Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.04.2021. - 31.12.2021. / Nākotnes
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošos noteikumus "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā".

Saistošie noteikumi Ludzas novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2021. gada 16. aprīli


Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Ludzā 2019. gada 26. septembrī
Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem
Precizēti ar Ludzas novada domes
31.10.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 14. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 15.11.2005.
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par Sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir āŗpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.¹ punktu,
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

Grozīti ar 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27
28.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16
25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ludzas novada pašvaldības (turpmāk pašvaldība) atbalsta veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem.

1.1. Audžuģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene vai persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes vai specializētas audžuģimenes statuss un kurā ar Ludzas novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

1.2. Aizbildnis šo noteikumu izpratnē ir persona, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa.

1.3. Aizgādnis šo noteikumu izpratnē ir persona, kuru par aizgādni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja.

2. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:

2.1. pabalsts bērna uzturam;

2.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

3. Materiālā atbalsta veidi bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības:

3.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

4. Materiālais atbalsts aizbildnim.

5. Materiālais atbalsts aizgādnim.

6. Lai saņemtu šo noteikumu 3., 4. un 5. punktā minēto pabalstu, tā pieprasītājs iesniedz pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – dienests) iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

7. Tiesības uz šo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteikto materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

8. Pēc pabalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu piešķirtā pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

9. Lēmumu par noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. apakšpunktā un 4., 5. punktā noteikto pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, dienests pieņem desmit darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2. Materiālais atbalsts audžuģimenei

10. Pabalsts bērna uzturam:

10.1. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar pašvaldību līgumu.

10.2. Pabalstu bērna uzturam piešķir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas audžuģimenes aprūpē.

10.3. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

10.4. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc, ja:

10.4.1. bērns sasniedzis pilngadību;

10.4.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš;

10.4.3. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā termiņa saskaņā ar Bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

10.4.4. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

10.4.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Dienests pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžuģimenē.

10.5. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pabalstu par pirmo mēnesi izmaksā saskaņā ar noslēgtā līguma ar pašvaldību noteikto kārtību.

11. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei:

11.1. Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar pašvaldību līgumu.

11.2. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir 57 euro mēnesī par katru Ludzas novada pašvaldības audžuģimenē ievietoto bērnu. Pabalsts tiek piešķirts uz Bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē pamata. Audžuģimenei vienu reizi pusgadā jāiesniedz Ludzas novada bāriņtiesā pārskats par pabalsta izlietojumu. Gadījumā, ja pabalsts netiek izlietots pilnā apmērā, tas tiek ieskaitīts bērna kontā.

11.3. Pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ludzas novada domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

3. Materiālais atbalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

12. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

12.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi pašvaldības bāriņtiesa.

12.2. vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienu reizi 218,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; 28.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

13. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

13.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi pašvaldības bāriņtiesa.

13.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro, tiek izmaksāts vienu reizi vai par šo summu izsniegti sadzīves priekšmeti un mīkstais inventārs.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 28.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

14. Pabalsts ikmēneša izdevumiem:

14.1. Pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem. Pašvaldības pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai apmērs sastāda 109,00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro.

14.2. Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam izmaksā līdz katra mēneša 15. datumam. Pirmreizēji pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma par ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pieņemšanas.

14.3. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt dienestu par mācību procesa pārtraukšanu.

14.4. Pabalsta izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; 28.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

4. Materiālais atbalsts aizbildnim

15. Pabalsts aizbildnim:

15.1. Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa (līdz 2010. gada 1. septembrim: Ludzas pilsētas bāriņtiesa, Cirmas pagasta bāriņtiesa, Pureņu pagasta bāriņtiesa, Briģu pagasta bāriņtiesa, Isnaudas pagasta bāriņtiesa, Nirzas pagasta bāriņtiesa, Rundēnu pagasta bāriņtiesa, Pildas pagasta bāriņtiesa, Ņukšu pagasta bāriņtiesa, Istras pagasta bāriņtiesa) tiek piešķirts 150,00 euro kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu, uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma.

15.2. Pabalsts aizbildnim var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizbildnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts.

5. Materiālais atbalsts aizgādnim

16. Pabalsts aizgādnim:

16.1. Pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 200,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

16.2. Vienreizējs pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 50,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

16.3. Pabalsts izmaksājams vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.

16.4. Pabalsts aizgādnim var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts. Aizgādnim, lai saņemtu pabalstu jāgriežas dienestā.

6. Nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšana

17. Dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru.

18. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto materiālā atbalsta summu dienesta lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, dienests nepamatoti izmaksāto materiālo atbalstu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

7. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

19. Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijā.

20. Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma jautājumi

21. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs E. Mekšs
16.04.2021