Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.03.2007. - 09.04.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumus Nr. 341 "Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.300

Rīgā 1998.gada 11.augustā (prot. Nr.44 7.§)
Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. peldvieta - labiekārtota vieta atpūtas zonā, kas paredzēta peldēšanai;

1.2. peldsezona - peldēšanai labvēlīga sezona, kuru nosaka attiecīgi laika apstākļi un kurā ir gaidāms liels peldētāju skaits. Latvijā peldsezona ir no 15.maija līdz 15.septembrim;

1.3. pludmale - jūras, ezera vai upes krasta teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija.

(Grozīts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

2. Noteikumi nosaka vispārīgās peldvietu iekārtošanas un higiēnas prasības, kas peldsezonā jāievēro šo noteikumu pielikumā minētajās peldvietās.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563.)

4. Šie noteikumi neattiecas uz tādām ūdenstilpēm, ūdenstecēm un to krastu sektoriem, kas atpūtai (arī peldēšanai) tiek izmantoti neorganizēti un nekontrolēti.

5. Pašvaldība, ņemot vērā konkrētos apstākļus, var noteikt peldsezonas termiņu, kas atšķiras no šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētā termiņa. Šādos gadījumos attiecīgā informācija sniedzama vietējos preses izdevumos un citos sabiedrības informācijas līdzekļos, kā arī nodrošināma tās pieejamība peldvietā.

II. Prasības peldvietu izveidošanai, labiekārtošanai un izmantošanai

6. Par peldvietu iekārtošanu, ūdenstilpes un pludmales izmantošanas drošību, to uzturēšanu kārtībā un peldvietu higiēnas prasību ievērošanu ir atbildīga attiecīgās teritorijas pašvaldība vai, ja peldvieta atrodas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā vai valdījumā, - attiecīgais zemes īpašnieks vai valdītājs.

7. Zemes īpašnieks vai valdītājs peldvietu izveido un labiekārto, ievērojot aprobežojumus, kas noteikti Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes, kā arī ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās.

(Grozīts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

8. Lai nodrošinātu peldvietas atbilstību šo noteikumu prasībām, zemes īpašnieks vai valdītājs peldvietas projektu saskaņo ar Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

9. Zemes īpašnieks vai valdītājs:

9.1. norāda konkrētās peldvietas atrašanās vietu, nosaka peldvietas robežas un tās izmantošanas nosacījumus;

9.2. nodrošina šādas informācijas pieejamību peldvietā:

9.2.1. peldvietas nosaukums;

9.2.2. peldūdens kvalitāte atbilstoši šo noteikumu 27.punktam;

9.2.3. peldvietas apsaimniekotāja kontaktinformācija un tālruņa numuri, uz kuriem zvanīt nelaimes gadījumā;

9.2.4. pašvaldības policijas dežūrtālruņa numurs.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā; 9.2.apakšpunkts stājas spēkā 01.03.2007.; sk. 30. punktu)

9.1 Pašvaldība peldvietu izvietojumu norāda attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

10. Šo noteikumu pielikumā minētajās peldvietās izveido gājēju celiņus, lai gājēji un, kur tas dabā iespējams, cilvēki ar kustību traucējumiem varētu piekļūt pludmalei un ūdenim.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

11. Lai nodrošinātu peldvietu ūdens kvalitāti un peldēšanās drošību, kā arī nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai, peldvietas izveido atbilstoši šādām prasībām:

11.1. ērta pieeja ūdenim, drošs ūdenstilpes pamata reljefs, nodrošinājums pret bīstamiem ģeoloģiskiem procesiem (krasta nogruvumi, noslīdējumi u.c.);

11.2. labvēlīgs peldvietas hidroloģiskais režīms (bez atvariem, bez krasām ūdens līmeņa svārstībām);

11.3. peldvietas nedrīkst būt ostu, rūpniecības uzņēmumu un paaugstināta riska objektu teritorijās un to aizsargjoslās;

11.4. ja peldvieta ir ierīkota netekošā ūdenstilpē un tās platība nepārsniedz 10 km2, attiecīgajā ūdenstilpē nav pieļaujama kanalizācijas ūdeņu novadīšana un ūdensputnu audzēšana;

11.5. (svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563).

(Grozīts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

12. Peldvietās nav pieļaujama motorizēto ūdens transportlīdzekļu (ūdensmotociklu, kuteru, kuģu) atrašanās un izmantošana, izņemot glābšanas dienestu transportlīdzekļus, valsts un pašvaldību organizētajai kontrolei paredzētos transportlīdzekļus, kā arī aktīvai atpūtai paredzētos transportlīdzekļus, kuri izmantojami šim nolūkam atvēlētajās vietās.

13. Peldvietu norobežo ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem mate­riāliem. Peldvietā var izveidot peldēšanās sektoru bērniem līdz 10 gadu vecumam. Šī sektora pamatni izvēlas vai izveido ar nelielu slīpumu un maksimālo dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

14. Zemes īpašnieks vai valdītājs peldsezonas laikā peldvietā nodrošina:

14.1. neatliekamo medicīnisko palīdzību vai izvieto informatīvus stendus par iespēju saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;

14.2. ja nepieciešams, glābšanas pasākumus.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563.)

16. Zemes īpašnieks vai valdītājs nodrošina peldvietas ar ģērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem.

(Grozīts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

17. Ierīkojot peldvietās tualetes, paredz kanalizācijas sistēmu ar notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā vai vietējās attīrīšanas iekārtās vai izmanto pārvietojamās tualetes.

18. Zemes īpašnieks vai valdītājs peldvietās nodrošina smilšu virskārtas irdināšanu, kā arī savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu pēc nepieciešamības, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņojumu.

(Grozīts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

19. Peldvietās nav pieļaujama dzīvnieku uzturēšanās, ir aizliegts vest dzīvniekus pastaigā un peldināt.

20. Peldvietu ūdens kvalitātei jāatbilst prasībām, kas noteiktas normatī­vajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

III. Peldvietu higiēniskā stāvokļa uzraudzība un kontrole

(Nodaļas nosaukums MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563.)

22. Valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" veic peldūdeņu kvalitātes valsts monitoringu atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563.)

24. Izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 22.punktā minētajām pārbaudēm, sedz no Veselības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596; MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

25. (Svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563.)

26. (Svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563.)

27. Zemes īpašnieks vai valdītājs peldvietā nodrošina pieejamību informācijai par peldvietas ūdens kvalitāti, kā arī labi redzamā vietā attiecīgi norāda šādu informāciju: "peldēties atļauts", "peldēties nav ieteicams" vai "peldēties nav atļauts".

(Grozīts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

28. Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts sanitārā inspekcija.

IV. Noslēguma jautājumi

29. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.septembri, bet prasības, kas minētas šo noteikumu 9., 10., 15., 16. un 17.punktā par peldvietu izveidošanu, labiekārtošanu un izmantošanu, - ar 1999.gada 1.maiju.

30. Šo noteikumu 9.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.martu.

(MK 04.07.2006. noteikumu Nr.563 redakcijā)

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministrs V.Makarovs
Pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 11.augusta noteikumiem Nr. 300
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietas

(Pielikums grozīts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

1. Jūrmala

1.1. Asari

1.2. Bulduri

1.3. Dubulti

1.4. Dzintari

1.5. Jaunķemeri

1.6. Kauguri

1.7. Lielupe

1.8. Majori

1.9. Melluži

1.10. Pumpuri

1.11. Vaivari

2. Liepāja

2.1. Dienvidrietumu pludmale

2.2. Pludmale pie stadiona

3. Limbažu rajons

3.1. Ainaži

3.2. Kempings "Melēķi"

3.3. Salacgrīva

3.4. Skulte (centrs)

3.5. Tūja (atpūtas vieta)

4. Rīga

4.1. Vakarbuļļi

4.2. Vecāķi

5. Rīgas rajons

5.1. Ārstniecības centrs "Inčupe"

5.2. (svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

5.3. Pabaži

5.4. Saulkrasti (glābšanas stacijas apkārtne)

5.5. Saulkrastu centrs

5.6. Zvejniekciems (33 km no Rīgas)

6. Talsu rajons

6.1. Kolka

6.2. Mērsrags

6.3. Roja

6.4. Upesgrīva

7. Tukuma rajons

7.1. Abragciems

7.2. Klapkalnciems

7.3. Ķesterciems

7.4. Ragaciems

8. Ventspils un Ventspils rajons

8.1. (svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

8.2. Pilsētas pludmale

8.3. Staldzenes pludmale

Labklājības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 11.augusta noteikumiem Nr. 300
Peldvietu ūdens kvalitātes rādītāji

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563)

01.03.2007