārvalstu ekspertiem;

27.6. koordinē komisijas sadarbību ar Eiropas Savienības PHARE programmas izpildītājiem Latvijā;

27.7. sadarbojas ar ANO Narkotiku kontroles programmas Baltijas reģionālo biroju Latvijā un veicina tā darbības efektivitāti.

28. Lai īstenotu šī nolikuma 26.11.apakšpunktā minētās funkcijas, komisija:

28.1. sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem veicina datu sistemātiskas vākšanas, apstrādes un informācijas izplatīšanas mehānisma attīstību;

28.2. izstrādā plānu palīdzības organizēšanai ANO Narkotiku kontroles programmas ietvaros;

28.3. nodrošina kompleksas tiesību sargāšanas sistēmas ieviešanu narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites kontroles un nelegālās aprites apkarošanas jomā;

28.4. nosaka prioritātes narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites kontroles un nelegālās aprites un narkomānijas apkarošanas jomā;

28.5. pamatojoties uz iegūto informāciju, katru gadu analizē situāciju un sagatavo pārskatu, kurā atspoguļoti informācijas avoti, situācijas noteicēji faktori un situācijas uzlabošanai veiktie pasākumi, kā arī priekšlikumi normatīvo aktu projektu izstrādei, modificētie informācijas ieguves un apstrādes mehānismi, narkomānijas attīstībā prognozējamās tendences un sekas.

29. Komisijai ir tiesības:

29.1. pieprasīt un saņemt no jebkurām valsts vai pašvaldību institūcijām, to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajām iestādēm, kā arī sabiedriskajām organizācijām ziņas par:

29.1.1. narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru ražošanu, patēriņu, importu, eksportu, tranzītu, attiecīgo vielu arestu un ar to saistītajām darbībām, nelegālo apriti (tās veidiem un apjomu) un ar to saistītajiem likumpārkāpumiem;

29.1.2. narkotiskās vielas saturošu augu sējumu platībām un minēto sējumu iznīcināšanu;

29.1.3. no narkotiskajām un psihotropajām vielām atkarīgo slimnieku atklāšanu, ārstēšanu un rehabilitāciju;

29.1.4. profilaktisko pasākumu veikšanu;

29.2. organizēt komisijas un tās apakškomisiju lēmumu izpildes pārbaudes;

29.3. pieprasīt, lai attiecīgā institūcija vai amatpersona likumā noteiktajos termiņos sniegtu nepieciešamo informāciju par komisijas iesniegtajiem lēmumiem, priekšlikumiem vai jautājumiem;

29.4. pieaicināt darbam komisijā speciālistus, ekspertus, zinātniekus un sabiedrības pārstāvjus;

29.5. sadarboties ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un institūcijām un, ja nepieciešams, vērsties pie tām pēc palīdzības;

29.6. veidot apakškomisijas uzdevumu veikšanai galvenajos darbības virzienos;

29.7. izskatīt savā kompetencē esošos jautājumus atsevišķā padomes sēdē;

29.8. uzaicināt attiecīgās amatpersonas sniegt komisijas sēdē pārskatu savas kompetences ietvaros;

29.9. veikt citas darbības šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei.

30. Komisijas darbu vada un organizē tās priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs:

30.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv komisiju;

30.2. sasauc komisijas sēdes un vada tās;

30.3. normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros apstiprina komisijas un apakškomisijas lēmumus;

30.4. ir atbildīgs par komisijas darbu un noteikto uzdevumu izpildi;

30.5. dod rīkojumus par apakškomisiju izveidošanu konkrētu uzdevumu veikšanai.

31. Komisijas sēžu starplaikā komisijas darbību koordinē atbildīgais sekretārs. Atbildīgo sekretāru darbībai sekretariātā norīko komisijas priekšsēdētājs.

32. Komisijas atbildīgā sekretāra pienākumi:

32.1. sagatavot komisijas sēdes darba kārtību un informēt par to komisijas sēdes dalībniekus;

32.2. sagatavot komisijas lēmumu un rīkojumu projektus;

32.3. apkopot informāciju par komisijas lēmumu izpildi;

32.4. kārtot komisijas lietvedību;

32.5. saskaņā ar komisijas priekšsēdētāja pilnvarojumu pārstāvēt komisiju, kā arī veikt citus ar komisijas darbību saistītus uzdevumus.

33. Komisija organizē sēdes ne retāk kā četras reizes gadā. Ja nepieciešams, komisijas priekšsēdētājs sasauc ārkārtas sēdi.

34. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

35. Komisijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzaicināt piedalīties komisijas sēdē jebkuru citu personu.

36. Komisijas locekļi:

36.1. savas kompetences ietvaros pārbauda attiecīgo ANO konvenciju, starptautisko līgumu, likumu, šī nolikuma un citu normatīvo aktu, kā arī komisijas lēmumu izpildi;

36.2. piedalās komisijas sēdēs;

36.3. piedalās komisijas lēmumu un priekšlikumu sagatavošanā;

36.4. apkopo informāciju par situāciju nozarē, kuru viņi pārstāv komisijā, kā arī apkopo situācijas uzlabošanai iesniegtos priekšlikumus atbilstoši attiecīgās nozares un komisijas interesēm un Latvijas stratēģijai narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses jomā;

36.5. norīko attiecīgo ministriju speciālistus un ekspertus darbam apakškomisijās;

36.6. apstiprina komisijas ekspertu izstrādātos priekšlikumus un lēmumu projektus narkotisko un psihotropo vielu legālās aprites kontroles un nelegālās aprites un narkomānijas apkarošanas jomā.

37. Komisijas eksperti:

37.1. vada apakškomisijas;

37.2. izstrādā priekšlikumus un lēmumu projektus narkotisko un psihotropo vielu legālās aprites kontroles un nelegālās aprites un narkomānijas apkarošanas jomā;

37.3. izstrādātos priekšlikumus un lēmumu projektus iesniedz apstiprināšanai komisijas sēdēs;

37.4. piedalās komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

VII. Komisijas apakškomisijas

38. Komisijas sastāvā ir apakškomisijas, kuras tiek izveidotas ar komisijas priekšsēdētāja rīkojumu. Apakškomisiju sastāvā iekļauj ministriju speciālistus un ekspertus, kā arī zinātniekus un sabiedrības pārstāvjus.

39. Apakškomisiju sēdēs var piedalīties komisijas locekļi un šī nolikuma 23.punktā minētās personas.

40. Apakškomisijas īsteno šajā nolikumā noteiktos komisijas uzdevumus.

41. Apakškomisijas ir tiesīgas komisijas priekšsēdētāja uzdevumā uzaicināt piedalīties apakškomisijas sēdē valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus.

42. Apakškomisiju locekļi ir tiesīgi piedalīties komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

VIII. Noslēguma jautājums

43. Atzīt par spēku zaudējušiem:

43.1. Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumus Nr.249 "Narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas koordinācijas komisijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 117.nr.; 1997, 132.nr.);

43.2. Ministru kabineta 1997.gada 18.februāra noteikumus Nr.75 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 54./55., 309./310.nr.; 2000, 44./46.nr.);

43.3. Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumus Nr.337 "Korupcijas novēršanas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 246./247.nr.; 1998, 10.nr.; 1999, 116./118., 366./367.nr.; 2000, 64./65., 230./232.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
28.11.2003