Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 51

Talsos 2022. gada 24. novembrī (prot. Nr. 28, 16. p., lēmums Nr. 546)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un nodevas piemērošanas kārtību Talsu novadā
PRECIZĒTI
ar Talsu novada domes
29.12.2022. lēmumu Nr. 635 (prot. Nr. 31, 37. p.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 7. punktu,
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732
"Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
" 28. un 45. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"
16.1 punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvu materiālu (turpmāk – Reklāma) izvietošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtību;

1.2. Reklāmas atļaujas izsniegšanas un grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību;

1.3. afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību;

1.4. Reklāmas izvietošanas uzraudzību un kontroli, atbildību par noteikumu neievērošanu;

1.5. Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām Talsu novada teritorijā (turpmāk – nodeva), apmērus, nodevas maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.

2. Noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi un novada teritoriju, nodrošinot Talsu novada raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšanu.

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. afiša – paziņojums vai Reklāmas plakāts, kas satur informāciju par notikumiem un pasākumiem ar norādītu pasākuma norises vietu un laiku un tiek īslaicīgi izvietots speciāli tam atļautās vietās;

3.2. baneris – grafisks, tekstuāls vai cita rakstura Reklāmas attēlojums uz ārējā vidē noturīga tekstilmateriāla, PVC u.c.;

3.3. eksponēšana – publiski pilsētas un ap dzīvotas vietas vidē apskatei izvietota vizuālā reklāma, izkārtne, afiša, plakāts, priekšvēlēšanas aģitācijas materiāli u.c. informatīvais materiāls;

3.4. patvaļīga reklāma – Reklāma, kura izvietota bez Būvvaldes izdotas reklāmas izvietošanas atļaujas;

3.5. publiska vieta – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, ja uz tām izvieto reklāmu;

3.6. reklāmas devējs – fiziska vai juridiska persona, kura nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo un izplata reklāmu;

3.7. reklāmas izvietošanas atļauja – noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Reklāmas projekts izstrādāts atbilstoši noteikumu prasībām, ir saskaņots un to atļauts izvietot atbilstoši saskaņotajam projektam;

3.8. valsts aizsardzības pilsētbūvniecības pieminekļi – Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7449), Talsu pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7450), Valdemārpils vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7451), Košraga zvejnieku ciems, Kolkas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 7447), Sīkraga zvejnieku ciems, Kolkas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 7448);

3.9. vizuālās komunikācijas objekts – objekts, kas kalpo vizuālās informācijas izvietošanai.

II. REKLĀMAS SASKAŅOŠANAS UN IZVIETOŠANAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4. Tiesības izvietot Reklāmu un reklāmas objektu ir visām personām, kas Ministru kabineta un šo noteikumu noteiktajā kārtībā Talsu novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) saņēmušas Reklāmas izvietošanas atļauju, kā arī, ja piemērojams, pilnā apmērā veikušas nodevas apmaksu. Patvaļīga Reklāmas izvietošana un patvaļīga Reklāmas grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.

5. Persona, kas vēlas izvietot Reklāmu un vizuālās komunikācijas objektu Talsu novadā, iesniedz Būvvaldē noteiktas formas iesniegumu (Iesnieguma veidlapa reklāmas projekta izskatīšanai 1. pielikumā), pievienojot Reklāmas vai vizuālās komunikācijas objekta projektu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām un noteikumu 6. punktā izvirzītajām vispārīgajām prasībām. Iesniegums iesniedzams Būvvaldē vai Pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai nosūtāms uz būvvaldes e-pasta adresi: buvvalde@talsi.lv, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu reklāmas projektu, kam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti iesnieguma formā.

6. Izvietojot Reklāmu vai vizuālās komunikācijas objektu uz jauna vai jau esoša nesēja (stenda, sienas, fasādes u.c.), projektā jāiekļauj:

6.1. jauna Reklāmas nesēja ar piesaisti zemei plānotais novietojums uz sertificēta mērnieka sagatavota un reģistrēta aktuāla topogrāfiskā plāna, zemes situācijas plāna vai zemes robežu plāna;

6.2. vietas situācijas fotogrāfija ar iekonstruētu paredzēto vizuālās komunikācijas objektu – fotomontāža;

6.3. zemes situācijas plāns (kartogrāfiska shēma) ar objekta atrašanās vietu, pievienojot ēkas vai zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saskaņojumu;

6.4. Reklāmas skice krāsās;

6.5. konstruktīvais risinājums telpiskām konstrukcijām;

6.6. Reklāmas izmēri, dimensijas;

6.7. nomas līgums, ja Reklāma vai vizuālās komunikācijas objektu plānots izvietot uz Pašvaldībai piederošas vai piekritīgas zemes vienības.

7. Iesniegumu Būvvalde izskata 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, 10 (desmit) darba dienu laikā, ja nepieciešams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. par Reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem);

7.2. par atteikumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju.

8. Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju, ja reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, reklāmas projektā nav ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti Noteikumos noteiktie dokumenti.

9. Mainot reklāmas objekta grafisko dizainu vai pagarinot reklāmas atļaujas derīguma termiņu bez objekta grafiskā dizaina maiņas, Būvvaldē iesniedzams iesniegums reklāmas dizaina maiņai vai reklāmas atļaujas termiņa pagarināšanai (iesnieguma veidlapa 2. pielikumā).

III. VISPĀRĪGIE REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI

10. Izvietojot jebkāda veida un formas Reklāmu, jāievēro šādas prasības:

10.1. Reklāmai jābūt valsts valodā;

10.2. Lībiešu krasta teritorijā Reklāma var būt arī lībiešu valodā;

10.3. līdzās informācijai latviešu valodā, kurai jābūt dominējošai, iespējams lietot arī citas valodas, ja šī informācija:

10.3.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma, aizlieguma informācija);

10.3.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;

10.3.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras darbojas starptautiskajā tūrismā, un, ja tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;

10.3.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.c.);

10.3.5. ir uzņēmuma nosaukums, preču zīme (logotips), kas citās valodās nav tulkojams.

10.4. Reklāmām viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgām. Tās izkārto vienā līnijā paralēli brauktuvei;

10.5. Talsu, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsētās Reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos, tās izvietojot, nedrīkst izjaukt ielas kopskatu;

10.6. Reklāma nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, pilsētas panorāmu un ielu perspektīvi;

10.7. Pārvietojamie reklāmas objekti (slietņi u.c.) drīkst atrasties vietās, kur tie netraucē gājēju un transporta kustību. Tos izvietojot uz ietvēm un celiņiem, pieļaujamajam brīvajam gājēju kustības zonas platumam jābūt ne mazākam par 1,2 m, slietņa reklāmas plaknes platums nedrīkst būt lielāks par 0,6 m un kopējais augstums lielāks par 0,9 m, pieļaujami 2 (divi) slietņi pie vienas reklamētās iestādes. Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība;

10.8. jānodrošina Reklāmas stiprinājums statiski drošā vietā un veidā;

10.9. jānodrošina Reklāmas uzturēšana tehniskā un vizuālā kārtībā;

10.10. Reklāmu drīkst izvietot tikai uz vizuālā un tehniskā kārtībā esoša Reklāmas nesēja.

11. Par Reklāmas grafiskā dizaina maiņu netiek uzskatīta kultūras iestāžu repertuāra maiņa, ja Reklāma atrodas uz kultūras iestādes ēkas fasādes vai pašvaldībai piederošiem reklāmas objektiem, uz kura tiek izvietota šī informācija, un ir saņemta Reklāmas objekta izvietošanas atļauja.

12. Par Reklāmas grafiskā dizaina maiņu netiek uzskatīta komersanta (piemēram, lielveikala) pārdošanas piedāvājuma maiņa, ja objekts atrodas uz komercobjekta fasādes un Reklāmas objektam, uz kura tiek izvietota šī informācija, ir saņemta Reklāmas objekta izvietošanas atļauja.

13. Aizliegts:

13.1. izvietot Reklāmu, kas neatbilst Reklāmas izvietošanas atļaujai, kā arī Reklāmu, kurā nav izpildīti Reklāmas izvietošanas atļaujā norādītie nosacījumi;

13.2. stiprināt Reklāmu pie kokiem;

13.3. stiprināt Reklāmu nostieptās konstrukcijās virs ielām, laukumiem, skvēriem, autoceļiem;

13.4. uzkrāsot, uzlīmēt, gravēt, izklāt Reklāmu uz ceļa seguma;

13.5. izmantot Reklāmu ar skaņas efektiem;

13.6. izmantot Reklāmā gaismas iekārtas ar bākuguņu veida efektu;

13.7. izvietot (stiprināt, apsiet, aplīmēt u.tml.) Reklāmu pie apgaismes, elektropiegādes un citiem stabiem un balstiem;

13.8. izvietot Reklāmu parkos un skvēros;

13.9. izvietot Reklāmu uz tiltiem – to konstrukcijām, balstiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas lielformāta reklāmas laukumu uzstādīšanai;

13.10. eksponēt mehāniski vai korozijas bojātas, notraipītas, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošas Reklāmas;

13.11. uzstādīt Reklāmu uz iekšzemes publisko ūdeņu virsmām, pludmalēs, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontonus, plostus, laivas u.tml.) un reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus. Aizliegums neattiecas uz tūrisma un maršruta kuģiem un to nosaukuma un kontaktinformācijas izvietošanu uz peldlīdzekļa un publiska pasākuma Reklāmu, ja tas norisinās uz ūdens;

13.12. uzstādīt Reklāmu aizsargjoslā ap ģeodēziskā tīkla punktiem, izņemot, ja saņemts ģeodēziskā punkta turētāja saskaņojums.

14. Pie baznīcu, mācību iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu ēkām un to teritorijās, ieskaitot piegulošās ietves, atļauta tikai ar šiem objektiem saistīta reklāmas izvietošana, izņemot gadījumus, ja reklāmas devējs ir saņēmis objekta īpašnieka rakstisku piekrišanu.

IV. REKLĀMAS BEZ PIESAISTES ZEMEI IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI

15. Izvietojot Reklāmu bez piesaistes zemei, aizliegts:

15.1. izvietot uz ēkām Reklāmu, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri;

15.2. aizsegt ar Reklāmu ēkas fasādes arhitektoniskās detaļas vai dekoratīvos elementus (logu ailas, dzegas, fasādes dekorus u.c.);

15.3. izvietot Reklāmu uz erkeriem, balkoniem, lodžijām, ja tajos nav speciāli paredzēta vieta Reklāmas izvietošanai;

15.4. izvietot Reklāmu uz ekspluatācijā nenodotām būvēm;

15.5. izvietot Reklāmu uz sieta vai dekoratīvā pārsega, ja siets vai dekoratīvais pārsegs pilnībā nenosedz ēkas attiecīgās fasādes laukumu.

16. Izvietojot Reklāmu jāievēro:

16.1. ēkas proporcijas un fasādes tonālo risinājumu, tekstūru;

16.2. fasādes dalījumu ar logiem, durvīm, dzegām u.c. arhitektoniskiem elementiem;

16.3. iedibināto Reklāmu izvietojumu pie ēkas, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;

16.4. Reklāmas nesēja mērogu attiecībā pret ēku un uztveres attālumu;

16.5. Reklāmas pielietojamo materiālu saderību ar ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektonisko risinājumu;

16.6. Reklāmu uz sieta, kas izvietots uz ēkas fasādes vai fasādes sastatnēm, var izvietot ne ilgāk kā vienu gadu, savukārt Reklāmas izvietošana uz ēkas fasādes dekoratīvā pārsega termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus vai atļaujā par dekoratīvā pārsega izvietošanu noteikto dekoratīvā pārsega izvietošanas maksimālo termiņu; Reklāmas laukums uz sieta vai dekoratīvā pārsega nedrīkst pārsniegt 50 % no pārsega vienas fasādes laukuma;

16.7. Ja Reklāma pievienota elektrosistēmai, tad elektropiegādes kabeļi nedrīkst būt redzami ēkas fasādē, vai tiem jābūt estētiski noformētiem;

16.8. Reklāmas stiprinājuma veids nedrīkst bojāt būves nesošās konstrukcijas;

16.9. Reklāmas banerus atļauts izvietot tikai uz kvalitatīvi sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes.

17. Izvietojot digitālos ekrānus, jāievēro nosacījumi, ka tie nedrīkst žilbināt, aizsegt ceļa zīmes vai citādi traucēt satiksmi. Digitālā ekrāna izvietošanai ir jānorāda žilbinājuma parametri.

18. Persona, kura vēlas uzstādīt digitālo ekrānu pašvaldībai piederošā vai piekrītošā īpašumā:

18.1. nepieciešamības gadījumā nodrošina komunikāciju pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

18.2. nepieciešamības gadījumā slēdz līgumu ar pašvaldību par komunikāciju tīkla uzturēšanu.

19. Ja Reklāma izvietota perpendikulāri ēkas fasādei, pieļaujamais Reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja attālums no Reklāmas ārējās malas līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīva. Reklāmas objekta apakšējā mala atrodas ne zemāk kā 2,5 m augstumā no zemes.

20. Izvietojot Reklāmu paralēli ēkas fasādei, audumu vai citu elastīgu materiālu (PVC audumu u.tml.) pie fasādes atļauts izmantot tikai nospriegotā veidā, izkārtnes risinājumam jābūt bez redzamiem montāžas stiprinājumiem.

21. Pie vairākstāvu (tai skaitā divstāvu) ēku ielu fasādēm Reklāma izvietojama ne augstāk kā pirmā stāva robežās, ko parasti iezīmē starpdzega, nosacījums neattiecas uz pakalpojumu un tirdzniecības centru ēkām. Ēku fasādēs bez starpdzegām pirmā stāva augšējo robežu iezīmē otrā stāva logu apakša. Ēkām, kuru augšējos stāvos (sākot no 2. stāva) atrodas dažādas iestādes un uzņēmumi, izkārtnes grupējamas ievērojot ēkas arhitektonisko risinājumu un fasādes kompozīciju.

22. Uz ēku stikla fasādēm:

22.1. atļauts izvietot Reklāmu, kuras laukums nepārsniedz 25 % no vienas fasādes plaknes;

22.2. atļauts izvietot reklāmas objektus starpstāvu līnijā atbilstoši fasādes dalījumam, veidojot kompleksu risinājumu.

23. Izvietojot Reklāmu loga, skatloga un durvju vērtņu stiklotajās daļās, jāievēro šādi nosacījumi:

23.1. bez saskaņošanas ar būvvaldi, aizliegts pilnībā aizlīmēt skatlogu ar necaurredzamiem materiāliem (maksimāli pieļaujamais laukums – 25 % no katras rūts laukuma, kas nav jāsaskaņo būvvaldē). Pilnībā aizlīmēts rūts laukums pieļaujams, ja tas nepieciešams telpas iekārtojuma funkcionalitātes nodrošināšanai;

23.2. noformējot logu, skatlogu un durvju vērtni ar vairāk nekā vienu informatīva materiāla papīra loksni, tām jābūt vienotā stilistikā un kompozīcijā;

23.3. izdrukas vai uzrakstus skatlogos, logos vai stiklotajās virsmās drīkst izvietot uz rūpnieciski vai speciāli šim nolūkam izgatavotiem paliktņiem.

24. Atļauts aizlīmēt logus, skatlogus un durvju vērtņu stiklotās daļas telpu remonta, renovācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas laikā (kamēr netiek veikta komercdarbība un klientu apkalpošana) ar Reklāmu par veikalu, iestādi u.tml., kas attiecīgajās telpās tiks iekārtots pēc būvdarbu vai remonta pabeigšanas, uz periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

25. Izvietojot Reklāmu uz žoga:

25.1. saglabāt žoga posmam caurredzamību, ko nosaka Talsu novada administratīvajā teritorijā spēkā esošie teritorijas plānojumi;

25.2. Reklāmu atļauts izvirzīt virs žoga ne vairāk par 30 % no žoga augstuma;

25.3. aizliegts izvietot Reklāmu, ja žogs ir kalts vai mākslinieciski veidots, izņemot izkārtni, kura sastāv no metāla plāksnes (atbilstoši žoga elementu mērogam), telpiskiem burtiem vai telpiskiem logotipiem;

25.4. Uz būvžogiem atļauta tikai ar būvdarbu veikšanu saistīta Reklāma.

V. REKLĀMAS AR PIESAISTI ZEMEI IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI

26. Izvietojot Reklāmu ar piesaisti zemei, jāievēro šādus nosacījumus:

26.1. tā nedrīkst aizsegt skatu uz panorāmu, ainaviski vērtīgām teritorijām un skatu punktiem, pieminekļiem, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, baznīcām un ielu perspektīvu;

26.2. izvietojot Reklāmu bez pamatiem, izmantotajam atsvaram, pamatnes balstiem un atsaitēm jābūt estētiski un tehniski labā kārtībā;

26.3. pielietojot reklāmas objektu nostiprināšanas atsaites, tām jābūt viegli pamanāmām, marķētām;

26.4. viena skata perspektīvā Reklāmām jābūt vizuāli saskanīgām;

26.5. Reklāmu aizliegts uzstādīt parkos (aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem reklāmas objektiem, pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem un pašvaldības sniegto informāciju);

26.6. Reklāmai jābūt stabili nostiprinātai, noturīgai pret vēja slodzi un tā nedrīkst ierobežot gājēju un cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvietošanos, kā arī tā nedrīkst tikt novietota uz gājēju ietves iestrādātajām taktīlajām joslām;

26.7. ja elektropiegādes gaisa kabeļa garums pārsniedz 5 m, elektropiegādi nodrošina, izmantojot pazemes kabeļus.

27. Aizliegts izvietot vizuālās komunikācijas objektu ar piesaisti zemei, kas pārsniedz 3 m augstumā un 6 m platumā pilsētu un ciemu teritorijās, 4 m augstumā un 8 m platumā ārpus pilsētu un ciemu teritorijām.

28. Pirms stacionāru reklāmas objektu uzstādīšanas papildus nepieciešams izņemt rakšanas darbu atļauju (ja tiek veikti rakšanas darbi dziļāk par 30 cm), ja nepieciešams, jāsaņem rakstisks saskaņojums no VAS "Latvijas Valsts ceļi" Kurzemes reģionālās nodaļas.

29. Gadījumā, ja persona vēlas izvietot vizuālās komunikācijas objektu uz Pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas zemes, slēdzams līgums ar Talsu novada pašvaldību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI VALSTS AIZSARGĀJAMA KULTŪRAS PIEMINEKĻA TERITORIJĀ UN TĀ AIZSARDZĪBAS ZONĀ

30. Izvietojot Reklāmu Talsu, Sabiles un Valdemārpils vecpilsētā, Sīkraga un Košraga zvejnieku ciemos, vai jebkura cita valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā, vai uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa, jānodrošina, lai tās izvietojums un veids netraucē kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu. Reklāmai pie ēkas vai būves Talsu, Sabiles un Valdemārpils vecpilsētā jābūt kvalitatīvai, tās forma un saturs nedrīkst pazemināt ēkas vai būves un vecpilsētas kā valsts aizsargājama pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.

31. Izvietojot Reklāmu, papildus jāievēro šādi nosacījumi:

31.1. Aizliegts izvietot Reklāmu uz ēku galu fasādēm;

31.2. Aizliegts izvietot Reklāmu, kas projicējas jumtu ainavā;

31.3. Reklāma nedrīkst dominēt pār apkārtējo apbūvi, kolorītu un izgaismojumu;

31.4. Reklāmas kompozīcijai jābūt līdzsvarotai, tā nedrīkst būt agresīva un nedrīkst izmantot nesamērīgi palielinātus elementus;

31.5. Reklāmai jābūt bez redzamiem montāžas stiprinājumiem;

31.6. Reklāmas izvirzījums no būvlaides nedrīkst būt lielāks par 0,9 m un nedrīkst pārsniegt ietves platumu, Reklāmas objekta apakšējā mala atrodas ne zemāk kā 2,50 m augstumā no zemes;

31.7. aizliegts izvietot politiskās Reklāmas;

31.8. aizliegts izvietot Reklāmu uz baneriem (baneri pieļaujami tikai uz pasākumu laika posmu vai īpašos gadījumos, kā īslaicīga reklāma informācija utt.);

31.9. aizliegts izmantot no iekšpuses izgaismotus Reklāmas objekta paneļus (gaismas kastes) un digitālos ekrānus;

31.10. aizliegts izmantot atstarojošas krāsas, spoguļplēves un intensīvas pakāpes konstrukcijas;

31.11. aizliegts pilnība aizlīmēt skatlogu necaurredzamā veidā (maksimāli pieļaujamais apjoms – 50 % vienam skatlogam), kā arī izvietot informāciju, pielīmējot skatlogā no iekšpuses izdrukas un uzrakstus uz papīra, kā Reklāmas pagaidu risinājumu.

VII. MOBILĀS REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI

32. Mobilās Reklāmas izmantošana uz transportlīdzekļiem (izņemot velosipēdus) aizliegta Talsu novada valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās.

33. Mobilās Reklāmas izmantošanai uz transporta līdzekļa (izņemot pasažieru sabiedrisko transportu) jāsaskaņo pārvietošanās maršruts.

VIII. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI PUBLISKA PASĀKUMA NORISES LAIKĀ UN VIETĀ

34. Ja pasākums tiek organizēts vietā, kurā noteikumos noteikts Reklāmas izvietošanas aizliegums, tad pasākuma norises vietā uz pasākuma norises laiku pieļaujams izvietot pasākuma un tā sponsoru Reklāmu.

35. Ja pasākuma norises vietā un laikā paredzēts uzstādīt Reklāmu, kuras platums pārsniedz 1,5 m un augstums pārsniedz 3 m, tad pasākuma organizators iesniedz atbilstošajā jomā sertificēta speciālista apliecinājumu, ka Reklāma neradīs bīstamību cilvēku drošībai.

36. Publiska pasākuma organizators nodrošina Reklāmas demontāžu atļaujā par publiska pasākuma rīkošanu noteiktajā termiņā.

IX. TĪKLA REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI

37. Uz tīkla Reklāmas objektiem laikā, kad uz tiem netiek izvietotas Reklāmas, visā Reklāmas izvietošanai paredzētajā laukumā izvieto pašreklāmas plakātu, sociālo reklāmu vai cita veida valsts vai Pašvaldības sniegto informāciju, kas atbrīvota no nodevas maksājumiem.

38. Tīkla Reklāmas objektus reģistrē Būvvalde, pamatojoties uz to īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegumu, kurā noteikts Reklāmas objekta reģistrācijas numurs.

X. PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJAS MATERIĀLU IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI

39. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami Noteikumos noteiktie Reklāmas izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.

40. Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus pilsētas laukumos, parkos un skvēros, sabiedriskā transporta līdzekļu pieturas vietās, kā arī 50 m rādiusā ap izglītības iestāžu ēkām, būvēm, valsts un pašvaldību iestādēm.

XI. AFIŠU STABU UN STENDU IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

41. Par uz afišu stabiem un stendiem izvietojamo Reklāmu ir jāinformē:

41.1. Talsu pilsētā ar Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu tautas nams;

41.2. Stendes, Sabiles un Valdemārpils pilsētās attiecīgā pilsētas pārvalde;

41.3. Talsu novada pagastos attiecīgā pagastu pārvalde.

42. Persona, kura vēlas izvietot Reklāmu pie pašvaldības afišu stabiem un stendiem Talsu pilsētā, iesniedz Talsu novada pašvaldības iestādei Talsu tautas nams iesniegumu (iesnieguma veidlapa 3. pielikumā) kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, afišas izvietošanas laika posms, izmērs, daudzums un izvietošanas vietas.

43. Persona, kura vēlas izvietot afišas vai plakātus uz Pašvaldības afišu stabiem un stendiem Talsu novada pilsētu un pagastu teritorijās (izņemot Talsu pilsētu), iesniedz attiecīgajā pārvaldē iesniegumu, kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, afišas izvietošanas laika posms, izmērs, daudzums un izvietošanas vietas.

44. Vienu un to pašu afišu vai plakātu Reklāmas devējs uz afišu stabiem un stendiem nedrīkst izvietot vairākos eksemplāros – uz afišu staba vai stenda vienlaikus drīkst atrasties viens Reklāmas devēja materiāls.

45. Afišas un plakātus pie afišu stabiem un stendiem tiesīgs izvietot un noņemt:

45.1. Talsu pilsētā – Talsu novada pašvaldības iestādes Talsu tautas nams pārstāvis;

45.2. Talsu novada pilsētu un pagastu teritorijās – reklāmdevējs vai attiecīgās pārvaldes pārstāvis.

46. Afišas vai citus informatīvos materiālus to izvietotājs noņem un afišas staba laukumu attīra trīs dienu laikā pēc informācijas noilguma.

XII. REKLĀMAS EKSPLUATĀCIJAS PRASĪBAS UN DEMONTĀŽAS KĀRTĪBA

47. Reklāmas devējs ir atbildīgs par Reklāmas:

47.1. Konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām. Reklāmai jābūt piestiprinātai statiski drošā veidā, un ar savu tehnisko stāvokli tā nedrīkst radīt apdraudējumu trešo personu dzīvībai, veselībai, drošībai vai īpašumam;

47.2. uzturēšanu tehniski un vizuāli estētiskā stāvoklī;

47.3. demontāžu;

47.4. eksponēšanu, ja beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš vai nav samaksāta Nodeva atbilstoši Noteikumu 4. punktam.

48. Ekspluatācijas prasības Reklāmai:

48.1. elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst spēkā esošajām normām;

48.2. ja Reklāma ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu elementu vai detaļu izgaismojuma defekti (piemēram, atsevišķi nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās un tml.);

48.3. Reklāmai jābūt tīrai – bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un plankumiem. Telpisko burtu un līmplēvju detaļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piemēram, norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām detaļām, nosmērēta, aprakstīta utt.) Reklāmas ekspluatācija.

49. Beidzoties Reklāmas izvietošanas atļaujas termiņam, Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic Reklāmas (izņemot izkārtnes) demontāžu, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu).

50. Pēc saimnieciskās darbības veikšanas beigām Reklāmas devējs, veic izkārtnes demontāžu, sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu).

51. Ja reklāma netiek demontēta Noteikumos noteiktajā kārtībā vai netiek iesniegts jauns iesniegums par Reklāmas atļaujas pagarināšanu, Pašvaldība ir tiesīga organizēt darbus Reklāmas demontāžai, izdevumus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā piedzenot no Reklāmas devēja.

52. Būvvalde sagatavo brīdinājumu par reklāmas demontāžu, ja:

52.1. Reklāma neatbilst ekspluatācijas prasībām;

52.2. beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš un Būvvaldē nav saņemts iesniegums par tā pagarināšanu, un Reklāma nav tikusi demontēta;

52.3. notiek uzņēmējdarbības likvidācija attiecīgajā adresē un attiecīgā Reklāma vairs nav aktuāla;

52.4. Reklāma tiek ekspluatēta bez Reklāmas izvietošanas atļaujas;

52.5. Reklāma uzstādīta neatbilstoši izsniegtajai atļaujai;

52.6. Reklāma atrodas komercdarbības vietā, kurā komersants komercdarbību ir izbeidzis;

52.7. Reklāma nav nostiprināta statiski drošā veidā;

52.8. Reklāma netiek uzturēta atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā.

53. Ja reklāma apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, Reklāmas devējam vai, ja tāda nav, zemesgabala vai būves, uz kura izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

54. Ja, konstatējot 53. punktā minētos apstākļus, Pašvaldība ir informējusi par tiem Reklāmas devēju vai, ja tāda nav, zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieku vai tiesisko valdītāju un trīs dienu laikā minētie apstākļi nav novērsti, Pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus bīstamības novēršanai.

55. Reklāmas demontāžu veic Pašvaldība, ja reklāmas devējs pats nav veicis objekta demontāžu, šādā kārtībā:

55.1. Būvvalde ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta Reklāmas devējam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt Reklāmu;

55.2. ja 10 (desmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas Reklāma netiek demontēta, Būvvalde uzsāk administratīvo lietvedību un attiecīgā Pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvalde ir tiesīga veikt pasākumus Reklāmas demontāžai;

55.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas attiecīgā Pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvalde sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli;

55.4. Reklāmas demontāžas un uzglabāšanas izdevumus attiecīgā Pašvaldība piedzen no Reklāmas devēja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Reklāmas devējam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar Reklāmas demontāžu un utilizāciju;

55.5. demontētā Reklāma tiek uzglabāta 20 darba dienas, pēc tam tiek utilizēta bez iespējas to atgūt. Pašvaldība nekompensē utilizētās Reklāmas vērtību.

56. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu pārbūvi, pēc pašvaldības pieprasījuma Reklāmu, kas izvietota ielu sarkanajās līnijās, Reklāmas devējs par saviem līdzekļiem demontē 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja pēc būvdarbu veikšanas Reklāmas atjaunošana iepriekšējā vietā ir iespējama, to atļauts izvietot pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

XIII. NODEVA PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU

57. Par Reklāmas vai Reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu maksājama pašvaldības nodeva.

58. Nodevas objekti ir reklāmas, kas tiek izvietotas publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām uz Talsu novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tām paredzētās vietās.

59. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām uz Talsu novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.

60. Par nodevas aprēķināšanu un iekasēšanu sakarā ar Reklāmas izvietošanu Talsu novadā un ir atbildīga Talsu novada Būvvalde.

61. Nodeva pilnā apmērā par visu periodu jāsamaksā pirms reklāmas izvietošanas, trīs darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu ieskaitāma Pašvaldības budžetā. Reklāmas izvietošanas atļauju Būvvalde izsniedz pēc Reklāmas nodevas samaksas.

62. No nodevas par reklāmas izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, ir atbrīvotas:

62.1. valsts un pašvaldību iestādes;

62.2. Pašvaldības informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem, un tāda informācija, kas ir pilsētai un novadam nepieciešama: norādes, informatīvās kartes, shēmas, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums;

62.3. Reklāma, kas izvietota sporta bāzes, stadiona u.c. iestādes vai uzņēmuma iekšējā teritorijā un nav orientēta uz publisku vietu (nav redzama no ielas);

62.4. fiziskās vai juridiskās personas par izkārtnes izvietošanu;

62.5. fiziskas vai juridiskas personas, ja reklāma tiek izvietota fiziskās vai juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietā;

62.6. fiziskas vai juridiskas personas par izkārtnēm un norādēm pie nobrauktuves uz iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietu;

62.7. afiša (izņemot Talsu pilsētas administratīvo teritoriju).

63. Reklāmas izvietošanas atļauja netiek izsniegta, ja fiziskās vai juridiskās personas nav veikušas pilnu samaksu par iepriekš izrakstītiem reklāmu izvietošanas atļauju rēķiniem.

64. Netiek atmaksātas tās Pašvaldības nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja sniegtajām ziņām, un ja pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas reklāmas devējs samazinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību (apjomu).

XIV. NODEVAS LIKME, KOEFICIENTI UN APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

65. Ziņas par reklāmas izmēriem, kā arī par eksponēšanas ilgumu, nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

66. Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru – vienu kvadrātmetru.

67. Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1/30 (viena diena).

68. Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu mēnesi, aprēķinos piemēro dienu skaitam atbilstošo mēneša daļu.

69. Nodevu aprēķina pēc formulas: reklāmas izmērs (m²) x tarifa likme x zonas koeficients x efektivitātes koeficients x tematikas koeficients x laukuma koeficients x laiks mēnešos.

70. Ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta Reklāma ar dažādiem tematikas vai efektivitātes koeficientiem, tad piemērojams lielākais koeficients.

71. Tarifa likme ir 1,20 euro/m² mēnesī.

72. Zonu koeficienti:
 

Nr. p.k.
 
ZonaKoeficients
 
72.1.
 
Talsu pilsēta, A10 autoceļš4
 
72.2.
 
Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsētās3
 
72.3.
 
Talsu novada ciemu teritorijās1
 
72.4.
 
Talsu novada pagastu teritorijās ārpus ciemiem1
 
72.5.
 
Mobilā reklāma4
 
72.6.
 
Reklāma uz sabiedriskā transporta1
 

73. Efektivitātes koeficienti:
 

Nr. p.k.NosaukumsKoeficients
 
73.1.
 
Kinētiska reklāma2
 
73.2.
 
Mobilā reklāma0,15
 
73.3.
 
Gaismas reklāma0,7
 
73.4.
 
Izgaismota reklāma1
 
73.5.
 
Telpiska reklāma, reklāmas stendi ar vairākšķautņu apdrukas laukumiem1
 
73.6.
 
Pārējās reklāmas1,5
 

74. Tematikas koeficients:
 

Nr. p.k.NosaukumsKoeficients
 
74.1.
 
Latvijas Republikā ražotas produkcijas un to komersantu, kas produktu ražo reklāma0,5
 
74.2.
 
Reklāma, kas izvietota kā norāde0,5
 
74.3.
 
Tūrismu veicinoša reklāma0,5
 
74.4.
 
Digitālā un dinamiskā reklāma2
 
74.5.
 
Ātrās ēdināšanas reklāma2
 
74.6.
 
Alkoholisko dzērienu, enerģijas dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāma4
 
74.7.
 
Politiskā reklāma – priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli0,5
 
74.8.
 
Pārējās reklāmas1
 

75. Laukuma koeficients:
 

Nr. p.k.NosaukumsKoeficients
 
75.1.
 
Līdz 6 m²1,00
 
75.2.
 
No 6 līdz 20 m²0,8
 
75.3.
 
No 20 līdz 50 m²0,6
 
75.4.
 
Virs 50 m²0,4
 

76. Īslaicīgai reklāmai (afišām, plakātiem, preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmām), kuras tiek izvietotas uz Talsu novada pašvaldības afišu stabiem un stendiem Talsu pilsētā nodeva tiek noteikta 0,50 euro par vienu eksemplāru pirmajā diennaktī, 0,20 euro par katru nākamo diennakti.

XV. NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

77. Par Reklāmas atbilstību Noteikumu prasībām ir atbildīgs Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav, vai tāds nav atrodams, tad šo Noteikumu 53. punktā minētajos gadījumos arī zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

78. Noteikumu izpildi kontrolēt un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīga Būvvalde.

79. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Talsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.

80. Par Reklāmas izvietošanu bez Reklāmas izvietošanas atļaujas vai neatbilstoši Reklāmas izvietošanas atļaujai, kā arī patvaļīgu Reklāmas grafiskā dizaina maiņu, noteikumu neievērošanu tiek piemērots administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.

81. Noteikumu pārkāpumi:

81.1. Par reklāmnesēju vai izkārtņu uzstādīšanu neatbilstoši saskaņotajam uzstādīšanas projektam – fiziskajai un juridiskajai personai piemēro naudas sodu no 7 (septiņām) līdz 28 (divdesmit astoņām) naudas soda vienībām;

81.2. Par reklāmnesēju vai izkārtņu neuzturēšanu pienācīgā vizuālā un tehniskā kārtībā - fiziskajai un juridiskajai personai piemēro naudas sodu līdz 7 (septiņām) naudas soda vienībām;

81.3. Par reklāmnesēju vai izkārtņu tādu izvietojumu, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 7 (septiņām) līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no 28 (divdesmit astoņām) līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām;

81.4. Par reklāmnesēju vai izkārtņu nenovākšanu trīs dienu laikā pēc reklamējamā pasākuma beigām fiziskajai un juridiskajai personai piemēro naudas sodu līdz 3 (trīs) naudas soda vienībām;

81.5. Par reklāmnesēju vai izkārtņu nenovākšanu trīsdesmit dienu laikā pēc reklamējamā uzņēmuma reorganizācijas, likvidācijas, nosaukuma maiņas u.tml. fiziskajai un juridiskajai personai piemēro naudas sodu no 3 (trīs) līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda vienībām;

81.6. Par pārējo saistošo noteikumu prasību neievērošanu, kuras minētas šo noteikumu 10., 13., 14., 15., 16., 17., 23., 25., 26., 27., 31., 40. punktā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 2 naudas soda vienībām līdz 100 (simts) naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai no 2 (divām) naudas soda vienībām līdz 300 (trīs simti) naudas soda vienībām.

XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

82. Reklāmas izvietošanas atļaujas, kas izsniegtas līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām. Reklāmas, kas ir saskaņotas bez termiņa, ir jāsaskaņo no jauna atbilstoši normatīvo aktu un Noteikumu prasībām vai jādemontē 2 (divu) gadu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

83. Reklāmas, kas izvietotas ar stiprinājumiem pie apgaismes, elektropiegādes stabiem un balstiem, jādemontē 1 (viena) gada laikā no Noteikumu spēkā stāšanās brīža.

84. Esošās, izdotās Reklāmas atļaujas tiek pārskatītas 1 (viena) gada laikā pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās.

85. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

85.1. Talsu novada domes 2016. gada 11. augusta saistošie noteikumi Nr. 17 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā";

85.2. Talsu novada domes 17.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 31 "Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā";

85.3. Rojas novada domes 2011. gada 16. augusta saistošie noteikumi Nr. 17 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Rojas novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību";

85.4. Dundagas novada domes 2010. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā";

85.5. Mērsraga novada domes 2011. gada 15. marta saistošos noteikumus Nr. 12/2011 "Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un reklāmas izvietošanai publiskās vietās Mērsraga novadā".

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
1. pielikums
Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 51
"Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Talsu novadā"

Talsu novada būvvaldei

Iesniegums reklāmas projekta izskatīšanai

DATI PAR REKLĀMAS DEVĒJU
Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Deklarētās dzīvesvietas vai juridiskā adrese 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 
DATI PAR REKLĀMU
Reklāmas objekta nosaukums 
Reklāmas veids (atbilstoši atzīmēt)Reklāma vai izkārtne bez piesaistes zemei
(konstruktīvā saistībā ar būvi)

Reklāma vai izkārtne ar piesaisti zemei

Mobilā reklāma

Tīkla reklāma

Reklāmas izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu) 
Reklāma izvietota uz:

(atbilstošo atzīmēt)

Talsu novada pašvaldības īpašuma

Valsts īpašuma

Privātīpašuma

Īpašuma kadastra numurs/zemesgabala kadastra apzīmējums 
Reklāmas izvietošanas periods
(izņemot izkārtni)
 
Projekta autors, izstrādātājs
(vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
Projekta īstenotājs
(vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
DATI PAR REKLĀMAS NODEVAS MAKSĀTĀJU
Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Elektroniskā pasta adrese rēķina nosūtīšanai 
Bankas rekvizīti 
  
PIELIKUMĀ, _________ lapas:
krāsains reklāmas projekts mērogā ar izmēriem, krāsu risinājumu, papildefektu raksturojumu un pielietojamo materiālu, tehnoloģiju aprakstu;

vizualizācija vides kontekstā un sekojoša informācija:

ja reklāma tiek izvietota bez piesaistes zemei (konstruktīvā saistībā ar būvi):

būves, uz kuras tiek izvietota reklāma, īpašnieka rakstiska piekrišana vai reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma

reklāmai ar piesaisti zemei:

noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns ar zemes gabala robežām, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta, norādot reklāmas atrašanās vietu zemes gabalā;

reklāmas devēja rakstisku apliecinājums, ka saņemta zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;

pievienots rakstisks saskaņojums ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", kā arī pieslēguma projekts un inženierkomunikāciju pārzinošo dienestu pārstāvju rakstisks saskaņojums, ja objektu nepieciešams pieslēgt inženierkomunikācijām, kā arī saskaņojumu ar citām trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas

ja paredzēta mobilā reklāma:

plānoto pārvietošanās maršrutu;

izvietojamo reklāmu skaitu;

transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru; transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) valsts reģistrācijas numuru, ja reklāmu plānots izvietot uz piekabes (puspiekabes).

ja paredzēta tīkla reklāma:

izvietojamo reklāmu skaitu;

informācija par reklāmu ar vai bez piesaistes zemei

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada būvvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, kā arī informāciju par Jūsu personas datu lietošanu.

Esmu informēts (-a), ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām.

Dokuments iesniegts uz __________________ lapām.

Apliecinu sniegtās informācijas pareizību:

Vārds, uzvārds ________________________________

Datums* ________________________________

Paraksts* ________________________________

Piezīme:

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
2. pielikums
Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 51
"Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Talsu novadā"

Talsu novada būvvaldei

Iesniegums
Reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņai/
reklāmas atļaujas pagarināšanai (atbilstošo pasvītrot)

DATI PAR REKLĀMAS DEVĒJU
Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Deklarētās dzīvesvietas vai juridiskā adrese 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 
DATI PAR REKLĀMU
Reklāmas objekta nosaukums 
Saskaņotās reklāmas atļaujas numurs, datums, izvietošanas periods 
Reklāmas veids
(atbilstošo atzīmēt)
Reklāma vai izkārtne bez piesaistes zemei
(konstruktīvā saistībā ar būvi)

Reklāma vai izkārtne ar piesaisti zemei

Mobilā reklāma

Tīkla reklāma

Saskaņotās reklāmas izvietošanas adrese
(izņemot mobilo reklāmu)
 
Reklāma izvietota uz:
(atbilstošo atzīmēt)
Talsu novada pašvaldības īpašuma

Valsts īpašuma

Privātīpašuma

Īpašuma kadastra numurs/zemesgabala kadastra apzīmējums 
Reklāmas izvietošanas periods
(izņemot izkārtni)
 
Projekta autors, izstrādātājs
(fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs., e-pasta adrese)
 
Projekta īstenotājs
(fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs., e-pasta adrese)
 
DATI PAR REKLĀMAS NODEVAS MAKSĀTĀJU
Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Elektroniskā pasta adrese rēķina nosūtīšanai 
Bankas rekvizīti 
  
PIELIKUMĀ, _________ lapas:
Krāsains reklāmas projekts mērogā ar izmēriem, krāsu risinājumu, papildefektu raksturojumu un pielietojamo materiālu, tehnoloģiju aprakstu;

vizualizācija vides kontekstā un sekojoša informācija:

ja reklāma tiek izvietota bez piesaistes zemei (konstruktīvā saistībā ar būvi):

būves, uz kuras tiek izvietota reklāma, īpašnieka rakstiska piekrišana vai reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma

reklāmai ar piesaisti zemei:

noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns ar zemes gabala robežām, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta, norādot reklāmas atrašanās vietu zemes gabalā; reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma; pievienots rakstisks saskaņojums ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", kā arī pieslēguma projekts un inženierkomunikāciju pārzinošo dienestu pārstāvju rakstisks saskaņojums, ja objektu nepieciešams pieslēgt inženierkomunikācijām, kā arī saskaņojumu ar citām trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas

ja paredzēta mobilā reklāma:

izvietojamo reklāmu skaitu;

transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru; transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) valsts reģistrācijas numuru, ja reklāmu plānots izvietot uz piekabes (puspiekabes).

ja paredzēta tīkla reklāma: izvietojamo reklāmu skaitu; informācija par reklāmu ar vai bez piesaistes zemei

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada būvvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, kā arī informāciju par Jūsu personas datu lietošanu.

Esmu informēts (-a), ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām.

Dokuments iesniegts uz __________________ lapām.

Apliecinu sniegtās informācijas pareizību:

Vārds, uzvārds ________________________________

Datums* ________________________________

Paraksts* ________________________________

Piezīme:

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
3. pielikums
Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 51
"Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Talsu novadā"
 

(vārds, uzvārds; iestādes/organizācijas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

 

(adrese, tālruņa Nr., E-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Talsos

20__. gada ___.____________________

Talsu novada pašvaldības iestādei
Talsu Tautas nams

Lūdzu, atļaut izvietot afišas (plakātus) pie Talsu novada pašvaldības afišu stabiem Talsu pilsētā:
1.Afišu izvietošanas laika posms 
2.Afišu izmērs 
3.Afišu daudzums 
4.Afišu izvietošanas vietas: 
4.1.Lielā iela

(pretī "Zaļajai mājai")

 
4.2.Lielās un Raiņa ielas krustojums (blakus veikalam "Drogas") 
4.3.K. Mīlenbaha iela

(krustojumā ar V. Ruģēna ielu)

 
4.4.K. Mīlenbaha iela

(pie ēkas K. Mīlenbaha ielā 4)

 
4.5.Pilsētas laukums

(pie Talsu Tautas nama)

 
4.6.Pie Vilkmuižas ezera

(iepretī vingrošanas laukumam)

 
4.7.Pie viesnīcas "Talsi" 
   
   
  

(paraksts)

Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 51 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un nodevas piemērošanas kārtību Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 45. punktam, pašvaldība ir tiesīga noteikt saistošajos noteikumos kārtību, kādā veicama reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas uzraudzība un kontrole. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Pašreiz reklāmas izvietošanu nosaka Talsu novada domes 17.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 31 "Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā", Talsu novada domes 2016. gada 11. augusta saistošie noteikumi Nr. 17 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā". Iepriekšminēto jautājumu reglamentē arī Talsu novadu veidojošās Rojas novada domes 2011. gada 16. augusta saistošie noteikumi Nr. 17 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Rojas novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību", Dundagas novada domes 2010. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā" un Mērsraga novada domes 2011. gada 15. marta saistošie noteikumi Nr. 12/2011 "Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un reklāmas izvietošanai publiskās vietās Mērsraga novadā".

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā arī atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu Talsu novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu.

Saistošie noteikumi paredz reklāmas vai reklāmas objektu un citu informatīvo materiālu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietošanas ierobežojumus, nosacījumus, afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību, kā arī reklāmas apsaimniekošanas un demontēšanas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām.

Noteikumi paredz administratīvās atbildības iestāšanos par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāReklāmas, kuru izvietojums ir pretrunā šo saistošo noteikumu nosacījumiem, bet izvietotas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var eksponēt līdz Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā vienu gadu pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi un kontroli nodrošinās Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienība Talsu novada būvvalde, par nodevu iekasēšanu – Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
31.12.2022