Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Talsos 2019. gada 17. oktobrī (prot. Nr. 21, 8. p., lēmums Nr. 596)
Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi "Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā" (turpmāk – noteikumi) nosaka reklāmas, afišu un plakātu izvietošanas, ekspluatācijas un grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību, un kontroli par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas ievērošanu Talsu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Talsu novadā), kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu vidi, nodrošinot Talsu novada raksturīgās arhitektūras saglabāšanu.

3. Šie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju, valsts un Talsu novada pašvaldības dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturu zīmes, un tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida projekta – etalona.

4. Karogus ar uzņēmuma logotipiem nepieciešams saskaņot šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

5. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

5.1. afiša – paziņojums par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, sporta pasākumiem, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku, vietu un organizētāju;

5.2. baneris – grafisks, tekstuāls vai cita rakstura reklāmas attēlojums uz plastikāta auduma;

5.3. eksponēšana – publiski pilsētas un apdzīvotas vietas vidē apskatei izvietota vizuālā reklāma, izkārtne, afišas, plakāti, u.c. informatīvie materiāli;

5.4. reklāmas izvietošanas atļauja – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, ka saskaņotais reklāmas projekts izstrādāts atbilstoši šo noteikumu prasībām un to atļauts izvietot atbilstoši saskaņotajam projektam;

5.5. publiska vieta – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, ja uz tām izvieto reklāmu;

5.6. plakāts – grafiski vai tekstuāli izstrādāts darbs uz papīra, kas tēlainā formā uzrunā skatītāju, informējot vai reklamējot kādu pasākumu, personību, problēmu;

5.7. reklāma – ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem;

5.8. reklāmas devējs – persona, kura nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo un izplata reklāmu;

5.9. skatlogs/skatloga vitrīna – logs tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas iekštelpās, kas vērsts pret publisku ārtelpu un kurš iekārtots, lai piesaistītu klientu vai pircēju uzmanību;

5.10. slietnis – neliels (līdz 1,2 m augstums), mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā;

5.11. tīkla reklāma – vismaz triju reklāmas objektu sistēma ar piesaisti zemei vai bez tās, kuras izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā saimniecisku darbību veic privāta fiziska vai juridiska persona;

5.12. vecpilsēta – valsts aizsardzības pilsētbūvniecības pieminekļi – Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7449), Talsu pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7450) un Valdemārpils vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7451).

II. NOSACĪJUMI REKLĀMAS IZVIETOŠANAI UN TĀS IZSKATS TALSU NOVADA PUBLISKAJĀ VIDĒ

6. Tiesības izvietot reklāmu, afišas un plakātus Talsu novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā un ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Talsu novadā ir aizliegta patvaļīga reklāmas, reklāmas objektu, plakātu un afišu izvietošana.

7. Tiesības izvietot reklāmu Talsu novadā ir visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras saņēmušas būvvaldes izdotu reklāmas izvietošanas atļauju un veikušas Talsu novada pašvaldības noteiktās nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām Talsu novadā pilnu apmaksu saskaņā ar Talsu novada domes 2016. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 "Pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā" noteikto kārtību un apmēriem.

8. Izvietojot reklāmu, jānodrošina Talsu novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai būvei.

9. Izvietojot reklāmu bez piesaistes zemei (konstruktīvā saistībā ar ēku):

9.1. jāievēro ēkas proporcijas un tonālais risinājums;

9.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;

9.3. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

9.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu saderība ar ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektonisko risinājumu;

9.5. reklāmas stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;

9.6. pie ēkas piestiprinātam reklāmām cieši jāpiegulst pie sienas, tā nedrīkst sniegties pāri fasādes laukumam. Ja reklāma tiek izvietota pie ēkas izvirzītajām daļām (apaļas kolonnas, balkoni), tā jāpiemēro ēkas arhitektūrai;

9.7. perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma.

10. Pie baznīcu, mācību iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu ēkām un to teritorijās, ieskaitot piegulošās ietves, atļauta tikai ar šiem objektiem saistīta reklāmas izvietošana, izņemot gadījumus, ja reklāmas devējs ir saņēmis objekta īpašnieka rakstisku piekrišanu.

11. Izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, reklāmas elektroapgāde jāparedz pazemes kabeļos. Elektropiegādes kabeļi reklāmām nedrīkst būt redzami ēku fasādēs. Elektropiegāde šiem objektiem jārisina projektā vienlaikus ar objekta piesaistes projekta izstrādi un jāakceptē būvvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Ja, izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, radušās domstarpības par tās izvietojuma atbilstību saskaņotajam projektam, reklāmas devējam vai būvvaldei ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā ir tiesīgi veikt komersanti vai fiziskas personas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmušas licenci veikt mērniecības darbus.

13. Nomas tiesiskās attiecības ar tās zemes, ēkas vai objekta, uz kura reklāmas devējs vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai lietotāju organizē un visus nepieciešamos maksājumus veic pats reklāmas devējs.

14. Izvietojot reklāmu, jāievēro šādas prasības:

14.1. reklāmai jābūt valsts valodā;

14.2. līdzās informācijai latviešu valodā, kurai jābūt dominējošai, iespējams lietot arī citas valodas, ja šī informācija:

14.2.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma, aizlieguma informācija);

14.2.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;

14.2.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras darbojas starptautiskajā tūrismā, un, ja tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;

14.2.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.c.).

15. Izvietojot reklāmu valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā, jānodrošina, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamās kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu. Reklāmai pie valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošas ēkas vai būves jābūt kvalitatīvai, tās forma un saturs nedrīkst pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.

16. Izvietojot reklāmu valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, jānodrošina, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

17. Slietņi drīkst atrasties vietās, kur tie netraucē gājēju kustību. Izvietojot slietņus uz ietvēm, celiņiem, pieļaujamajam gājēju kustības zonas platumam jābūt ne mazākam par 1,5 metriem. Pieļaujami 2 (divi) slietņi pie vienas reklamētās iestādes. Minētais ierobežojums neattiecas uz objektu, kurš atbilst šajā punktā norādītajiem nosacījumiem, un satur informāciju par komersanta preču vai pakalpojumu dienas piedāvājumu.

18. Aizliegts no iekšpuses aizsegt skatlogus ar tirdzniecības iekārtām, preču izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendu aizmugurēm. Izņemot gadījumus, ja ir izstrādāts un saskaņots skatloga ekspozīcijas risinājums, vai loga rūts tiek aplīmēta ar apdrukātu, sedzošu materiālu, kura vizuālais noformējums veidots atbilstoši uzņēmuma grafiskajam stilam un ir saskaņots ar ēkas fasādes tonālo risinājumu.

19. Bez saskaņošanas ar būvvaldi, aizliegts pilnībā aizlīmēt skatlogu ar necaurredzamiem materiāliem (maksimāli pieļaujamais laukums – 25 % no skatloga rūts, kas nav jāsaskaņo būvvaldē), kā arī izvietot informāciju, izvietojot skatlogā no iekšpuses papīra izdrukas un uzrakstus kā reklāmas pagaidu risinājumu.

20. Aizliegts izvietot īslaicīga rakstura reklāmas (plakātus, afišas, sludinājumus, preču un pakalpojumu reklāmas, aģitācijas materiālus) uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.

21. Uz Talsu novada pašvaldībai piederošajām sabiedriskā transporta pieturvietām pēc saskaņošanas ar būvvaldi atļauts izvietot afišas un plakātus tikai tam speciāli atvēlētā vietā. Aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmas izvietošana.

22. Aizliegts izvietot reklāmas uz tiltiem – to konstrukcijām, balstiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas lielformāta reklāmas laukumu uzstādīšanai.

23. Aizliegts izvietot reklāmu ielu krustojumu redzamības zonās, kā arī ierobežot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto redzamību izbraukšanas vietās uz ielām no blakus teritorijām.

24. Reklāmām viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgām. Tās izkārto vienā līnijā paralēli brauktuvei.

25. Talsu, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsētās reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos, tās izvietojot, nedrīkst izjaukt ielas kopskatu.

26. Izvietojot reklāmu ar vai bez piesaistes zemei, tas nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, pilsētas panorāmu un ielu perspektīvi.

27. Projektējot stacionāru reklāmu pie gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu un ratiņkrēslu lietotāju pārvietošanos.

28. Būvniecības laikā uz būvobjekta žogiem atļauts izvietot tikai ar konkrēto būvniecības objektu saistītas reklāmas.

29. Reklāmas banerus atļauts izvietot tikai uz kvalitatīvi sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes.

30. Parkos un skvēros reklāmas izvietošana ir aizliegta.

31. Aizliegts izvietot reklāmas pie apgaismes stabiem.

32. Aizliegts izvietot reklāmu uz ūdens (t.sk. uz ledus), arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti, kuģi, laivas u.tml.) un reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.

33. Aizliegta tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, azartspēļu (spēļu zāļu), narkotisko vielu, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana.

34. Azartspēļu, to organizēšanas vietu un azartspēlēs iegūstamo laimestu reklāma atļauta tikai to organizēšanas vietās.

35. Reklāmās aizliegts izmantot mirgojošas gaismas un skaņu specefektus.

36. Talsu, Sabiles un Valdemārpils vecpilsētās nav pieļaujami:

36.1. slietņi ar intensīvas pakāpes spīdīgām konstrukcijām;

36.2. gaismas kastes ar produkcijas vai pakalpojumu starptautiski atpazīstamu standarta grafisko logo;

36.3. baneri (baneri pieļaujami tikai uz pasākumu laika posmu vai īpašos gadījumos, kā īslaicīga reklāma, informācija utt.);

36.4. atstarojošas krāsas, spoguļplēves;

36.5. reklāmas uz ēku gala fasādēm.

37. Būvvaldei ir tiesības dot norādījumus ēkas (telpas) īpašniekiem (lietotājiem) par skatlogu ekspozīciju vai noformējumu sakārtošanu vai nomaiņu, kā arī par citu vizuālās komunikācijas objektu sakārtošanu.

38. Izvietojot skatlogā un uz skatloga stikla īslaicīgus vai sezonālus noformējuma elementus, ar būvvaldi jāsaskaņo principiāla kompozīcijas skice (krāsa, izmēri, kompozīcija, pielietojamie materiāli utt.).

39. Izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, ja tas nepieciešams (ja tiek veikti rakšanas darbi dziļāk nekā 30 cm), jāsaņem arī rakstisks saskaņojums no inženiertīklu turētājiem, kā arī no VAS "Latvijas Valsts ceļi" Talsu nodaļas (ja plānota reklāma gar ceļiem vai maģistrālām pilsētu ielām).

40. Izvietojot stacionāru reklāmas objektu ar piesaisti zemei, ja to pieprasa būvvalde, papildus jāiesniedz topogrāfiskais plāns ar esošajām inženierkomunikācijām un attiecīgo inženiertīklu turētāju atļauja. Stacionāra reklāmas objekta uzstādīšanai nepieciešams izņemt rakšanas darbu.

41. Izvietojot tīkla reklāmu, iesniedzamas shēmas vai plāni ar visu reklāmas vietu novietnēm.

42. Mainot reklāmas objekta grafisko dizainu vai pagarinot reklāmas atļaujas derīguma termiņu bez objekta grafiskā dizaina maiņas, būvvaldē iesniedzams iesniegums reklāmas grafiskā dizaina maiņai vai reklāmas atļaujas termiņa pagarināšanai (iesnieguma veidlapa 2. pielikumā).

43. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

III. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

44. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu Talsu novadā, iesniedz reklāmas projektu (Iesnieguma veidlapa reklāmas projekta izskatīšanai 1. pielikumā) Talsu novada būvvaldē (turpmāk tekstā – Būvvalde) vai Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai nosūta uz būvvaldes e-pasta adresi: buvvalde@talsi.lv, vai uz Talsu novada pašvaldības e-pasta adresi pasts@talsi.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu reklāmas projektu, kam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti iesnieguma formā.

45. Iesniegtos projektus un iesniegumus būvvalde izskata 7 (septiņu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas (10 darba dienu laikā, ja nepieciešams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums) un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

45.1. par reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem);

45.2. par atteikumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju.

46. Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju, ja reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, reklāmas projektā nav ievērotas šajos saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

IV. AFIŠU UN PLAKĀTU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA TALSU PILSĒTĀ

47. Persona, kura vēlas izvietot afišas vai plakātus pie Pašvaldības afišu stabiem un stendiem Talsu pilsētā, iesniedz Talsu novada pašvaldības iestādei Talsu tautas nams iesniegumu, kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, afišas izvietošanas laika posms, izmērs, daudzums un izvietošanas vietas.

48. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas un plakātus. Izņēmums ir tie afišu stabi un stendi, kuriem ir speciāli sludinājumiem paredzēta sadaļa – tajās atļauts izvietot preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmas.

49. Afišas, plakātus un citas reklāmas drīkst izvietot tikai pēc aprēķinātās pašvaldības nodevas samaksas.

50. Afišas un plakātus pie afišu stabiem un stendiem tiesīgs izvietot un noņemt Talsu novada pašvaldības iestādes Talsu tautas nams pārstāvis.

51. Par afišu stabu un stendu apkopi un uzturēšanu atbild Talsu tautas nams sadarbībā ar Talsu pilsētas pārvaldi.

52. Reklāmas devējs par afišu un plakātu izvietošanu Talsu pilsētā veic nodevas maksājumus pašvaldības iestādei Talsu tautas nams.

V. AFIŠU UN PLAKĀTU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA SABILES, STENDES, VALDEMĀRPILS PILSĒTĀS UN TALSU NOVADA PAGASTU PĀRVALDĒS

53. Persona, kura vēlas izvietot afišas vai plakātus uz Talsu novada pašvaldības afišu stabiem un stendiem Talsu novada pilsētu un pagastu teritorijās (izņemot Talsu pilsētu) iesniedz Talsu novada pašvaldībā iesniegumu, kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, afišas izvietošanas laika posms, izmērs, daudzums un izvietošanas vietas.

54. Vienu un to pašu afišu vai plakātu reklāmas devējs uz afišu stabiem un stendiem nedrīkst izvietot vairākos eksemplāros – uz afišu staba vai stenda vienlaikus drīkst atrasties viens reklāmas devēja materiāls.

55. Afišas, plakātus un citas reklāmas drīkst izvietot tikai pēc aprēķinātās Talsu novada pašvaldības nodevas samaksas.

56. Katra attiecīgā Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvalde ir atbildīga par tās administratīvajā teritorijā uz afišu stabiem un stendiem izvietotās informācijas saturu, kvalitāti un aktualitāti.

VI. EKSPLUATĀCIJAS PRASĪBAS UN DEMONTĀŽAS KĀRTĪBA

57. Ekspluatācijas prasības reklāmai:

57.1. nesošajām konstrukcijām, konstruktīvajām un dekoratīvajām detaļām jābūt bez mehāniskiem bojājumiem un krāsojuma defektiem, rūsas;

57.2. elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst spēkā esošajām normām;

57.3. ja reklāma ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu elementu vai detaļu izgaismojuma defekti (piemēram, atsevišķi nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās un tml.);

57.4. reklāmai jābūt tīrai – bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un plankumiem. Telpisko burtu un līmplēvju detaļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piemēram, norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām detaļām, nosmērēta, aprakstīta utt.) plakāta, citstarp krāsota, ekspluatācija.

58. Aizliegts izvietot reklāmu pirms pašvaldības nodevas samaksāšanas vai dokumenta saņemšanas par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu.

59. Beidzoties reklāmas izvietošanas atļaujas termiņam un, ja būvvaldē nav saņemts iesniegums par izsniegtās reklāmas atļaujas pagarināšanu, Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic reklāmas (izņemot izkārtnes) demontāžu, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu).

60. Ja reklāma netiek demontēta noteikumu 59. punktā noteiktajā termiņā vai netiek iesniegts jauns iesniegums par reklāmas atļaujas pagarināšanu, Talsu novada pašvaldība ir tiesīga organizēt darbus reklāmas demontāžai, izdevumus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā piedzenot no reklāmas devēja, vai, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, tad zemesgabala vai būves īpašnieka vai īpašnieka, pārvaldītāja, apsaimniekotāja vai lietotāja.

61. Būvvalde sagatavo brīdinājumu par reklāmas demontāžu, ja:

61.1. reklāma neatbilst ekspluatācijas prasībām;

61.2. beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš un Talsu novada pašvaldībā nav saņemts iesniegums par tā pagarināšanu, un reklāma nav tikusi demontēta;

61.3. reklāma tiek ekspluatēta bez reklāmas izvietošanas atļaujas;

61.4. reklāma uzstādīta neatbilstoši saskaņotajam projektam;

61.5. pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā;

61.6. reklāma atrodas komercdarbības vietā, kurā komersants komercdarbību ir izbeidzis;

61.7. reklāma nav nostiprināta statiski drošā veidā;

61.8. reklāma netiek uzturēta atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā.

62. Reklāmas demontāžu veic Talsu novada pašvaldība, ja reklāmas devējs pats nav veicis objekta demontāžu, šādā kārtībā:

62.1. būvvalde ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta reklāmas devējam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu;

62.2. ja 10 (desmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas reklāma netiek demontēta, būvvalde uzsāk administratīvo lietvedību vai nodod informāciju Talsu novada pašvaldības policijai administratīvās lietvedības uzsākšanai un attiecīgā Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas demontāžai;

62.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas attiecīgā Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvalde sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli;

62.4. reklāmas demontāžas un uzglabāšanas izdevumus attiecīgā Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvalde piedzen no reklāmas devēja vai, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, tad zemesgabala vai būves īpašnieka vai īpašnieka, pārvaldītāja, apsaimniekotāja vai lietotāja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

62.5. demontētā reklāma tiek uzglabāta 1 (vienu) mēnesi, pēc tam tiek utilizēta bez iespējas to atgūt. Talsu novada pašvaldība nekompensē utilizētās reklāmas vērtību.

63. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, reklāmas, kuras izvietotas ielu sarkanajās līnijās, demontējamas pēc Talsu novada pašvaldības pirmā pieprasījuma, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Demontāžu veic reklāmas devējs par saviem līdzekļiem.

VII. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

64. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas devējs, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, apsaimniekotājs vai lietotājs, ja uz viņam piederošā vai viņa valdījumā, apsaimniekošanā vai lietošanā esošā īpašuma izvietota neatļauta reklāma.

65. Par šo noteikumu neievērošanu piemērojams administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods. Naudas sods, kādu uzliek par saistošo noteikumu neievērošanu, fiziskai personai ir no 20 naudas vienībām līdz 40 naudas vienībām, juridiskai personai – no 10 naudas vienībām līdz 140 naudas vienībām.

66. Saistošo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli veic Būvvalde un Talsu novada pašvaldības policija, atbilstoši savai kompetencei.

67. Tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu neievērošanu ir būvvaldei vai Talsu novada pašvaldības policijai.

68. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Talsu novada pašvaldības administratīvā komisija.

69. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo saistošo noteikumu pārkāpēju no saistošo noteikumu ievērošanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar šiem noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

70. Sastādot brīdinājumu un administratīvo protokolu, amatpersonām ir tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmas devējam, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekiem, pārvaldītājiem, apsaimniekotājiem vai lietotājiem par reklāmas tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu.

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

71. Reklāmas, kas Būvvaldē ir saskaņotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir uzskatāmas par saskaņotām līdz izdotās reklāmas atļaujas termiņa beigām.

72. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Talsu novada domes 2016. gada 11. augusta saistošie noteikumi Nr. 16 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā".

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
1. pielikums
17.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 31
"Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās
un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā"

Talsu novada būvvaldei

IESNIEGUMS REKLĀMAS PROJEKTA IZSKATĪŠANAI

DATI PAR REKLĀMAS DEVĒJU
Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Deklarētās dzīvesvietas vai juridiskā adrese; tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 
DATI PAR REKLĀMU
Reklāmas objekta nosaukums 
Reklāmas veids
(atbilstošo atzīmēt)
Reklāma vai izkārtne bez piesaistes zemei
(konstruktīvā saistībā ar būvi)
Reklāma vai izkārtne ar piesaisti zemei
Mobilā reklāma
Tīkla reklāma
Reklāmas izvietošanas adrese
(izņemot mobilo reklāmu)
 
Reklāma izvietota uz:
(atbilstošo atzīmēt)
Talsu novada pašvaldības īpašuma
Valsts īpašuma
Privātīpašuma
Īpašuma kadastra numurs/zemesgabala kadastra apzīmējums 
Reklāmas izvietošanas periods
(izņemot izkārtni)
 
Projekta autors, izstrādātājs
(vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
Projekta īstenotājs
(vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
DATI PAR REKLĀMAS NODEVAS MAKSĀTĀJU
Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Elektroniskā pasta adrese rēķina nosūtīšanai 
Bankas rekvizīti 
 
PIELIKUMĀ, _________ lapas:
krāsains reklāmas projekts mērogā ar izmēriem, krāsu risinājumu, papildefektu raksturojumu un pielietojamo materiālu, tehnoloģiju aprakstu;

vizualizācija vides kontekstā un sekojoša informācija:

ja reklāma tiek izvietota bez piesaistes zemei (konstruktīvā saistībā ar būvi): būves, uz kuras tiek izvietota reklāma, īpašnieka rakstiska piekrišana vai reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma
reklāmai ar piesaisti zemei: noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns ar zemes gabala robežām, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta, norādot reklāmas atrašanās vietu zemes gabalā; reklāmas devēja rakstisku apliecinājums, ka saņemta zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma; pievienots rakstisks saskaņojums ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", kā arī pieslēguma projekts un inženierkomunikāciju pārzinošo dienestu pārstāvju rakstisks saskaņojums, ja objektu nepieciešams pieslēgt inženierkomunikācijām, kā arī saskaņojumu ar citām trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas
ja paredzēta mobilā reklāma: izvietojamo reklāmu skaitu; transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru; transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) valsts reģistrācijas numuru, ja reklāmu plānots izvietot uz piekabes (puspiekabes).
ja paredzēta tīkla reklāma: izvietojamo reklāmu skaitu; informācija par reklāmu ar vai bez piesaistes zemei

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada būvvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, kā arī informāciju par Jūsu personas datu lietošanu.

Esmu informēts (-a), ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām.

Dokuments iesniegts uz __________________ lapām.

Apliecinu sniegtās informācijas pareizību: 
 Vārds, uzvārds 
 Datums* 
 Paraksts* 

Piezīme:
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
2. pielikums
17.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 31
"Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās
un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā"

Talsu novada būvvaldei

IESNIEGUMS
REKLĀMAS OBJEKTA GRAFISKĀ DIZAINA MAIŅAI/
REKLĀMAS ATĻAUJAS PAGARINĀŠANAI (atbilstošo pasvītrot)

DATI PAR REKLĀMAS DEVĒJU
Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Deklarētās dzīvesvietas vai juridiskā adrese; tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 
DATI PAR REKLĀMU
Reklāmas objekta nosaukums 
Saskaņotās reklāmas atļaujas numurs, datums, izvietošanas periods 
Reklāmas veids
(atbilstošo atzīmēt)
Reklāma vai izkārtne bez piesaistes zemei
(konstruktīvā saistībā ar būvi)
Reklāma vai izkārtne ar piesaisti zemei
Mobilā reklāma
Tīkla reklāma
Saskaņotās reklāmas izvietošanas adrese
(izņemot mobilo reklāmu)
 
Reklāma izvietota uz:
(atbilstošo atzīmēt)
Talsu novada pašvaldības īpašuma
Valsts īpašuma
Privātīpašuma
Īpašuma kadastra numurs/zemesgabala kadastra apzīmējums 
Reklāmas izvietošanas periods
(izņemot izkārtni)
 
Projekta autors, izstrādātājs
(fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs., e-pasta adrese)
 
Projekta īstenotājs
(fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs., e-pasta adrese)
 
DATI PAR REKLĀMAS NODEVAS MAKSĀTĀJU
Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Elektroniskā pasta adrese rēķina nosūtīšanai 
Bankas rekvizīti 
 
PIELIKUMĀ, _________ lapas:
Krāsains reklāmas projekts mērogā ar izmēriem, krāsu risinājumu, papildefektu raksturojumu un pielietojamo materiālu, tehnoloģiju aprakstu;

vizualizācija vides kontekstā un sekojoša informācija:

ja reklāma tiek izvietota bez piesaistes zemei (konstruktīvā saistībā ar būvi): būves, uz kuras tiek izvietota reklāma, īpašnieka rakstiska piekrišana vai reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma
reklāmai ar piesaisti zemei: noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns ar zemes gabala robežām, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta, norādot reklāmas atrašanās vietu zemes gabalā; reklāmas devēja rakstisku apliecinājums, ka saņemta zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma; pievienots rakstisks saskaņojums ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", kā arī pieslēguma projekts un inženierkomunikāciju pārzinošo dienestu pārstāvju rakstisks saskaņojums, ja objektu nepieciešams pieslēgt inženierkomunikācijām, kā arī saskaņojumu ar citām trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas
ja paredzēta mobilā reklāma: izvietojamo reklāmu skaitu; transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru; transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) valsts reģistrācijas numuru, ja reklāmu plānots izvietot uz piekabes (puspiekabes).
ja paredzēta tīkla reklāma: izvietojamo reklāmu skaitu; informācija par reklāmu ar vai bez piesaistes zemei

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada būvvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, kā arī informāciju par Jūsu personas datu lietošanu.

Esmu informēts (-a), ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām.

Dokuments iesniegts uz __________________ lapām.

Apliecinu sniegtās informācijas pareizību: 
 Vārds, uzvārds 
 Datums* 
 Paraksts* 

Piezīme:
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
3. pielikums
17.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 31
"Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās
un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā"

Talsu novada būvvaldei

REKLĀMAS PROJEKTS

REKLĀMAS OBJEKTA NOSAUKUMS 
Reklāmas devējs
(Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
 
Reklāmas objekta adrese 
Reklāmas projekta autors, izstrādātājs
(fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
Projekta īstenotājs
(fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
Saskaņotās reklāmas atļaujas numurs, datums, izvietošanas periods
(tikai grafiskā dizaina maiņai)
 
Būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas/izkārtnes izvietošanai
vai
apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas/izkārtnes izvietošanai
__________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
__________________
(ieņemamais amats)
__________________
(paraksts)
__________________
(paraksta atšifrējums)
__________________
(datums)
Reklāmas objekta projekts (grafiskais risinājums ar izmēriem, materiālu, papildefektu aprakstu u.c. informāciju)
 
Reklāmas objekta vizualizācija vidē (fotomontāža vai cita veida 3D attēls ar integrētu reklāmas objektu vidē)
 

 

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
Saistošo noteikumu Nr. 31 "Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsTalsu novada domes saistošo noteikumu projekts "Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā" izstrādāts saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45. punktu, Talsu novada pašvaldība ir izvērtējusi esošo situāciju reklāmu izvietošanas saskaņošanas un kontroles procesā. Dotajā periodā reklāmas izvietošanas kārtību Talsu novadā nosaka Talsu novada domes 2016. gada 11. augusta saistošie noteikumi Nr. 16 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā". Ir secināts, ka nepieciešams veikt virkni uzlabojumu – jānosaka kārtība afišu un plakātu izvietošanai, jānosaka atbildīgās personas par reklāmas izvietošanas saskaņošanu un kontroli Talsu novadā, nepieciešams noteikt atbildību zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota reklāma, īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, jāprecizē iesniegumu paraugu veidlapas. Saistošo noteikumu projektā precizēti jēdzieni, pamatojoties uz normatīvo aktu aktuālajām redakcijām.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka, ka atbildīga par Talsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 31 "Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā" paredzēto prasību izpildi turpmāk būs Talsu novada būvvalde. Saistošajos noteikumos noteikta atbildība zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota reklāma, īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par izvietotās reklāmas demontāžu un reklāmas vietas sakārtošanu, gadījumos, ja reklāmas devējs nav zināms vai nav sasniedzams. Precizētas un papildinātas būvvaldē iesniedzamo iesniegumu paraugu veidlapas un reklāmas projekts. Noteikumos noteiktas prasības skatlogu noformēšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada būvvalde. Projekts neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
10.01.2020