Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.11.2013. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.714

Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 22.§)
Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 25.pantu

1. Noteikumi nosaka prasības, kas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāievēro meliorācijas sistēmas izmantošanā, kopšanā un saglabāšanā.

2. Meliorācijas sistēmu izmanto atbilstoši paredzētajam mērķim, kopj un saglabā tā, lai tās darbība nodrošinātu zemes ilgtspējīgu izmantošanu, nepasliktinot citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju zemes izmantošanas iespējas un meliorācijas sistēmas darbību.

3. Meliorācijas sistēmu saglabā, nepieļaujot darbības, kas:

3.1. bojā vai iznīcina meliorācijas sistēmas būves un ierīces;

3.2. patvaļīgi maina izbūvētas meliorācijas sistēmas izvietojumu un sākotnējos parametrus;

3.3. pielūžņo, piesārņo, aizaudzē vai aizsprosto ūdensnotekas, caurtekas, hidrotehniskās un drenāžas būves un to ekspluatācijas aizsargjoslas vai traucē to darbības režīmu.

4. Lai noteiktu meliorācijas sistēmas bojājumus un veiktu kopšanas darbus, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs apseko meliorēto zemi pēc pavasara palu un vasaras plūdu maksimuma beigām un novērtē meliorācijas sistēmas būvju un ierīču darbību:

4.1. viena īpašuma un pašvaldības meliorācijas sistēmu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji veic šo noteikumu 7.punktā minētos pasākumus vai meliorācijas sistēmas renovācijas vai rekonstrukcijas darbus;

4.2. koplietošanas meliorācijas sistēmas īpašnieki vai tiesiskie valdītāji veic šo noteikumu 7.punktā minētos pasākumus vai vienojas ar pārējiem meliorācijas sistēmas lietotājiem par uzraudzības un kopšanas darbu vai meliorācijas sistēmas renovācijas vai rekonstrukcijas darbu izpildi;

4.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" organizē vai veic valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas preventīvos pasākumus, kopšanas darbus vai renovācijas vai rekonstrukcijas darbus.

5. Pēc meliorētās zemes un meliorācijas sistēmas pārbaudes dabā (ja nepieciešams, arī meliorācijas kadastra (nosprauduma) plānā) atzīmē atklātās bojājumu vietas un novērtē atklātos bojājumus pēc to novēršanas steidzamības.

6. Par steidzami novēršamiem uzskatāmi tādi progresējoši meliorācijas sistēmas bojājumi, kas var būt par iemeslu meliorācijas būvju vai ierīču sabrukumam, infrastruktūras objektu ekspluatācijas traucējumiem, apdzīvotu vietu applūšanas draudiem, lielākiem kultūraugu audzēšanas un lauku apstrādāšanas traucējumiem vai meža zemes mitruma regulēšanas traucējumiem.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1321)

7. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina meliorācijas sistēmas kopšanu un saglabāšanu tā, lai nepieļautu meliorētās zemes vai piegulošās teritorijas degradāciju, ievēro noteiktos aprobežojumus aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm un veic šādus kopšanas darbus:

7.1. ūdensnoteku, novadgrāvju, kontūrgrāvju un susinātājgrāvju gultnēs un nogāzēs:

7.1.1. novāc kokus, koku un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu gultnē vai meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbus, kā arī renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus;

7.1.2. izvāc grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus un kritušus kokus, pielūžņojumu, piesērējumu, bebru aizsprostojumus;

7.1.3. labo gultnes nostiprinājumus un virszemes noteces novadīšanas teknes;

7.1.4. iztīra caurteku piesērējumu un atjauno to konstruktīvos elementus;

7.1.5. labo nogāžu lokālas deformācijas un kājnieku laipu konstruktīvo elementu bojājumus;

7.2. ekspluatācijas aizsargjoslas platumā ap ūdensnotekām (regulētām vai ierīkotām) novāc:

7.2.1. augošus krūmus un kokus (to celmus un saknes), ja tie traucē veikt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju ekspluatācijas un uzturēšanas darbus, kā arī renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus;

7.2.2. sadzīves atkritumus un pielūžņojumu;

7.3. drenu sistēmā:

7.3.1. drenu aku nosedz ar vāku un ierīko signālstabiņu, ja tāda nav;

7.3.2. tīra drenu akas piesērējumu;

7.3.3. tīra un, ja nepieciešams, atjauno uztvērējaku filtra materiālu;

7.3.4. tīra vai padziļina virszemes ūdens uztvērēju un uztvērējaku pieteces savācējtilpes un ierīko signālstabiņus, ja tādu nav;

7.3.5. nepieļauj koku un krūmu augšanu tās nosusināmajā platībā;

7.3.6. labo drenu bojājumus lokālo grunts iebrukumu (piltuvju) vietās uz drenu vadu trasēm;

7.3.7. labo teknes un attīra drenu kolektoru iztekas no sanesumiem;

7.3.8. appļauj zāli un novāc kokaugus ap drenu kolektoru iztekām – ne mazāk kā piecu metru attālumā uz katru pusi no iztekas;

7.3.9. skalo drenu kolektorus;

7.4. aizsargdambī:

7.4.1. labo lokālas aizsargdambja ķermeņa deformācijas;

7.4.2. novāc kokus, koku un krūmu atvases;

7.4.3. aizber dzīvnieku alas;

7.4.4. uzber aizsargdambja virsmas lokālos pazeminājumus līdz projektētajai augstuma atzīmei;

7.5. sūkņu stacijā, novadbūvē, ūdens līmeņu savienošanas un citās hidrotehniskajās būvēs:

7.5.1. veic iekārtu apkopi;

7.5.2. atjauno metāla daļu krāsojumu un pretkorozijas pārklājumu;

7.5.3. labo koka konstrukciju bojājumus un atjauno krāsojumu;

7.5.4. aizdarina plaisas un izdrupumus betona konstrukcijās;

7.5.5. labo nogāžu nostiprinājuma bojājumus un izskalojumus;

7.5.6. novērš būves konstrukciju deformācijas vai nevienmērīgas sēšanās sekas;

7.6. meža zemēs novadgrāvju, susinātājgrāvju un kontūrgrāvju atbērtnes pusē, bet ne vairāk kā astoņu metru attālumā no krotes un grāvja otrā pusē viena metra attālumā no grāvja krotes novāc augošus krūmus un kokus (to celmus un saknes), ja tie traucē veikt meliorācijas sistēmas un uz tās esošās hidrotehniskās būves ekspluatācijas un uzturēšanas darbus, kā arī renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus. Minētajos gadījumos kokus cērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1321)

8. Ūdensnotekas, novadgrāvjus, ūdenskrātuves un to būves pārbauda un preventīvos pasākumus veic pirms paliem, kā arī ilgstošu lietavu periodā, kad jānodrošina ūdens regulēšanas un novadīšanas būvju gatavība izvadīt palielinātu caurplūdumu.

9. Par meliorācijas sistēmas avāriju vai avārijas iespējamību, kuras dēļ var tikt apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vai nepieciešamību evakuēt cilvēkus un mājdzīvniekus no apdraudējuma zonas zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, pašvaldību, Valsts meža dienestu, ja tas skar meža zemes, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" reģionālo meliorācijas nodaļu un personas, kuras var skart avārijas izraisītās sekas, kā arī iezīmē avārijas vietu.

10. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos šos noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1321 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
23.11.2013