Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 1. jūlijā
Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 1. jūlija
ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr. 2/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Visus Ķekavas novada domes izdotos saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

3.1. Ķekavas novada domes 2016. gada 14. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2016 "Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.2. Baldones novada domes 2016. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Baldones novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 14/2021 "Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā", saskaņā ar kuru no 2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā pašvaldību institūcijām, nav jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.

Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektajā daļā noteikts, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu būtība ir noteikt Ķekavas novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu – oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo saistošo noteikumu un to paskaidrojumu rakstu publikācijas izdevumus sedz valsts.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību. Saistošo noteikumu publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paātrinās saistošo noteikumu spēkā stāšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ķekavas novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināma.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
15.07.2021