Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 15. janvāra noteikumus Nr. 25 "Noziedzības un korupcijas novēršanas padomes nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 75

Rīgā 1997.gada 18.februārī (prot. nr.10 13.§)

Noziedzības novēršanas padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Likuma par dažu
Latvijas Republikas Augstākās padomes
un Latvijas Republikas Augstākās padomes
Prezidija lēmumu atcelšanu
2.pantu

1. Noziedzības novēršanas padome (turpmāk - Padome) ir koordinējoša un informatīva institūcija, kuras mērķis ir pilnveidot valsts institūciju darbību noziedzības un citu antisociālu parādību novēršanā.

2. Padomes uzdevumi ir:

2.1. izstrādāt priekšlikumus valsts politikai un stratēģijai cīņā pret noziedzību;

2.2. koordinēt valsts institūciju darbību cīņā pret noziedzību un tās cēloņiem, kā arī risināt konkrētus to kompetencē esošus uzdevumus;

2.3. izskatīt Padomes locekļu, valsts, pašvaldību un citu institūciju iesniegtos tiesību aktu projektus un priekšlikumus noziegumu skaita samazināšanai, kā arī organizēt minēto projektu un priekšlikumu ekspertīzi;

2.4. organizēt noziedzības cēloņu kriminoloģisko izpēti, prognozēt iespējamās nelabvēlīgās sekas un apstākļus un organizēt to novēršanu;

2.5. organizēt sabiedrības tiesisko izglītošanu atbilstoši valsts politikai cīņā pret noziedzību.

3. Padomes uzdevumus un pieņemtos lēmumus Padomes locekļi īsteno, ievērojot likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirtās tiesības un pilnvaras.

4. Padomei ir tiesības:

4.1. uzaicināt uz Padomes sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas;

4.2. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām Padomes darbam nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus;

4.3. pasūtīt pētījumus Kriminoloģisko pētījumu centram un citām zinātniskajām iestādēm;

4.4. izstrādāt tiesību aktu projektus un veikt citus pasākumus šo noteikumu 2.punktā noteikto uzdevumu izpildei.

5. Padomes sastāvā ir:

5.1. Ministru prezidents (Padomes priekšsēdētājs);

5.2. finansu ministrs;

5.3. ģenerālprokurors;

5.4. iekšlietu ministrs;

5.5. Satversmes aizsardzības biroja direktors;

5.6. tieslietu ministrs.

6. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļu skaita.

7. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

8. Ja, pieņemot lēmumu, balsu skaits sadalījies vienādi, izšķirīgā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

9. Padomes priekšsēdētājs:

9.1. ne retāk kā reizi mēnesī sasauc Padomes sēdes, apstiprina to darba kārtību un vada Padomes sēdes;

9.2. ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām Padomes darbam nepieciešamo informāciju un atzinumus;

9.3. uzaicina piedalīties Padomes sēdēs un iesaista atzinumu izstrādē attiecīgās amatpersonas un speciālistus;

9.4. paraksta Padomes lēmumus, sēžu protokolus un citus Padomes dokumentus;

9.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Padomi;

9.6. kontrolē Padomes lēmumu izpildi.

10. Padomes sēdes darba kārtību izstrādā, izskatāmos materiālus sagatavo un Padomes darbu tehniski nodrošina Iekšlietu ministrija.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem:

11.1. Ministru kabineta 1994.gada 12.jūlija rīkojumu nr.351-r "Par Noziedzības novēršanas nacionālo padomi" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 97.nr.);

11.2. Ministru kabineta 1995.gada 20.jūnija noteikumus nr.155 "Grozījums Noziedzības novēršanas nacionālās padomes nolikumā" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 99.nr.);

11.3. Ministru kabineta 1996.gada 2.janvāra noteikumus nr.1 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 12.jūlija rīkojumā nr.351-r "Par Noziedzības novēršanas nacionālo padomi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 3.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Iekšlietu ministrs D.Turlais

22.02.1997