Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 08.08.2017. - 09.01.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2019. gada 17. oktobra saistošos noteikumus Nr. 31 "Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.16

Talsos 2016. gada 11. augustā (prot. Nr. 18, 2. p., lēmums Nr. 442)
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas un grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību, un kontroli par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Talsu novadā), kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Tiesības izvietot reklāmu, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju materiālus Talsu novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk – reklāmas devējs) šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā un ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

3. Šo saistošo noteikumu mērķis ir, regulējot reklāmas izvietošanu, ekspluatācijas un demontāžas kārtību, veidot harmoniski attīstītu novada vidi, nodrošinot Talsu novada raksturīgās arhitektūras saglabāšanu.

4. Jautājumus par šajos noteikumos paredzēto prasību izpildi izskata Talsu novada būvvaldes arhitekts (turpmāk tekstā – arhitekts).

(Talsu novada domes 13.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

5. Talsu novadā ir aizliegta patvaļīga reklāmas, reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

6. Šie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju, valsts un Talsu novada pašvaldības dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturu zīmes, un tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida projekta – etalona.

7. Karogus ar uzņēmuma logotipiem nepieciešams saskaņot šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

8. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

8.1. afiša – paziņojums par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, sporta pasākumiem, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku, vietu un organizētāju;

8.2. baneris – grafisks, tekstuāls vai cita rakstura reklāmas attēlojums uz plastikāta auduma;

8.3. eksponēšana – publiski pilsētas un apdzīvotas vietas vidē apskatei izvietota vizuālā reklāma, izkārtne, afišas, plakāti, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli u.c. informatīvie materiāli;

8.4. reklāmas izvietošanas atļauja – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, ka saskaņotais reklāmas projekts izstrādāts atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām un to atļauts izvietot atbilstoši saskaņotajam projektam. Izvietošanas atļauja jāizņem pirms reklāmas izvietošanas;

8.5. publiska vieta – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus;

8.6. plakāts – grafiski vai tekstuāli izstrādāts darbs uz papīra, kas tēlainā formā uzrunā skatītāju, informējot vai reklamējot kādu pasākumu, personību, problēmu;

8.7. reklāma – ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem;

8.8. reklāmas devējs – persona, kura nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo un izplata reklāmu;

8.9. slietnis – neliels (līdz 1,2 m augstums), mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā;

8.10. vecpilsēta – valsts aizsardzības pilsētbūvniecības pieminekļi – Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7449), Talsu pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7450) un Valdemārpils vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7451).

II. NOSACĪJUMI REKLĀMAS IZVIETOŠANAI UN TO IZSKATS TALSU NOVADA PUBLISKAJĀ VIDĒ

9. Tiesības izvietot reklāmu Talsu novadā ir visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras saņēmušas arhitekta reklāmas izvietošanas atļauju un veikušas pašvaldības noteiktās nodevas pilnu apmaksu.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

10. Izvietojot reklāmu, jānodrošina Talsu novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai būvei.

11. Izvietojot reklāmu konstruktīvā saistībā ar ēku:

11.1. jāievēro ēkas proporcijas un tonālais risinājums;

11.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;

11.3. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

11.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu saderība ar ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektonisko risinājumu;

11.5. reklāmas stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;

11.6. pie ēkas piestiprinātam reklāmām cieši jāpiegulst pie sienas, tas nedrīkst sniegties pāri fasādes laukumam. Ja reklāma tiek izvietota pie ēkas izvirzītajām daļām (apaļas kolonnas, balkoni), tas jāpiemēro ēkas arhitektūrai;

11.7. perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma.

12. Pie baznīcu, mācību iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu ēkām un to teritorijās, ieskaitot piegulošās ietves, atļauta tikai ar šiem objektiem saistīta reklāmas izvietošana, izņemot gadījumus, ja reklāmas devējs ir saņēmis objekta īpašnieka rakstisku piekrišanu.

13. Izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, reklāmas elektroapgāde jāparedz pazemes kabeļos. Elektropiegādes kabeļi reklāmām nedrīkst būt redzami ēku fasādēs. Elektropiegāde šiem objektiem jārisina projektā vienlaikus ar objekta piesaistes projekta izstrādi un jāakceptē Talsu novada būvvaldē (turpmāk tekstā – būvvalde) noteiktajā kārtībā.

14. Ja, izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei radušās domstarpības par tās izvietojuma atbilstību saskaņotajam projektam, reklāmas devējam vai arhitektam ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā var veikt licencētas mērniecības firmas.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

15. Nomas maksas jautājumus un saistības ar tās zemes, ēkas vai objekta, uz kura reklāmas devējs vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas devējs.

16. Izvietojot reklāmu, jāievēro šādas prasības:

16.1. reklāmai jābūt valsts valodā;

16.2. līdzās informācijai latviešu valodā, kurai jābūt dominējošai, iespējams lietot arī citas valodas, ja šī informācija:

16.2.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma, aizlieguma informācija);

16.2.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;

16.2.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras darbojas starptautiskajā tūrismā, un, ja tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;

16.2.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.c.).

17. Izvietojot reklāmu valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā, jānodrošina, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamās kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu. Reklāmai pie valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošas ēkas vai būves jābūt kvalitatīvai, tās forma un saturs nedrīkst pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.

18. Izvietojot reklāmu valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, jānodrošina, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

19. Slietņi drīkst atrasties vietās, kur tie netraucē gājēju kustību. Izvietojot slietņus uz ietvēm, celiņiem, pieļaujamajam gājēju kustības zonas platumam jābūt ne mazākam par 1,5 metriem. Pieļaujami 2 (divi) slietņi pie vienas reklamētās iestādes. Minētais ierobežojums neattiecas uz objektu, kurš atbilst šajā punktā norādītajiem nosacījumiem, un satur informāciju par komersanta preču vai pakalpojumu dienas piedāvājumu.

20. Aizliegts no iekšpuses aizsegt skatlogus ar tirdzniecības iekārtām, preču izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendu aizmugurēm. Izņemot gadījumus, ja ir izstrādāts un saskaņots skatloga ekspozīcijas risinājums, vai loga rūts tiek aplīmēta ar apdrukātu, sedzošu materiālu, kura vizuālais noformējums veidots atbilstoši uzņēmuma grafiskajam stilam un ir saskaņots ar ēkas fasādes tonālo risinājumu.

21. Aizliegts izvietot īslaicīga rakstura reklāmas (plakātus, afišas, sludinājumus, preču un pakalpojumu reklāmas, aģitācijas materiālus) uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.

22. Uz Talsu novada pašvaldībai piederošajām sabiedriskā transporta pieturvietām, speciāli tam atvēlētajā vietā, izņemot tīkla reklāmai paredzēto vietu, pēc saskaņošanas ar arhitektu, atļauts izvietot tikai afišas un plakātus. Aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmas izvietošana.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

23. Aizliegts izvietot reklāmas uz tiltiem – to konstrukcijām, balstiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas lielformāta reklāmas laukumu uzstādīšanai.

24. Aizliegts izvietot reklāmu ielu krustojumu redzamības zonās, kā arī ierobežot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto redzamību izbraukšanas vietās uz ielām no blakus teritorijām.

25. Reklāmām viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgām. Tās izkārto uz līnijām paralēli brauktuvei.

26. Talsu, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsētās reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos, tās izvietojot, nedrīkst izjaukt ielas kopskatu.

27. Izvietojot reklāmu ar vai bez piesaistes zemei, tas nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, pilsētas panorāmu un ielu perspektīvi.

28. Projektējot stacionāru reklāmu pie gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu un ratiņkrēslu lietotāju pārvietošanos.

29. Būvniecības laikā uz būvobjekta žogiem atļauts izvietot tikai ar konkrēto būvniecības objektu saistītas reklāmas.

30. Reklāmas banerus atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes.

31. Parkos un skvēros reklāmas izvietošana ir aizliegta.

32. Aizliegts izvietot reklāmas pie apgaismes stabiem.

33. Aizliegts izvietot reklāmu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti, kuģi, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.

34. Aizliegta tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, azartspēļu (spēļu zāļu), narkotisko vielu, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana.

35. Azartspēļu, to organizēšanas vietu un azartspēlēs iegūstamo laimestu reklāma atļauta tikai to organizēšanas vietās.

36. Reklāmās aizliegts izmantot mirgojošās gaismas un skaņu specefektus.

37. Talsu, Sabiles un Valdemārpils vecpilsētās nav pieļaujami:

37.1. slietņi ar intensīvas pakāpes spīdīgām konstrukcijām;

37.2. gaismas kastes;

37.3. baneri (baneri pieļaujami tikai uz pasākumu laika posmu vai īpašos gadījumos, kā īslaicīga reklāma, informācija utt.);

37.4. atstarojošas krāsas, spoguļplēves;

37.5. reklāmas uz ēku gala fasādēm.

III. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA

38. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu Talsu novadā, iesniedz Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Talsu novada būvvaldē vai attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldē reklāmas projektu (Iesnieguma reklāmas projekta izskatīšanai paraugs Pielikumā). Iesniegums, projekta vizuālā skice un citi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

39. Izvietojot brīvstāvošu reklāmu, ja tas nepieciešams (ja tiek veikti rakšanas darbi dziļāk nekā 30 cm) jāsaņem arī rakstisks saskaņojums no inženierdienestiem, kā arī no VAS "Latvijas Valsts ceļi" Talsu nodaļas (ja reklāma redzama no braucamās ceļu daļas).

40. Izvietojot stacionāru reklāmas objektu uz zemes, ja to pieprasa būvvalde, papildus jāiesniedz topogrāfiskais plāns ar esošajām inženierkomunikācijām un attiecīgo inženierdienestu atļauja. Stacionāra reklāmas objekta uzstādīšanai nepieciešams izņemt rakšanas darbu atļauju.

41. Izvietojot reklāmas objektu vairākās vietās, papildus jāiesniedz izvietošanas vietu saraksts un shēma.

42. Iesniegtos projektus un iesniegumus arhitekts izskata 7 (septiņu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas laikā (10 darbdienu laikā, ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums) un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

42.1. par reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem);

42.2. par atteikumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

43. Arhitekts pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju, ja reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, reklāmas projektā nav ievērotas šajos saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

44. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

45. Izsniegtās atļaujas arhitekts reģistrē Talsu novada pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēmā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

IV. REKLĀMU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA UZ TALSU PILSĒTAS AFIŠU STABIEM UN STENDIEM

46. Persona, kura vēlas izvietot afišas vai plakātus pie Pašvaldības afišu stabiem un stendiem Talsu pilsētā, iesniedz Talsu novada pašvaldības iestādei "Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs" struktūrvienībai "Talsu tautas nams" iesniegumu, kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, afišas izvietošanas laika posms, izmērs, daudzums un izvietošanas vietas.

47. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas un plakātus. Izņēmums ir tie afišu stabi un stendi, kuriem ir speciāli sludinājumiem paredzēta sadaļa – tajās atļauts izvietot preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmas.

48. Vienu un to pašu reklāmu reklāmas devējs uz afišu stabiem un stendiem nedrīkst izvietot vairākos eksemplāros – uz afišu staba vai stenda vienlaikus drīkst atrasties viens reklāmas devēja materiāls.

49. Afišas, plakātus un citas reklāmas drīkst izvietot tikai pēc aprēķinātās pašvaldības nodevas samaksas.

50. Afišas un plakātus pie afišu stabiem un stendiem tiesīgs izvietot un noņemt Talsu novada pašvaldības iestādes "Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrs" struktūrvienības "Talsu tautas nams" pārstāvis.

51. Par afišu stabu un stendu apkopi un uzturēšanu atbild Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrs sadarbībā ar Talsu pilsētas pārvaldi.

52. Reklāmas devējs nodevas maksājumus par afišu un plakātu izvietošanu Talsu pilsētā veic Talsu novada pašvaldības iestādes "Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrs" struktūrvienībai "Talsu tautas nams".

V. REKLĀMU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA UZ SABILES, STENDES, VALDEMĀRPILS PILSĒTU UN TALSU NOVADA PAGASTU AFIŠU STABIEM UN STENDIEM

53. Persona, kura vēlas izvietot afišas vai plakātus uz Pašvaldības afišu stabiem un stendiem Talsu novada pilsētu un pagastu teritorijās (izņemot Talsu pilsētu) iesniedz Pašvaldībā iesniegumu, kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, afišas izvietošanas laika posms, izmērs, daudzums un izvietošanas vietas.

54. Vienu un to pašu reklāmu reklāmas devējs uz afišu stabiem un stendiem nedrīkst izvietot vairākos eksemplāros – uz afišu staba vai stenda vienlaikus drīkst atrasties viens reklāmas devēja materiāls.

55. Afišas, plakātus un citas reklāmas drīkst izvietot tikai pēc aprēķinātās pašvaldības nodevas samaksas.

56. Katra attiecīgā Pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvalde ir atbildīga par uz afišu stabiem un stendiem izvietotās informācijas apkopi un uzturēšanu.

VI. EKSPLUATĀCIJAS PRASĪBAS UN DEMONTĀŽAS KĀRTĪBA

57. Ekspluatācijas prasības reklāmai:

57.1. nesošajām konstrukcijām, konstruktīvajām un dekoratīvajām detaļām jābūt bez mehāniskiem bojājumiem un krāsojuma defektiem, rūsas;

57.2. elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst spēkā esošajām normām;

57.3. ja reklāma ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu elementu vai detaļu izgaismojuma defekti (piemēram, atsevišķi nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās un tml.);

57.4. reklāmai jābūt tīrai – bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un plankumiem. Telpisko burtu un līmplēvju detaļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piemēram, norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām detaļām, nosmērēta, aprakstīta utt.) plakāta, citstarp krāsota, ekspluatācija.

58. Aizliegts izvietot reklāmu pirms pašvaldības nodevas samaksāšanas vai dokumenta saņemšanas par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu.

59. Ja beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš un no reklāmas devēja nav saņemts iesniegums par izvietošanas pagarināšanu, reklāmas devējam ir pienākums to demontēt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.).

60. Arhitekts sagatavo brīdinājumu par reklāmas demontāžu, ja;

60.1. reklāma neatbilst ekspluatācijas prasībām;

60.2. beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš un Talsu novada pašvaldībā nav saņemts iesniegums par tā pagarināšanu, un reklāma nav tikusi demontēta;

60.3. reklāma tiek ekspluatēta bez reklāmas izvietošanas atļaujas;

60.4. reklāma uzstādīta neatbilstoši saskaņotajam projektam;

60.5. pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā;

60.6. reklāma atrodas komercdarbības vietā, kurā komersants komercdarbību ir izbeidzis;

60.7. reklāma nav nostiprināta statiski drošā veidā;

60.8. reklāma netiek uzturēta atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

61. Reklāmas demontāžu veic pašvaldība, ja reklāmas devējs pats nav veicis objekta demontāžu, šādā kārtībā:

61.1. arhitekts ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta reklāmas devējam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu;

61.2. ja 10 (desmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas reklāma netiek demontēta, attiecīgā pilsētas vai pagasta pārvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas demontāžai;

61.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas attiecīgā pilsētas vai pagasta pārvalde sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli;

61.4. reklāmas demontāžas un uzglabāšanas izdevumus attiecīgā pilsētas vai pagasta pārvalde piedzen no reklāmas devēja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

61.5. demontētā reklāma tiek uzglabāta 1 (vienu) mēnesi, pēc tam tiek utilizēta bez iespējas to atgūt. Talsu novada pašvaldība nekompensē utilizētās reklāmas vērtību.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

62. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, reklāmas, kuras izvietotas ielu sarkanajās līnijās, demontējamas pēc Talsu novada pašvaldības pirmā pieprasījuma, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Demontāžu veic reklāmas devējs par saviem līdzekļiem.

VII. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

63. Par šo noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par saistošo noteikumu neievērošanu, fiziskai personai ir līdz 200,00 euro, juridiskai personai – līdz 700,00 euro.

64. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Talsu novada pašvaldības policijas darbinieki un arhitekts atbilstoši savai kompetencei.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

65. Reklāmas, kas pašvaldībā ir saskaņotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir uzskatāmas par saskaņotām līdz arhitekta saskaņojuma derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. jūlijam.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
PIELIKUMS
11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16
"Par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās Talsu novadā"
IESNIEGUMS
REKLĀMAS PROJEKTA IZSKATĪŠANAI

DATI PAR REKLĀMAS DEVĒJU

Vārds, uzvārds / Nosaukums 
 
Personas kods / Reģistrācijas Nr. 
 
Adrese 
 
Tālruņa Nr.  
 
E-pasts  

DATI PAR REKLĀMU

Reklāmas objekta nosaukums 
 
Reklāmas izvietošanas adrese 
(izņemot mobilo reklāmu)
 
Reklāma izvietota uz: 
 ○ Talsu novada pašvaldības īpašuma
 ○ Valsts īpašuma
 ○ privātīpašuma
 
Zemesgabala kadastra numurs 
(ja reklāma izvietota ar piesaisti zemei)
 
Reklāmas izvietošanas periods 
(izņemot izkārtni)

Projekta autors (uzvārds, uzvārds, tālruņa Nr.)

 

Projekta realizētājs (vārds, uzvārds vai nosaukums, tālruņa Nr.)

 

DATI PAR REKLĀMAS NODEVAS MAKSĀTĀJU

 
 
 
 

Pielikumā:

○ krāsainas reklāmas vizuālā skice vai fotomontāža ar izmēriem un mērogu;

○ reklāmas papildefektu raksturojums (apgaismojums – ja plānots);

○ ja reklāma tiek izvietota konstruktīvā saistībā ar būvi: būves, uz kuras tiek izvietota reklāma, īpašnieka rakstiska piekrišana, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;

○ reklāmai bez piesaistes zemei: ja reklāmu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma, iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana reklāmas izvietošanai;

○ reklāmai ar piesaisti zemei: norāda zemesgabala kadastra numuru, zemes gabala plānu ar zemes gabala robežām un norāda reklāmas atrašanās vietu zemes gabalā, pievienots rakstisks saskaņojums ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", kā arī pieslēguma projekts un inženierkomunikāciju pārzinošo dienestu pārstāvju rakstisks saskaņojums, ja objektu nepieciešams pieslēgt inženierkomunikācijām, kā arī saskaņojumu ar citām trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas.

Projekts iesniegts uz _____________ lapām.

Apliecinu sniegtās informācijas pareizību.

Vārds, uzvārds  
 
Datums  
 
Paraksts  
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
08.08.2017