Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 64/2022

Ādažos 2022. gada 27. jūlijā

Par Carnikavas novada domes 2008. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 2008/3 "Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās - nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
Ādažu novada pašvaldības domes sēdē
2022. gada 27. jūlijā (prot. Nr. 29 § 30)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Carnikavas novada domes 2008. gada 7. februāra saistošos noteikumus Nr. 2008/3 "Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās - nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 64/2022 "Par Carnikavas novada domes 2008. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 2008/3 "Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās - nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības - novada pilsētas un novada pagasti" 27. punktu, ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu un Carnikavas pagasti, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona - Ādažu novada pašvaldība.

1.2. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Kārtību, kādā ar tiek uzturēta meliorācijas sistēma, nosaka Būvniecības likums, Ministra kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumi Nr. 714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi", Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi", Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves".

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Carnikavas novada domes 2008. gada 7. februāra saistošos noteikumus Nr. 2008/3 "Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās - nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā.sk. polderu baseinu teritorijā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināma.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināma.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

06.08.2022