Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.06.2014. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās

1.pants. Starptautiskās operācijas un piedalīšanās tajās

(1) Par starptautiskām operācijām uzskatāmas:

1) starptautiskās miera uzturēšanas operācijas, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru konflikta zonās un kurās iesaistītajam personālam nav tiesību piedalīties karadarbībā, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams pašaizsardzības nolūkā;

2) starptautiskās miera nodrošināšanas operācijas, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru konflikta zonās un kurās iesaistītajam personālam ir tiesības piedalīties karadarbībā;

3) starptautiskās glābšanas operācijas, kuru mērķis ir likvidēt dabas katastrofu sekas, evakuēt civiliedzīvotājus no apdraudētām vietām vai veikt līdzīga rakstura darbības;

4) starptautiskās humānās operācijas, kuru mērķis ir sniegt palīdzību civiliedzīvotājiem, kas cietuši karadarbības vai citu ekstremālu apstākļu rezultātā;

5) starptautiskās militārās operācijas, kuru mērķis ir īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51.pantā noteiktās neatņemamās Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības vai karavīri (turpmāk — kontingents), ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dokumentus, piedalās starptautiskajās operācijās pēc to starptautisko organizāciju rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, kuru dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kurām sadarbojas Latvijas Republika, kā arī pēc Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts, vai tās valsts lūguma, kuras teritorijā norisinās starptautiskā operācija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.01.1996., 31.01.2002. un 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

2.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta pilnvaras

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents piedalās starptautiskajās operācijās Apvienoto Nāciju Organizācijas vai citas starptautiskas organizācijas apstiprināta mandāta ietvaros vai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem, kā arī ar Saeimas, Ministru kabineta vai — likumā īpaši paredzētajā gadījumā — aizsardzības ministra lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta piedalīšanos starptautiskajās operācijās.

(06.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

3.pants. Kopēju militāro vienību izveidošana

Latvijas Republika var izveidot kopējas militārās vienības ar Ziemeļatlantijas līguma organizāciju un Eiropas Savienību, kā arī ar atsevišķām valstīm.

(19.05.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.06.2011.)

3.1 pants. Ātrās reaģēšanas spēki un piedalīšanās tajos

(1) Par ātrās reaģēšanas spēkiem uzskatāmas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības izveidotās kopējās militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras var iesaistīt starptautiskajās operācijās. Ātrās reaģēšanas spēki sastāv no jūras, gaisa un sauszemes spēku vienībām ar augstu, vidēju un zemu gatavības pakāpi.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents piedalās ātrās reaģēšanas spēkos saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem.

(18.12.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

4.pants. Militārpersonu skaits līdzdalībai starptautiskajās operācijās

(Izslēgts ar 08.03.2001. likumu, kas stājas spēkā 04.04.2001.)

5.pants. Lēmuma pieņemšana par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta piedalīšanos starptautiskajās operācijās

(1) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents saskaņā ar Saeimas lēmumu var nodot tās starptautiskās organizācijas vai valsts pārziņā, kura vada starptautisko operāciju — starptautisko operāciju veikšanai uz laiku un ar noteikumiem, ko nosaka Saeimas lēmums.

(2) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingentu piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās pieņem Ministru kabinets. Pēc ārvalstu pieprasījuma par neatliekamās palīdzības nepieciešamību aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par atsevišķa īpaši sagatavota Nacionālo bruņoto spēku kontingenta piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstīs.

(3) Ja pārkāpti šā likuma 1. panta otrajā daļā un 2. pantā minētie Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta izmantošanas noteikumi, kā arī gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt Latvijas valsts intereses, šo kontingentu jebkurā laikā var atsaukt ar Saeimas vai Ministru kabineta lēmumu.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās pēc ārvalstu pieprasījuma par neatliekamās palīdzības nepieciešamību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.01.1996., 31.01.2002., 06.12.2007. un 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

5.1 pants. Lēmuma pieņemšana par tā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta piedalīšanos starptautiskajās operācijās, kurš nosūtīts dienestam Ziemeļatlantijas līguma organizācijas štābos, Eiropas Savienības militārajos štābos un šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos

(1) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingentu, kurš ir nosūtīts dienestam Ziemeļatlantijas līguma organizācijas štābos, Eiropas Savienības militārajos štābos un šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos, var nosūtīt dalībai starptautiskajās operācijās, pamatojoties uz šo organizāciju lēmumu un saskaņā ar šā likuma 5.pantā noteikto kārtību.

(2) Par to Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru, kuri ir nosūtīti dienestam Ziemeļatlantijas līguma organizācijas štābos, Eiropas Savienības militārajos štābos un šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos, piedalīšanos starptautiskajā operācijā uzskata dienesta pienākumu pildīšanu, atrodoties starptautiskās operācijas rajonā.

(06.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

6.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, šā kontingenta finansēšana un sagatavošana

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos.

(18.12.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

7.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējas militārās mācības Latvijas Republikas teritorijā

(1) Saskaņā ar šā likuma 2. panta noteikumiem un pamatojoties uz kopēju militāro vienību izveidošanas dokumentiem vai atsevišķiem līgumiem, kuri apstiprināti Saeimā, Latvijas Republikas teritorijā var rīkot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējas militārās mācības.

(2) (Izslēgta ar 08.03.2001. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.03.2001. un 19.05.2011. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2011.)

8.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanās kopējās militārajās mācībās ārzemēs

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības var nosūtīt uz kopējām militārajām mācībām, ko ārzemēs rīko šā likuma 3. pantā minētās organizācijas un valstis.

9.pants. Lēmuma par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā un ārzemēs pieņemšana

(1) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos kopējās militārajās mācībās Latvijas Republikas teritorijā, ja mācībās piedalās vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, ievērojot šā likuma 7.panta noteikumus, pieņem Ministru kabinets.

(2) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā, ja mācībās piedalās ne vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju.

(3) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku kopējām militārajām mācībām ārvalstīs, kuras nav Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstis, pieņem Ministru kabinets.

(4) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku kopējām militārajām mācībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības valstīs pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju.

(19.05.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.06.2011.)

10.pants. Sociālās garantijas tā kontingenta personālsastāvam, kas piedalās starptautiskajās operācijās

Sociālās garantijas tā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta personālsastāvam, kas piedalās starptautiskajās operācijās, tiek nodrošinātas atbilstoši Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem.

(06.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

10.1 pants. Sociālās garantijas civilpersonām sakarā ar komandējumiem uz starptautisko operāciju rajoniem

(Izslēgts no 01.08.2011. ar 19.05.2011. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2011. Sk. Pārejas noteikumu 3.punktu)

11.pants. Individuālā un kolektīvā pašaizsardzība

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti un šā likuma noteikumi neierobežo Latvijas Republikas tiesības izmantot likumā minētās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības individuālās un kolektīvās pašaizsardzības mērķiem.

Pārejas noteikumi

1. Noteikt, ka līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi likumā "Par valsts aizsardzību", kas paredz Ministru kabineta tiesības lemt par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās, lēmumu par to pieņem Saeima.

2. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.februārim izdod šā likuma 6.panta jaunajā redakcijā paredzētos noteikumus, lai noteiktu kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās vai ātrās reaģēšanas spēkos. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumi Nr.96 “Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(18.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.01.2009.)

3. Grozījums šajā likumā par 10.1 panta izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā attiecībā uz sociālajām garantijām civilpersonām sakarā ar komandējumiem uz starptautisko operāciju rajoniem.

(19.05.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.06.2011.)

4. Līdz dienai, kad par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā lemj 11.Saeima, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 1.janvārim Ministru kabinets ir tiesīgs lemt par šo jautājumu Apvienoto Nāciju Organizācijas apstiprinātā mandāta ietvaros.

(22.09.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2011.)

5. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.septembrim izdod šā likuma 6.pantā minētos noteikumus par kārtību, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.166 "Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos" un Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1440 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(05.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 16.februārī.
Valsts prezidents G. Ulmanis
Rīgā 1995.gada 25.februārī
26.06.2014