Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.06.2021. - ... / Spēkā esošā
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Talsos 2016. gada 11. augustā (prot. Nr. 18, 3. p., lēmums Nr. 443)
Par pašvaldības nodevām par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā

(Saistošo noteikumu nosaukums Talsu novada domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 7. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas"
16 1. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām Talsu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – nodeva), apmērus, nodevas maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.

2. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, jāievēro šie saistošie noteikumi, saistošie noteikumi par reklāmu izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā un citi normatīvie akti.

II. NODEVAS MAKSĀTĀJI UN OBJEKTI

4. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām uz Talsu novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.

5. Nodevas objekti ir reklāmas, kas tiek izvietotas publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām uz Talsu novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tām paredzētās vietās.

6. No pašvaldības nodevas tiek atbrīvota:

6.1. nekomerciāla rakstura reklāma:

6.1.1. reklāma par labdarības pasākumiem;

6.1.2. sociālā reklāma;

6.1.3. kultūras, izglītības, kultūrveicinošo un kultūrvēsturisko pasākumu reklāma;

6.1.4. reklāma par dabas aizsardzību;

6.1.5. reklāma par veselības veicināšanas pasākumiem, izņemot farmāciju;

6.1.6. reklāma par sporta pasākumiem;

6.1.7. reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem.

6.2. pašvaldības rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums;

6.3. pašvaldības informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem, un tāda informācija, kas ir pilsētai un novadam nepieciešama: norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.

7. No nodevas par reklāmas izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, ir atbrīvotas:

7.1. valsts un pašvaldību iestādes;

7.2. fiziskās vai juridiskās personas par izkārtnes izvietošanu.

III. NODEVAS LIKME, KOEFICIENTI UN APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

8. Ja reklāmas virsmas izmērs ir viens kvadrātmetrs vai mazāks par vienu kvadrātmetru, nodeva tiek aprēķināta izmantojot minimālo skaitli 1.

9. Ziņas par reklāmas izmēriem, kā arī par eksponēšanas ilgumu, nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

10. Nodevu aprēķina pēc formulas: reklāmas izmērs (m2) x tarifa likme x zonas koeficients x efektivitātes koeficients x tematikas koeficients x laukuma koeficients x laiks mēnešos.

11. Tarifa likme ir 1,40 euro/m2 mēnesī.

12. Zonu koeficienti:

Nr.p.k.

Zona

Koeficients

12.1.

Talsu pilsēta

4,0

12.2.

Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsētās

3,0

12.3.

Talsu novada ciemu teritorijās

2,0

12.4.

Talsu novada pagastu teritorijās ārpus ciemiem

1,0

13. Efektivitātes koeficienti:

Nr.p.k.

Nosaukums

Koeficients

13.1.

Kinētiskā reklāma

2

13.2.

Gaismas reklāma

0,7

13.3.

Mobilā reklāma

0,15

13.4.

Pārējās reklāmas

1,5

13.5.

Telpiska reklāma, reklāmas stendi ar vairākšķautņu apdrukas laukumiem

1

14. Tematikas koeficients:

Nr.p.k.

Nosaukums

Koeficients

14.1.

Latvijas Republikā ražotas produkcijas un to komersantu, kas produktu ražo reklāma

0,5

14.2.

Reklāma, kas izvietota kā norāde

0,5

14.3.

Tūrismu veicinoša reklāma

0,5

14.4.

Pārējās reklāmas

1,0

14.5.

Politiska reklāma – priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli

3

(Talsu novada domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

15. Laukuma koeficients:

Nr.p.k.

Laukums

Koeficients

15.1.

Līdz 6 m2

1

15.2.

no 6 līdz 20 m2

0,8

15.3

Virs 20 m2

0,6

16. Īslaicīgai reklāmai (afišām, plakātiem, preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmām), kuras tiek izvietotas uz Talsu novada pašvaldības afišu stabiem un stendiem, nodeva tiek noteikta 0,50 euro par vienu eksemplāru pirmajā diennaktī, 0,20 euro par katru nākamo diennakti.

IV. NODEVAS MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN KONTROLE

17. Nodeva pilnā apmērā par visu periodu jāsamaksā pirms reklāmas izvietošanas. Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu ieskaitāma pašvaldības budžetā.

18. Netiek atmaksātas tās pašvaldības nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja sniegtajām ziņām, un ja pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas reklāmas devējs samazinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību (apjomu).

19. Par nodevas aprēķināšanu un iekasēšanu ir atbildīgs Talsu novada būvvaldes arhitekts.

(Talsu novada domes 13.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

20. Kontroli par noteikumu izpildi veic Talsu novada būvvaldes arhitekts un Talsu novada pašvaldības policija.

(Talsu novada domes 13.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
08.06.2021