Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 437

Rīgā 1998.gada 17.novembrī (prot. Nr. 62, 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 19 97.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.155 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dabas resursu nodokli"
10.panta pirmo daļu un likuma "Par zemes dzīlēm" 10.panta pirmo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.155 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 108./109.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Noteikumos lietotie termini

Augsta ekoloģiskā kvalitāte - stāvoklis, kādā antropogēnā ietekme uz biocenozēm, fizikāli ķīmisko un fizikālo vidi nav nosakāma vai tā ir ļoti zema.

Cilvēku ekvivalents - organisko vielu piesārņojuma daudzums (CE) notekūdeņos, kas ir ekvivalents vidējam viena cilvēka radītajam piesārņojumam diennaktī un kura viena vienība atbilst bioķīmiski noārdošos vielu daudzumam, kas nosaka bioķīmiskā skābekļa patēriņu (BSP) notekūdeņos. Organisko bioķīmiski noārdāmo vielu noslodze piecās dienās atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g/O2 dienā.

Dzeramā ūdens ieguvei izmantojamais virszemes saldūdens - ūdens, kas paredzēts cilvēku patēriņam un tiek piegādāts, izmantojot ūdensapgādes sistēmu.

Iekšējie piekrastes ūdeņi - ūdeņi zemes pusē no līnijas, no kuras tiek mērīts teritoriālo ūdeņu platums, ūdensteču gadījumā to paplašina līdz saldūdens robežai.

Izplūdes prasības - prasības, kas atbilstoši noteiktajai robežkoncentrācijai izvirzītas bīstamo vielu koncentrācijai notekūdeņos to izplūdes vietā.

Karpveidīgo zivju ūdeņi - ūdeņi, kuros dzīvo vai kuros iespējams nodrošināt karpveidīgo zivju, kā arī citu zivju sugu (līdakas, asari, zuši) eksistenci.

Komunālie notekūdeņi - sadzīves notekūdeņi, sadzīves un ražošanas notekūdeņu sajaukums un lietus notekūdeņi. Šo noteikumu izpratnē:

1) sadzīves notekūdeņi ir notekūdeņi, kas radušies sabiedriskajās, dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnisko un sadzīves darbību rezultātā;

2) ražošanas notekūdeņi ir notekūdeņi, kas tiek novadīti no tirdzniecības vai ražošanas vajadzībām paredzētajām vietām;

3) lietus notekūdeņi ir atmosfēras nokrišņi, kā arī drenāžas un laistīšanas notekūdeņu notece no apdzīvoto vietu un uzņēmumu teritorijām.

Kvalitātes prasības - skaitļos izteikta maksimālā vielu robežkoncentrācija, kāda ir pieļaujama notekūdeņos un dabas ūdeņos.

Laba ekoloģiskā kvalitāte - stāvoklis, kādā antropogēnā ietekme uz biocenozēm, fizikāli ķīmisko un fizikālo vidi ir nosakāma, bet tā ir zema.

Lašveidīgo zivju ūdeņi - ūdeņi, kuros dzīvo vai kuros iespējams nodrošināt lašu, foreļu, alatu un sīgu eksistenci .

Limitējošā koncentrācija - piesārņojuma rādītāju robežkoncentrācija notekūdeņos, kas noteikta atsevišķam piesārņojumam konkrētā notekūdeņu izplūdes vietā noteiktā laikposmā. Limitējošo koncentrāciju nosaka ūdens lietošanas atļaujā, ko izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotā institūcija.

Limits - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotu institūciju attiecīgajam laikposmam noteikti un ūdens lietošanas atļaujas nosacījumos ietverti ūdens lietošanas kvantitatīvi un kvalitatīvi ierobežojumi, kas noteikti, pamatojoties uz ūdens lietotāja pieteikumu ūdens lietošanas atļaujas saņemšanai, ūdens resursu atjaunošanas un kvalitātes saglabāšanas spējām, kā arī izvērtējot ūdens lietotāja līdzšinējo attieksmi pret ūdens lietošanas atļaujā izvirzīto prasību ievērošanu.

Notekūdeņi - ūdeņi, kas cilvēka darbības rezultātā mainījuši savas sākotnējās fizikālās, ķīmiskās vai bioloģiskās īpašības.

Piesārņojuma slodze - piesārņojuma daudzums, kas noteiktā laikposmā (dienā, gadā) ar notekūdeņiem tiek novadīts ūdenstilpē vai kanalizācijas sistēmas tīklos. Piesārņojuma slodze gadā (PSg) saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināma, izmantojot notekūdeņu daudzumu gadā un vidējo limitējošo koncentrāciju gadā.

Piesārņojums - tieša v ai netieša antropogēnas izcelsmes vielu novadīšana ūdens vidē un termiskā režīma izjaukšana, kas apdraud cilvēka veselību, rada kaitējumu bioloģiskajiem resursiem un ūdens ekosistēmām, kā arī traucējumus ūdens resursu izmantošanā.

Ūdens ieguves vieta - vieta ūdens apgādes sistēmā, no kuras tiek ņemti pazemes vai virszemes ūdenstilpju ūdeņi.

Ūdens lietošana - darbība, kas rada ietekmi uz ūdens kvantitatīvajiem vai kvalitatīvajiem rādītājiem virszemes un pazemes ūdeņos (izņemot kuģu balasta ūdeņus, kuru lietošanu nosaka citi normatīvie akti), ja ir šādi nosacījumi:

1) notekūdeņu daudzums konkrētā izplūdes vietā pārsniedz 5 m3 diennaktī;

2) pazemes ūdeņus iegūst vai izmanto dziļumā, kas pārsniedz 20 m, vai izlietotā ūdens daudzums pārsniedz 10 m3 diennaktī;

3) tiek ietekmēts virszemes ūdenstilpes hidroloģiskais režīms vai virszemes saldūdeņu patēriņš pārsniedz 20 m3 diennaktī;

4) iepriekš minētie daudzumi netiek pārsniegti, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotā kompetentā institūcija savā atzinumā konstatē, ka ir iespējama būtiska ietekme uz vidi.

Ūdens lietošanas atļauja - dokuments, kas atļauj ūdens lietotājam lietot ūdeni un reglamentē ūdens lietošanas nosacījumus, apstākļus un noteikumus, kā arī nosaka limitus.

Ūdens lietošanas nosacījumi - prasību kopums, kas reglamentē ūdens lietotāja darbību, tiesības, pienākumus un atbildību.

Ūdens lietotājs - ikviena fiziska vai juridiska persona, kas iegūst vai lieto dzeramo ūdeni saimnieciskajā darbībā.

Ūdens patēriņa norma - ūdens daudzums, kas nepieciešams produkcijas vienības ražošanai vai konkrētam patērētājam diennaktī, ja ūdeni izmanto racionāli un lieto tehnoloģiju, kas dod iespēju taupīt ūdeni.

Ūdeņi - Latvijas Republikas virszemes saldūdeņi, iekšējie piekrastes ūdeņi un pazemes ūdeņi.

Virszemes saldūdeņi - visi stāvošie un tekošie virszemes saldūdeņi."

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Atļauja reglamentē iekšējo piekrastes ūdeņu, virszemes saldūdeņu un pazemes ūdeņu lietošanu Latvijas Republikas teritorijā, tā ir obligāta un tās nosacījumi ir saistoši ikvienam ūdens lietotājam."

3. Aizstāt 5.1.11.apakšpunktā vārdus "maksimāli pieļaujamā koncentrācija" ar vārdiem "kvalitātes prasības".

4. Izteikt 5.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.2. ūdens ieguves vietas, ūdens lietošanas veida un ūdens kvalitātes raksturojums (ja ūdeni iegūst no virszemes saldūdeņiem, pieteikumam pievieno to ierīču pases kopiju, kuras aizsargā zivju iekļūšanu tehnoloģiskajā aprīkojumā);".

5. Izteikt 5.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.6. kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas sniegts atzinums par ūdens atbilstību tā specifiskās lietošanas (dzeramais, laistīšanas, dzesēšanas u.c.) prasībām;".

6. Izteikt 5.1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.13. ūdens kvalitātes vērtējums augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes vietas (13.pielikums);".

7. Izteikt 5.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.2. ūdens ieguves vietas, ūdens lietošanas veida un ūdens kvalitātes raksturojums (ja ūdeni iegūst no virszemes saldūdeņiem, pieteikumam pievieno to ierīču pases kopiju, kuras aizsargā zivju iekļūšanu tehnoloģiskajā aprīkojumā);".

8. Izteikt 5.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.6. kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas sniegts atzinums par ūdens atbilstību tā specifiskās lietošanas (dzeramais, laistīšanas, dzesēšanas u.c.) prasībām;".

9. Aizstāt 5.3.4.apakšpunktā vārdus "maksimāli pieļaujamā koncentrācija" ar vārdiem "kvalitātes prasības".

10. Izteikt 5.3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.6. ūdens kvalitātes vērtējums augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes vietas;".

11. Izteikt 20.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.14. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri izmanto dabiskos termālos ūdeņus un minerālūdeņus;".

12. Izteikt 23.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2. ūdeņu kvalitāti lejpus notekūdeņu izplūdes vietas atbilstoši ūdensteces straumes ātrumam vai ūdenstilpes vidējam dziļumam;".

13. Izteikt 25.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"25. Reģionālā vides pārvalde nosaka limitējošo koncentrāciju, pieļaujamo piesārņojuma slodzi un piemēro bīstamo vielu izplūdes prasības, ņemot vērā:".

14. Aizstāt 25.1.apakšpunktā vārdu "ūdeņu" ar vārdu "saldūdeņu".

15. Izteikt 25.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.5. prasības komunālo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijai un tās samazinājumam (6.pielikums) un bīstamo vielu izplūdes prasības (14.pielikums);".

16. Izteikt 25.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.9. vispārīgās virszemes saldūdeņu kvalitātes prasības nosaka atbilstoši lietojuma mērķiem:

25.9.1. dzeramā ūdens ieguvei izmantojamā virszemes saldūdens kvalitātes prasības (7.pielikums);

25.9.2. peldūdeņu kvalitātes prasības (15.pielikums);

25.9.3. parametru atbilstību ūdenstecēs (lašveidīgo zivju ūdeņos un karpveidīgo zivju ūdeņos) nosaka pēc upes straumes ātruma, bet ūdenstilpēs - pēc vidējiem dziļumiem;".

17. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Attiecīgo datu uzskaites biežumu, paraugu ņemšanas vietas un pārskatu iesniegšanas kārtību nosaka reģionālā vides pārvalde."

18. Izteikt 63.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.4. izmantojot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru, nodrošināt ūdens lietošanas datu kvantitatīvu un kvalitatīvu uzskaiti saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu;".

19. Papildināt noteikumus ar 66.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.5. kontrolēt šo noteikumu 44.punktā minēto prasību izpildi. "

20. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Šo noteikumu 6.pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijām piezīmē minētajās rūpniecības nozarēs stājas spēkā ar 2005.gadu. Pārejas periodā limitus nosaka, ņemot vērā šo noteikumu 23.punktu."

21. Svītrot 69.punktu.

22. Izteikt 1.pielikuma 9.punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"9. Virszemes saldūdeņu ieguves raksturojums".

23. Papildināt 1.pielikuma 10.punktu ar aili "Sadzīves notekūdeņi (m3 diennaktī, m3 gadā)".

24. Izteikt 1.pielikuma 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Informācija par ūdens kvalitāti ūdenstilpē - atbilstoši tās vidējam dziļuma rādītājam vai ūdenstecē - atbilstoši tās straumes ātruma rādītājam."

25. Izteikt 4.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Virszemes saldūdeņu - ūdenstilpju - kvalitātes atbilstība noteiktajam mērķim".

26. Aizstāt 4. un 5.pielikumā vārdus "K - karpveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi" ar vārdiem "K - karpveidīgo zivju ūdeņi" un vārdus "L - lašveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi" ar vārdiem "L - lašveidīgo zivju ūdeņi".

27. Izteikt 5.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Virszemes saldūdeņu - ūdensteču - kvalitātes atbilstība noteiktajam mērķim".

28. Izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.155

Prasības komunālo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijai un tās samazinājumam

  Parametrs Cilvēku ekvivalents Koncentrācija Minimālie samazinājuma procenti

Bioķīmiskais skābekļa

<10000 25 mg/l 70-90

patēriņš - BSP5

10000 25 mg/l 70-90

Ķīmiskais skābekļa

<10000 125 mg/l 75

patēriņš - ĶSP

10000 125 mg/l 75

Suspendētās vielas

<10000 zem 35 mg/l 90
10000 zem 35 mg/l 90
  <10000 nelimitē  

Kopējais fosfors

10000-100000 2 mg/l 80
  >100000 1 mg/l 80
  <10000 Nelimitē  

Kopējais slāpeklis

10000-100000 15 mg/l 70-80
  >100000 10 mg/l 70-80

Piezīme. Šīs prasības attiecas uz komunālajiem notekūdeņiem un šādām rūpniecības nozarēm:

1) piena pārstrāde;

2) augļu un dārzeņu pārstrāde;

3) bezalkoholisko dzērienu ražošana;

4) kartupeļu pārstrāde;

5) gaļas pārstrāde;

6) alus ražošana;

7) alkoholisko dzērienu un kokteiļu ražošana;

8) dzīvnieku barības ražošana no augu valsts produktiem;

9) želatīna un līmes ražošana no ādas un kauliem;

10) iesala ražošana;

11) zivju pārstrāde."

29. Izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.155

Dzeramā ūdens ieguvei izmantojamā virszemes saldūdens kvalitātes prasības

Nr.
p.k.

 

 
Parametrs

 

 
Mērvienības

 

 
Virszemes saldūdens kvalitātes prasības
pirms vienkāršas fizikālas attīrīšanas un dezinfekcijas (A1) pirms normālas fizikālas un ķīmiskas attīrīšanas un dezinfekcijas (A2) pirms intensīvas fizikālas un ķīmiskas attīrīšanas un dezinfekcijas (A3)
ieteicamas saistošas ieteicamas saistošas ieteicamas saistošas

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1.

pH   6,5-8,5   5,5-9   5,5-9  

2.

Krāsa mg/l Pt skala 10 20 50 100    

3.

Suspendētās vielas mg/l 25          

4.

Temperatūra °C 22 25 22 25 22 25

5.

Elektrovadītspēja ms/cm-1 at 20 °C 1000   1000   1000  

6.

Smarža atšķaidīšanas faktors 25 °C 3   10   20  

7.

Virsmas aktīvās vielas (reakcija ar metilēnzilo) mg/l (laurilsulfāts) 0,2   0,2   0,5  

8.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) mg/l O2         30  

9.

Piesātinājums (izšķīdušais skābeklis) % O2 > 70   > 50   > 30  

10.

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5) mg/l O2 < 3   < 5   < 7  

11.

Nitrāti mg/l NO3 25 50   50   50

12.

Slāpeklis - ar Kjeldāla metodi (izņemot NO3) mg/l N 1   2   3  

13.

Amonijs mg/l NH4 0,05   1 1,5 2 4

14.

Fluorīdi mg/l F- 0,7-1 1,5 0,7-1,7   0,7-1,7  

15.

Sulfāti mg/l SO4 150 250 150 250 150 250

16.

Hlorīdi mg/l Cl- 200   200   200  

17.

Fosfāti mg/l PO4 0,4   0,7   0,7  

18.

Cianīdi mg/l CN-   0,05   0,05   0,05

19.

Dzelzs (izšķīdušais) mg/l Fe 0,1 0,3 1 2 1  

20.

Mangāns mg/l Mn 0,05   0,1   1  

21.

Varš mg/l Cu 0,02 0,05 0,05   1  

22.

Cinks mg/l Zn 0,5 3 1 5 1 5

23.

Bors mg/l B 1   1   1  

24.

Berilijs              

25.

Kobalts              

26.

Niķelis              

27.

Vanādijs              

28.

Arsēns mg/l As 0,01 0,05   0,05 0,05 0,1

29.

Kadmijs mg/l Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005

30.

Hroms (kopējais) mg/l Cr   0,05   0,05   0,05

31.

Svins mg/l Pb   0,05   0,05   0,05

32.

Selēns mg/l Se   0,01   0,01   0,01

33.

Dzīvsudrabs mg/l Hg 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001

34.

Bārijs mg/l Ba   0,1   1   1

35.

Fenolu indekss mg/l C6H5OH   0,001 0,001 0,005 0,01 0,1

36.

Izšķīdušie vai emulgē tie ogļūdeņraži pēc ekstrakcijas ar petrolēteri mg/l   0,05   0,2 0,5 1

37.

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži mg/l   0,0002   0,0002   0,001

38.

Pesticīdi (kopējie) mg/l   0,001   0,0025   0,005

39.

Hloroformā ekstrahējamās vielas mg/l SEC 0,1   0,2   0,5  

40.

Kopējās koli formas /100 ml 50   5000   50000  

41.

Fekālās koli formas /100 ml 20   2000   20000  

42.

Fekālie streptokoki /100 ml 20   1000   10000  

43.

Salmonella /1000 ml            
    /5000 ml 0   0      

Piezīme.

A1 - vienkārša fizikāla attīrīšana un dezinfekcija, piemēram, ātra filtrācija un dezinfekcija;

A2 - normāla fizikāla attīrīšana, ķīmiska attīrīšana un dezinfekcija, piemēram, pirmējā hlorēšana, koagulācija, flokulācija, dekantācija, filtrācija, dezinfekcija (otrreizēja hlorēšana);

A3 - intensīva fizikāla attīrīšana, ķīmiska attīrīšana un dezinfekcija, pie-mēram, hlorēšana līdz lūzuma punktam, koagulācija, flokulācija, dekantācija, filtrācija, adsorbcija (aktīva ogle), dezinfekcija (ozonēšana, otrreizējā hlorēšana)."

30. Aizstāt 8.pielikuma tabulā Ū 2 vārdus "virszemes ūdens" ar vārdiem "virszemes saldūdens".

31. Papildināt noteikumus ar 13.pielikumu šādā redakcijā:

"13.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.155

Vispārīgās virszemes saldūdeņu kvalitātes prasības

1. Upes

Nr.
p.k.

 

Parametrs

 
 

Mērvienības

 
Lašveidīgo zivju ūdeņi Karpveidīgo zivju ūdeņi
augsta ekoloģiskā kvalitāte laba ekoloģiskā kvalitāte augsta ekoloģiskā kvalitāte laba ekoloģiskā kvalitāte

1.

Straumes ātrums m/s 0,2 < 0,2    

2.

Temperatūra °C 21,51 15-22 281 17 -22

3. 

Izšķīdušais skābeklis  mg/l O2  50 % 10 50 % 9  50 % 10 50 % 7
100 % 8 100 % 7

4.

Piesātinājums (izšķīdušais skābeklis) % pies. O2 >90 >80 >80 >70

5.

pH   6-8 6-8 6-8 6-8

6.

Suspendētas vielas mg/l ≤ 2 5   ≤ 25  

7.

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5 ) mg/l O2 ≤2,0 ≤ 3,0 ≤ 4,5 ≤ 5,0

8.

Kopējais fosfors mg/l P ≤ 0,005 ≤0,01 ≤ 0,1 ≤ 0,2

9.

Nitrīti mg/l NO2 ≤ 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,08 ≤ 0,1

10.

Amonijs mg/l NH4 ≤ 0,5 ≤ 0,25 ≤0,3 ≤ 0,4

11.

Amonjaks mg/l NH3 0,005 0,025 0,005 0,025

12.

Fenolu indekss mg/l C6H5OH   0,005   0,005

13.

Alifātiskie ogļūdeņraži mg/l        

14.

Cinks mg/l Zn   ≤ 0,3   ≤ 1,0

15.

Varš mg/l Cu ≤ 0,04   ≤ 0,04  

16.

Kopējais brīvais hlors mg/l HOCl   0,005   0,005

17.

Saprobitātes indekss, pēc bentosa organismiem   ≤ 1,5 ≤  1,7 ≤ 2,3 ≤ 2,7

18.

Augstākie augi aizaugums % 10-20 Fontinalis sp. 20-40 Nuphar sp. 30-40 Potomogeton sp., Nuphar sp 40-50 Schoenoplectus lacustris

19.

Augstāko augu indikatorsugas       .  

1 Lejpus termiskās izplūdes punkta uz sajaukšanās zonas robežas nedrīkst radīt temperatūras palielināšanos virs noteiktajiem lielumiem. 10 °C limits piemērojams tikai nārsta periodā tām sugām, kuru reprodukcijai nepieciešams auksts ūdens, un tikai ūdeņos, kuros var tikt konstatētas minētās zivju sugas. Temperatūras limiti var tikt pārsniegti 2 % no laika.

2. Ezeri

  Parametrs

 

Mērvienības

 

Seklie ezeri Vidēji dziļie ezeri Dziļie ezeri
ekoloģiskā kvalitāte ekoloģiskā kvalitāte ekoloģiskā kvalitāte
augsta laba augsta laba augsta laba

Vidējais ezera dziļums

m < 3 3-9 9        

Fosfāti

mg/l Po4 0,02 0,04 0,009 0,02 0,009 0,01  

Amonijs

mg/l Nh4 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,35  

Nitrīti

mg/l NO2 0,003 0,02 0,003 0,02 0,003 0,01  

Hlorofils -a

mg/l < 10 < 20 < 8 < 15 < 2 < 5  

Fitoplanktons - biomasa

mg/l 1,57 0,55 0,15        

Fitoplanktona aļģu sabiedrības

  Cyanophyta + Bacillariophyta + Chrysophyta +        
Bacillariophyta + Chlorophyta + Bacillariophyta +
Chlorophyta + Chrysophyta + Chlorophyta +
Dinophyta + Dinophyta + Dinophyta + ".
Euglenophyta + Cyanophyta +  

32. Papildināt noteikumus ar 14.pielikumu šādā redakcijā:

"14.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.155

Bīstamo vielu izplūdes prasības

1. Kadmija (Cd) izplūdes prasības

  Rūpniecības nozare Robežkoncentrācija Mērvienības
  1 2 3

Cinka ieguve, cinka un svina attīrīšana, kadmiju saturošo metālu un dzelzi nesaturošo metālu rūpniecība

 0,2  Cd mg vienā izplūdes litrā (mg/l)

Kadmija savienojumu ražošana  

0,2 Cd mg vienā izplūdes litrā
5 Izdalītā Cd g no katra izmantotā Cd kg

Pigmentu ražošana  

0,2 Cd mg vienā izplūdes litrā
5 Izdalītā Cd g no katra izmantotā Cd kg

Stabilizatoru ražošana  

0,2 Cd mg vienā izplūdes litrā
5 Izdalītā Cd g no katra izmantotā Cd kg

Primāro un sekundāro bateriju ražošana  

0,2 Cd mg vienā izplūdes litrā
5 Izdalītā Cd g no katra izmantotā Cd kg

Galvanizēšana 

0,2 Cd mg vienā izplūdes litrā
5 Izdalītā Cd g no katra izmantotā Cd kg

2. Dzīvsudraba (Hg) izplūdes prasības

  Rūpniecības nozare Robežkoncentrācija Mērvienības
  1 2 3

Ķīmiskā rūpniecība, kurā par katalizatoriem izmanto dzīvsudrabu:

   
 - vinilhlorīda ražošana 0,05 mg/l notekūdeņu izplūdes vietā
0,1 g uz katru saražotā vinilhlorīda t

Ķīmiskā rūpniecība, kurā par katalizatoriem izmanto dzīvsudrabu:

   
 - citos ražošanas procesos 0,05 mg/l notekūdeņu izplūdes vietā
5 g no katra pārstrādātā Hg kg

 Vinilhlorīda ražošanā izmantojamo dzīvsudraba katalizatoru ražošana

0,05 mg/l notekūdeņu izplūdes vietā
0,7 g no katra pārstrādātā Hg kg

Organisko un neorganisko dzīvsudraba savienojumu ražošana

0,05 mg/l notekūdeņu izplūdes vietā
0,05 g no katra pārstrādātā Hg kg

Dzīvsudrabu saturošo primāro bateriju ražošana

0,05 mg/l notekūdeņu izplūdes vietā
0,03 g no katra pārstrādātā Hg kg

Dzelzi nesaturošo metālu rūpniecība:

   

- dzīvsudrabu atgūstošās ražotnes

0,05 mg/l notekūdeņu izplūdes vietā

- dzelzi nesaturošo metālu atdalīšana un attīrīšana

0,05 mg/l notekūdeņu izplūdes vietā

Toksisko Hg saturošo atkritumu pārstrādes uzņēmumi

0,05 mg/l notekūdeņu izplūdes vietā

3. Heksahlorcikloheksāna (HCH) izplūdes prasības

Rūpniecības nozare   Robežkoncentrācija Mērvienības
  1 2 3

HCH ražotnes

2 g HCH no katras saražotās HCH tonnas
  2 mg HCH no katra izplūdes litra

Lindāna ieguves ražotnes

4 g HCH no katras saražotās HCH tonnas
  2 mg HCH no katra izplūdes litra

HCH ražošanas un lindāna ieguves ražotnes

5 g HCH no katras saražotā s HCH tonnas

 

2 mg HCH no katra izplūdes litra

4. Uz tetrahloroglekli (CCl4) attiecināmās specifiskās izplūdes prasības

 Rūpniecības nozare Mērvienības  Tehnoloģiskais process Vidējās vērtības tips
koncentrācija svars
  1 2 3 4 5

Oglekļa tetrahlorīda ražošana perhlorinējot

1,5 mg/l 40 g CCl4 uz tonnu no kopējā CCl4 un perhloretilēna ražošanas jaudas tehnoloģiskajiem procesiem, kuri ir saistīti ar skalošanu mēneša
1,5 mg/l 2,5 g/t tehnoloģiskajiem procesiem, kuri nav saistīti ar skalošanu mēneša
3 mg/l 80g/t tehnoloģiskajiem procesiem, kuri ir saistīti ar skalošanu dienas
3 mg/l 5 g/t tehnoloģiskajiem procesiem, kuri nav saistīti ar skalošanu dienas

Hlormetā nu ražošana no metanola un hlorējot metānu (ietverot augstspiediena elektrolītisko hlora veidošanu) 

1,5 mg/l 10 g CCl4 uz tonnu no kopējās hlormetāna ražošanas jaudas   mēneša
3 mg/l 20 g/t   dienas".

33. Papildināt noteikumus ar 15.pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļanoteikumiem Nr.155

Peldūdeņu kvalitātes prasības

Nr.
p.k.

Parametri   Mērvienības   Kvalitātes prasības Ieteicams  

1

2 3 4 5

1.

Skābeklis:      
  - izšķīdušais mg/l O2    
  - piesātinājums % pies O2 - 80-120

2.

pH   6-9  

3.

Krāsa mg/l
Pt/Co skala
nav nenormālu pārmaiņu -

4.

Duļķainība mg/SiO2 Džeksona vienības    

5.

Caurredzamī ba (ar SEKKI disku) m 1 2

6.

Peldoši materiāli (atkritumi/skaidas)     Nav

7.

Koli formas (kopējās) /100 ml 10000 500

8.

Fekālās koli formas /100 ml 2000 100

9.

Fekālie streptokoki /100 ml - 100

10.  

Salmonella  /1000 ml 0 -
/5000 ml    

11.

Enterovīrusi PFU/10 l 0 -

12.

Virsmas aktīvās vielas (reakcija ar metilēnzilo) mg/l (laurila sulfāts) nav pastāvīgu putu ≤ 0,3

13.

Kopējais brīvais hlors mg/l Cl2    

14.

Fenoli mg/l C6H5OH nav īpašas smaržas ≤ 0,005
  Fenolu indekss   ≤ 0,005".  

  Ministru prezidenta vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

Zemkopības ministrs A.Rāviņš

25.11.1998