Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.11.2003. - 30.12.2003. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumus Nr. 736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju".
Latvijas Republikas noteikumi Nr. 155 

Rīgā (prot. nr.22 4.§) 1997.gada 22.aprīlī
Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par dabas resursu nodokli" 10.panta pirmo daļu
un likuma "Par zemes dzīlēm" 10.panta pirmo daļu
I. Noteikumos lietotie termini

(Nodaļa MK 17.11.1998. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

Iekšējie piekrastes ūdeņi — ūdeņi zemes pusē no līnijas, no kuras tiek mērīts teritoriālo ūdeņu platums, ūdensteču gadījumā to paplašina līdz saldūdens robežai.

Izplūdes prasības — prasības, kas atbilstoši noteiktajai robežkoncentrācijai izvirzītas bīstamo vielu koncentrācijai notekūdeņos to izplūdes vietā.

Karpveidīgo zivju ūdeņi — ūdeņi, kuros dzīvo vai kuros iespējams nodrošināt karpveidīgo zivju, kā arī citu zivju sugu (līdakas, asari, zuši) eksistenci.

Komunālie notekūdeņi — sadzīves notekūdeņi, sadzīves un ražošanas notekūdeņu sajaukums un lietus notekūdeņi. Šo noteikumu izpratnē:

1) sadzīves notekūdeņi ir notekūdeņi, kas radušies sabiedriskajās, dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnisko un sadzīves darbību rezultātā;

2) ražošanas notekūdeņi ir notekūdeņi, kas tiek novadīti no tirdzniecības vai ražošanas vajadzībām paredzētajām vietām;

3) lietus notekūdeņi ir atmosfēras nokrišņi, kā arī drenāžas un laistīšanas notekūdeņu notece no apdzīvoto vietu un uzņēmumu teritorijām.

Kvalitātes prasības — skaitļos izteikta maksimālā vielu robežkoncentrācija, kāda ir pieļaujama notekūdeņos un dabas ūdeņos.

Lašveidīgo zivju ūdeņi — ūdeņi, kuros dzīvo vai kuros iespējams nodrošināt lašu, foreļu, alatu un sīgu eksistenci .

Limitējošā koncentrācija — piesārņojuma rādītāju robežkoncentrācija notekūdeņos, kas noteikta atsevišķam piesārņojumam konkrētā notekūdeņu izplūdes vietā noteiktā laikposmā. Limitējošo koncentrāciju nosaka ūdens lietošanas atļaujā, ko izsniedz Vides ministrijas pilnvarotā institūcija.

Limits — ūdens lietošanas atļaujas nosacījumos ietverti ūdens lietošanas kvantitatīvi un kvalitatīvi ierobežojumi, ko attiecīgajam laikposmam noteikušas Vides ministrijas pilnvarotas institūcijas, pamatojoties uz ūdens lietotāja pieteikumu ūdens lietošanas atļaujas saņemšanai un ūdens resursu atjaunošanas un kvalitātes saglabāšanas spējām.

Notekūdeņi — ūdeņi, kas cilvēka darbības rezultātā mainījuši savas sākotnējās fizikālās, ķīmiskās vai bioloģiskās īpašības.

Piesārņojuma slodze — piesārņojuma daudzums, kas noteiktā laikposmā (dienā, gadā) ar notekūdeņiem tiek novadīts ūdenstilpē vai kanalizācijas sistēmas tīklos. Piesārņojuma slodze gadā (PSg) saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināma, izmantojot notekūdeņu daudzumu gadā un vidējo limitējošo koncentrāciju gadā.

Piesārņojums — tieša v ai netieša antropogēnas izcelsmes vielu novadīšana ūdens vidē un termiskā režīma izjaukšana, kas apdraud cilvēka veselību, rada kaitējumu bioloģiskajiem resursiem un ūdens ekosistēmām, kā arī traucējumus ūdens resursu izmantošanā.

Ūdens ieguves vieta — vieta ūdens apgādes sistēmā, no kuras tiek ņemti pazemes vai virszemes ūdenstilpju ūdeņi.

Ūdens lietošana — darbība, kas rada ietekmi uz ūdens kvantitatīvajiem vai kvalitatīvajiem rādītājiem virszemes un pazemes ūdeņos (izņemot kuģu balasta ūdeņus, kuru lietošanu nosaka citi normatīvie akti), ja ir kāds no šādiem nosacījumiem:

1) notekūdeņu daudzums konkrētā izplūdes vietā pārsniedz 5 m3 diennaktī;

2) pazemes ūdeņu ieguve pārsniedz 10 m3 diennaktī;

3) tiek iegūti minerālūdeņi, kas nav paredzēti personīgām vajadzībām;

4) tiek ietekmēts virszemes ūdenstilpes hidroloģiskais režīms vai virszemes saldūdeņu patēriņš pārsniedz 20 m3 diennaktī;

5) iepriekš minētie daudzumi netiek pārsniegti, bet ūdens ieguves vai emisijas dēļ ir iespējama būtiska ietekme uz vidi.

Ūdens lietošanas atļauja — dokuments, kas atļauj ūdens lietotājam lietot ūdeni un reglamentē ūdens lietošanas nosacījumus, apstākļus un noteikumus, kā arī nosaka limitus.

Ūdens lietošanas nosacījumi — prasību kopums, kas reglamentē ūdens lietotāja darbību, tiesības, pienākumus un atbildību.

Ūdens lietotājs — ikviena fiziska vai juridiska persona, kas iegūst ūdeņus vai lieto tos saimnieciskajā darbībā.

Ūdens patēriņa norma — ūdens daudzums, kas nepieciešams produkcijas vienības ražošanai vai konkrētam patērētājam diennaktī, ja ūdeni izmanto racionāli un lieto tehnoloģiju, kas dod iespēju taupīt ūdeni.

Ūdeņi — Latvijas Republikas virszemes saldūdeņi, iekšējie piekrastes ūdeņi un pazemes ūdeņi.

Virszemes saldūdeņi — visi stāvošie un tekošie virszemes saldūdeņi.

(MK 17.11.1998. noteikumu Nr. 437 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 35; MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

II. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pieprasāma un izsniedzama ūdens lietošanas atļauja (turpmāk - atļauja), kā arī ūdens lietotāja un atļaujas izsniedzēja tiesības un pienākumus.

2. Atļauja apliecina attiecīgā ūdens lietotāja tiesības lietot ūdeni un nosaka ūdens lietošanas veidu, daudzumu, termiņus, kā arī ūdens lietotāja pienākumus ūdeņu aizsardzībā.

3. Atļauja reglamentē iekšējo piekrastes ūdeņu, virszemes saldūdeņu un pazemes ūdeņu lietošanu Latvijas Republikas teritorijā, tā ir obligāta un tās nosacījumi ir saistoši ikvienam ūdens lietotājam.

(MK 17.11.1998. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

4. Atļaujas pieprasītājam, ūdens lietotājam un atļaujas izsniedzējam jāievēro apbūves un teritorijas plānojuma noteikumi.

(MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

III. Kārtība, kādā pieprasāma un izsniedzama atļauja

5. Atļaujas pieprasītājs reģionālajai vides pārvaldei iesniedz ar pagasta vai pilsētas pašvaldību saskaņotu aizpildītu pieteikumu ūdens lietošanas atļaujas saņemšanai (turpmāk - pieteikums) (1.pielikums), kas ir obligāts nosacījums atļaujas saņemšanai. Pieteikumā atbilstoši ūdens lietošanas veidam sniedzamas šādas ziņas un pievienojami attiecīgi dokumenti:

5.1. par ūdens saimniecības sistēmu, kurā ūdens tiek ņemts un tiek novadīts:

5.1.1. pamatojums nepieciešamajai ūdens ieguvei;

5.1.2. ūdens ieguves vietas, ūdens lietošanas veida un ūdens kvalitātes raksturojums (ja ūdeni iegūst no virszemes saldūdeņiem, pieteikumam pievieno to ierīču pases kopiju, kuras aizsargā zivju iekļūšanu tehnoloģiskajā aprīkojumā);

5.1.3. īpatnējais ūdens patēriņš (m3 uz vienu iedzīvotāju diennaktī un/vai m3 uz vienu produkcijas vienību diennaktī);

5.1.4. ūdens ieguves avoti, daudzums un ūdens lietošanas veidi;

5.1.5. ūdens ieguves un lietošanas režīma raksturojums;

5.1.6. kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas sniegts atzinums par ūdens atbilstību tā specifiskās lietošanas (dzeramais, laistīšanas, dzesēšanas u.c.) prasībām;

5.1.7. ūdensapgādes sistēmas tehniskās pases kopija;

5.1.8. ūdens lietošanas bilance;

5.1.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu raksturojums;

5.1.10. notekūdeņu izcelsme un tehnoloģisko procesu raksturojums;

5.1.11. notekūdeņu daudzums un piesārņojums konkrētajā izplūdes vietā (m3 diennaktī, m3 gadā, piesārņojuma paredzamā vidējā koncentrācija gadā, paredzamās kvalitātes prasības nelabvēlīgos ekspluatācijas apstākļos un kopējā piesārņojuma slodze gadā);

5.1.12. notekūdeņu novadīšanas režīms un vieta;

5.1.13. ūdens kvalitātes vērtējums augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes vietas;

5.1.14. kanalizācijas sistēmas tehniskās pases kopija;

5.1.15. notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu, notekūdeņu apstrādes tehnoloģisko procesu blakusproduktu un dūņu daudzums un sastāvs, kā arī to iespējamā izmantošana un/vai izvietošana;

5.1.16. veicamie pasākumi ārkārtējās situācijās un epidēmiju laikā;

5.1.17. ūdens ieguves un notekūdeņu novadīšanas uzskaites datu raksturojums (kāda mēraparatūra datu ieguvē tiks izmantota, cik bieži tiks veikta uzskaite, kādas analīzes un cik bieži tiks veiktas);

5.2. par ūdens saimniecības sistēmu, kurā tiek ņemts ūdens:

5.2.1. pamatojums nepieciešamajai ūdens ieguvei;

5.2.2. ūdens ieguves vietas, ūdens lietošanas veida un ūdens kvalitātes raksturojums (ja ūdeni iegūst no virszemes saldūdeņiem, pieteikumam pievieno to ierīču pases kopiju, kuras aizsargā zivju iekļūšanu tehnoloģiskajā aprīkojumā);

5.2.3. īpatnējais ūdens patēriņš (m3 uz vienu iedzīvotāju diennaktī un/vai m3 uz vienu produkcijas vienību diennaktī);

5.2.4. ūdens ieguves avoti, daudzums un ūdens lietošanas veidi;

5.2.5. ūdens ieguves un lietošanas režīma raksturojums;

5.2.6. kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas sniegts atzinums par ūdens atbilstību tā specifiskās lietošanas (dzeramais, laistīšanas, dzesēšanas u.c.) prasībām;

5.2.7. ūdensapgādes sistēmas tehniskās pases kopija;

5.2.8. ūdens lietošanas bilance;

5.2.9. ūdens ieguves uzskaites datu raksturojums (kāda mēraparatūra datu ieguvē tiks izmantota, cik bieži tiks veikta uzskaite, kādas analīzes un cik bieži tiks veiktas);

5.3. par ūdens saimniecības sistēmu, kurā tiek novadīts ūdens:

5.3.1. ūdens lietošanas bilance;

5.3.2. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu raksturojums;

5.3.3. notekūdeņu izcelsme un tehnoloģisko procesu raksturojums;

5.3.4. notekūdeņu daudzums un piesārņojums konkrētajā izplūdes vietā (m3 diennaktī, m3 gadā, piesārņojuma paredzamā vidējā koncentrācija gadā, paredzamās kvalitātes prasības nelabvēlīgos ekspluatācijas apstākļos un kopējā piesārņojuma slodze gadā);

5.3.5. notekūdeņu novadīšanas režīms un vieta;

5.3.6. ūdens kvalitātes vērtējums augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes vietas;

5.3.7. kanalizācijas sistēmas tehniskās pases kopija;

5.3.8. notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu, notekūdeņu apstrādes tehnoloģisko procesu blakusproduktu un dūņu daudzums un sastāvs, kā arī to iespējamā izmantošana un/vai izvietošana;

5.3.9. veicamie pasākumi ārkārtējās situācijās un epidēmiju laikā;

5.3.10. notekūdeņu novadīšanas uzskaites datu raksturojums (kāda mēraparatūra datu ieguvē tiks izmantota, cik bieži tiks veikta uzskaite, kādas analīzes un cik bieži tiks veiktas).

(Grozīts ar MK 20.01.1998. noteikumiem Nr. 17; MK 17.11.1998. noteikumiem Nr. 437; MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

6. (Svītrots ar MK 20.01.1998. noteikumiem Nr. 17)

7. Ja ūdensapgādei izmanto centralizēto ūdensvadu sistēmu, dokumenti atļaujas saņemšanai iesniedzami atbilstoši šo noteikumu 5.3.apakšpunktam (tikai par notekūdeņu novadīšanu). Ja notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, dokumenti atļaujas saņemšanai iesniedzami atbilstoši šo noteikumu 5.2.apakšpunktam (tikai par ūdensapgādes sistēmu). Minētajos gadījumos dokumentiem pievieno ar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas vai attīrīšanas iekārtu īpašnieku vai pārvaldītāju noslēgtu līgumu.

(Grozīts ar MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 35; MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

8. Pieteikums iesniedzams ne vēlāk kā četras nedēļas pirms kārtējās atļaujas derīguma termiņa beigām, un tam jābūt saskaņotam ar attiecīgā pagasta vai pilsētas pašvaldību.

9. Vienlaikus ar pieteikumu ūdens lietotājs reģionālajā vides pārvaldē iesniedz ražošanas tehnoloģiskajos procesos radītā piesārņojuma samazināšanas, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitātes un kontroles sistēmas uzlabošanas perspektīvo plānu (turpmāk — perspektīvais plāns). Perspektīvajā plānā norāda konkrētus izpildes termiņus un veicamos pasākumus, lai izpildītu normatīvajos aktos par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti noteiktos normatīvus.

(MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

10. Perspektīvais plāns ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa, un tā izpildi kontrolē reģionālā vides pārvalde. Ja perspektīvais plāns netiek pildīts, reģionālā vides pārvalde var samazināt atļaujā noteiktos kvantitatīvos limitus proporcionāli plānā paredzēto kvalitatīvo rādītāju neizpildītajai daļai.

11. Atļauju, pamatojoties uz ūdens lietotāja pieteikumu, izsniedz attiecīgā reģionālā vides pārvalde (2.pielikums), un to paraksta reģionālās vides pārvaldes direktors.

12. Katram ūdens lietotājam izsniedz atļauju (3.pielikums), piešķirot tai kārtas numuru, kurā norāda arī attiecīgās reģionālās vides pārvaldes kodu. Atļaujas pielikumos norāda izvirzītos nosacījumus konkrētam ūdens lietošanas veidam vai atsevišķam objektam.

13. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt anulēt atļauju vai pieprasīt izdarīt grozījumus tajā. Ūdens lietotājs vai citas ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas ir tiesīgas pārsūdzēt reģionālās vides pārvaldes lēmumu par ūdens lietošanas atļaujas izsniegšanu vai atsevišķiem atļaujas nosacījumiem Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā. Ja Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs secina, ka saskaņā ar izsniegto atļauju netiek garantēta cilvēku dzīvības, veselības vai vides drošība vai nav ņemtas vērā šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tas pieņem lēmumu atcelt reģionālās vides pārvaldes lēmumu vai atsevišķus atļaujas nosacījumus, kā arī uzdod pārvaldei izsniegt jaunu atļauju, mainot atļaujas nosacījumus.

(Grozīts ar MK 12.03.2002 noteikumiem Nr. 119)

14. Reģionālā vides pārvalde četru nedēļu laikā pēc pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas no ūdens lietotāja izsniedz atļauju vai izdara tajā grozījumus, vai divu nedēļu laikā paziņo par motivētu atteikumu izsniegt atļauju. Ja atļauja ūdens lietotājam tiek piešķirta pirmo reizi, lēmums par tās piešķiršanu vai atteikums piešķirt atļauju ūdens lietotājam jāpaziņo sešu nedēļu laikā no pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas dienas.

15. Atļauju izsniedz trīs oriģināleksemplāros, no kuriem vienu izsniedz ūdens lietotājam, bet divus - reģionālajai vides pārvaldei.

16. Reģionālā vides pārvalde reģistrē izsniegtās un anulētās atļaujas, kā arī tās, kurās ir izdarīti grozījumi, un atteikumus piešķirt atļaujas.

17. Atļaujas derīguma termiņu nosaka reģionālā vides pārvalde, ņemot vērā atļaujā izvirzīto nosacījumu un perspektīvā plāna izpildi, bet tas nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem. Ja mainās ūdens lietošanas tehnoloģija, ūdens lietotājs griežas attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē, un tās Ekspertīzes nodaļa izvērtē, vai esošā atļauja var tikt pagarināta vai nepieciešama jauna atļauja.

18. Ja atļauja nepieciešama jaunbūvēta objekta īpašniekam, to izsniedz pirms attiecīgā objekta nodošanas ekspluatācijā. Ierīkojot jaunu urbumu, dziļāku par 20 m, nepieciešama Ģeoloģijas dienesta izdota zemes dzīļu izmantošanas licence. Ja ūdens nepieciešams objekta celtniecības laikā, reģionālā vides pārvalde izsniedz īstermiņa atļauju.

(Grozīts ar MK 20.01.1998. noteikumiem Nr. 17)

19. Lai veicinātu vienotu pieeju ūdens resursu apsaimniekošanai un lietošanai un vienotu tehnisko risinājumu piemērošanu valstī, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izveido konsultatīvu institūciju — ūdens resursu lietošanas padomi (turpmāk — padome) — un apstiprina tās personālsastāvu un nolikumu. Padomē darbojas četri pārstāvji no Vides ministrijas, pa vienam pārstāvim no Latvijas Vides aģentūras, Valsts Ģeoloģijas dienesta, Vides valsts inspekcijas, Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja, Veselības ministrijas un Pašvaldību lietu pārvaldes.

(MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 119 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

20. (Svītrots ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

IV. Ūdens ieguve un lietošana

21. Reģionālā vides pārvalde katrai ūdens ieguves vietai izstrādā un apstiprina ūdens ieguves nosacījumus, kas tiek norādīti ūdens lietošanas atļaujas 1.pielikumā. Ūdens lietošanas atļaujas 1.pielikums ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa, un tajā norāda:

21.1. objekta nosaukumu;

21.2. ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātes, ūdenssaimniecisko kodu un teritoriālo kodu;

21.3. atļauto ūdens ieguves daudzumu (m3 diennaktī, m3 gadā);

21.4. nosacījumus par ūdens ieguves režīmu;

21.5. nosacījumus par ūdens ieguves datu uzskaites kārtību.

22. Ūdens ieguves nosacījumus izstrādā, ņemot vērā:

22.1. ūdens lietotāja pieteikumu;

22.2. ūdens ieguves avotu un tā nodrošinājumu ar ūdens resursiem;

22.3. ūdens lietošanas mērķus;

22.4. ūdens patēriņa normas;

22.5. esošās un perspektīvās tehnoloģijas;

22.6. iespēju attīrīt notekūdeņus.

V. Notekūdeņu novadīšana

23. Reģionālā vides pārvalde katrai notekūdeņu izplūdei izstrādā un apstiprina notekūdeņu novadīšanas nosacījumus, kas tiek norādīti ūdens lietošanas atļaujas 2.pielikumā. Ūdens lietošanas atļaujas 2.pielikums ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa, un tajā norāda:

23.1. notekūdeņu novadīšanas vietu, tās ģeogrāfiskās koordinātes, ūdenssaimniecisko kodu un teritoriālo kodu;

23.2. ūdeņu kvalitāti lejpus notekūdeņu izplūdes vietas atbilstoši ūdensteces straumes ātrumam vai ūdenstilpes vidējam dziļumam, kā arī ņemot vērā to normatīvo aktu prasības, kas nosaka virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti;

23.3. kopējo notekūdeņu daudzumu katrā izplūdes vietā;

23.4. notekūdeņu raksturojumu;

23.5. notekūdeņu izplūdes datu uzskaites kārtību un laboratoriskās kontroles biežumu;

23.6. piesārņojumu notekūdeņos, katram piesārņojuma parametram konkrētā notekūdeņu izplūdes vietā obligāti nosakot:

23.6.1. limitējošo koncentrāciju vidēji gadā (mg/l);

23.6.2. limitējošo koncentrāciju, kas maksimāli pieļaujama nelabvēlīgos ekspluatācijas apstākļos (mg/l);

23.6.3. piesārņojuma slodzi gadā (t gadā), kuru nosaka, izmantojot kopējo notekūdeņu daudzumu un limitējošo koncentrāciju vidēji gadā;

23.7. notekūdeņu novadīšanas papildu nosacījumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

(Grozīts ar MK 17.11.1998. noteikumiem Nr. 437; MK 22.01.2002 noteikumiem Nr. 35; MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

24. Ražošanas notekūdeņiem to rašanās vietā vai pirms to sajaukšanās ar citiem notekūdeņiem jāatbilst atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem.

25. Reģionālā vides pārvalde nosaka limitējošo koncentrāciju, pieļaujamo piesārņojuma slodzi un piemēro bīstamo vielu izplūdes prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, ņemot vērā:

25.1. virszemes saldūdeņu — ūdenstilpju (4.pielikums) un ūdensteču (5.pielikums) — kvalitātes atbilstību noteiktajam mērķim;

25.2. valsts programmu “Ūdens apgāde un notekūdeņu attīrīšana Latvijas mazpilsētās” (800+);

25.3. fona koncentrāciju dzesēšanas ūdeņiem ūdens ieguves avotā;

25.4. vispārīgās virszemes saldūdeņu kvalitātes prasības nosaka atbilstoši lietojuma mērķim un normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktajiem normatīviem. Virszemes ūdeņiem, kuri nav klasificēti kā prioritārie zivju ūdeņi, peldūdeņi vai dzeramā ūdens ieguvei izmantojamie virszemes ūdeņi, kvalitātes prasības nosaka atbilstoši karpveidīgo zivju ūdeņiem noteiktajiem normatīviem.

(MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 35 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

26. Ūdens lietotājam ir tiesības lūgt padomei izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.

27. Reģionālā vides pārvalde izstrādā un apstiprina notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu, notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu blakusproduktu un dūņu daudzuma un sastāva, kā arī limitējošo koncentrāciju nosacījumus, kas tiek norādīti ūdens lietošanas atļaujas 3.pielikumā, kā arī izvērtē sniegto informāciju par minēto blakusproduktu un dūņu iespējamo izmantošanu vai izvietošanu. Ūdens lietošanas atļaujas 3.pielikums, kā arī izvērtējums ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa.

28. Reģionālā vides pārvalde ūdens lietošanas atļaujā var iekļaut lietus notekūdeņu novadīšanas nosacījumus.

29. Epidēmiju laikā Sabiedrības veselības aģentūrai vai tās filiālēm ir tiesības noteikt papildu prasības, lai novadāmajos notekūdeņos samazinātu bakterioloģisko piesārņojumu.

(MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

VI. Atļauju izsniegšana citiem ūdens lietošanas veidiem

30. Atļaujas pieprasītājs pieteikumā atspoguļo to konkrēto saimniecisko darbību, kas saistīta ar ietekmi uz ūdens resursiem, to kvalitāti vai režīma izmaiņu, norādot izmaiņu mērogu, vietu un laiku.

31. Reģionālā vides pārvalde atļaujā norāda reglamentējošos nosacījumus attiecīgajam ūdens lietošanas veidam.

VII. Ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

(Nodaļa MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

32. Apdzīvotās vietas ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi aizpilda attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieki vai tās juridiskās personas darbinieki, kuras pārziņā atrodas ūdensapgādes sistēma vai kanalizācijas sistēma, un apstiprina attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai juridiskās personas vadītājs.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

33. Ūdensapgādes sistēmas tehniskajā pasē (8.pielikums) sniedzama šāda informācija:

33.1. vispārīgajā daļā (veidlapa ŪI) — informācija par apdzīvoto vietu vai tās daļu, kuru apkalpo attiecīgā ūdensapgādes sistēma (pilsētas vai pagasta nosaukums, iedzīvotāju skaits un citi raksturojoši lielumi), kā arī informācija par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), juridisko vai fizisko personu, kura apsaimnieko attiecīgo ūdensapgādes sistēmu (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, struktūra, vispārīgi uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) raksturojoši dati; fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

33.2. ūdensapgādes sistēmas vispārīgs raksturojums (tabula Ū1);

33.3. ūdens ieguves avotu tehniskie dati (tabula Ū2);

33.4. tehniskie dati par sūkņu stacijām un to iekārtām (tabula Ū3);

33.5. ūdens attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskie rādītāji un ģeometriskie izmēri (tabula Ū4);

33.6. ūdens dezinfekcijas ierīču tehnoloģiskie rādītāji un ģeometriskie izmēri (tabula Ū5);

33.7. dati par ūdensvada tīklu (tabula Ū6);

33.8. ūdens rezervju uzkrāšanas elementi (objekti) ūdensapgādes sistēmā (tabula Ū7);

33.9. dati par ūdens mērītājiem (tabula Ū8).

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

34. Kanalizācijas sistēmas tehniskajā pasē (9.pielikums) sniedzama šāda informācija:

34.1. vispārīgajā daļā (veidlapa KI) — informācija par apdzīvoto vietu vai tās daļu, kuru apkalpo attiecīgā kanalizācijas sistēma (pilsētas vai pagasta nosaukums, iedzīvotāju skaits un citi raksturojoši lielumi), kā arī informācija par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), juridisko vai fizisko personu, kura apsaimnieko attiecīgo kanalizācijas sistēmu (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, struktūra, vispārīgi uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) raksturojoši dati; fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

34.2. kanalizācijas sistēmas vispārīgs raksturojums (tabula K1);

34.3. dati par kanalizācijas cauruļvadiem (tabula K2);

34.4. dati par sūkņu stacijām (tabula K3);

34.5. informācija par attīrīšanas ietaisēm (tabula K4);

34.6. dati par gaisa pūtējiem (tabula K5);

34.7. dati par elektrosaimniecību (tabula K6);

34.8. dati par dūņu apstrādes iekārtām (tabula K7);

34.9. dati par mehāniskajām dūņu apstrādes iekārtām (tabula K8);

34.10. dati par notekūdeņu nostādināšanas baseiniem (tabula K9);

34.11. dati par bioloģiskajiem dīķiem (tabula K10);

34.12. dati par bioloģiskajām un kompaktajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (tabula K11);

34.13. dati par biofiltriem (tabula K12);

34.14. dati par septiķiem, emšeru akām un citām mazajām attīrīšanas iekārtām (tabula K13).

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

35. Tehniskās pases grafiskajā daļā jānorāda pilsētas, pagasta vai attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas shēma. Ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu grafiski var attēlot atsevišķi.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

36. Ūdensapgādes sistēmas shēmā jānorāda ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālie vadi, ūdensvada ielu tīkls ar diametru 100 mm un lielāks, hidranti, aizbīdņi, skatakas, ūdenstorņi, tīrā ūdens rezervuāri, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

37. Kanalizācijas sistēmas shēmā jānorāda kanalizācijas ielu tīkls (dalītais, kombinētais, lietus un rūpniecības kanalizācijas tīkls) ar diametru 150 mm un lielāks, skatakas, pārgāzes kameras, kanalizācijas sūkņu stacijas, notekūdeņu attīrīšanas stacijas (iekārtas, ēku eksplikācija u.c.).

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

38. Pilsētas ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu tīkli jānorāda pilsētas apbūves plānā mērogā 1:5000 vai 1:10000, norādot to diametrus un skatakas. Kanalizācijas skatakām jānorāda vāka un caurules teknes augstuma atzīmes. Uz plāna jābūt ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas elementu atšifrējumam, ak u un ierīču savienojumiem ar ielu tīklu, kā arī, ja attiecīgajā apdzīvotajā vietā ir divas vai vairākas sistēmas, plānā jābūt norādītām katras sistēmas robežām un numuram.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

39. Dzeramā ūdens sagatavošanas vai notekūdeņu attīrīšanas stacijas plānā ar horizontālēm mērogā 1:1000 vai 1:500 jānorāda visas attīrīšanas ietaises, palīgsaimniecības objekti, komunikācijas starp atsevišķiem attīrīšanas stacijas elementiem, ceļi, uzbērumi un iebrauktuves. Plāna tehniskajā zīmējumā jānorāda attīrīšanas stacijas komunikāciju nosacītie apzīmējumi, visu ietaišu un ēku eksplikācija, kā arī hidrauliskie profili pa notekūdeņu un nogulšņu kustības virzienu (horizontālais mērogs tāds pats kā plānā, vertikālais — 1:100).

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

40. Tehniskie zīmējumi jāizpilda saskaņā ar Latvijas būvnormatīvos noteiktajām prasībām un jāapstiprina ar stūra spiedogu un atbildīgā tehniskā darbinieka parakstu.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

41. Ūdensapgādes sistēmas tehnisko pasi un kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi ir tiesīgi izstrādāt speciālisti ar augstāko izglītību inženierceltniecībā un atbilstošām praktiskajām iemaņām. Minētās iemaņas apliecina Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā piešķirts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas specialitātē.

(MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

42. Ja ūdensapgādes sistēmā vai kanalizācijas sistēmā tiek veiktas tehniska rakstura izmaiņas, atbildīgajai amatpersonai mēneša laikā attiecīgās izmaiņas jānorāda tehniskajā pasē.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

VIII. Ūdens lietošanas uzskaites kārtība

(Nodaļa MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

43. Katrs ūdens lietotājs veic ūdens ieguves un lietošanas un notekūdeņu novadīšanas datu uzskaiti (turpmāk — uzskaite), reģistrē minētos datus attiecīgos uzskaites žurnālos, ko paraksta atbildīgā amatpersona, un atbilstoši žurnālos reģistrētajiem mērījumu rezultātiem iesniedz reģionālajā vides pārvaldē pārskatu par ūdens lietošanu.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

44. Attiecīgo datu uzskaites biežumu, paraugu ņemšanas vietas un pārskatu iesniegšanas kārtību nosaka reģionālā vides pārvalde, ņemot vērā to normatīvo aktu prasības, kas nosaka piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un dzeramā ūdens nekaitīgumu.

(MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

45. Jāuzskaita un jāreģistrē šādi dati:

45.1. ūdens ieguves un lietošanas kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji;

45.2. notekūdeņu un to piesārņojuma kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji izplūdes vietās;

45.3. dūņu daudzums un kvalitāte.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

46. Lai uzskaitītu no ūdens ieguves vietām un ūdensvadu tīkliem vai citām ūdensapgādes sistēmām saņemto ūdens daudzumu, kā arī to ūdens daudzumu, kas tiek novadīts vai nonāk ūdenstilpēs, kanalizācijas tīklos, filtrācijas laukos, iztvaicētājos, uzkrājējos un tamlīdzīgi, jāpielieto instrumentālās uzskaites metodes un rezultāti jāreģistrē ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (10.pielikums).

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

47. Lai uzskaitītu saņemto ūdens daudzumu no ūdens ieguves vietām un ūdensvadu tīkliem vai citām ūdensapgādes sistēmām, kā arī to ūdens daudzumu, kas tiek novadīts vai nonāk ūdenstilpēs, kanalizācijas tīklos, filtrācijas laukos, iztvaicētājos, uzkrājējos un tamlīdzīgi, un ja tā uzskaitei pagaidām nav atbilstošu iekārtu un aprīkojuma, jāpielieto netiešās uzskaites metodes un rezultāti jāreģistrē ūdens lietošanas netiešās uzskaites žurnālā (11.pielikums).

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

48. Lai reģistrētu to notekūdeņu kvalitāti, kuri novadīti dabiskajās ūdenstilpēs un ūdenstecēs (pazemes un virszemes) vai filtrācijas laukos vai nodoti kanalizācijas tīklā vai citiem ūdens lietotājiem, katrai izplūdei atsevišķi (neatkarīgi no tās lieluma un tipa) obligāti jāreģistrē ūdens kvalitāte notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā (12.pielikums).

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

49. Katrā no ūdens ieguves un notekūdeņu novadīšanas vietām veic atsevišķu uzskaiti, un datus reģistrē atsevišķā ūdens lietošanas uzskaites žurnālā. Visām žurnāla lapām jābūt numurētām un cauršūtām, un tas saskaņā ar lietvedības prasībām uzglabājams piecus gadus. Ja uzskaite ir datorizēta, katru mēnesi veic izdrukas un uzglabā tās kā uzskaites žurnālu.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

50. Lai sniegtu pilnīgu pārskatu par ņemtā ūdens un notekūdeņu daudzumu un kvalitāti un kontrolētu ūdens resursu izmantošanas lietderību, tiek sagatavota ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas bilances shēma.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

51. Iegūtā un novadītā ūdens caurteci mēra instrumentāli katrā ūdens ieguves vietā un katrā notekūdeņu izplūdes vietā, kā arī katrā vietā, kur ūdens tiek ņemts no cita ūdens lietotāja vai nodots citam ūdens lietotājam.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

52. Ūdens lietošanas instrumentālā uzskaite veicama metriskajā sistēmā. Nepieciešamo mērierīču un mēraparātu izvēle ir atkarīga no ūdens lietojuma mērķiem, nosakāmā ūdens daudzuma (maksimālā un minimālā), plūsmas maiņām, ūdens ņemšanas aprīkojuma jaudas, notekūdeņu kvalitātes u n citiem parametriem.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

53. Ja ūdens lietotājs ūdens lietošanas uzskaiti veic aprēķinu ceļā (atbilstoši saražotās produkcijas vai pakalpojumu daudzumam), patērēto ūdens daudzumu uzņēmumiem nosaka, pamatojoties uz aprēķina perioda darbadienu skaitu, bet individuālo patēriņu, — uz aprēķina perioda kalendāra dienu skaitu.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

54. Ūdens lietošanas uzskaite netiek piemērota atkārtotai ūdens izmantošanai, ja tai nav neatkarīgas papildu ūdens apgādes (arī darba cikla papildināšanai) vai atsevišķas notekūdeņu novadīšanas. Ja ūdens tiek izmantots atkārtoti (ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, kuru darbībā ūdens ar priekšsagatavošanu vai bez tās tiek izmantots atkārtoti vai daudzkārtēji), sistēmas gada ūdens patēriņš tiek noteikts kā viss gada laikā sistēmai padotais svaigais ūdens daudzums un viss pārskata periodā izveidotais notekūdeņu daudzums.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

55. Uzskaitei nepieciešamā ūdens un notekūdeņu kvalitātes laboratoriskā pārbaude veicama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Analīzes var veikt tikai noteiktajam analīžu veidam akreditēta laboratorija.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

56. Ūdens lietošanas uzskaites un kontroles ierīces un aprīkojums jānorobežo, un to ekspluatācija ir pieejama tikai atbilstoši apmācītam personālam.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

57 . (Svītrots ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

58. (Svītrots ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

IX. Maksājumi par ūdens lietošanu

(Nodaļa MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

59. Ūdens lietotājs par ūdens ieguvi un notekūdeņu novadīšanu maksā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

60. Ja pārsniegta atļaujā noteiktā termiskā piesārņojuma norma vai notekūdeņi ir toksiski, maksu aprēķina par tādu ūdens apjomu, kāds teorētiski nepieciešams, lai nodrošinātu attiecīgā kvalitātes rādītāja pieļaujamos parametrus.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

61. Ja nav ierīkota piesārņojuma kontroles sistēma, maksu par piesārņojuma novadīšanu no īpaši projektētām dabiskām notekūdeņu attīrīšanas sistēmām aprēķina, izmantojot attiecīgās attīrīšanas sistēmas projektā paredzēto notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

62. Ja vides aizsardzības institūciju kontroles dati nesakrīt ar ūdens lietotāja uzskaites datiem, strīdu izskata reģionālās vides pārvaldes izveidota komisija, kurā pieaicina attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības pārstāvjus un kura noskaidro datu atšķirības iemeslu, un reģionālās vides pārvaldes direktors pieņem lēmumu par attiecīgo datu korekciju.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

X. Ūdens lietotāja pienākumi un atbildība

(Nodaļa MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

63.Ūdens lietotājam ir šādi pienākumi:

63.1. saņemt atļauju pirms ūdens lietošanas uzsākšanas;

63.2. pieteikumā sniegt objektīvas ziņas un izpildīt atļaujā minētos nosacījumus;

63.3. saskaņā ar atļaujā minētajiem nosacījumiem regulāri sniegt reģionālajai vides pārvaldei pārskatu par perspektīvā plāna izpildi;

63.4. izmantojot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru, nodrošināt ūdens lietošanas datu kvantitatīvu un kvalitatīvu uzskaiti saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu;

63.5. noteiktajos termiņos vai pēc pieprasījuma sniegt objektīvus ūdens lietošanas uzskaites datus, kā arī, pamatojoties uz tiem, aizpildīt valsts statistisko pārskatu “2-Ūdens” vai veikt jebkuru citu sekundāro uzskaiti un aprēķinus;

63.6. iesniegt saņemtās atļaujas kopiju attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldībā.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.11.1998. noteikumiem Nr. 437)

64. Ja, veicot saimniecisko darbību, ūdens tiek lietots bez atļaujas vai netiek ievēroti attiecīgajā atļaujā minētie nosacījumi, ūdens lietotāju var saukt pie likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

XI. Reģionālās vides pārvaldes tiesības, pienākumi un atbildība, izsniedzot atļaujas

(Nodaļa MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

65.Izsniedzot atļaujas, reģionālajai vides pārvaldei ir šādas tiesības:

65.1. atteikt atļauju, ja nav sniegta pilnīga informācija vai nav ievērota šajos noteikumos noteiktā kārtība, kā arī apturēt vai anulēt atļauju, ja ūdens lietošanas veids ir pretrunā ar šiem noteikumiem vai citiem tiesību aktiem;

65.2. samazināt pieprasīto limitu, ja ūdens lietošana nav racionāla (ūdens netiek izmantots atkārtoti, ja tas ir tehnoloģiski iespējams, augstas kvalitātes ūdeni izmanto vajadzībām, kur tas tehnoloģiski nav nepieciešams, ir nepamatoti augsts ūdens patēriņš uz vienu produkcijas vienību) vai ja tas nepieciešams, lai izpildītu prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

65.3. ja nepieciešams, izsniegt atļauju citiem ūdens lietošanas veidiem (piemēram, organizētai rekreācijai, ūdenssportam);

65.4. izvirzīt papildu prasības ūdens ņemšanas, lietošanas un notekūdeņu novadīšanas datu uzskaitei;

65.5. saukt ūdens lietotāju pie likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

66.Reģionālajai vides pārvaldei ir šādi pienākumi:

66.1. patstāvīgi izsniegt atļaujas atbilstoši šiem noteikumiem;

66.2. kontrolēt atļaujā minēto nosacījumu ievērošanu un perspektīvā plāna izpildi, kā arī ūdens lietošanas uzskaites žurnālos reģistrētos ierakstus un to atbilstību patiesajam stāvoklim, sastādīt pārbaudes aktu un izdarīt attiecīgajā uzskaites žurnālā atzīmi par veikto pārbaudi un piezīmēm;

66.3. strīda gadījumos izsniegt atļaujas saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra lēmumu;

66.4. izskatīt pašvaldību pieprasījumus par atļauju anulēšanu vai grozījumu izdarīšanu tajās;

66.5. kontrolēt šo noteikumu 44.punktā minēto prasību izpildi.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.11.1998. noteikumiem Nr. 437; MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 35)

67. Reģionālā vides pārvalde ir atbildīga par:

67.1. prasību atbilstību vides aizsardzības politikas plānā noteiktajiem principiem;

67.2. (svītrots ar MK 22.01.2002 noteikumiem Nr. 35);

67.3. sadarbību ar attiecīgajām pašvaldībām atļauju izsniegšanā;

67.4. ūdens lietošanas uzskaites datu kontroli.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

XII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

68. (Svītrots ar MK 22.01.2002 noteikumiem Nr. 35)

69. (Svītrots ar MK 17.11.1998. noteikumiem Nr. 437)

70. Līdz 1997.gada 31.martam izsniegtās atļaujas tiek atjaunotas saskaņā ar ūdens lietošanas atļauju izskatīšanas padomes apstiprināto grafiku, bet ne vēlāk kā 2000.gada 1.janvārī. Reģionālā vides pārvalde ne vēlāk kā divus mēnešus iepriekš rakstiski informē ūdens lietotāju par termiņu, kurā jāiesniedz pieteikums jaunas atļaujas saņemšanai.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

71. Šo noteikumu 4. un 5.pie likumā minēto ūdensteču garumi un ūdenstilpju platības jāņem vērā, nosakot aizsargjoslu platumu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

72. Ūdens ņemšanas instrumentālā uzskaite jāievieš līdz 1998.gada 1.septembrim un notekūdeņu novadīšanas instrumentālā uzskaite — līdz 2000.gada 1.janvārim, ja ūdens lietošanas atļaujas nosacījumos nav atrunāts citādi.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

73. Notekūdeņu tiešajām izplūdēm jūrā, kas pārsniedz 10 000 CE, instrumentālā uzskaite jāievieš ne vēlāk kā 1998.gada 31.decembrī.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

74. Paralēli tiešajiem mērījumiem pieļaujami notekūdeņu atklātās plūsmas mērījumi, izmantojot īpaši iekārtotas vietas — atklātās teknes, trapus un citas ierīces, kuru mērījumu rezultāti ir apstrādājami un atzīmējami uzskaites žurnālos. Minētās ierīces līdz 1998.gada 1.septembrim atkārtoti jāpārkalibrē, jāsagatavo atbilstoša tehniskā dokumentācija un līdz 2000.gada 1.janvārim jāpārveido instrumentālajai uzskaitei.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

75. Līdz 2000.gada 1.janvārim visas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jāaprīko paraugu noņemšanai un caurteces mērījumiem īpašās kontroles akās tieši aiz attīrīšanas iekārtas, ja ūdens lietošanas atļaujas nosacījumos nav noteikts citādi.

(MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Ministru prezidents A.Šķēle

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs
1. pielikums
Ministru kabineta
1997. gada 22. aprīļa
noteikumiem Nr. 155

(Pielikums grozīts ar MK 17.11.1998. noteikumiem Nr. 437)

10. Paredzētais novadāmo notekūdeņu daudzums un piesārņojums konkrētajā izplūdes vietā

Notekūdeņu novadīšanas vietas nosaukumsTeritorijas kodsKopējais notekūdeņu daudzums
(m3 diennaktī, m3 gadā)
Komunālie notekūdeņi
(m3 diennaktī, m3 gadā)
Ražošanas notekūdeņi
(m3 diennaktī, m3 gadā)
Lietus notekūdeņi*
(l/s)
Piesārņojošā viela, parametrsKvid
(paredzētā koncentrācija vidēji gadā (mg/l))
Kmax
(paredzētā koncentrācija, kas maksimāli pieļaujama nelabvēlīgos ekspluatācijas apstākļos (mg/l))
PSg
(piesārņojuma slodze gadā (t/g))
Sadzīves notekūdeņi
 (m3 diennaktī, m3 gadā)
           

______________________________
1 Netiek skaitīti pie kopējā notekūdeņu daudzuma

12. Notekūdeņu izcelsme un tehnoloģisko procesu raksturojums
 
 
 
 
13. Informācija par ūdens kvalitāti ūdenstilpē — atbilstoši tās vidējam dziļuma rādītājam vai ūdenstecē — atbilstoši tās straumes ātruma rādītājam.
13.1. augšpus notekūdeņu izplūdes
 
 
 
 
13.2. lejpus notekūdeņu izplūdes
 
 
 
 
14. Notekūdeņu novadīšanas režīms un vieta
 
 
 
 
 
 
15. Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu, notekūdeņu apstrādes tehnoloģisko procesu blakusproduktu un dūņu daudzums un sastāvs, kā arī to iespējamā izmantošana un/vai izvietošana
 
 
 
 
 
16. Ūdens ieguves un notekūdeņu novadīšanas datu raksturojums (kāda mēraparatūra datu ieguvē tiks izmantota, cik bieži tiks veikta uzskaite, kādas analīzes un cik bieži tiks veiktas)
 
 
 
 
 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs
2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiemnr.155
Ūdens lietošanas atļauju izsniegšana atbilstoši attiecīgās reģionālās vides pārvaldes darbības kompetencei
Nr.p.k.Reģionālā vides pārvaldeTeritoriālais iedalījumsReģionālās vides pārvaldes kods
1.Daugavpils reģionālā vides pārvaldeDaugavpilsDAT-6
  Daugavpils rajonsDAT-6
  Jēkabpils rajonsDAT-9
  Krāslavas rajonsDAT-11
  Preiļu rajonsDAT-18
2.Jelgavas reģionālā vides pārvaldeJelgavaJET-10
  Bauskas rajonsJET-4
  Dobeles rajonsJET-7
  Jelgavas rajonsJET-10
3.Lielrīgas reģionālā vides pārvaldeRīgaRIT-R
  JūrmalaRIT-J
  Rīgas rajonsRIT-20
  Ogres rajonsOGR-17
4.Liepājas reģionālā vides pārvaldeLiepājaLIT-13
  Kuldīgas rajonsLIT-12
  Liepājas rajonsLIT-13
  Saldus rajonsLIT-21
5.Madonas reģionālā vides pārvaldeAlūksnes rajonsMAT-2
  Gulbenes rajonsMAT-8
  Madonas rajonsMAT-16
  Aizkraukles rajonsMAT-1
6.Rēzeknes reģionālā vides pārvaldeRēzekneRET-19
  Balvu rajonsRET-3
  Ludzas rajonsRET-15
  Rēzeknes rajonsRET-19
7.Valmieras reģionālā vides pārvaldeCēsu rajonsVAT-5
  Limbažu rajonsVAT-14
  Valkas rajonsVAT-24
  Valmieras rajonsVAT-25
8.Ventspils reģionālā vides pārvaldeVentspilsVET-26
  Talsu rajonsVET-22
  Tukuma rajonsVET-23
  Ventspils rajonsVET-26
9.Jūras vides pārvaldeKompetencē esošajiem objektiemBJT-27
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs
3.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiemnr.155

(Pielikums grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

Vides ministrija
______________________________ reģionālā vides pārvalde

Ūdens lietošanas atļauja
Nr.___

1. Izsniegta ūdens lietotājam 
 

(norādīt fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un

 

tālruņa nr. vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas nr., juridisko adresi un tālruņa nr.)

šādiem ūdens lietošanas veidiem 
  
 

(norādīt attiecīgo ūdens lietošanas veidu)

  
2. Ūdens lietošanas atļaujai ir pievienoti šādi pielikumi:
Nr. ________ 
Nr. ________ 
Nr. ________ 
  
3. Ūdens lietošanas atļauja izsniegta trīs eksemplāros saskaņā ar 
 pieteikumu,
(norādīt ūdens lietotāju) 
kas 199 __. gada _____________ saskaņots ar 
  

(norādīt attiecīgā pagasta vai pilsētas pašvaldību)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs
4.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem nr.155

(Pielikums grozīts ar MK 17.11.1998. noteikumiem Nr. 437)

Virszemes saldūdeņu — ūdenstilpju — kvalitātes atbilstība noteiktajam mērķim

Nr. p.k.

Rajons / ūdenstilpes nosaukums

Platība
(ha)

Ūdeņu izmantošanas mērķi

Piezīmes

1

2

3

4

5

 

Aizkraukles rajons

 

 

 

1.

Odzes ezers

269

K, P

 

2.

 

Pļaviņu HES ūdenskrātuve

 

3490

 

K, P

 

 

 

Alūksnes rajons

 

 

 

3.

Alūksnes ezers

1591

L, P

 

4.

Baltiņš (ezers)

10

K, P

 

5.

Dzilnas ezers

12

K, P

 

6.

Garais ezers

19

K, P

 

7.

Indzeris (ezers)

146

L, P

 

8.

Ķiploka ezers

25

K, P

 

9.

Lielsloku ezers

12

K, P

 

10.

Liepnicas ezers

13

K, P

 

11.

Lukstu ezers

11

K, P

 

12.

Lukumītis (ezers)

51

K, P

 

13.

Muratu ezers

11

K, P

 

14.

Pilskalna ezers

15

K, P

 

15.

Pullānu ezers

18

K, P

 

16.

Raipaļa ezers

36

L, P

 

17.

Sudalu ezers

182

L, P

daļa Gulbenes rajonā

18.

Vaidavas ezers

24

K, P

 

19.

Veclaicenes ezers

10

K, P

 

20.

Zvārtavas ezers

34

K, P

 

 

Balvu rajons

 

 

 

21.

Balvu ezers

167

K, P

 

22.

Baževas ezers

28

K, P

 

23.

Ilganču ezers

27

K, P

 

24.

Kalnis (ezers)

119

K, P

daļa Gulbenes rajonā

25.

Lazdags (ezers)

148

K, P

daļa Gulbenes rajonā

26.

Nastrovas ezers

23

K, P

 

27.

Pērkonu ezers

230

K, P

 

28.

Sproģu ūdenskrātuve

58

K, P

 

29.

Svētūnes ezers

36

K, P

 

30.

Vectilžas ezers

19

K, P

 

31.

Viļakas ezers

138

K, P

 

 

Bauskas rajons

 

 

 

32.

Rukšu ezers

5

K, P

 

33.

Staņķu ezers

3

K, P

 

 

Cēsu rajons

 

 

 

34.

Alauksts (ezers)

774

L

 

35.

Driškins (ezers)

18

K, P

 

36.

Drustu(Skolas ezers

34

K, P

 

37.

Ilzes(Lodes ezers

42

K, P

 

38.

Inesis (ezers)

519

L, P

 

39.

Juveris (ezers)

77

K, P

 

40.

Raiskuma ezers

78

K, P

 

41.

Ratnieku ezers

44

K, P

 

42.

Riebiņu ezers

75

K, P

 

43.

Sārumezers

189

L

 

44.

Taurenes ezers

32

K, P

 

45.

Ungura ezers

394

K, P

 

 

Daugavpils rajons

 

 

 

46.

Ardavas ezers

72

K, P

daļa Preiļu rajonā

47.

Baltezers

48

K, P

 

48.

Baltais ezers

20

K, P

 

49.

Briģenes ezers

136

L, P

 

50.

Černovu ezers

86

L, P

 

51.

Demenes ezers

30

K, P

 

52.

Ilzes (Ilzenes) ezers

19

K, P

 

53.

Kaminčas ezers

28

K, P

 

54.

Kazemirvaldes ezers

16

K, P

 

55.

Kāša ezers

59

K, P

 

56.

Kirjanišķu ezers

40

K, P

 

57.

Klapiņu ezers

34

K, P

 

58.

Krīvānu ezers

12

K, P

 

59.

Kumpinišķu ezers

44

K, P

daļa Lietuvā

60.

Kurcuma ezers

12

K, P

 

61.

Lielais Ilgas ezers

115

L, P

 

62.

Lielais Kalupes ezers

175

K, P

daļa Preiļu rajonā

63.

Lielais Stropu ezers

418

L, P

 

64.

Luknas ezers

409

K, P

 

65.

Lustberga ezers

20

K, P

 

66.

Marijas ezers

19

K, P

 

67.

Mazais Kalupes ezers

110

K, P

 

68.

Mazais Stropu ezers

37

K, P

 

69.

Meduma ezers

268

L, P

 

70.

Pabērzu ezers

16

K, P

 

71.

Patmalnieku ezers

26

K, P

 

72.

Puru ezers

17

K, P

 

73.

Riču ezers

587

L, P

daļa Baltkrievijā

74.

Sasaļu ezers

27

K, P

 

75.

Seiļu ezers

17

K, P

 

76.

Sila ezers

262

L, P

 

77.

Skirnates ezers

32

K, P

daļa Lietuvā

78.

Smilginas ezers

49

K, P

 

79.

Subates ezers

51

K, P

 

80.

Sventes ezers

739

L, P

 

81.

Sviļu ezers

11

K, P

 

82.

Svīļu ezers

32

K, P

 

83.

Šķirstenes ezers

26

K, P

 

84.

Šuņezers (ezers)

15

K, P

 

85.

Ugarinku ezers

30

K, P

 

86.

Viragnes ezers

84

K, P

daļa Preiļu rajonā

87.

Višķu ezers

360

K, P

 

 

Dobeles rajons

 

 

 

88.

Annenieku ūdenskrātuve

27

K, P

 

89.

Apguldes ezers

38

K, P

 

90.

Augstkalnes dzirnezers

17

K, P

 

91.

Bēnes dzirnezers

25

K, P

 

92.

Dziļezers

3

K, P

 

93.

Gaurātas ezers

14

K, P

 

94.

Indrānu ezers

24

K, P

 

95.

Klūnu ūdenskrātuve

12

K, P

 

96.

Kroņauces dzirnezers

14

K, P

 

97.

Lielauces ezers

372

K, P

 

98.

Sesavas ezers

17

K, P

 

99.

Spārņu ezers

14

K, P

 

100.

Zebrus ezers

443

K, P

 

 

Gulbenes rajons

 

 

 

101.

Augulienas ezers

78

K, P

 

102.

Ludza ezers

281

K, P

 

103.

Pintelis (ezers)

66

K, P

 

104.

Pogas ezers

28

K, P

 

105.

Siladzirnavu ezers

48

K, P

 

106.

Stāmerienas ezers

93

K, P

 

107.

Sudalu ezers

182

L, P

daļa Alūksnes rajonā

108.

Ušuru ezers

160

L, P

 

 

Jelgavas rajons

 

 

 

109.

Ānes dīķis

15

K, P

 

110.

Branku dīķis

30

K, P

 

111.

Griķu dīķis

20

K, P

 

112.

Jānīšu karjers

1,3

K, P

 

113.

Jāņu dīķis

10

K, P

 

114.

Libertu dīķis

40

K, P

 

115.

Karjers pie Mauriņiem

3

K, P

 

116.

Ozolnieku ūdenskrātuve (karjers)

18

K, P

 

117.

Pūteļu karjers

5

K, P

 

118.

Ruļļukalna karjers

14

Dz

 

119.

Senču dīķis

35

K, P

 

120.

SIA "Spartaks" karjers

120

K, P

 

121.

Ūbeļu dīķis

10

K, P

 

122.

Viesturu dīķis

25

K, P

 

 

Jēkabpils rajons

 

 

 

123.

Baltezers

45

K, P

 

124.

Baļotes ezers

149

K, P

 

125.

Biržu ūdenskrātuve

8

K, P

 

126.

Ildzenieku ezers

27

K, P

 

127.

Laukezers

50

L, P

 

128.

Marinzejas ezers

74

K, P

 

129.

Radžu ūdenskrātuve

54

K, P

 

130.

Rubeņu ūdenskrātuve

5

K, P

 

131.

Saukas ezers

718

K, P

 

132.

Viesītes ezers

232

K, P

 

133.

Vīķu ezers

85

K, P

 

134.

Zasas ūdenskrātuve

4

K, P

 

 

Krāslavas rajons

 

 

 

135.

Ardavas ezers

229

L, P

 

136.

Cārmaņu ezers

221

L, P

 

137.

Dagdas ezers

498

L, P

 

138.

Drīdzis (ezers)

753

L, P

 

139.

Ežezers

1065

L, P

 

140.

Garais ezers

103

L, P

 

141.

Ilzas-Geraņimovas ezers

327

L, P

 

142.

Jazinka ezers

263

L, P

 

143.

Kustaru ezers

144

L, P

 

144.

Lejas ezers

177

L, P

 

145.

Lielais Gusēna ezers

120

L, P

 

146.

Ojātu ezers

31

L, P

 

147.

Ormijas ezers

66

L, P

 

148.

Sīvers (ezers)

1759

L, P

 

149.

Stirna ezers

148

L, P

 

150.

Tērpes ezers

134

L, P

 

151.

Užuņu ezers

265

L, P

 

152.

Zirga ezers

38

K, P

 

 

Kuldīgas rajons

 

 

 

153.

Āpu ezers

21

K, P

 

154.

Ķikuru ezers

22

K, P

 

155.

Lielais Nabas ezers

71

K, P

 

156.

Mazais Nabas ezers

65

K, P

 

157.

Padūres dīķis

18

K, P

 

158.

Pinku ezers

29

L, P

 

159.

Vilgales ezers

242

K, P

 

160.

Zvirgzdu ezers

75

L, P

 

 

Liepājas rajons

 

 

 

161.

Liepājas ezers

3715

K, P

L - migrācijai

162.

Papes ezers

1205

K, P

 

163.

Sēpenes ezers

67

K, P

 

 

Limbažu rajons

 

 

 

164.

Aģes ezers

111

K, P

 

165.

Aijažu ezers

311

K, P

 

166.

Augstrozes Lielezers

400

K, P

 

167.

Auziņu ezers

56

L, P

 

168.

Āsteres ezers

82

K, P

 

169.

Bīriņu ezers

18

K, P

 

170.

Dziļezers

32

L

 

171.

Dūņezers

156

K, P

 

172.

Lādes ezers

246

K, P

 

173.

Limbažu Lielezers

256

K, P

 

174.

Primmas ezers

17

K, P

 

175.

Riebezers

82

L

 

176.

Ungurpils dzirnezers

22

K, P

 

 

Ludzas rajons

 

 

 

177.

Bižas ezers

168

L

 

178.

Cirma ezers

1261

K, P

 

179.

Dukānu ezers

143

K, P

 

180.

Dziļezers

151

K, P

 

181.

Istras ezers

155

K, P

 

182.

Križūtu ezers

67

K, P

 

183.

Kurjanovas ezers

129

K, P

 

184.

Lauderu ezers

55

K, P

 

185.

Lielais Kurmas ezers

84

K, P

 

186.

Lielais Ludzas ezers

846

K, P

 

187.

Lielais Zurzu ezers

77

K, P

 

188.

Mazais Ludzas ezers

36

K, P

 

189.

Mazais Zurzu ezers

55

K, P

 

190.

Nirzas ezers

557

L, P

 

191.

Pildas ezers

295

K, P

 

192.

Plisūnas ezers

480

K, P

 

193.

Porkaļu ezers

48

K, P

 

194.

Rogaižu ezers

58

K, P

 

195.

Sološu ezers

88

K, P

 

196.

Šķaunes ezers

254

K, P

 

197.

Zilezers

216

K, P

daļa Krievijā

198.

Zvirgzdenes ezers

134

K, P

 

 

Madonas rajons

 

 

 

199.

Baltiņš (ezers)

16

K, P

 

200.

Gulbēris (ezers)

87

K, P

 

201.

Ilziņš (ezers)

22

K, P

 

202.

Jumurdas ezers

174

K, P

 

203.

Kalsnavas ezers

23

K, P

 

204.

Kanepēnu ezers

60

K, P

 

205.

Kāla ezers

407

L, P

 

206.

Kārzdabas ezers

12

K, P

 

207.

Labones ezers

26

K, P

 

208.

Lazdonas ezers

30

K, P

 

209.

Lielais Līderis (ezers)

125

K, P

 

210.

Lubānas ezers

8210

K, P

daļa Rēzeknes rajonā

211.

Odzienas ezers

47

K, P

 

212.

Puduļu ezers

20

K, P

 

213.

Pulgosnis (ezers)

93

K, P

 

214.

Rāceņu ezers

35

K, P

 

215.

Salas ezers

32

K, P

 

216.

Salājs (ezers)

44

K, P

 

217.

Sāvienas ezers

58

K, P

 

218.

Talejas ezers

79

K, P

 

219.

Ūberis (ezers)

31

K, P

 

220.

Vecmuižas ezers

17

K, P

 

221.

Viešūrs (Kaķīšu ezers)

176

L, P

 

222.

Virānes ezers

47

K, P

 

 

Ogres rajons

 

 

 

223.

Ķeguma ūdenskrātuve

2490

K, P

 

224.

Lobes ezers

520

K, P

 

225.

Plaužu ezers

96

K, P

 

226.

Rīgas ūdenskrātuve

4220

K, Dz, P

daļa Rīgas rajonā

227.

Selēku ezers

9

K, P

 

 

Preiļu rajons

 

 

 

228.

Bešona ezers

64

K, P

 

229.

Bērzgaļu ezers

272

K, P

 

230.

Bicānu ezers

149

L, P

 

231.

Cirišs (ezers)

630

L, P

 

232.

Eikša ezers

57

L, P

 

233.

Feimaņu ezers

625

K, P

daļa Rēzeknes rajonā

234.

Iesalnieku ezers

17

K, P

 

235.

Ilzas ezers

33

K, P

 

236.

Jašas ezers

107

K, P

 

237.

Jersikas ezers

41

K, P

 

238.

Karpa ezers

61

K, P

 

239.

Kategrades ezers

133

K, P

 

240.

Kaucers (ezers)

49

K, P

 

241.

Lielais Dubuļkas ezers

28

K, P

 

242.

Lielais Kalupes ezers

175

K, P

daļa Daugavpils rajonā

243.

Lielais Ostrovas ezers

53

K, P

 

244.

Lielais Solkas ezers

48

K, P

 

245.

Limankas ezers

55

K, P

 

246.

Mazais Solkas ezers

27

K, P

 

247.

Pakalnis (ezers)

55

K, P

 

248.

Pelēču ezers

82

K, P

 

249.

Rušona ezers (Sekstes ezers)

2373

L, P

daļa Rēzeknes rajonā

250.

Salmejs (ezers)

104

K, P

 

251.

Silavu ezers

14

K, P

 

252.

Stupānu ezers

32

K, P

 

253.

Terehovas ezers

13

K, P

 

254.

Zalvu ezers

364

K, P

 

 

Rēzeknes rajons

 

 

 

255.

Adamovas ezers

186

K, P

 

 

256.

Ancovas ezers

29

K, P

 

257.

Balinovas ezers

13

K, P

 

258.

Baltais ezers

26

K, P

 

259.

Bižas ezers

140

K, P

 

260.

Čeratogas ezers

27

K, P

 

261.

Černostjes ezers

221

K, P

 

 

262.

Dziļūkšņu ezers

11

K, P

 

263.

Dziļūts (ezers)

33

K, P

 

264.

Feimaņu ezers

626

K, P

daļa Preiļu rajonā

265.

Gadrinkas ezers

34

K, P

 

266.

Gaiduļu ezers

66

K, P

 

267.

Gailumu ezers

24

K, P

 

268.

Galdička ezers (Galdacis)

14

K, P

 

269.

Harčenku ezers

12

K, P

 

270.

Idzipoles ezers

72

K, P

 

271.

Ilzas ezers

40

K, P

 

272.

Ismeru- Žogotu ezers

157

K, P

 

 

273.

Ižoru ezers

22

K, P

 

274.

Jūseris (ezers)

13

K, P

 

275.

Kauguru ezers

52

K, P

 

276.

Kaunatas ezers

54

K, P

 

277.

Kovališķu ezers

11

K, P

 

278.

Kraku ezers

19

K, P

 

279.

Lielais Kūriņa ezers

66

K, P

 

280.

Lielais Svētiņu ezers

19

K, P

 

281.

Lubānas ezers

8210

K, P

daļa Madonas rajonā

282.

Meirānu ezers

106

K, P

 

283.

Micānu ezers

123

K, P

 

284.

Niperovas ezers

12

K, P

 

 

285.

Ošura ezers

22

K, P

 

 

286.

Partovas ezers

83

K, P

 

287.

Pušas ezers

241

L, P

 

288.

Puškrievu (Kugras) ezers

12

K, P

 

289.

Rāznas ezers

5756

L, P

 

290.

Rēzeknes ezers

22

K, P

 

291.

Rikopoles ezers

12

K, P

 

292.

Rušona ezers

2373

L, P

daļa Preiļu rajonā

293.

Salājs (ezers)

175

K, P

 

294.

Sedzeris (ezers)

58

K, P

 

295.

Sološnieku ezers

81

K, P

 

296.

Sološu ezers

66

K, P

 

 

297.

Soročkas ezers

11

K, P

 

298.

Spruktu ūdenskrātuve

153

K, P

 

299.

Stibrīšu ezers

45

K, P

 

300.

Stogoršņu (Stagariņu/ Klaugu ) ezers

19

K, P

 

301.

Stoļerovas ezers

15

K, P

 

302.

Svātavas ezers

135

K, P

 

 

303.

Šostu ezers

17

K, P

 

304.

Špeļu ezers

19

K, P

 

305.

Tiskādu ezers

179

 

K, P

 

306.

Tuzeris (Tuzerītis) (ezers)

38

K, P

 

307.

Umaņu ezers

56

K, P

 

308.

Vaišļu ezers

29

K, P

 

309.

Vertukšņas ezers

53

K, P

 

310.

Viraudas (I) ezers

124

L, P

 

311.

 

Viraudas (II) ezers

95

K, P

 

312.

Zosnas ezers

156

K, P

 

313.

Žirklītis (ezers)

20

K, P

 

 

Rīgas rajons

 

 

 

314.

Babītes ezers

2555

K, P

 

315.

Beberbeķu ezers

10

K, P

 

316.

Dzirnezers

173

K, P

 

317.

Gaiļezers

7,6 (8)

K, P

 

318.

Juglas ezers

 

570

L,Dz, P

L - migrācijai

319.

Kadagas ezers

25

K, P

 

320.

Ķīšezers

1730

L, P

 

L - migrācijai

321.

Lielais Baltezers

597

K, P

 

322.

Līlastes ezers

274

K, P

 

323.

Linezers

2,3

K, P

 

324.

Mazais Baltezers

 

198

Dz, P

 

325.

Melnezers

10

 

K, P

 

 

 

 

 

 

326.

Rīgas HES ūdenskrātuve

4220

K, Dz,P

daļa Ogres rajonā

327.

Sudrabezers

31

Dz

 

328.

Vecdaugava (ezers)

130

K, P

 

 

Saldus rajons

 

 

 

329.

Baltezers

35

K, P

 

330.

Brocēnu ezers

43

K, P

 

331.

Cieceres ezers

227

L, P

 

 

332.

Miču ezers (Luknis)

6

K, P

 

333.

Oldzīnu (Zvārdes) ezers

20

K, P

 

334.

Pakuļu ūdenskrātuve

172

K, P

 

335.

Remtes ezers

75

K, P

 

336.

Saldus ezers

22

K, P

 

337.

Svētaiņu ezers

30

K, P

 

 

Talsu rajons

 

 

 

338.

Engures ezers

3141

K, P

daļa Tukuma rajonā

339.

Gulbju ezers

115

K, P

 

340.

Kalvenes ezers

26

K, P

 

341.

Laidzes ezers

171

K, P

 

 

342.

Lubezers

130

K, P

 

343.

Mordangas- Kaņu ezers

78 8

K, P

 

344.

Sasmakas ezers

252

K, P

 

345.

Spāres ezers

201

K, P

 

346.

Uguņu ezers

17

K, P

 

 

Tukuma rajons

 

 

 

347.

Dzirciema ezers

27

K, P

 

348.

Engures ezers

3141

K, P

 

daļa Talsu rajonā

349.

Kaņieris (ezers)

1123

K, P

 

 

350.

Kliģu ezers

22

K, P

 

351.

Rideļu ūdenskrātuve

45

K, P

 

352.

Seklis (ezers)

34 4

K, P

 

353.

Sēmes ezers

49

K, P

 

354.

Valguma ezers

60

L, P

 

 

Valkas rajons

 

 

 

355.

Bērzu ezers

15

K, P

 

356.

Cepšu ezers

25

K, P

 

 

357.

Dutkas ezers

15

K, P

 

358.

Lizdoles ezers

54

K, P

 

359.

Niedrājs (ezers)

17

K, P

 

360.

Salainis (ezers)

77

K, P

 

361.

Spicieris (ezers)

16

K, P

 

362.

Teperis (ūdenskrātuve)

10 0

K, P

 

363.

Valdis (ezers)

25

K, P

 

 

364.

Zāģezers

13 3

K, P

 

 

Valmieras rajons

 

 

 

365.

Burtnieku ezers

4006

K, P

 

 

Ventspils rajons

 

 

 

 

366.

Būšnieku ezers

30

K, P

 

367.

Puzes ezers

520

L, Dz

 

368.

Tirukšezers

46

K, P

 

369.

Usmas ezers

3892

L, Dz, P

 

Pielikumā lietotie saīsinājumi:

Dz - dzeramā ūdens kvalitātei atbilstoši ūdeņi;

K — karpveidīgo zivju ūdeņi;

L — lašveidīgo zivju ūdeņi;

P - peldēšanai un citiem rekreācijas pasākumiem piemēroti ūdeņi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs
5.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem nr.155

(Pielikums grozīts ar MK 17.11.1998. noteikumiem Nr. 437)

Virszemes saldūdeņu — ūdensteču — kvalitātes atbilstība noteiktajam mērķim
Nr.p.k.NosaukumsGarums
(km)
Ūdensteces kods attiecīgajā baseināBaseina laukums
(km2)
Administratīvais rajonsŪdeņu izmantošanas mērķiBaseins aiz valsts robežas
(km2)
12345678
Baltijas jūras baseinā (baseina kods - 33)
1.Šventāja (upe)7333677,5Liepājas rajons,  
     LietuvaK, P471
2.Kaņava (upe)15336230,0Liepājas rajons,  
     LietuvaK, P35,5
3.Lukne (upe)13 3336422,5Liepājas rajons,  
     LietuvaK, P35,1
4.Papes ezera kanāls 338240,3Liepājas rajonsK, P 
 Paurupes-Līgupes kanāls73382134,3Liepājas rajonsK, P 
6.Paurupe17 73382240,8Liepājas rajonsK, P 
7.Līgupe203382477,5Liepājas rajonsK, P 
8.Tukleru kanāls8338434,0Liepājas rajonsK, P 
Baltijas jūras baseinā (baseina kods - 34)
9.Ostas kanāls- Liepājas ezers3341772,8Liepājas rajons,  
     LietuvaK, P2520,3
10.Ālande (upe)24344241,0Liepājas rajonsK, P 
11.Nocietinājuma kanāls11344271,9Liepājas rajonsK, P 
12.Kazupe7344630,4Liepājas rajonsK 
13.Otaņķe (upe)32 2346143,8Liepājas rajonsK, P 
14.Polderu kanāls10346226,4Liepājas rajonsK 
15.Bārta (upe)983481226,5Liepājas rajons,  
     LietuvaL, P1974
16.Tosele (upe)10348294,5Liepājas rajonsK 
17.Kaņiere (upe)123482459,2Liepājas rajonsK 
18.Jēčupe28348493,1Liepājas rajonsK 
19.Ķiburu strauts133485447,6Liepājas rajonsL 
20.Kārklupe123485624,9Liepājas rajonsL 
21.Vārtāja (upe)643486541,3Liepājas rajonsL 
22.Birztala (upe)253486269,1Liepājas rajonsL 
23.Virga (upe)2934864142,4Liepājas rajonsL 
24.Lašupīte12348642212,7Liepājas rajonsL 
25.Padones strauts103486676,7Liepājas rajonsL 
26.Pluģupe1334866223,5Liepājas rajonsL 
27.Kalējupīte934866427,0Liepājas rajonsK 
28.Ādìere (upe)83486844,4Liepājas rajonsL 
29.Apše (upe)453488233,1Liepājas rajons,  
     LietuvaL364,8
30.Āžu strauts63488227,1Liepājas rajonsL 
31.Ruņa (upe)3134884185,8Liepājas rajonsL 
32.Vidvide (upe)2134884254,3Liepājas rajonsL 
33.Augustupe1034884827,6Liepājas rajonsL 
34.Sārte (upe)123488610,2Liepājas rajons,  
     LietuvaK, P19,1
Baltijas jūras baseinā (baseina kods - 35)
35.Kārļupīte11351415,1Liepājas rajonsK 
36.Bubiere (upe)12351644,2Liepājas rajonsK 
37.Bubierpieteka123516224,3Liepājas rajonsK 
38.Ziemupe8351830,7Liepājas rajonsK 
39.Rudupe10353444,7Liepājas rajonsK 
40.Saka (upe)63541110,0Liepājas rajonsL 
41.Mindes Orga (upe)12354231,2Liepājas rajonsL 
42.Durbe (upe)473544477,3Liepājas rajonsL 
43.Kārpa (upe)835441226,8Liepājas rajonsK 
44.Cepļupe1035443818,5Liepājas rajonsL 
45.Dubeņa (upe)143544436,7Liepājas rajonsL 
46.Akmene (upe)153544629,9Liepājas rajonsL 
47.Ilmuts (upe)635447429,0Liepājas rajonsK 
48.Lāņupe1735449272,1Liepājas rajonsK 
49.Tebra (upe)693546584,6Liepājas rajonsL 
50.Grāpste (upe)173546254,1Liepājas rajonsL 
51.Alokste (upe)4835464292,3Liepājas rajonsL 
52.Skalda (upe)18354642120,4Liepājas rajons,  
     Kuldīgas rajonsL 
53.Lapupe18354642437,8Liepājas rajons,  
     Kuldīgas rajonsL 
54.Vaipa (upe)1035464427,7Liepājas rajons,  
     Kuldīgas rajonsK 
55.Laža (upe)163546621,6Liepājas rajonsL 
56.Rīva (upe)53356229,4Liepājas rajonsL 
57.Ēnava (upe)103571218,1Liepājas rajons,  
     Ventspils rajonsK 
58.Muižupīte113571417,6Ventspils rajonsL 
59.Sārnate (upe)6357244,4Ventspils rajonsK 
60.Užava (upe)67358601Ventspils rajons,  
     Kuldīgas rajonsL, P 
61.Tērande (upe)15358259,2Ventspils rajonsL 
62.Vanka (upe)30358485,6Kuldīgas rajonsL 
63.Kauliņa (upe)26358684,4Kuldīgas rajonsL 
64.Siliņa (upe)73587431,7Kuldīgas rajonsK 
65.Stirna (upe)10358839,7Kuldīgas rajonsL 
Baltijas jūras baseinā - Kurzeme (baseina kods - 37)
66.Lūžupe10371825,6Ventspils rajonsK 
67.Irbe (upe)323721960Ventspils rajonsL 
68.Dižgrāvis123721449,6Ventspils rajonsK 
69.Rinda (upe)2937221141,4Ventspils rajonsL 
70.Zviede (upe)1337221431,1Ventspils rajonsL 
71.Svēte (upe)1237223240,2Ventspils rajonsK 
72.Riekste (upe)1237223822,7Ventspils rajonsK 
73.Baņģava (upe)2037225243,2Ventspils rajonsK 
74.Kāņupe1437225850,0Kuldīgas rajons,  
     Talsu rajonsK 
75.Vidusupe2437229106,7Talsu rajonsK 
76.Stende (upe)1237231160Ventspils rajons,  
     Talsu rajonsL 
77.Briežupe1537229235,8Talsu rajonsK 
78.Trumpe (upe)183723249,1Ventspils rajonsL 
79.Lonaste (upe)-3724555,1Ventspils rajonsL 
80.Ostupe (upe)2937241290,1Ventspils rajons,  
     Talsu rajonsL 
81.Rūšupe10372413616,2Ventspils rajonsL 
82.Pāce (upe)1537242169,7Ventspils rajons,  
     Talsu rajonsL 
83.Vīgriežupe133724215230,6Talsu rajonsL 
84.Engure (upe)2037223160,6Ventspils rajons,  
     Talsu rajonsL, Dz 
85.Alokste (upe)1537242231,9Talsu rajonsL 
86.Štēburupīte1237242440,0Talsu rajonsK 
87.Raķupe3437244202,0Ventspils rajons,  
     Talsu rajonsL 
88.Pārkakte (upe)737244436,8Talsu rajonsK 
89.Ģibzdes valks12372444412,2Talsu rajonsK 
90.Veciere (upe)1237244653,2Ventspils rajonsL 
91.Stende (upe)1003725526,5Talsu rajonsL 
92.Upatu valks2037253835,8Ventspils rajonsL 
93.Lūšupīte (upe)1237257265,5Talsu rajonsK 
94.Sēme (upe)8372572227,5Talsu rajonsK 
95.Silupe1237257630,9Talsu rajonsL 
96.Dzelzupe1037259226,5Talsu rajonsK 
97.Mazirbe (upe)26373284,2Talsu rajons,  
     Ventspils rajonsL 
98.Pitragupe14373441,0Talsu rajonsL 
99.Vaides grāvis-      
 Vecročupe113735234,0Talsu rajonsK 
100.Melnsilupe-3736100,1Talsu rajonsL, P 
101.Mīlgrāvis173736650,0Talsu rajonsL 
102.Lorumupe123736830,3Talsu rajonsK 
103.Pilsupe22373895,5Talsu rajonsL, P 
104.Lieknsupe63738235,6Talsu rajonsK 
105.Roja (upe)78374477,7Talsu rajonsL, P 
106.Velkumupe163741251,2Talsu rajonsK 
107.Jaunarāja (upe)1037412218,9Talsu rajonsL 
108.Planču valks93741625,4Talsu rajonsK 
109.Vērums (upe)113743625,8Talsu rajonsK 
110.Mazroja (upe)203745450,4Talsu rajonsK 
111.Ķeižupe63747226,9Talsu rajonsK 
112.Žulniekvalks12375456,9Talsu rajonsL 
113.Grīva103758141,3Talsu rajonsL, P 
114.Engures kanāls4376688,4Talsu rajonsL 
115.Dzedrupe93764266,1Talsu rajonsL, P 
116.Jādekša (upe)173764466,3Talsu rajonsL 
117.Šķēde (upe)2037646136,9Talsu rajonsL 
118.Okte (upe)1437649217,5Talsu rajonsL 
119.Odre (upe)437646930,3Talsu rajonsK 
120.Dursupe283766111,7Talsu rajonsL 
121.Oksle (upe)143766426,1Talsu rajonsL 
122.Jurģupe11376867,1Tukuma rajonsL 
123.Liekņa (upe)143768237,0Tukuma rajons,  
     Talsu rajonsK 
124.Kalnupe203769444,2Tukuma rajonsK 
125.Melnupe133769815,9Tukuma rajonsK 
126.Teitupīte14377429,1Tukuma rajonsL 
127.Lāčupe31377892,9Tukuma rajonsL 
128.Slocene (upe)4437812315,1Tukuma rajonsK 
129.Starpiņupe1378367,3Tukuma rajonsK 
130.Smirdgrāvis10378227,1Tukuma rajonsK 
131.Skujupīte20378447,6Tukuma rajonsK 
132.Vašleja (upe)18378698,8Tukuma rajonsK 
Baltijas jūras baseinā - Venta (baseina kods - 36)
1.Venta (upe)346366602,6Ventspils rajons, Kuldīgas rajons,  
     Saldus rajonsL, P11795,9
2.Packule (upe)-3612225,1Ventspils rajonsK 
3.Platene (upe)1636124106,2Ventspils rajonsK 
4.Platenes kanāls1136124272,7Ventspils rajonsK 
5.Elkšķene (upe)173612696,3Ventspils rajonsK 
6.Mauriņupe936126634,2Ventspils rajonsK 
7.Standze (upe)93613425,6Ventspils rajonsK 
8.Medoles strauts63615224,1Ventspils rajonsK 
9.Vēždūka (upe)303616180,6Ventspils rajonsK 
10.Gārzdes strauts1236161427,7Ventspils rajonsK 
11.Kreziņģe (upe)1036163214,4Ventspils rajonsK 
12.Cērsupe103617425,0Ventspils rajonsK 
13.Dzirnavupe183619463,0Ventspils rajonsK 
14.Kažas strauts1136194421,2Ventspils rajonsK 
15.Naba (upe)-3619639,3Kuldīgas rajonsK 
16.Abava (upe)1343622042,0Kuldīgas rajons,  
     Tukuma rajons,  
     Talsu rajons,  
     Ventspils rajonsL, P 
17.Bebrupīte1136211422,2Ventspils rajons,  
     Kuldīgas rajonsL 
18.Kroja (upe)1136211819,9Ventspils rajonsL 
19.Dzirupe1036213618,5Kuldīgas rajonsK 
20.Īvande (upe)263621461,1Talsu rajons,  
     Kuldīgas rajonsL 
21.Valgale (upe)223621656,1Talsu rajons,  
     Kuldīgas rajonsL 
22.Karone (upe)23362298,1Talsu rajonsL, P 
23.Andumupe113622846,0Talsu rajonsL 
24.Rumbulīte (upe)103623220,8Talsu rajons,  
     Tukuma rajonsL 
25.Imula (upe)453624276,2Tukuma rajons,  
     Saldus rajonsL 
26.Briežupīte1236241232,2Tukuma rajonsL 
27.Dimžave (upe)1336241828,5Tukuma rajonsL 
28.Buļļupe303624280,7Tukuma rajons,  
     Saldus rajonsL 
29.Amula (upe)443626198,4Tukuma rajons,  
     Saldus rajonsL, P 
30.Punču strauts113626429,5Tukuma rajonsL 
31.Kazu strauts103626621,9Tukuma rajonsL 
32.Mellupe1236271224,4Tukuma rajonsL 
33.Kurzemnieku strauts1136271414,2Tukuma rajonsL 
34.Līgupe173627277,6Tukuma rajons,  
     Talsu rajonsL 
35.Bebrupe1136273235,4Tukuma rajonsL 
36.Pūre (upe)1836274112,6Tukuma rajonsL 
37.Sīļupe836274427,7Tukuma rajonsL 
38.Vēdzele (upe)3236276111,3Tukuma rajonsL 
39.Roja (upe)1536277236,8Tukuma rajonsL 
40.Žīdu strauts1136277424,4Tukuma rajonsK 
41.Viesata (upe)413628194,4Tukuma rajons,  
     Saldus rajonsL 
42.Prūsene (upe)113628245,5Tukuma rajonsK 
43.Ķīpa (upe)103628414,9Kuldīgas rajons,  
     Saldus rajonsK 
44.Bez nosaukuma103629240,3Kuldīgas rajons,  
     Saldus rajonsK 
45.Rudupe183631254,1Kuldīgas rajonsL 
46.Padures upe203631469,3Kuldīgas rajonsL 
47.Riežupe423632259,7Kuldīgas rajonsL 
48.Veldze (upe)313632271,3Kuldīgas rajonsL 
49.Mērgola (upe)2236323447,8Kuldīgas rajonsL 
50.Alekšupīte83633630,2Kuldīgas rajonsL 
51.Ēda (upe)63634306,7Kuldīgas rajonsL 
52.Vārme (upe)636342120,5Kuldīgas rajonsL 
53.Dūrupe1736342257,8Kuldīgas rajons,  
     Saldus rajonsL 
54.Ķīšupe1136342419,6Kuldīgas rajons,  
     Saldus rajonsL 
55.Šķēde (upe)3236344176,4Kuldīgas rajons,  
     Saldus rajonsL, P 
56.Ūdrupe10363441420Kuldīgas rajons,  
     Saldus rajonsL 
57.Karpene (upe)10363441219,6Kuldīgas rajonsL 
58.Grauzdupe8363443434,3Saldus rajons,  
     Kuldīgas rajonsL 
59.Lējējupe193636153,2Kuldīgas rajonsL 
60.Sprincupe183636277,4Kuldīgas rajonsL 
61.Mazupe143637248,1Kuldīgas rajonsL 
62.Ēnava (upe)193637683,0Kuldīgas rajonsL 
63.Dzirnavupe836376242,2Kuldīgas rajonsK 
64.Ponakste (upe)273638101,6Kuldīgas rajonsL 
65.Robalts (upe)133638245,9Kuldīgas rajonsL 
66.Garūdene (upe)223639478,2Kuldīgas rajons,  
     Liepājas rajonsK 
67.Ciecere (upe)51364542,6Kuldīgas rajons,  
     Saldus rajonsL, P 
68.Paksīte (upe)263641252,6Saldus rajonsL 
69.Krimelda (upe)25364278,9Saldus rajonsL 
70.Bukupe (upe)14364436,8Saldus rajonsL 
71.Dīcmaņu strauts113645414,6Saldus rajonsK 
72.Vēršāda (upe)16364685,5Saldus rajonsK, P 
73.Kazenieku strauts133646434,1Saldus rajonsK 
74.Mazupe173649474,7Saldus rajonsL 
75.Klūga (upe)173651284,3Kuldīgas rajons,  
     Saldus rajonsL 
76.Sīļupīte736512440,4Saldus rajonsK 
77.Sumata (upe)113651424,8Kuldīgas rajonsL 
78.Bērzene (upe)123651632,1Kuldīgas rajonsK 
79.Koja (upe)253651897,7Kuldīgas rajons,  
     Liepājas rajonsL 
80.Šķervelis (upe)153652104,1Kuldīgas rajons,  
     Liepājas rajonsL 
81.Dzelda (upe)243652276,9Kuldīgas rajons,  
     Liepājas rajonsL 
82.Lanka (upe)1036522626,6Liepājas rajonsL 
83.Lētīža (upe)323654127,4Kuldīgas rajons,  
     Liepājas rajons,  
     Saldus rajonsL 
84.Velda (upe)73654829,6Liepājas rajonsL 
85.Zaņa (upe)483656256,9Liepājas rajonsL 
86.Kārklupe1236563637,3Saldus rajonsL 
87.Losis (upe)303657258,7Saldus rajons,  
     Liepājas rajonsL183
88.Spinnis (upe)1136572417,7Saldus rajonsL 
89.Skutule (upe)13365761,5Saldus rajons,  
     LietuvaK14,1
90.Vārduva (upe)973658-LietuvaL765,0
91.Vadakste (upe)82366775,1Saldus rajons,  
     Dobeles rajonsL, P1250
92.Pestile (upe)93661225Saldus rajonsK 
93.Ašta (upe)3336616-LietuvaK159,7
94.Suste (upe)17366244Saldus rajonsL 
95.Ezere (upe)483664387Saldus rajonsK 
96.Bruzile (upe)2336641268,9Saldus rajonsL 
97.Līkupe40366414113,2Saldus rajonsL 
98.Šarlote (upe)12366414225,2Saldus rajonsL 
99.Vērteža (upe)11366414427,3Saldus rajonsL 
100.Druve (upe)2236645440,8Saldus rajons,  
     Dobeles rajonsK 
101.Alkšņupe2236651434,3Saldus rajonsL 
102.Agluona (upe)23366552 Saldus rajonsL182
103.Mežupīte93665561,5Saldus rajonsL37,5
104.Avīkne (upe)28366678,4Saldus rajons,  
     Dobeles rajonsL 
105.Līgotne (upe)143667448,9Dobeles rajonsL 
Lielupes baseinā (baseina kods - 38)
1.Lielupe116388775,5 K, P17628,4
2.Miglupīte103812419,2Rīgas rajonsK 
3.Neriņa (upe)1838128115,2Rīgas rajonsK 
4.Dzilnupe1338128251Rīgas rajonsK 
5.Vecslocene (upe)83814134,2Rīgas rajons,  
     Tukuma rajonsK 
6.Vēršupīte1838142100,2Rīgas rajons,  
     Tukuma rajonsK 
7.Pārupju grāvis93815829,6Tukuma rajonsK 
8.Vecbērzes polderu kanāls183816497Tukuma rajons,  
     Dobeles rajonsK 
9.Kauguru kanāls1038162255,8Jelgavas rajons,  
     Tukuma rajonsK 
10.Vecslampe (upe)83816454,7Tukuma rajons,  
     Dobeles rajonsK 
11.Slampe (upe)1838162293,4Tukuma rajonsK 
12.Skudrupīte12381622224,3Tukuma rajonsK 
13.Džūkste (upe)20381624145,7Tukuma rajonsK 
14.Lestenes upe11381624647,9Tukuma rajonsK 
15.Pienava (upe)283816675,5Jelgavas rajons,  
     Dobeles rajons,  
     Tukuma rajonsK 
16.Gaurata (upe)153816851,1Dobeles rajons,  
     Jelgavas rajonsK 
17.Klīves kanāls19381854,3Jelgavas rajons,  
     Rīgas rajonsK 
18.Svēte (upe)1233821872,9 K, P2380,6
19.Bērze (upe)1073822903,9Dobeles rajons,  
     Saldus rajons,  
     Jelgavas rajonsK 
20.Ālave (upe)3638222108,2Dobeles rajonsK 
21.Apguldes ezera      
 strauts1238222417,8Dobeles rajonsK 
22.Jugliņa (upe)1338222821Dobeles rajonsK 
23.Sesava (upe)2538224102,4Dobeles rajonsK 
24.Gardene (upe)1738225468,6Dobeles rajonsK 
25.Bikstupe3238226143,8Dobeles rajons,  
     Tukuma rajonsK, P 
26.Rūšu strauts1638226451,7Tukuma rajonsK 
27.Balžiņa (upe)1438227237,1Dobeles rajonsK 
28.Zušupīte338227427,8Dobeles rajonsK 
29.Blīdene (upe)163822864,1Saldus rajonsK 
30.Smukupīte1138229237,3Dobeles rajons,  
     Saldus rajonsK 
31.Līčupe1438229426,3Dobeles rajons,  
     Saldus rajonsK 
32.Auce (upe)863824309,8Jelgavas rajons,  
     Dobeles rajonsK 
33.Dorupīte103824228,3Jelgavas rajonsK 
34.Govainis (upe)143824417,1Dobeles rajonsK 
35.Rīgava (upe)133824629,7Dobeles rajonsK 
36.Tērvete (upe)683826440Dobeles rajons,  
     Jelgavas rajonsK 
37.Bramberìas strauts283826250,6Jelgavas rajonsK 
38.Eglone (upe)1238263241,9Dobeles rajons,  
     Jelgavas rajonsK 
39.Ailes strauts183826447Dobeles rajons,  
     Jelgavas rajonsK 
40.Skujaine (upe)3238266102,8Dobeles rajonsK 
41.Svētaine (upe)1838266243,8Dobeles rajonsK 
42.Svēpaine (upe)263826845,5Dobeles rajonsK 
43.Reņìe (upe)1338269220,6Dobeles rajonsK 
44.Cērpaine (upe)1638269417,7Dobeles rajonsK 
45.Vilce (upe)48382870Jelgavas rajonsK318,5
46.Rukūze (upe)253828414,6Jelgavas rajonsK70,4
47.Ķīve (upe)233828611,4Jelgavas rajonsK79,1
48.Kaņupe12382883,8Jelgavas rajonsK19,7
49.Iecava (upe)1603842075,7Jelgavas rajons,  
     Bauskas rajons,  
     Aizkraukles rajonsK, P 
50.Misa (upe)1083842902,6Jelgavas rajons,  
     Rīgas rajons,  
     Bauskas rajonsK, Dz, P 
51.Cena (upe)1438422103,7Jelgavas rajons,  
     Rīgas rajonsK 
52.Medaine (upe)1338423226,8Rīgas rajonsK 
53.Olaine (upe)133842455,3Rīgas rajonsK 
54.Zvirgzde (upe)3038426132Bauskas rajons,  
     Ogres rajonsK 
55.Augstupe1038426617,4Ogres rajonsK 
56.Taļķe (upe)3138428148Bauskas rajons,  
     Ogres rajonsK 
57.Vīksniņa (upe)2238428263,9Bauskas rajons,  
     Ogres rajonsK 
58.Vārnupe1738429264,3Bauskas rajons,  
     Aizkraukles rajonsK 
59.Miļļupīte1138429434,6Bauskas rajonsK 
60.Biržiņa (upe)153843243,1Jelgavas rajons,  
     Rīgas rajonsK 
61.Baložu kanāls223843472Jelgavas rajons,  
     Rīgas rajonsK 
62.Smakupe193844100,9Jelgavas rajons,  
     Bauskas rajons,  
     Rīgas rajonsK 
63.Jāņupe193844267,2Bauskas rajons,  
     Rīgas rajonsK 
64.Putrupe1238442226,1Bauskas rajons,  
     Rīgas rajonsK 
65.Ikstrums (upe)2838452103,1Bauskas rajonsK 
66.Verģupīte153845434,6Bauskas rajonsK 
67.Ģedulis (upe)113845630,5Bauskas rajonsK 
68.Briede (upe)103845823,3Bauskas rajonsK 
69.Lambartes kanāls14384645,8Bauskas rajonsK 
70.Avotu grāvis63847226Bauskas rajonsK 
71.Dzērvīte (upe)113847423Bauskas rajonsK 
72.Smārde (upe)12384829,1Aizkraukles rajonsK 
73.Ìirupe123849628,1Aizkraukles rajonsK 
74.Kūmupe63849831,1Aizkraukles rajonsK 
75.Platone (upe)693852190,5Jelgavas rajonsK444,8
76.Zemdegu strauts163852271,8Jelgavas rajonsK 
77.Režas strauts2138522232Jelgavas rajonsK 
78.Lielplatones grāvis123852411,2Jelgavas rajonsK 
79.Sidrabe (upe)493852611,7Jelgavas rajonsK, P147
80.Vircava (upe)6938532153,4Jelgavas rajonsK, P446,5
81.Eleja (upe)3538532251Jelgavas rajonsK54,6
82.Audruve (upe)5238532433,3Jelgavas rajonsK142
83.Sesava (upe)583854215,2Jelgavas rajons,  
     Bauskas rajonsK263,9
84.Rēda (upe)253854217,4Jelgavas rajonsK 
85.Skursteņu strauts263854427,5Jelgavas rajonsK 
86.Oglaine (upe)263854643Jelgavas rajonsK48,8
87.Dzirnavu grāvis123854625,9Jelgavas rajonsK 
88.Jodupe1238546412Bauskas rajons,  
     Jelgavas rajonsK 
89.Upele (upe)193854822,9Bauskas rajons,  
     Jelgavas rajonsK34,6
90.Svitene (upe)803856168,8Bauskas rajons,  
     Jelgavas rajonsK419,2
91.Liepare (upe)433856223,8Bauskas rajons,  
     Jelgavas rajonsK62,9
92.Kapupe253856455,5Bauskas rajons,  
     Jelgavas rajonsK 
93.Virsīte (upe)40385687,4Bauskas rajonsK104
94.Garoze (upe)253857248,8Bauskas rajons,  
     Jelgavas rajonsK 
95.Īslīce (upe)703858211Bauskas rajons,  
     Jelgavas rajonsK, P623
96.Bērstele (upe)1238582116,8Bauskas rajonsK 
97.Melnupīte1638583213,5Bauskas rajonsK16,1
98.Svirkale (upe)283858419,6Bauskas rajonsK55,2
99.Plānīte (upe)353858643,1Bauskas rajonsK109,6
100.Maučuve (upe)19385888Bauskas rajonsK78,3
101.Zizma (upe)153859243,3Bauskas rajonsK 
102.Kaucis (upe)133859428,6Bauskas rajonsK 
103.Mēmele (upe)1913862142,2Bauskas rajons,  
     Aizkraukles rajonsK, P4060
104.Vecsaules strauts143861236,8Bauskas rajonsK 
105.Žūru strauts93861432,5Bauskas rajonsK 
106.Rīkanu strauts133861653,9Bauskas rajonsK 
107.Kadiķu grāvis1338616231,6Bauskas rajonsK 
108.Bardžīņu grāvis63861728,1Bauskas rajonsK28,9
109.Viesīte (upe)613862438,2Aizkraukles rajons,  
     Jēkabpils rajonsK 
110.Cēzīte (upe)1038621216,8Aizkraukles rajonsK 
111.Dzilna (upe)1238621628,1Aizkraukles rajonsK 
112.Jūga (upe)103862233Aizkraukles rajonsK 
113.Sunīte (upe)83862631,5Aizkraukles rajonsK 
114.Mazsunākstes      
 ezera strauts1138627219,8Aizkraukles rajonsK 
115.Dienvidsusēja (upe)11438641191,6Aizkraukles rajons,  
     Jēkabpils rajons,  
     Daugavpils rajonsK, P1220
116.Krācējgrāvis1538641232,7Aizkraukles rajonsK 
117.Zalvīte (upe)3638642255,1Aizkraukles rajons,  
     Jēkabpils rajonsK 
118.Jesnupe1238642640,3Jēkabpils rajonsK 
119.Dešupīte1038642847,5Jēkabpils rajonsK 
120.Dūņupe1438644137Jēkabpils rajons,  
     Aizkraukles rajonsK 
121.Klauce (upe)17386445239,2Jēkabpils rajonsK 
122.Salāte (upe)123864660Jēkabpils rajons,  
     Aizkraukles rajonsK 
123.Arālīte (upe)1538647695,1Jēkabpils rajonsK 
124.Goba (upe)7386476227Jēkabpils rajonsK 
125.Tomeiku grāvis10386476426,4Jēkabpils rajonsK 
126.Radžupe2138648129,8Jēkabpils rajonsK 
127.Elsīte (upe)1538649228,8Jēkabpils rajonsK33,5
128.Dobe (upe)1338649458,5Jēkabpils rajons,  
     Daugavpils rajonsK 
129.Dorupīte11386615,1Aizkraukles rajonsK 
130.Vilkupe13386494225,9Aizkraukles rajonsK 
131.Nereta (upe)25386834,2Aizkraukles rajonsK108
132.Mūsa (upe)164388151,5Bauskas rajonsK, P5320
133.Ceraukste (upe)30388462,6Bauskas rajonsK156,9
Daugavas baseinā augavas baseinā - no Daugavas grīvas līdz Aiviekstei (baseina kods - 41)
1.Daugava0-151414022   
2.Hapaka grāvis15411465,3Rīgas rajonsL 
3.Lāčupīte104114222,8Rīgas rajonsL 
4.Mīlgrāvis 4121840Rīgas rajonsL 
5.Gaujas- Daugavas kanāls124121662,1Rīgas rajonsL 
6.Piķurga (upe)174121836,7Rīgas rajonsK 
7.Jugla (upe)3412363,9Rīgas rajonsL 
8.Lielā Jugla62412521626Rīgas rajons,  
     Ogres rajonsL 
9.Krievupe484125232109,8Rīgas rajonsL 
10.Tumšupe49412524156,5Rīgas rajonsL 
11.Arupīte14412524438,7Rīgas rajonsL 
12.Pietēnupe14412525235,9Rīgas rajonsL 
13.Ērmaņu urga164125253418,4Rīgas rajonsK 
14.Suda (upe)38412526169,6Rīgas rajons,  
     Cēsu rajonsL 
15.Dūņupe13412526225,6Rīgas rajonsK 
16.Teiļupīte6412526434,9Rīgas rajonsK 
17.Mergupe53412528285,0Rīgas rajons,  
     Cēsu rajons,  
     Ogres rajonsL 
18.Zaube (upe)29412528272,9Rīgas rajons,  
     Cēsu rajonsL 
19.Mazā Jugla11941254675,3Rīgas rajons,  
     Ogres rajons,  
     Cēsu rajonsL 
20.Ķivuļurga1641254216Rīgas rajonsK 
21.Lēģerurga1841254435,4Ogres rajons,  
     Rīgas rajonsL 
22.Lēvenstrauts11412545622Ogres rajonsK 
23.Abza (upe)26412546118Ogres rajonsL 
24.Sise (upe)6412546627,9Ogres rajonsL 
25.Bērzupe1141254872,8Ogres rajons,  
     Cēsu rajonsL 
26.Mārupīte114131235,4Rīgas rajonsK 
27.Sausā Daugava (upe)144132296Rīgas rajonsK 
28.Titurga (upe)84132236,5Rīgas rajonsK 
29.Ķekava (upe)2941324181,7Rīgas rajonsL 
30.Sūnupīte8413241627,5Rīgas rajonsK 
31.Bērzene (upe)154132854,7Rīgas rajonsL 
32.Apvadkanāls (upe)84133225,8Rīgas rajonsK, Dz 
33.Kausupe (upe)134133851,9Ogres rajons,  
     Rīgas rajonsK 
34.Ogre (upe)1884141730Ogres rajons,  
     Madonas rajons,  
     Cēsu rajonsLlīdz Ērgļiem
35.Ranka (upe)214141260,8Ogres rajonsL 
36.Aviekste (upe)28414291,4Ogres rajonsL 
37.Lobe (upe)194144275,3Ogres rajons,  
     Aizkraukles rajonsL 
38.Lokmene (upe)214144472,8Ogres rajons,  
     Aizkraukles rajonsK 
39.Bebrupe2841446129,9Aizkraukles rajonsK 
40.Lantupīte1041446235,9Aizkraukles rajonsK 
41.Skolasupe144145243,2Ogres rajonsL 
42.Līčupe404146160,4Ogres rajons,  
     Cēsu rajonsL 
43.Kazupīte104146423,4Ogres rajons,  
     Cēsu rajonsK 
44.Vedze (upe)124146626Ogres rajons,  
     Cēsu rajonsL 
45.Sumulda (upe)1241471227,8Ogres rajons,  
     Madonas rajonsL 
46.Nāruža (upe)124147238,1Madonas rajons,  
     Ogres rajonsL 
47.Valola (upe)1741474106,6Madonas rajonsK 
48.Andrupīte1141494227,5Madonas rajonsK 
49.Meltne (upe)1341475240Cēsu rajons,  
     Madonas rajonsK 
50.Alainīte (upe)124147629,9Cēsu rajons,  
     Madonas rajonsK 
51.Risene (upe)54147834,2Cēsu rajonsK 
52.Sustala (upe)44148115,4Madonas rajonsK 
53.Ilzīte (upe)124149225,8Madonas rajonsK 
54.Viešupe94149841,4Madonas rajonsK 
55.Ķilupe1741511447,3Ogres rajons,  
     Bauskas rajonsL 
56.Līčupe1741511644,6Ogres rajonsL 
57.Melderupe104151248,4Ogres rajonsK 
58.Kaibala (upe)16415240,8Ogres rajonsL 
59.Gribuļupīte144152218,6Ogres rajonsK 
60.Rite (upe)941531229,2Ogres rajonsK 
61.Vitkopupīte941533227,2Aizkraukles rajons,  
     Ogres rajonsK 
62.Mazīte (upe)144154251,8Aizkraukles rajonsL 
63.Brasla (upe)244154460,6Rīgas rajons,  
     Cēsu rajons,  
     Limbažu rajonsL 
64.Dīvaja (upe)24154113,4Aizkraukles rajonsL 
65.Vecsērene (upe)104155218,6Aizkraukles rajonsK 
66.Kāriekste (upe)104155416,4Aizkraukles rajonsL 
67.Lauce (upe)334156186,6Aizkraukles rajonsL 
68.Melnupe84156433,4Aizkraukles rajonsK 
69.Secene (upe)104156627,2Aizkraukles rajonsL 
70.Pērse (upe)50416325Aizkraukles rajons,  
     Madonas rajonsL, P 
71.Pelava (upe)224162114,7Aizkraukles rajonsL 
72.Odze (upe)74162240Aizkraukles rajonsK 
73.Stalānupīte84171434,5Aizkraukles rajonsK 
74.Pikstere (upe)20417294,2Jēkabpils rajons,  
     Aizkraukles rajonsK 
75.Skanstupīte74173625,1Aizkraukles rajonsK 
Daugavas baseinā - Aiviekste (baseina kods - 42)
76.Aiviekste (upe)182429126,6Jēkabpils rajons,  
     Balvu rajons,  
     Rēzeknes rajonsL, P 
77.Braslava (upe)154211454,7Jēkabpils rajonsL 
78.Bērzaune (upe)284212120,5Jēkabpils rajonsL, P 
79.Alūksnīte (upe)74212629Jēkabpils rajons,  
     Madonas rajonsL 
80.Veseta (upe)564214314Madonas rajons,  
     Aizkraukles rajonsL, P 
81.Antonīca (upe)144214229,4Madonas rajonsL 
82.Savīte (upe)254214455,8Madonas rajonsL 
83.Arona (upe)444216329,4Madonas rajonsL, P 
84.Bērzaune (upe)2942162126,5Madonas rajonsL 
85.Taleja (upe)2042162434,1Madonas rajonsL, P 
86.Svētupe15421860,7Madonas rajonsL, P 
87.Niedruška (upe)124218231,3Madonas rajonsL, P 
88.Kuja (upe)77422673Madonas rajonsL, P 
89.Ilga (upe)124221238,6Madonas rajonsK, P 
90.Upsts (upe)16422259,3Madonas rajonsK 
91.Padauklis (upe)114223434,1Madonas rajonsK 
92.Rieba (upe)21422489,7Madonas rajonsK 
93.Lisa (upe)104224233,3Madonas rajonsK 
94.Libe (upe)18422646Madonas rajonsK, P 
95.Ižupīte134226219,3Madonas rajonsK 
96.Sūla (upe)20422847,2Madonas rajonsK, P 
97.Ārupīte104228210,4Madonas rajonsK 
98.Apiņupe134229234,2Madonas rajonsK 
99.Lāčupīte154229425,9Madonas rajonsK 
100.Cilmija (upe)104229814,9Madonas rajonsK 
101.Joša (upe)134231228Madonas rajonsK 
102.Vabiņa (upe)124231427,4Madonas rajonsK 
103.Isliena (upe)254232102Madonas rajonsK 
104.Meirānu kanāls254234672,6Madonas rajonsK 
105.Zvidzes kanāls154234234,4Madonas rajonsK 
106.Īdeņu kanāls204234495,5Madonas rajons,  
     Rēzeknes rajonsK 
107.Vecmalta (vecupe)442344437,9Rēzeknes rajonsK 
108.Lisiņa (upe)1842346166Madonas rajonsK 
109.Dīrīte (upe)1442346665,4Madonas rajonsK 
110.Teicija (upe)2542347279,7Madonas rajons,  
     Jēkabpils rajonsK 
111.Malmute (upe)2542348205,6Madonas rajons,  
     Rēzeknes rajonsK, P 
112.Komorsta strauts1042348229,4Madonas rajonsK 
113.Kažauka (upe)1542348460,1Madonas rajons,  
     Rēzeknes rajons,  
     Preiļu rajonsK 
114.Varakļānu upe13423484232Madonas rajons,  
     Preiļu rajons,  
     Jēkabpils rajonsK 
115.Moroza grāvis10423636,9Madonas rajonsK 
116.Liede (upe)604238358,4Gulbenes rajons,  
     Madonas rajonsL, P 
117.Mandauga (upe)174238250,4Gulbenes rajons,  
     Madonas rajonsL 
118.Niedrīte (upe)184238420,2Gulbenes rajons,  
     Madonas rajonsL, P 
119.Ušurupe124238668,1Gulbenes rajonsL 
120.Asarupe1442386228,1Gulbenes rajonsL 
121.Pededze (upe)1594241523,3Alūksnes rajons,  
     Balvu rajons,  
     Gulbenes rajons,  
     Madonas rajonsL, P1690
122.Tīrumgrāvis164241458,4Gulbenes rajonsL 
123.Audīle (upe)174241677,8Gulbenes rajonsL 
124.Knerša (upe)1042416224,5Gulbenes rajonsL 
125.Bebrupe1142417225,9Gulbenes rajonsL 
126.Krustalice (upe)2442418104Gulbenes rajonsL, P 
127.Asarupe1342418219,5Gulbenes rajonsL 
128.Āriņupīte114241869,4Gulbenes rajonsK 
129.Mugurve (upe)1242419223,8Gulbenes rajonsL 
130.Melnupīte234242143Gulbenes rajonsL 
131.Pogupe234242284,1Gulbenes rajonsL 
132.Kaugurupīte1442422230,7Gulbenes rajonsL 
133.Sita (upe)414244175,4Gulbenes rajons,  
     Alūksnes rajons,  
     Balvu rajonsL 
134.Apkārtupe124244212,4Gulbenes rajonsK 
135.Dzirla (upe)234244438,6Balvu rajonsL 
136.Guldupīte94245426,1Balvu rajonsL 
137.Paparde (upe)274246166,2Alūksnes rajons,  
     Gulbenes rajonsL 
138.Umāra (upe)174246434,4Alūksnes rajonsL, P 
139.Uranažu strauts84246826,9Alūksnes rajonsK 
140.Ievedne (upe)224247285,4Alūksnes rajonsL, P 
141.Svarīte (upe)1242472225,1Alūksnes rajonsK, P 
142.Igrīve (upe)174247454,7Alūksnes rajonsL, P 
143.Liepkalnu strauts124247617Alūksnes rajonsL 
144.Dambīte (upe)124247823,1Alūksnes rajonsL 
145.Alūksne (upe)244248115Alūksnes rajonsL, P 
146.Jērupīte104248619,7Alūksnes rajonsK 
147.Virgulica (upe)204249445,2Alūksnes rajonsL 
148.Akaviņa (upe)224249659,8Alūksnes rajonsL 
149.Abaine (upe)10425246Balvu rajons,  
     Madonas rajonsK 
150.Balupe804254936Balvu rajonsK, P 
151.Vārniena (upe)5042542370,8Balvu rajonsK 
152.Pokratiņa (upe)2042542246,1Balvu rajonsK 
153.Sudarbe (upe)22425424110,4Balvu rajonsK 
154.Kārnīte (upe)1442542645,4Balvu rajonsK 
155.Dobupe10425426218,3Balvu rajonsK 
156.Robežupe1142542825,8Balvu rajonsK 
157.Teterupe244254452,1Balvu rajonsK 
158.Dūrupe124254640,9Balvu rajonsK 
159.Kurna (upe)264254856,3Balvu rajonsK 
160.Pelnupe1442549221,1Balvu rajonsK 
161.Ašasila strauts1042549618,5Alūksnes rajons,  
     Balvu rajonsK 
162.Šļapikova (upe)1442549829,8Alūksnes rajons,  
     Balvu rajonsK 
163.Piestiņa (upe)154256109,7Balvu rajonsK 
164.Palaciņa (upe)134256453,9Balvu rajonsK 
165.Saipīte (upe)1142564221,6Balvu rajonsK 
166.Zvidze (upe)11425823,2Madonas rajonsK 
167.Iča (upe)684261060Balvu rajons,  
     Ludzas rajons,  
     Rēzeknes rajonsK, P 
168.Dziļaune (upe)104261226,6Balvu rajonsK 
169.Paukule (upe)204261440,1Balvu rajonsK 
170.Ķeiba (upe)28426294,5Balvu rajonsK 
171.Skujatne (upe)134262227Balvu rajonsK 
172.Maziča (upe)384264141,1Rēzeknes rajonsK, P 
173.Tilža (upe)404266239,2Balvu rajonsK 
174.Dūkšupe184266476,7Balvu rajons,  
     Ludzas rajonsK 
175.Raicene (upe)134266641,7Balvu rajonsK 
176.Starica (upe)124267238,6Ludzas rajonsK 
177.Zušupe144267435,8Ludzas rajonsK 
178.Salas-Ruskulovas      
 strauts19426866,8Ludzas rajonsK 
179.Strodu strauts154269240,4Ludzas rajonsK 
180.Desas strauts104269425,5Rēzeknes rajons,  
     Ludzas rajonsK 
181.Odziņa (upe)104269814,2Rēzeknes rajons,  
     Ludzas rajonsK 
182.Krēsle (upe)204271233,8Rēzeknes rajonsK, P 
183.Rēzekne (upe)1164282021,7Rēzeknes rajonsK, P 
184.Malta (upe)1054282882,9Rēzeknes rajonsK, P 
185.Lauza (upe)942821426,4Rēzeknes rajonsK 
186.Sperga (upe)942821625Rēzeknes rajonsK 
187.Tiskade (upe)154282259,4Rēzeknes rajonsK 
188.Līčupe1242823239,8Rēzeknes rajonsK, P 
189.Čornaja (upe)1042823415,7Rēzeknes rajons,  
     Preiļu rajonsK 
190.Liska (upe)184282467,2Rēzeknes rajonsK 
191.Prezma (upe)54282676,9Rēzeknes rajonsK 
192.Mozgupe1042827212,2Rēzeknes rajonsK, P 
193.Vertukšņa (upe)1442827426,4Rēzeknes rajonsK 
194.Aina (upe)942827625,5Rēzeknes rajonsK 
195.Balda (upe)2442828129,9Rēzeknes rajons,  
     Krāslavas rajonsK 
196.Sūļupe144284104,3Rēzeknes rajonsK 
197.Livžanka (upe)264285264,3Rēzeknes rajonsK, P 
198.Čečora (upe)19428681,3Rēzeknes rajonsK 
199.Živuha (upe)74287226,5Rēzeknes rajonsK 
200.Rodupe (upe)1042873231,8Rēzeknes rajonsK 
201.Kovšupe1042873418,4Rēzeknes rajonsK 
202.Taudejāņu strauts64287444,4Rēzeknes rajonsK 
203.Križutu grāvis34287644,4Rēzeknes rajonsK 
204.Geikinu strauts1242877232,7Rēzeknes rajonsK 
205.Pārtava (upe)84287861,2Rēzeknes rajonsK 
206.Aukstie avoti94289227,5Rēzeknes rajons,  
     Krāslavas rajonsK 
207.Rāznas kanāls14289446,8Rēzeknes rajonsK 
208.Rubčinku strauts542894243,4Rēzeknes rajonsK 
Daugavas baseinā - no Baltkrievijas robežas līdz Aiviekstei (baseina kods - 43)
209.Daugava (upe)151-382438640 L, Dz,P71284
210.Kārklupīte104311410,8Jēkabpils rajonsL 
211.Saka (upe)74312568,7Jēkabpils rajonsK 
212.Rudzaite (upe)144312244,5Jēkabpils rajonsK 
213.Ziemeļsusēja (upe)5243124490,7Jēkabpils rajonsK 
214.Piestiņa (upe)1543124282Jēkabpils rajonsK 
215.Podvāze (upe)20431244121,4Jēkabpils rajonsK 
216.Vārzgūne (upe)343124648,7Jēkabpils rajonsK 
217.Ērmīte (upe)104312463226,6Jēkabpils rajonsK 
218.Vecaldaunīca (upe)11431247433,6Jēkabpils rajonsK 
219.Zasa (upe)1443124842,8Jēkabpils rajonsK 
220.Pelīte (upe)94312625,8Jēkabpils rajonsK 
221.Donaviņa (upe)114313230Jēkabpils rajonsK 
222.Dārzupīte10431433,3Jēkabpils rajonsK 
223.Nereta (upe)464316574,4Jēkabpils rajons,  
     Preiļu rajonsK, P 
224.Odze (upe)2943166187,3Jēkabpils rajons,  
     Madonas rajonsK 
225.Apozole (upe)1143166448,6Jēkabpils rajonsK 
226.Dēmenīša (upe)643166636,1Madonas rajonsK 
227.Ataša (upe)2743168215,3Jēkabpils rajons,  
     Preiļu rajonsK, P 
228.Mārsna (upe)1643168238Jēkabpils rajonsK 
229.Dubna (upe)1054322785,4Preiļu rajons,  
     Daugavpils rajons,  
     Krāslavas rajonsK, P 
230.Dabiņa (upe)104321215,7Preiļu rajonsK 
231.Oša (upe)604322638,2Preiļu rajonsK, P 
232.Sumanka (upe)154322255,7Preiļu rajonsK 
233.Borovka (upe)164322466,9Preiļu rajonsK 
234.Melnupīte1043225413,7Preiļu rajonsK 
235.Sauna (upe)4143226190Preiļu rajonsK, P 
236.Jašores strauts1343226228,2Preiļu rajonsK 
237.Ivaisis (upe)1043227228,8Preiļu rajonsK 
238.Zvergža (upe)1143227432,4Preiļu rajonsK, P 
239.Lečija (upe)104322846,9Preiļu rajonsK 
240.Feimanka (upe)724324385,4Preiļu rajons,  
     Rēzeknes rajonsK, P 
241.Sanaužas strauts144324235,6Preiļu rajonsK 
242.Preiļupe1943244104,4Preiļu rajonsK 
243.Kalupe3243254129,2Preiļu rajons,  
     Daugavpils rajonsK 
244.Odzene (upe)1743255233,6Preiļu rajonsK 
245.Šusta (upe)144325686,8Preiļu rajonsK 
246.Dzilna (upe)1543256630,1Preiļu rajonsK 
247.Jāša (upe)2843258191Preiļu rajonsK, P 
248.Gubaika (upe)1043258223,4Preiļu rajons,  
     Daugavpils rajonsK 
249.Medupe1643259437,6Daugavpils rajonsK 
250.Tartaks (upe)184326474,5Daugavpils rajons,  
     Preiļu rajonsK, P 
251.Pušica (upe)1143269479,4Rēzeknes rajonsK 
252.Dunsku strauts943269629,3Krāslavas rajonsK 
253.Randovka (upe)5432698449,4Krāslavas rajonsK 
254.Skujupīte10433223,7Jēkabpils rajonsK 
255.Izteka (upe)10433430,6Preiļu rajonsK 
256.Eglaine (upe)34336251,1Jēkabpils rajonsK 
257.Rožupīte84336237,4Jēkabpils rajonsK 
258.Bērze (upe)164336657,8Jēkabpils rajonsK 
259.Lāčupīte84336840,8Jēkabpils rajonsK 
260.Dzirnavupīte1043368224,4Jēkabpils rajonsK 
261.Gaiļupe104337221,8Jēkabpils rajons,  
     Daugavpils rajonsK 
262.Jāņupe18433898,7Daugavpils rajonsK 
263.Bez nosaukuma (iztek no Baltezera)74338428,1Daugavpils rajonsK 
264.Berezovka (upe)2434525,3Daugavpils rajonsK677,8
265.Dviete (upe)334342250,8Daugavpils rajons,  
     Jēkabpils rajonsK, P 
266.Viesīte (upe)114342440,3Daugavpils rajonsK 
267.Akmeņupe124342621,2Daugavpils rajonsK 
268.Ilzupīte124342828,7Daugavpils rajons,  
     Jēkabpils rajonsK 
269.Ilūkste (upe)534344273Daugavpils rajonsK, P425,5
270.Šēdere (upe)124344429,1Daugavpils rajonsK 
271.Eglaine (upe)104344671,7Daugavpils rajonsK77
272.Lašupīte (upe)1043446222,2Daugavpils rajonsK 
273.Rauda (upe)7434489,1Daugavpils rajonsK125
274.Līksna (upe)474352308,9Daugavpils rajonsK, P 
275.Augstiņa (upe)134352247,5Daugavpils rajonsK 
276.Strope (upe)84352660,2Daugavpils rajonsK 
277.Veižalka (upe)1043526211,6Daugavpils rajonsK 
278.Silupe13435445,6Daugavpils rajonsK 
279.Laucesa (upe)29436454,1Daugavpils rajonsL, P728
280.Dervānišķu ezerastrauts4436227,5Daugavpils rajonsK 
281.Jāņupīte-Kumbule184364103,8Daugavpils rajonsK 
282.Kumpota (upe)18436698,7Daugavpils rajonsL, P166
283.Straumene (upe)54366429,5Daugavpils rajonsL 
284.Pakrāce (upe)114367253Daugavpils rajonsL 
285.Ilgas upe44369247,9Daugavpils rajonsK56,5
286.Glinovka (upe)124371223Daugavpils rajonsK 
287.Marjanovka (upe)124371419,3Daugavpils rajonsK 
288.Putānu strauts104371620,2Daugavpils rajonsK 
289.Balta (upe)154371831Daugavpils rajonsK 
290.Poguļanka (upe)24437280Daugavpils rajonsK 
291.Tartaciņa (upe)114372232Daugavpils rajonsK 
292.Rudņa (upe)1643732101,5Krāslavas rajonsK 
293.Borne (upe)1943733236,5Daugavpils rajonsK48,5
294.Jāņupīte154373459,4Krāslavas rajonsK 
295.Skaista (upe)164373637,5Krāslavas rajonsK 
296.Vileika (upe)1243737236,5Krāslavas rajonsK70,1
297.Stirna (upe)134373862,5Krāslavas rajonsK 
298.Indrica (upe)324374242,5Krāslavas rajonsK 
299.Izovas strauts74374431Krāslavas rajonsK 
300.Kaļedovka (upe)84374634,6Krāslavas rajonsK 
301.Dzeguze (upe)2543749293,1Krāslavas rajonsK 
302.Silupe243769277,4Krāslavas rajonsK90,5
303.Rosica (upe)74378111Krāslavas rajonsK226
304.Ostupe144378239,9Krāslavas rajonsK1047
305.Sarjanka (upe)77438842,3Krāslavas rajonsK482
306.Asūnīca (upe)354382455,7Krāslavas rajonsK 
307.Aktīca (upe)134382261,6Krāslavas rajonsK 
308.Lukševa (upe)1443822240,2Krāslavas rajonsK 
309.Akmenīca (upe)114382415,5Krāslavas rajonsK 
310.Ormjanka (upe)84382647,3Krāslavas rajonsK 
311.Narūta (upe)9438292179Krāslavas rajonsK 
312.Gušča (upe)13438292246,3Krāslavas rajonsK 
313.Paulinka (upe)104382925220,3Krāslavas rajonsK 
314.Akmenīca (upe)164382925425,8Krāslavas rajons,  
     Rēzeknes rajonsK 
315.Čaušica (upe)21438484,6Krāslavas rajonsK 
316.Malciņa (upe)11438631,3Krāslavas rajonsK 
317.Vanagupīte94387632,6Ludzas rajons,  
     Krāslavas rajonsK 
318.Dēnica (upe)11438840,4Krāslavas rajonsK 
319.Volčica (upe)124389228,4Ludzas rajons,  
     Krāslavas rajonsK 
Gaujas baseinā (baseina kods - 52)
1.Gauja (upe)452527921 L, Dz, P9083,5
2.Straujupīte17521246,9Rīgas rajonsL 
3.Loja (upe)19521488Rīgas rajonsL 
4.Egļupe155216134,9Rīgas rajonsL 
5.Lorupe11521822,5Rīgas rajonsL 
6.Vējupīte145219416Rīgas rajonsL 
7.Brasla (upe)69522548,8Rīgas rajons,  
     Cēsu rajons,  
     Limbažu rajonsLLīdz 8.km
8.Jugla (upe)20522248,6Limbažu rajonsK 
9.Cūkdambis105223446,3Cēsu rajonsK 
10.Nabe (upe)185224682,2Cēsu rajonsK 
11.Speltes upe105224213,9Cēsu rajonsK 
12.Divupe12522659,5Cēsu rajonsK 
13.Jencelis (upe)85227225,8Limbažu rajons,  
     Cēsu rajonsK 
14.Iesala (upe)19522870Limbažu rajonsK 
15.Urpele (upe)125228212,7Limbažu rajonsK 
16.Vildoga (upe)105231230,2Cēsu rajonsL 
17.Draņķupīte115231415,9Cēsu rajonsL 
18.Līgatne (upe)315231688,9Cēsu rajonsL 
19.Skaļupe165231840Cēsu rajonsL 
20.Amata (upe)665232386Cēsu rajonsL 
21.Kumada (upe)135232246Cēsu rajonsL 
22.Grūba (upe)1152322220,9Cēsu rajonsL 
23.Pērļupe1252323218,9Cēsu rajonsL 
24.Nediene (upe)105232427Cēsu rajonsL 
25.Dadžupe1152325218,3Cēsu rajonsL 
26.Melnupe65232635,4Cēsu rajonsL 
27.Maiļupe1252327214,9Cēsu rajonsL 
28.Rakšupe125233476,9Cēsu rajonsL 
29.Lenčupe235234124,9Cēsu rajonsL 
30.Sveķupīte45234239,1Cēsu rajonsL 
31.Dzirnupīte65234430,5Cēsu rajonsK 
32.Strīķupe10523695,1Cēsu rajons,  
     Valmieras rajonsL 
33.Rauna (upe)505238407,4Cēsu rajonsL 
34.Vaive (upe)185238274,1Cēsu rajonsL 
35.Raunis (upe)225238480,5Cēsu rajonsL 
36.Cimziņa (upe)125238631Cēsu rajonsL 
37.Līčupe145238838,7Cēsu rajonsL 
38.Grīviņupīte105239230,1Cēsu rajonsL 
39.Miegupe235239484,9Valmieras rajons,  
     Cēsu rajonsL 
40.Jumara (upe)205239674,1Valmieras rajonsL 
41.Anuļa (upe)952396425,9Valmieras rajonsL 
42.Rātsupīte1352397224,3Valmieras rajonsL 
43.Viltums (upe)135239823,9Valmieras rajonsL 
44.Abuls (upe)52524429,9Cēsu rajons,  
     Valkas rajons,  
     Valmieras rajonsL 
45.Lisa (upe)315242118,6Cēsu rajons,  
     Valkas rajons,  
     Valmieras rajonsL 
46.Kaņupīte135242421,2Valmieras rajons,  
     Valkas rajonsL 
47.Mutulīte (upe)265244138Valkas rajonsL 
48.Nigra (upe)255244279,2Valkas rajonsL 
49.Brantupīte1052442411,1Valkas rajonsL 
50.Narvelis (upe)10524625,5Valkas rajonsL 
51.Dranda (upe)11524825,8Valkas rajonsL 
52.Mellupīte145251428Valmieras rajonsL 
53.Dedums (upe)195251649,9Valkas rajonsL 
54.Lielupe65252100,2Valkas rajonsL 
55.Andrupe105252232,3Valmieras rajonsL 
56.Viburupe125252634Valmieras rajonsL 
57.Austrumu strauts85252426,5Valkas rajonsL 
58.Strenčupīte155253233,6Valkas rajonsL 
59.Stakļupīte22525477,1Valkas rajonsL 
60.Vadžupīte95255226,5Valkas rajonsL 
61.Vija (upe)625256455,8Valkas rajonsL 
62.Daudzupīte1252561230,8Valkas rajonsL 
63.Stampupe1652561429,6Valkas rajons  
64.Kamalda (upe)752564175,4Valkas rajonsL 
65.Pubuļupe165256625,8Valkas rajonsL 
66.Ļaužu kanāls85256848,4Valkas rajonsL 
67.Kaičupe175257617,2Valkas rajonsL 
68.Alkšņupīte105259420,1Valkas rajonsL 
69.Stepupe185259652,2Valkas rajonsL 
70.Melnupe735262380,4Alūksnes rajonsL424
71.Bebrupīte852623624,9Alūksnes rajonsL 
72.Blīgzna (upe)265262474Alūksnes rajonsL 
73.Ploskava (upe)752624431,3Alūksnes rajonsL 
74.Baltiņupe175262660Alūksnes rajonsL 
75.Dzirnavupīte1052626217,7Alūksnes rajonsL 
76.Medņupe125262818,7Alūksnes rajonsL 
77.Vaidava (upe)725264355,4Alūksnes rajonsL, P559
78.Cekuļupīte135264235,9Alūksnes rajonsL 
79.Zvirgzdupīte1152642217,3Alūksnes rajonsL 
80.Apšupīte1152643412,3Alūksnes rajonsL 
81.Vārnupīte155264434,9Alūksnes rajonsL 
82.Dūņupīte115264611Alūksnes rajonsL 
83.Kura (upe)20526480Alūksnes rajonsL67,7
84.Pērļupīte41526644,1Alūksnes rajonsL203
85.Aima (upe)115271222Alūksnes rajons,  
     Valkas rajonsL 
86.Melderupīte85271625,8Alūksnes rajonsL 
87.Vecā Palsa (upe)215272263,3Alūksnes rajons,  
     Valkas rajonsL 
88.Rauza (upe)3552729100,4Alūksnes rajons,  
     Valkas rajonsL 
89.Šepka (upe)245272880,4Valkas rajonsL 
90.Lipsa (upe)1652728632,3Valkas rajonsL 
91.Ruņìu strauts752729625,9Valkas rajonsL 
92.Vizla (upe)265274296,1Alūksnes rajons,  
     Valkas rajonsL, P 
93.Palsa (upe)6852742238,3Valkas rajons,  
     Gulbenes rajons,  
     Cēsu rajonsL, P 
94.Kļavaisa (upe)1752742234,2Valkas rajonsL 
95.Vidaga (upe)245276116,1Gulbenes rajons,  
     Alūksnes rajons,  
     Valkas rajonsL 
96.Niedrīte (upe)145276236,9Gulbenes rajonsL 
97.Tirziņa (upe)135278124,8Alūksnes rajons,  
     Gulbenes rajonsL 
98.Svārbe (upe)75278638,4Gulbenes rajonsL 
99.Dzērve (upe)145279265,9Alūksnes rajons,  
     Gulbenes rajonsL 
100.Pīļupīte115279417,9Alūksnes rajons,  
     Gulbenes rajonsL 
101.Iežupe145279647Alūksnes rajons,  
     Gulbenes rajonsL 
102.Tirza (upe)80528753,8Gulbenes rajons,  
     Madonas rajonsL, P 
103.Sudaliņa (upe)95282147Gulbenes rajonsL 
104.Mudaža (upe)105282234,3Gulbenes rajonsK 
105.Cirstupe1252825240,8Alūksnes rajonsK 
106.Olekšupīte552825448,5Gulbenes rajonsK 
107.Dzēsupe10528254612,4Gulbenes rajonsK 
108.Lāčupīte125283236,9Gulbenes rajonsL 
109.Vijata (upe)185283455,4Gulbenes rajonsL 
110.Gosupe (upe)19528469,7Gulbenes rajonsK 
111.Īsliņa (upe)135284219,2Gulbenes rajonsK 
112.Alkšņupīte105285225,4Gulbenes rajonsL 
113.Virāne (upe)9528664,9Madonas rajonsL 
114.Azanda (upe)19528869,8Gulbenes rajonsL 
115.Sace (upe)115288222,7Gulbenes rajonsL 
116.Vilaune (upe)185289261,3Gulbenes rajonsL 
117.Aiša (upe)135289642,7Madonas rajonsL 
118.Egļupe1052896215,5Madonas rajonsL 
119.Uriekste (upe)23529255,9Gulbenes rajonsL 
120.Tulija (upe)17529457,1Cēsu rajonsL 
121.Ubeja (upe)115295226,8Cēsu rajonsL 
122.Gailīšupīte105295624,7Cēsu rajonsL 
123.Pērļupīte145295424,1Cēsu rajonsL 
124.Straujupīte1052959211Cēsu rajonsL 
125.Dzestrene (upe)16529648,9Cēsu rajonsL 
126.Dzērbe (upe)165297233Cēsu rajonsL 
127.Meļļupīte185297448,5Cēsu rajonsL 
128.Pīsla (upe)13529853,2Cēsu rajonsL 
Rīgas jūras līcis - Vidzeme (baseina kods - 53(55)
1.Līlaste (upe)15312142Rīgas rajonsK 
2.Puska (upe)2353127278,8Rīgas rajonsK 
3.Strauts no Lieluikas ezera953127428,8Rīgas rajonsK 
4.Inčupe12531433,4Rīgas rajonsL 
5.Pēterupe46532154,8Limbažu rajons,  
     Rīgas rajonsL, P 
6.Tarupe10532630,7Limbažu rajonsL 
7.Ķīšupe375332102,6Limbažu rajons,  
     Rīgas rajonsL 
8.Aìe (upe)43534213,9Limbažu rajonsL, P 
9.Mazupīte16534230,7Limbažu rajonsL 
10.Tora (upe)13534439Limbažu rajonsL 
11.Liepupe21535455,8Limbažu rajonsL 
12.Zaķupe16535655,4Limbažu rajonsL 
13.Kurliņupe12535827,5Limbažu rajonsL 
14.Vitrupe36536197,2Limbažu rajonsL 
15.Cimeļupe125365250,6Limbažu rajonsL 
16.Reiņupe65365632,7Limbažu rajonsL 
17.Svētupe58538475,2Limbažu rajonsL 
18.Ārupīte14538259,1Limbažu rajonsL 
19.Sausupe11538441,6Limbažu rajonsL 
20.Pērļupe21538661,4Limbažu rajonsL 
21.Lūdiņupe22538875,9Limbažu rajonsL 
22.Salaca (upe)95543183,8Valmieras rajons,  
     Limbažu rajonsL, P3420
23.Korìe (upe)335412112,1Limbažu rajonsL 
24.Neriņa (upe)115413240,8Limbažu rajonsL 
25.Melnupe145413439,7Limbažu rajonsL 
26.Pužupe105413626Limbažu rajonsL43
27.Glāžupe18541481,8Limbažu rajonsL89,2
28.Jogla (upe)315415472,5Limbažu rajonsL 
29.Runga (upe)1054154216,2Limbažu rajonsL 
30.Iìe (upe)51542237,5Valmieras rajons,  
     Limbažu rajonsL 
31.Ramata (upe)305432154,1Valmieras rajonsL195
32.Krūkļupīte105432222,5Valmieras rajonsL 
33.Ķīšupe75432425,9Valmieras rajonsL40,7
34.Nātrene (upe)135433229,5Valmieras rajonsL 
35.Ķirele (upe)14543437,9Valmieras rajons,  
     Limbažu rajonsL 
36.Rūja (upe)775452792Valmieras rajonsK, P962,3
37.Melnupīte1554521236,6Valmieras rajonsK 
38.Oļa (upe)195452251,3Valmieras rajonsK 
39.Palmute (upe)145452462,1Valmieras rajonsK 
40.Vidzemnieku grāvis1054524218,4Valmieras rajonsK 
41.Virķe (upe)1354525223,7Valmieras rajonsK 
42.Sapraša (upe)245452686,1Valmieras rajonsK100,4
43.Acupīte3954528252,3Valmieras rajons,  
     Valkas rajonsK275,7
44.Ķire (upe)14545282103Valmieras rajons,  
     Valkas rajonsK 
45.Akmene (upe)5545282432,6Valkas rajonsK 
46.Silene (upe)85452824226,2Valkas rajonsK 
47.Gulbene (upe)1854528445,4Valmieras rajonsK57,9
48.Juldurga (upe)1254529224,6Valmieras rajonsK29
49.Raudava (upe)1254529610,4Valmieras rajonsK23,4
50.Seda (upe)625454542,5Valmieras rajons,  
     Valkas rajonsK543,1
51.Buļļupe185454255,2Valmieras rajonsK 
52.Timbas upe1254542218,4Valmieras rajonsK 
53.Baložupe1454543216,9Valmieras rajonsK 
54.Ošupīte125454424Valkas rajons,  
     Valmieras rajonsK 
55.Sūnupe145454634,6Valkas rajonsK 
56.Purgaile (upe)1354547425,8Valkas rajonsK 
57.Rikanda (upe)245454899,7Valkas rajonsK100,3
58.Dūre (upe)125455422,5Valmieras rajonsK 
59.Ēķinupe16545655,3Valmieras rajonsK 
60.Briede (upe)425458443,9Valmieras rajons,  
     Cēsu rajonsK 
61.Drona (upe)1054581237,4Valmieras rajonsK 
62.Budze (upe)65458230,9Valmieras rajonsK 
63.Paktene (upe)1354583825,4Valmieras rajons,  
     Limbažu rajonsK 
64.Mazbriede (upe)195458490,6Valmieras rajons,  
     Limbažu rajonsK 
65.Zunda (upe)1054584215,3Valmieras rajons,  
     Limbažu rajonsK 
66.Grūžupīte105458652,6Valmieras rajons,  
     Limbažu rajonsK 
67.Ziede (upe)125458842Valmieras rajons,  
     Cēsu rajonsK 
68.Bauņupīte145459228,2Valmieras rajons,  
     Limbažu rajonsK 
69.Krišupīte10551230,3Limbažu rajonsK 
70.Blusupīte15551630,4Limbažu rajonsK 
Veļikajas baseinā (baseina kods - 63)
1.Pedele (upe)1263288Valkas rajonsK  
Veļikajas baseinā (baseina kods - 68)
1.Kūdupe836814114,5Alūksnes rajonsK 
2.Bērzupīte126814631,8Alūksnes rajonsK 
3.Vjada (upe)43682609,8Balvu rajonsK87
4.Kira (upe)346822216,1Balvu rajonsK59
5.Niedrupīte216822256,9Balvu rajonsK 
6.Meirupīte116822420,2Balvu rajonsK 
7.Liepna (upe)396824241,8Balvu rajons,  
     Alūksnes rajonsK, P 
8.Voroža (upe) 68241235,6Alūksnes rajonsK 
9.Varubka (upe)86824240,9Alūksnes rajonsK 
10.Kokova (upe)476832458,5Balvu rajons,  
     Ludzas rajonsK 
11.Ļudonka (upe)256832245,5Balvu rajonsK 
12.Rika (upe)3868324126,8Balvu rajonsK 
13.Stiglava (upe)768324428,6Balvu rajonsK 
14.Supenka (upe)216832693,4Balvu rajonsK 
15.Grūšļovas strauts1068326219,7Balvu rajonsK 
16.Ašarovas strauts668326435,7Balvu rajonsK 
17.Pazlauka (upe)106832844,9Balvu rajonsK 
18.Rītupe1766841441,0Ludzas rajons,  
     Rēzeknes rajonsK, P107
19.Ludza (upe)1556842918,7Ludzas rajonsK92
20.Bez nosaukuma (iztek no ezera)12684211420,6Ludzas rajonsK 
21.Čodarānu upe19684212127,3Ludzas rajonsK 
22.Djatlovkas strauts1068421445,5Ludzas rajonsK 
23.Istalsna (upe)2068423286,6Ludzas rajonsK 
24.Pilda (upe)10684234324,6Ludzas rajonsK 
25.Kivdolica (upe)22684234291,7Ludzas rajonsK 
26.Līdūkšņa (upe)17684234466,5Ludzas rajonsK 
27.Porkaļu upe126842347627,7Ludzas rajonsK 
28.Aunejas strauts10684234838,5Ludzas rajonsK 
29.Runtorta (upe)568423689,8Ludzas rajonsK 
30.Paborga (upe)15684236431,4Ludzas rajonsK 
31.Zeiļu strauts1684236640,5Ludzas rajonsK 
32.Lada (upe) 684430,1Ludzas rajonsK 
33.Ziblas strauts14684635,8Ludzas rajonsK 
34.Ijevkas strauts126847429,2Ludzas rajonsK 
35.Strauja (upe)246848120,6Ludzas rajonsK 
36.Zilupe94686768,8Ludzas rajonsK, P195
37.Robeža (upe)86861236,1Ludzas rajonsK 
38.Kurjanka (upe)11686252,6Ludzas rajonsK 
39.Pernovka (upe)116863222,5Ludzas rajonsK 
40.Jučevas strauts12686432,8Ludzas rajonsK 
41.Pudupe136865223,8Ludzas rajonsK 
42.Istra (upe)396866303,8Ludzas rajonsK 
43.Grīva (upe)66866226,4Ludzas rajonsK 
44.Lauderu strauts368661643,0Ludzas rajonsK 
45.Gumeņīcas strauts1168661817,6Ludzas rajonsK 
46.Zeiļovas strauts768663232,7Ludzas rajons,  
     Krāslavas rajonsK 
47.Cigeļņa (upe)1768663456,0Ludzas rajonsK 
48.Plusona (upe)13686882,8Ludzas rajonsK 

Pielikumā lietotie saīsinājumi:

Dz - dzeramā ūdens kvalitātei atbilstoši ūdeņi;

K — karpveidīgo zivju ūdeņi;

L — lašveidīgo zivju ūdeņi;

P - peldēšanai un citiem rekreācijas pasākumiem piemēroti ūdeņi.

Vides aizsardzības un reìionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs
6.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.155
Prasības komunālo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijai un tās samazinājumam

(Pielikums svītrots ar MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 35)

7.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.155
Dzeramā ūdens ieguvei izmantojamā virszemes saldūdens kvalitātes prasības

(Pielikums svītrots ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

8. pielikums
Ministru kabineta
1997. gada 22. aprīļa
noteikumiem Nr.155

(Pielikums MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā, kas grozīta ar 17.11.1998. noteikumiem Nr. 437)

Ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase

9. pielikums
Ministru kabineta
1997. gada 22. aprīļa
noteikumiem Nr.155

(Pielikums MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

10. pielikums
Ministru kabineta
1997. gada 22. aprīļa
noteikumiem Nr.155

(Pielikums MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnāla paraugs

11. pielikums
Ministru kabineta
1997. gada 22. aprīļa
noteikumiem Nr.155

(Pielikums MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Ūdens lietošanas netiešās uzskaites žurnāla paraugs

Ūdens lietošanas netiešās uzskaites žurnāla paraugs

Norādījumi ūdens lietošanas netiešās uzskaites žurnāla aizpildīšanai

1. Ja primāro uzskaiti veic, pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu, kāds nepieciešams viena kubikmetra ūdens pārsūknēšanai (to atzīmē žurnāla 2. ailē), tad žurnāla 3. ailē atzīmē kopējo elektroenerģijas patēriņu pārskata periodā (mēnesī, gadā; tūkstošos kilovatstundu). Kopējo ūdens daudzumu nosaka, dalot žurnāla 3. ailē norādīto skaitli ar 2. ailē norādīto skaitli, un iegūto lielumu ieraksta 4. ailē.

2. Sūkņu stacijās ūdens daudzumu aprēķina, pamatojoties uz sūkņu jaudu un nostrādāto stundu skaitu. Sūkņu jaudu nosaka, pamatojoties uz sūkņu tehnisko dokumentāciju. Papildus nepieciešams žurnālā atzīmēt katra sūkņa ieslēgšanas un izslēgšanas laiku,

3. Ja uzskaiti veic, pamatojoties uz saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu daudzumu, tad žurnāla 3. ailē atzīmē vidējo diennaktī saražoto produkcijas daudzumu (atbilstošās mērvienībās), bet 2. ailē - vienas produkcijas vienības ražošanai (izstrādei, pakalpojuma sniegšanai) nepieciešamo ūdens daudzumu. Diennaktī pārsūknētā ūdens daudzumu nosaka, reizinot žurnāla 2. ailē norādīto skaitli ar 3. ailē norādīto skaitli, un iegūto lielumu ieraksta 4. ailē.

4. Žurnāla ierakstu pareizību pārbauda un žurnālu paraksta par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgā amatpersona.

12. pielikums
Ministru kabineta
1997. gada 22. aprīļa
noteikumiem Nr.155

(Pielikums MK 20.01.1998. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnāla paraugs

Norādījumi notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnāla aizpildīšanai

1. Žurnāls paredzēts to piesārņojošo elementu (ingredientu) uzskaitei, kas nonāk ūdens objektos notekūdeņu sastāvā katrā konkrētā to novadīšanas vietā. Ierakstus šī žurnāla 2. un 3. ailē izdara atbilstoši veikto fizikālo, ķīmisko un bioloģisko analīžu rezultātiem.

2. Notekūdeņu caurtece mērāma vienlaikus ar analīžu ņemšanu, un mērījuma rezultāts ierakstāms žurnāla 4. ailē.

3. Ja notekūdeņu analīzes tiek veiktas katru dienu, piesārņojošo vielu daudzumu diennaktī nosaka, reizinot konkrētā ingredienta fiksēto koncentrāciju vidē novadīto notekūdeņu daudzumu diennaktī, un iegūto rezultātu ieraksta žurnāla 5. ailē. Ja notekūdeņu kvalitāte tiek pārbaudīta periodiski, vidē ievadīto piesārņojošo vielu daudzumu iegūst, reizinot iegūtās vidējās ingredientu koncentrācijas ar novadīto notekūdeņu daudzumu pārskata periodā.

4. Vidē ievadītais kopējais piesārņojošo vielu daudzums mēnesī un gadā uzrādāms žurnāla 5. ailē kilogramos vai tonnās atbilstoši norādījumiem valsts statistiskā pārskata "2-Ūdens" aizpildīšanai.

5. Žurnāla ierakstu pareizību pārbauda un žurnālu paraksta par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgā amatpersona.

13.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.155
Vispārīgās virszemes saldūdeņu kvalitātes prasības

(Pielikums svītrots ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr. 119)

14.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.155
Bīstamo vielu izplūdes prasības

(Pielikums svītrots ar MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 35)

15.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.155
Peldūdeņu kvalitātes prasības

(Pielikums svītrots ar MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 35)

28.11.2003