Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2021

Ādažu novadā 2021. gada 27. jūlijā
Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, § 21)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

3.1. Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5/2021 "Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.2. Carnikavas novada domes 2016. gada 20. janvāra saistošie noteikumi Nr. SN/2016/1 "Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 2021. gada 27. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2021 "Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektajā daļā noteikts, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus noteikumus par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu būtība ir noteikt Ādažu novada pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu - oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo saistošo noteikumu un to paskaidrojumu rakstu publikācijas izdevumus sedz valsts.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību. Saistošo noteikumu publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paātrinās saistošo noteikumu spēkā stāšanos.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināma.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
07.08.2021