Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/21

Ulbrokā 2021. gada 7. jūlijā
Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Apstiprināti ar Ropažu novada domes
07.07.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4/21, p. 9)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Ropažu novada domes 2015. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (prot. Nr. 20, 27. §);

3.2. Garkalnes novada domes 2021. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. 82 "Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (prot. Nr. 68, 6. §);

3.3. Inčukalna novada domes 2016. gada 20. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2016 "Par Inčukalna novada domes saistošo noteikumu publicēšanu" (prot. Nr. 1-8. §);

3.4. Stopiņu novada domes 2015. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 27/15 "Par Stopiņu novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu" (prot. Nr. 64, p. 7).

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2/21 "Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas
 
Norādāmā informācija
 
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa nosaka, ka:"Republikas pilsētas domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā."

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā", saskaņā ar kuru no 2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā pašvaldību institūcijām, nav jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu. Vienlaikus noteikts, ka no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" obligāti būs jāpublicē arī pašvaldību saistošos noteikumus.

Tā kā Ropažu novada pašvaldības veidojošo bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos ir noteiktas dažādas saistošo noteikumu publicēšanas vietas, nepieciešams jau šobrīd apstiprināt Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus par saistošo noteikumu publicēšanas vietu, paredzot, ka saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, paredzot, ka Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā pašvaldību institūcijām, nav jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
21.08.2021