Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.06.2008. - 30.06.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 586 "Filmu producentu reģistrācijas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.487

Rīgā 2001.gada 20.novembrī (prot. Nr.57 20.§)
Filmu izplatīšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
(MK 17.06.2008. noteikumu Nr.458 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka filmu izplatīšanas kārtību un kārtību, kādā notiek filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, kā arī filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrācija.

2. Filmas izplatīšana šo noteikumu izpratnē ir filmas piedāvāšana publikai (tirdzniecība, noma, publiska demonstrēšana, arī raidīšana televīzijas programmās un internetā). Filmas publiska demonstrēšana ir filmas demonstrējums sabiedriskā vietā, izmantojot atbilstošu tehnisku ierīci (kino, video, televīzijas ekrānos, arī translācija un retranslācija ētera televīzijā un kabeļtelevīzijas programmās vai izmantojot satelītu un internetu).

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

3. Latvijas teritorijā, ievērojot filmas reģistrācijas apliecībā minētos izplatīšanas nosacījumus, atļauta tikai to filmu izplatīšana, kuras ir reģistrētas kultūras ministra pārraudzībā esošajā valsts aģentūrā "Nacionālais kino centrs" (turpmāk — Nacionālais kino centrs), izņemot:

3.1. televīzijas filmas, kuras paredzētas demonstrēšanai tikai televīzijas programmās;

3.2. mūzikas producentiem piederošas koncertprogrammas un videoklipus;

3.3. reliģisko organizāciju dievkalpojumu videoierakstus;

3.4. filmas, kuras tiek ievestas demonstrēšanai starptautiskās filmu skatēs — festivālos, simpozijos, kā arī citos zinātniskos, kultūras un izglītības pasākumos. Festivālu, simpoziju, kā arī zinātnisko, kultūras un izglītības pasākumu rīkotājiem ne vēlāk kā 15 dienas pirms filmu demonstrēšanas jāiesniedz Nacionālajā kino centrā demonstrēšanai paredzēto filmu saraksts. Par demonstrējamo filmu autortiesību un blakustiesību ievērošanu atbildīgs ir pasākuma rīkotājs (fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par pasākuma organizāciju un norisi). Nacionālais kino centrs ir tiesīgs pārbaudīt publiski demonstrējamo filmu izmantošanas tiesības.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

4. Latvijā filmas drīkst izplatīt Nacionālajā kino centrā reģistrēta juridiska persona atbilstoši reģistrācijas apliecībā norādītajiem izplatīšanas veidiem un izplatīšanas vietām.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

5. Pornogrāfisku filmu izplatīšanu un publisku demonstrēšanu noteiktā izplatīšanas vietā saskaņo ar vietējo pašvaldību un minētās darbības veic saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 22.novembra noteikumiem Nr.348 "Noteikumi par erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, izplatīšanu, publisku demonstrēšanu vai reklamēšanu".

6. Latvijā uzņemtās producētāju (ražotāju) filmas un filmētos materiālus neatkarīgi no nesēja veida izvest ārpus Latvijas drīkst tikai Nacionālajā kino centrā reģistrēti filmu producētāji (ražotāji).

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

II. Filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, kā arī izplatīšanas vietu reģistrācija

7. Lai reģistrētu filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, kā arī izplatīšanas vietu, Nacionālajā kino centrā iesniedz šādus dokumentus:

7.1. iesniegumu, kurā norādīti paredzamie darbības veidi;

7.2. komersanta vai organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.3. (svītrots ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458);

7.4. ja paredzēta filmu publiska demonstrēšana kinoteātros un videoizrāžu vietās, norāda šādu papildu informāciju:

7.4.1. vietu skaits skatītāju zālē;

7.4.2. telpu piederība;

7.4.3. paredzētais darba režīms mēnesī, nedēļā, dienā;

7.4.4. projekcijas un skaņu atskaņošanas ierīču tehniskais raksturojums;

7.4.5. tehniskās apkalpes personāla (inženieru, operatoru, kinomehāniķu) kvalifikācija un darba stāžs;

7.5. ja paredzēta filmu demonstrēšana kabeļtelevīzijas programmās, norāda šādu papildu informāciju un iesniedz šādus dokumentus:

7.5.1. Nacionālās radio un televīzijas padomes izsniegtu kabeļtelevīzijas reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.5.2. Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.5.3. informāciju par kanālu skaitu un potenciālo skatītāju auditoriju;

7.5.4. dokumentus, kas apliecina tiesības uz citu valstu televīzijas programmu izmantošanu;

7.6. ja paredzēta filmu demonstrēšana ētera un satelīttelevīzijas programmās, raidorganizācija iesniedz Nacionālās radio un televīzijas padomes izsniegtu apraides atļaujas (licences) kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.7. pornogrāfisku filmu izplatīšanai noteiktā vietā filmu izplatītājs iesniedz saskaņojumu ar pašvaldību, kuras teritorijā atrodas pornogrāfisko filmu izplatīšanas vieta.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789; MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

8. Ja iesniegtie dokumenti ir noformēti nepilnīgi vai nav iesniegts kāds šo noteikumu 7.punktā minētais dokuments, Nacionālais kino centrs atliek jautājuma izskatīšanu uz desmit dienām un informē par to iesnieguma iesniedzēju. Jautājumu izskata pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789; MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

9. Nacionālais kino centrs 15 dienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas un dokumentu pārbaudes pieņem lēmumu par reģistrāciju vai motivētu atteikumu. Lēmumu par atteikumu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789; MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

10. Reģistrācijas apliecību, kurā norādīta informācija par apliecības saņēmēja komersantu (darbības veidi, apliecības numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš), izsniedz uz vienu gadu. Ja filmu paredzēts publiski demonstrēt atpūtas vietās attiecīgās sezonas laikā, reģistrācijas apliecību izsniedz uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem saskaņā ar iesniegumā norādīto darbības laiku.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

11. Reģistrācijas apliecību izsniedz pēc kvīts uzrādīšanas par valsts nodevas samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrācijas valsts nodevu.

12. Nacionālais kino centrs ir tiesīgs anulēt filmu producētāja (ražotāja) un filmu izplatītāja reģistrācijas apliecību, ja konstatēts, ka sniegtās ziņas ir nepatiesas vai reģistrācijas apliecības saņēmējs ir pārkāpis šos noteikumus.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

13. Reģistrācijas apliecības saņēmējs nav tiesīgs nodot apliecību citām personām.

14. Par darbības uzsākšanu bez reģistrācijas apliecības, tās turpināšanu pēc reģistrācijas apliecības anulēšanas vai derīguma termiņa izbeigšanās personas tiek sauktas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Ja reģistrācijas apliecība ir nozaudēta, Nacionālais kino centrs pēc rakstiska pieprasījuma un paskaidrojuma par apliecības nozaudēšanas apstākļiem saņemšanas izsniedz reģistrācijas apliecības dublikātu, uz kura izdara atzīmi "DUBLIKĀTS". Par dublikāta izsniegšanu iekasē valsts nodevu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrācijas valsts nodevu.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

16. Filmu izplatītājs pēc reģistrācijas apliecības saņemšanas ir tiesīgs nodarboties ar apliecībā norādīto darbības veidu vienā vai vairākās vietās. Katrai konkrētai darbības vietai ir nepieciešama filmu izplatīšanas vietas reģistrācijas apliecība.

17. Filmu izplatīšanas vietas reģistrācijas apliecībā norāda šādu informāciju:

17.1. vieta (adrese), kur tiek izplatītas filmas;

17.2. atļautais filmu izplatīšanas veids;

17.3. atbildīgais komersants vai organizācija;

17.4. par filmu glabāšanas un izplatīšanas noteikumu ievērošanu atbildīgā persona (darbinieks);

17.5. apliecības derīguma termiņš.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

18. Filmu izplatīšanas vietas reģistrācijas apliecības oriģinālu novieto darbības telpā apmeklētājiem redzamā vietā.

19. Filmu izplatīšanas vietas reģistrācijas apliecību izsniedz uz noteiktu laiku atbilstoši filmu izplatītāja darbības veida reģistrācijas apliecības derīguma termiņam. Filmu izplatīšanas vietas reģistrācijas apliecību izsniedz pēc kvīts uzrādīšanas par valsts nodevas samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrācijas valsts nodevu.

20. Ja filmu izplatīšanas vietas reģistrācijas apliecībā norādītajā darbības vietā ir konstatēti šo noteikumu pārkāpumi, Nacionālais kino centrs ir tiesīgs anulēt attiecīgo filmu izplatīšanas vietas reģistrācijas apliecību. Lēmumu par apliecības anulēšanu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

III. Filmu reģistrācija, filmu reģistrācijas apliecības noformēšana, izsniegšana un anulēšana

21. Filmas reģistrācija dod tiesības izplatīt to šādos veidos:

21.1. filmu publiska demonstrēšana kinoteātros un kinoizrāžu vietās;

21.2. videoierakstu tiražēšana, tirgošana un iznomāšana neierobežotā skaitā individuālai lietošanai, kā arī šo tiesību nodošanai trešajai personai;

21.3. filmu un videoierakstu demonstrēšana televīzijas raidījumos;

21.4. filmu un videoierakstu ievadīšana un demonstrēšana internetā.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

22. Lai reģistrētu filmu, Nacionālajā kino centrā iesniedz:

22.1. iesniegumu, kurā norādīta šo noteikumu 29.punktā minētā informācija;

22.2. dokumentus, kas apliecina filmas reģistrācijas iesnieguma iesniedzēja īpašuma tiesības uz filmu vai tiesības uz filmas izplatīšanu Latvijas teritorijā;

22.3. muitas dokumentus, kas apliecina attiecīgās filmas un tās videoierakstu ievešanas likumību Latvijā;

22.4. videokasetes vai videodiska iepakojuma paraugu un uzlīmju paraugu uz kasetes vai diska korpusa, ja paredzēta ārvalstu filmas videoieraksta izplatīšana tirdzniecībā un nomā;

22.5. tehniskām prasībām atbilstošu filmas videoierakstu VHS formātā un izplatīšanai paredzētā noformējumā, ja filma producēta Latvijā.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789; MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

23. Filmas reģistrācijas iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

24. Kārtību, kādā strīdīgus jautājumus par ierobežojumiem bērniem skatīties attiecīgo filmu un filmu klasifikācijas indeksa piešķiršanu attiecīgajai filmai, nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par filmu klasifikāciju.

(MK 17.06.2008. noteikumu Nr.458 redakcijā)

25. Ja iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, neatbilst šo noteikumu prasībām vai rodas šaubas par filmas izplatīšanas tiesību piederību, reģistrāciju atliek uz laiku līdz 30 dienām un pieprasa no iesniedzēja papildu informāciju.

26. Ja filmas reģistrācijas iesnieguma iesniedzējs atsakās pildīt Nacionālā kino centra prasības, reģistrāciju var atteikt. Atteikumu rakstiski motivē. Atteikumu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789; MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

27. Filmas reģistrācijas apliecību izsniedz vienai pilnmetrāžas filmai, īsfilmai vai īsfilmu programmai:

27.1. daudzsēriju filmas videoierakstu izplatīšanai filmas reģistrācijas apliecību izsniedz kasetē (diskā) faktiski ierakstītām sērijām;

27.2. divu un vairāku pilnmetrāžas filmu vai filmu programmu ierakstus vienā videokasetē izplatīšanai tirdzniecībā un nomā nereģistrē;

27.3. filmas reģistrācijas apliecībā erotiskās filmas indeksē ar burtu "E", pornogrāfiskās filmas — ar burtu "P" reģistrācijas numura priekšā.

28. Filmas reģistrācijas apliecība ir dokuments, kas apliecina konkrētas filmas kopiju izmantošanas tiesības Latvijas teritorijā un kurā norādīti atļautie izplatīšanas veidi, nesēji, kopiju (eksemplāru) skaits, izplatīšanas tiesību termiņš, citas izņēmuma tiesības un ierobežojumi, kā arī minēto tiesību īpašnieks Latvijā.

29. Filmas reģistrācijas iesniegumā un reģistrācijas apliecībā norāda šādu informāciju:

29.1. filmas nosaukums valsts valodā, oriģinālvalodā un teksta tulkojuma valodā;

29.2. valsts un kinokompānija (studija), kura ir producējusi filmu;

29.3. gads, kad pabeigta filmas uzņemšana;

29.4. režisora vārds un uzvārds;

29.5. filmas žanrs, metrāža un demonstrēšanas laiks;

29.6. tiesības uz atsevišķiem filmas izplatīšanas veidiem, šo tiesību termiņš un licences līgums vai licence, kas šīs tiesības apstiprina;

29.7. izplatīšanai paredzēto kopiju skaits;

29.8. filmas klasifikācijas indekss, kas noteikts saskaņā ar normatī­vajos aktos par filmu klasifikāciju noteiktajiem filmu klasifikācijas kritērijiem;

29.9. citi nosacījumi, kas paredzēti līgumā par filmas izplatīšanas tiesību izmantošanu.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

30. Filmas reģistrācijas apliecību noformē 30 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Apliecība derīga reģistrētās filmas izplatīšanas tiesību termiņa laikā.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

31. Filmas reģistrācijas apliecību izsniedz pēc kvīts uzrādīšanas par valsts nodevas samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrācijas valsts nodevu.

32. Nacionālais kino centrs ir tiesīgs anulēt filmas reģistrācijas apliecību šādos gadījumos:

32.1. ja saņemts izplatīšanas tiesību devēja (īpašnieka) paziņojums par saistību pārtraukšanu ar filmas izplatīšanas tiesību ieguvēju Latvijā;

32.2. ja atklājas, ka filmas reģistrācijas apliecības saņēmējs, piesakot filmu reģistrācijai, sniedzis nepatiesas ziņas;

32.3. ja filmas reģistrācijas apliecības saņēmējs pārkāpj filmas izmantošanas tiesības un šos noteikumus.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

33. Nacionālais kino centrs par filmas reģistrācijas apliecības anulēšanu paziņo tās saņēmējam rakstiski. Lēmumu par filmas reģistrācijas apliecības anulēšanu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

34. Filmas reģistrācijas apliecības turētājs divu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par filmas reģistrācijas apliecības anulēšanu nodrošina attiecīgās filmas kopiju (kasešu, disku) izņemšanu no apgrozības, pārtrauc to izplatīšanu Latvijas teritorijā un nodod anulēto filmas reģistrācijas apliecību Filmu reģistrā, ja Nacionālā kino centra paziņojumā nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

IV. Filmas reģistrācijas apliecības turētāja pienākumi

35. Filmas reģistrācijas apliecības turētājs pirms izplatīšanas nodrošina katru filmas eksemplāru (kinolentes kopijas kārbu, videokaseti, videodisku) ar tipogrāfiski iespiestu šāda satura informāciju valsts valodā:

35.1. filmas nosaukums;

35.2. skatītāju vecuma ierobežojums;

35.3. filmas reģistrācijas apliecības numurs;

35.4. reģistrācijas apliecības saņēmēja komersanta vai organizācijas nosaukums, adrese, tālruņa numurs.

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.458)

36. Filmas reģistrācijas apliecības turētājs nodrošina, lai uz nomai paredzēto videokasešu un videodisku korpusiem būtu šo noteikumu 35.punkta prasībām atbilstoša informācija.

37. Videoierakstam, kuru atļauts izmantot publiskai demonstrēšanai, filmas reģistrācijas apliecības turētājs pievieno filmas reģistrācijas apliecības kopiju, kas apliecina tiesības uz filmas publisku demonstrēšanu noteiktā veidā.

38. Realizējot filmu kopijas vai videoierakstus ar tālākas izplatīšanas tiesībām, filmas reģistrācijas apliecības turētājs pārbauda, vai persona, kas vēlas saņemt filmu publiskai demonstrēšanai, pārdošanai vai nomai, ir reģistrēta Nacionālajā kino centrā kā attiecīga veida filmas izplatītājs.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

39. Realizējot videoierakstus ar izplatīšanas tiesībām, stingrās uzskaites preču pavadzīmē-rēķinā filmas reģistrācijas apliecības turētājs norāda katras filmas nosaukumu un tās reģistrācijas numuru, bet ailē 08 (speciālas atzīmes) norāda videoieraksta izplatīšanas tiesības un termiņu.

V. Filmu glabāšana, uzskaite un izplatītāja pienākumi

40. Filmu videoierakstu izplatīšanas vietās izplatītājs nodrošina rakstiski apkopotu pilnīgu informāciju valsts valodā par visām tirdzniecībā un nomā esošajām filmām.

41. Videoierakstu tirdzniecības un nomas vietās atļauts glabāt un realizēt videokasetes un videodiskus atbilstoši šo noteikumu 35., 36., 37. un 39.punktā noteiktajām prasībām. Filmas videoieraksta izplatīšanas tiesības apliecināmas ar filmas reģistrācijas apliecību vai izplatītāja stingrās uzskaites preču pavadzīmi-rēķinu un ierakstu preču reģistrācijas žurnālā. Tirdzniecības un izplatīšanas vietās nav atļauts glabāt un realizēt autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.

(Grozīts ar MK 06.08.2002. noteikumiem Nr.351)

42. Kinoteātros un citās publiskās filmu demonstrēšanas vietās filmas izplatītājs nodrošina:

42.1. apmeklētājiem skaidri saskatāmu informāciju par vecuma ierobežojumiem, apmeklējot attiecīgos seansus;

42.2. konkrētas filmas demonstrēšanas laikā pieejamu dokumentu, kas apliecina filmas reģistrāciju Nacionālajā kino centrā un publiskas demonstrēšanas tiesības.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

VI. Uzraudzība un kontrole

43. Nacionālajam kino centram ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no valsts institūcijām par šajos noteikumos minēto darbību veicējiem.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

44. Filmu izplatīšanas noteikumu pārkāpējiem izņemtās (apķīlātās), kā arī konfiscētās filmas (filmu kopijas, videokasetes, videodiski) tiek nodotas Nacionālajam kino centram. Pēc tiesībaizsardzības institūciju amatpersonu pieprasījuma Nacionālā kino centra speciālisti veic izņemto (apķīlāto) filmu ekspertīzi, lai noteiktu to izplatīšanas tiesību piederību vai uzskatītu tās par kontrafaktiem eksemplāriem (ievests vai citādi iegūts bez tiesību subjekta piekrišanas, kā arī prettiesiski izgatavots filmas nesēja eksemplārs (kopija, videoieraksts)).

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

45. Lai nepieļautu nelikumīgu filmu izplatīšanu, Nacionālais kino centrs ir tiesīgs saglabāt izņemto un konfiscēto filmu videoierakstu paraugus. Pārējās konfiscētās filmas iznīcina.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

VII. Noslēguma jautājumi

46. Nacionālā kino centra izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kinofilmu un videofilmu izplatīšanai un publiskai demonstrēšanai ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.789)

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumus Nr.312 "Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 172.nr.; 1996, 139.nr.).

48. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Kultūras ministre K.Pētersone
28.06.2008