Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumus Nr. 487 "Filmu izplatīšanas noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi nr. 312

(prot.nr.59, 30.§) Rīgā 1995. gada 31. oktobrī

Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32. pantu

1. Šie noteikumi nosaka filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas kārtību Latvijas Republikā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. filma - pabeigts audiovizuāls darbs, kas uzņemts jebkurā materializētā formā un kuru rādot rodas kustības iespaids;

2.2. filmas izplatīšana - filmas pārdošana vai iznomāšana individuālai lietošanai vai publiskai demonstrēšanai;

2.3. filmas publiska demonstrēšana - filmas parādīšana (ar tehnisku ierīču palīdzību) sabiedriskās vietās, kā arī televīzijas raidorganizāciju programmās.

3. Ar filmu izplatīšanu un publisku demonstrēšanu Latvijā var nodarboties uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un valsts iestādes, kas saņēmušas Nacionālā kino centra izdotu licenci filmu izplatīšanai un publiskai demonstrēšanai (tālāk tekstā - "licence").

4. Latvijas Televīzijas valsts uzņēmumam filmu publiskai demonstrēšanai licence nav jāsaņem.

5. Licenci uz vienu gadu izsniedz Nacionālā kino centra licencēšanas komisija. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs, un tā tiek apstiprināta ar licencēšanas komisijas zīmogu.

6. Nacionālā kino centra licencēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina kultūras ministrs.

7. Maksa par licenci ir 10 līdz 150 latu gadā (tālāk tekstā - "gada maksa").

Gada maksa tiek noteikta atkarībā no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) uzņēmējdarbības veida un apjoma (pielikums).

Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas nodarbojas ar vairākiem pielikumā minētajiem uzņēmējdarbības veidiem, gada maksu nosaka, summējot katram attiecīgajam uzņēmējdarbības veidam noteikto gada maksu.

No gada maksas ir atbrīvoti:

7.1. Latvijas filmu producenti, kuri nodarbojas ar savu filmu izplatīšanu;

7.2. valsts iestādes, kas publiski demonstrē filmas noteiktam publikas lokam (karaspēka daļai, skolai u.tml.).

8. Visas filmas, kas tiek izplatītas vai publiski demonstrētas Latvijā, jāreģistrē Nacionālā kino centra filmu reģistrā (tālāk tekstā -"filmu reģistrs"). Nav jāreģistrē filmas, kas paredzētas televīzijas raidorganizāciju vajadzībām un tiek demonstrētas televīzijas programmās.

9. Filmu reģistra nolikumu apstiprina kultūras ministrs.

10. Filmu reģistrs atbilstīgi iesniegtajai dokumentācijai izsniedz filmas reģistrācijas apliecību, nosaka filmas izplatīšanas un publikas demonstrēšanas veidu un termiņu, apstiprina filmas nosaukumu valsts valodā un, ja nepieciešams, nosaka filmas izplatīšanas un publikas demonstrēšanas ierobežojumus.

11. Informācija par reģistrētajām filmām publicējama laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

12. Filmas izplatītājam jānodrošina, lai filmas izplatīšanas dokumentācijā un (vai) vizuālajā noformējumā tiktu norādīts filmas reģistrācijas apliecības numurs un filmas reģistrācijas apliecības derīguma termiņš.

13. Par filmu reģistrāciju iekasējama maksa atbilstīgi filmu reģistra nolikumam. Latvijas filmas reģistrējamas bez maksas.

14. Kinoteātri un televīzijas raidorganizācijas drīkst demonstrēt tikai tās filmas, kurām ir filmas reģistrācijas apliecība.

15. Filmas, kuras paredzētas demonstrēt filmu festivālos, simpozijos, skatēs u.tml. raksturoja izglītojošos pasākumos Latvijas Republikā, nav jāreģistrē. Attiecīgā pasākuma rīkotājiem par minētajām filmām rakstiski jāinformē filmu. reģistrs.

16. Kinoteātriem un televīzijas raidorganizācijām, filmu publiski demonstrējot, jānodrošina tās tulkojums valsts valodā.

17. Licenci anulē šādos gadījumos:

17.1. ja tiek pārkāptas šo noteikumu 8., 12., 13., 14. un 20. punktā minētās prasības;

17.2. ja gada maksa netiek samaksāta līdz attiecīgā gada 1. janvārim.

18. Nelikumīgi izplatītās vai nelikumīgi publiski demonstrētās filmas tiek konfiscētas un pārkāpējs tiek saukts pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

19. Konfiscētās filmas izvērtē Nacionālā kino centra ekspertu komisija. Mākslinieciski augstvērtīgas filmas, kas var papildināt valsts filmu krājumu, tiek nodotas valsts glabāšanā un turpmāk izmantojamas tikai zinātniskiem un izglītojošiem mērķiem. Pārējās filmas tiek iznīcinātas likumā "Par autortiesībām un blakustiesībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 23. nr.) noteiktajā kārtībā.

20. Licences, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, trīs mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas jāpārreģistrē Nacionālajā kino centrā. Pēc pārreģistrācijas termiņa beigām nepārreģistrētās licences uzskatāmas par anulētām. Pārreģistrējot licenci, gada maksa tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu.

21. Ieņēmumi, kas gūti, licencējot uzņēmējdarbību un izsniedzot filmu reģistrācijas apliecības, ieskaitāmi Nacionālā kino centra speciālajā budžetā un izmantojami filmu reģistra darbības nodrošināšanai, kā arī Latvijas kino popularizēšanai un attīstības veicināšanai.

22. Šo noteikumu izpildi kontrolē Nacionālais kino centrs un Kultūras ministrijas reģionālie valsts kultūras inspektori sadarbībā ar valsts un pašvaldību policiju.

23. Noteikumi stājas spēkā ar 1995. gada 1. decembri.

Ministru prezidents M.Gailis

Kultūras ministrs J.Dripe

Pielikums

Maksa par licenci

(lati gadā)

I. Filmu izplatīšana

Nr. p.k.

Ārvalstu filmas Latvijas filmas
1. Kinofilmu izplatīšana 150 10
2. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas nodarbojas ar videokasešu vairumtirdzniecību un tiražēšanu 150

10

3. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kam pieder trīs un vairāk videonomas un/vai videokasešu tirdzniecības vietas 100

-

4. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kam pieder viena vai divas videonomas un/vai videokasešu tirdzniecības vietas 50

-

II. Filmu publiska demonstrēšana TV raidorganizācijās

Nr. p.k.   Viena filma nedēļā Divas līdz četras filmas nedēļā Piecas un vairāk filmas nedēļā
1. Reģionālās TV raidorganizācijas 50 75 100
2. Kabeļu un lokālās TV raidorganizācijas 15 30 50

Piezīme. Filmu programma, kuras kopējais demonstrēšanas laiks nepārsniedz vienu stundu, tiek uzskatīta par vienu filmu.

III. Filmu publiska demonstrēšana kinoteātros

Nr. p.k. Strādā ne vairāk kā četras dienas nedēļā Strādā piecas un vairāk dienas nedēļā  
1. Kinoteātri, kuros ir līdz 400 skatītāju vietām 20 40
2. Kinoteātri, kuros ir 400 un vairāk skatītāju vietas 30 60

Kultūras ministrs J.Dripe

01.12.1995
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.