Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.10.2020. - ... / Nākotnes
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Saistošie noteikumi Salaspils novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2020. gada 22. oktobri

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 28/2012

2012. gada 29. augustā
Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem
Apstiprināti
Salaspils novada domes sēdē
2012. gada 29. augustā (prot. Nr. 18, 35. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Precizēti 10.10.2012. (prot. Nr. 22, 22. §), Salaspils Vēstis, 19.10.2012. Nr. 20 (546)
Grozīti ar 09.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2013; stājas spēkā 15.02.2013.;
Grozīti ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2013; stājas spēkā 01.01.2014.;
Grozīti ar 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2014; stājas spēkā 22.03.2014.;
Grozīti ar 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2014; stājas spēkā 21.06.2014.;
Grozīti ar 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2014; stājas spēkā 01.02.2015.;
Grozīti ar 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2017; stājas spēkā 18.02.2017.;
Grozīti ar 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017; stājas spēkā 21.04.2017.;
Grozīti ar 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2017; stājas spēkā 01.01.2018.;
Grozīti ar 15.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018; stājas spēkā 03.03.2018.;
Grozīti ar 17.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2018; stājas spēkā 01.07.2018.;
Grozīti ar 20.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020; stājas spēkā 01.05.2020.;
Grozīti ar 14.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020;
Grozīti ar 15.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2020
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka vienreizējo pabalstu veidus Salaspils novada iedzīvotājiem, kurus izmaksā, neizvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo stāvokli, personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, pabalstu apmēru un to piešķiršanas kārtību.

2. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos neizvērtējamos pabalstus ir personām, kuras ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas ir deklarējušas savu dzīvesvietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā (izņemot šo noteikumu 9.1. un 9.8., 9.12. apakšpunktā norādīto pabalstu).

(Salaspils novada domes 29.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 3/2014 redakcijā, kas grozīta ar 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2014)

3. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem pašvaldības iestādes "Salaspils novada sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2014; 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

4.1 Sociālais dienests pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūst nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.

(Salaspils novada domes 17.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 12/2018 redakcijā)

5. Lēmuma par pabalsta piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai izmaksas pārtraukšanu paziņošanas kārtība:

5.1. lēmums par noteikumu 9.1., 9.6., 9.8., 9.9., 9.10. un 9.11., 9.12. apakšpunktā norādītā pabalsta piešķiršanu personai tiek paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

5.2. lēmums par noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.13., 9.14. apakšpunktā norādītā pabalsta piešķiršanu tiek publicēts izdevumā "Salaspils Vēstis" un domes mājas lapā: www.salaspils.lv, nodrošinot personas datu aizsardzības prasības;

5.3. Lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu vai izmaksas pārtraukšanu personai tiek paziņots rakstveidā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta (2). daļai.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2014; 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2014; 14.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020; 15.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2020)

6. Piešķirtos pabalstus noteikumos paredzētajos gadījumos:

6.1. izmaksā personai, veicot pārskaitījumu uz personas norēķinu kontu kredītiestādē vai saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu organizē pabalstu piegādi personas dzīvesvietā, ja personai objektīvu apstākļu dēļ nav norēķinu konta kredītiestādē;

6.2. (svītrots ar Salaspils novada domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020);

6.3. no ieslodzījuma vietas atbrīvotai personai, kurai nav bankas norēķinu konta, pabalstu izmaksā skaidrā naudā Salaspils novada domes kasē;

6.4. personām, kuras ir sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu, pabalstu izmaksā skaidrā naudā personas dzīvesvietā, apsveicot personu tās dzimšanas dienā.

(Salaspils novada domes 29.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 5/2017 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020)

6.1 Pabalsta izmaksa skaidrā naudā tiek veikta līdz kalendārā gada, kurā reģistrēts iesniegums pēdējai darba dienai.

(Salaspils novada domes 29.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 5/2017 redakcijā)

7. Iesniegumu formas, kas minētas šajos noteikumos, ir pieejamas Apmeklētāju apkalpošanas centrā un domes mājas lapā: www.salaspils.lv, sadaļā "Pārvalde, iedaļā – "Pakalpojumu saraksts". Iesnieguma noformēšana brīvā formā, ja tas satur visu nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai, nav pamats pabalsta piešķiršanas atteikumam.

8. Jebkuru šajos noteikumos minēto iesniegumu persona var iesniegt elektroniski, parakstot to atbilstoši Iesnieguma likuma 2. panta (3). daļai, nodrošinot noteikumos norādīto dokumentu iesniegšanu.

II. Neizvērtējamo pabalstu veidi, to apmēri un piešķiršanas nosacījumi

9. Salaspils novada pašvaldībā šajos noteikumos noteiktā kārtībā tiek piešķirti šādi neizvērtējamie pabalsti:

9.1. ģimenei jaundzimušā bērna aprūpei – 50% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par katru jaundzimušo bērnu;

9.2. politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 190,00 euro;

9.3. personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā – 76,00 euro,

9.4. pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku (vientuļie pensionāri) – 76,00 euro,

9.5. personai ar pirmās grupas invaliditāti, kura ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja – 350,00 EUR, personai ar pirmās grupas invaliditāti – 190,00 EUR, personai ar otrās grupas invaliditāti, kura ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja – 245,00 EUR, personai ar otrās grupas invaliditāti – 85,00 EUR, bērnam invalīdam kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) – 120,00 EUR;

9.5.1 ikmēneša pabalsts personām ar pirmās grupas invaliditāti, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kā arī bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀK) ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību – 20 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

9.6. ikmēneša pabalsts aizgādņiem (izņemot gadījumus, kad aizgādnībā esošā persona ievietota ilgstošā sociālās aprūpes iestādē) – 57,00 euro mēnesī;

9.7. personām, kurām attiecīgajā kalendārajā gadā ir 80., 85., 90., 95. gadu jubileja – 76,00 euro, 100 un vairāk gadu vecumu sasniegušām personām – 190,00 euro;

9.8. bēru gadījumā (apbedīšanas organizēšanai) – 190,00 euro;

9.9. apbedīšanas izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām – nepārsniedzot 494,00 euro no kopējiem faktiskajiem apbedīšanas izdevumiem;

9.10. personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm pēc soda izciešanas – 57,00 euro;

9.11. pabalsts mācību līdzekļu un apģērba iegādei vispārizglītojošās un vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēknim – aizbildnībā esošam bērnam – 76,00 euro gadā;

Šī norma neattiecas uz aizbildnībā esošajiem bērniem, par kuriem aizbildnis saņem sociālo pabalstu mācību līdzekļu un apģērba iegādei, saskaņā ar Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem.

9.12. pabalsts daudzfunkcionālas un personalizētas bezkontaktu maksājuma kartes (turpmāk – e-kartes) gada maksas segšanai;

9.13. vienreizējs pabalsts ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību – 30 euro;

9.14. vienreizējs materiālas formas pabalsts saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu – mutes un deguna aizsegs (maska)

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2013; 13.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2014; 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2014; 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2017; 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.33/2017; 15.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018; 17.05.2018. saistošiem noteikumiem Nr. 12/2018; 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020; 14.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2020; 15.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2020)

10. Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei:

10.1. papildus valsts noteiktajam bērna piedzimšanas pabalstam pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu 9.1. apakšpunktā norādītajā apmērā par katru Salaspils novadā deklarēto bērnu, ievērojot 10.2.–10.5. apakšpunktos minēto;

10.2. tiesības saņemt pabalstu jaundzimušo aprūpei ir personai (vienam no bērna vecākiem; personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem), ja viņas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada administratīvā teritorija un viņa bija tajā deklarēta ne mazāk kā trīs (3) kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms bērna piedzimšanas;

10.3. pabalstu persona ir tiesīga saņemt 2 (divu) mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas;

10.4. lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz domē, Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā, iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

10.5. pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots bērnu ilgstošas sociālas aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā vai Sociālais dienests konstatē, ka vecāki, adoptētāji vai aizbildnis pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmuši citā pašvaldībā;

10.6. ja ģimenē piedzimst trīnīši un vairāk jaundzimušo, pabalsta apmērs, ievērojot šo noteikumu 10.2. līdz 10.5. apakšpunktu, tiek noteikts ar atsevišķu domes lēmumu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2014; 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017; 17.05.2018. saistošiem noteikumiem Nr. 12/2018)

11. Pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem:

11.1. pabalsts 9.2. apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek piešķirts vienu reizi gadā, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu;

11.2. lai saņemtu pabalstu personai līdz 1. novembrim jāiesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un attiecīgā statusa apliecības oriģinālu;

11.3. personai iesniegums jāiesniedz vienu reizi, izņemot gadījumus, ja ir mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai vai ir nepieciešams veikt citas izmaiņas.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

12. Pabalsts personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā:

12.1. pabalsts 9.3. apakšpunktā noteiktā apmērā tiek piešķirts vienu reizi gadā, uz Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dienu – 26. aprīlī;

12.2. lai saņemtu pabalstu, personai līdz 1. aprīlim jāiesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un attiecīgā statusa apliecības oriģinālu.

12.3. personai iesniegums jāiesniedz vienu reizi, izņemot gadījumus, ja ir mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai vai ir nepieciešams veikt citas izmaiņas.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

13. Pabalsts pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku (vientuļie pensionāri):

13.1. pabalsts 9.4. apakšpunktā norādītajā apmērā pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku (vientuļie pensionāri), tiek piešķirts vienu reizi gadā uz Ziemassvētkiem un to ir tiesīgas saņemt personas, kas sasniegušas Latvijā noteikto pensijas vecumu no iepriekšējā kalendārā gada 11. decembra līdz tekošā kalendārā gada 10. decembrim;

13.2. lai saņemtu pabalstu, personai līdz katra gada 10. decembrim jāiesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā iesniegums, kurā, cita starpā, norādīts Latvijas valsts institūcijas izsniegtās pensionāra apliecības numurs un jāuzrāda pensionāra apliecības oriģināls un personu apliecinošs dokuments;

13.3. personai iesniegums jāiesniedz vienu reizi, izņemot gadījumus, ja ir mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai vai ir nepieciešams veikt citas izmaiņas.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

14. Pabalsts personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kura ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, un invalīdiem kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai):

14.1. pabalsts personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kura ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, un invalīdiem kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) 9.5. apakšpunktā norādītajā apmērā tiek piešķirts vienu reizi gadā uz 3. decembri (Starptautisko invalīdu dienu);

14.2. lai saņemtu pabalstu, personai (vai viņa likumīgajam pārstāvim) līdz katra gada 20. novembrim jāiesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā iesniegums un jāuzrāda personas (vai viņa likumīgā pārstāvja) personu apliecinošs dokuments.

14.3. personai iesniegums jāiesniedz vienu reizi, izņemot gadījumus, ja ir mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai vai ir nepieciešams veikt citas izmaiņas.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2017)

14.1 Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu noteikumu 9.5.1 apakšpunktā noteiktajā apmērā ir šādām personu kategorijām:

14.1 1. bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības, kuriem VDEĀK ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību;

14.1 2. personām ar pirmās grupas invaliditāti, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un kurām nav VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;

14.1 3. personām ar pirmās grupas invaliditāti, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un kurām ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, bet kurām invaliditātes cēlonis nav slimība kopš bērnības.

(Salaspils novada domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 8/2020 redakcijā)

14.2 Lai saņemtu noteikumu 14.1 punktā minēto pabalstu, persona (vai viņa likumīgais pārstāvis) Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda personas (vai viņa likumīgā pārstāvja) personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumu iesniedz vienu reizi, izņemot gadījumus, ja ir mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai vai ir nepieciešams veikt citas izmaiņas.

(Salaspils novada domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 8/2020 redakcijā)

15. Ikmēneša pabalsts aizgādņiem:

15.1. tiesības saņemt pabalstu 9.6. apakšpunktā noteiktajā apmērā par garā slimās rīcības nespējīgās personas aprūpi, kuras deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas ir Salaspils novada administratīvā teritorija, ir ar Bāriņtiesas lēmumu ieceltam aizgādnim;

15.2. lai saņemtu pabalstu, aizgādnim Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

15.3. aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 kalendāro dienu laikā, jāinformē Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai;

15.4. pabalstu nepiešķir vai tā izmaksa tiek pārtraukta tiem aizgādņiem, kuri nepilda LR Civillikumā noteiktos pienākumus, kā arī, ja konstatēti pārkāpumi aizgādņa darbībā vai aizgādnis ir atstādināts, vai atbrīvots no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

15.5. gadījumā, ja Bāriņtiesa ir konstatējusi pārkāpumus aizgādņa darbībā vai aizgādnis ir atstādināts vai atbrīvots no aizgādņa pienākumu pildīšanas, Bāriņtiesa par to rakstiski informē Sociālo dienestu un izmaksas tiek pārtrauktas ar dienu, kad Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atstādināšanu vai atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu izpildes.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2014; 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

16. Pabalsts personām, kuras ir sasniegušas 80, 85, 90, 95, gadu vecumu tiek piešķirts, ja Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā vismaz sešu mēnešu laikā pēc minētā vecuma sasniegšanas ir iesniegts iesniegums un uzrādīts personu apliecinošs dokuments.

(Salaspils novada domes 29.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 5/2017 redakcijā)

17. Pabalsts bēru gadījumā (apbedīšanas organizēšanai):

17.1. tiesības saņemt pabalstu 9.8. apakšpunktā noteiktajā apmērā bēru organizēšanai par mirušo, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 3 kalendāros mēnešus pēc kārtas bija Salaspils novada administratīvā teritorija, ir mirušā piederīgai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu un persona to ir tiesīga saņemt viena mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas;

17.2. lai saņemtu pabalstu, personai Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2014; 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

18. Pabalsts apbedīšanas izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām:

18.1. papildus 9.8. apakšpunktā norādītajam pabalstam, pabalstu apbedīšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 9.9. apakšpunktā noteikto apmēru, ir tiesības saņemt gadījumā, ja mirušais, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas ir bijusi Salaspils novada administratīvā teritorija, ir bijis trūcīga vai maznodrošināta persona un viņa apbedīšanu organizē apgādnieks vai pārdzīvojušais laulātais, kuram apbedīšanas organizēšanas laikā ir piešķirtais trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

18.2. pabalsts tiek piešķirts apbedīšanas izdevumu apmaksai un to aprēķina, atskaitot no faktiskajiem apbedīšanas izdevumiem šo noteikumu 9.8. apakšpunktā norādīto pabalstu un pabalstus, kurus personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ir tiesības saņemt no valsts budžeta, ņemot vērā norādīto summas apmēra ierobežojumu;

18.3. lai saņemtu pabalstu, apgādnieks vai pārdzīvojušais laulātais, kurš uzņēmies apbedīšanu, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu viena mēneša laikā no mirušā miršanas fakta reģistrācijas dienas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par piešķirto (-ajiem) apbedīšanas pabalstu (-iem) un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu, un dokumentus (rēķini, stingrās uzskaites kvītis un čeki), kas apliecina plānotos vai veiktos izdevumus, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2014; 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2014; 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

19. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm pēc soda izciešanas:

19.1. tiesības saņemt pabalstu 9.10. apakšpunktā norādītā apmērā ir personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, izciešanas par noziedzīgu nodarījumu un kurā tā atradusies ne mazāk kā sešus kalendāros mēnešus, ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada administratīvā teritorija ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms notiesājošā sprieduma spēkā stāšanās;

19.2. lai saņemtu pabalstu, personai viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, izziņas kopija no ieslodzījuma vietas pārvaldes (uzrādot oriģinālu) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2014; 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

19.1 pabalsts mācību līdzekļu un apģērba iegādei vispārizglītojošās vai vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēknim – aizbildnībā esošam bērnam:

19.1 1. noteikumu 9.11. apakšpunktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt par bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novadā un kuram ar Bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizbildnis, kurš pilda normatīvajos aktos aizbildnim noteiktos pienākumus;

19.1 2. pabalstu aizbildnis ir tiesīgs pieprasīt no tekošā gada 1. augusta līdz tā paša gada 31. oktobrim, iesniedzot Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā iesniegumu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

19.1 3. gadījumā, ja Bāriņtiesa ir konstatējusi pārkāpumus aizbildņa darbībā vai aizbildnis ar Bāriņtiesas lēmumu ir atstādināts no aizbildņa pienākumu pildīšanas, Bāriņtiesa par to rakstiski informē Sociālo dienestu;

19.1 4. pabalsts netiek piešķirts, ja par bērnu, pirms Bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas par aizbildnības nodibināšanu, tekošajā gadā ir piešķirts pabalsts mācību līdzekļu un apģērba iegādei atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem.

(Salaspils novada domes 13.05.2014. saistošo noteikumu Nr. 21/2014 redakcijā, kas grozīta ar 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

19.2 Aizbildnim, sniedzot Bāriņtiesai ikgadējo vai galanorēķinu, ir pienākums sniegt atskaiti par noteikumu 9.11. apakšpunktā minētā pabalsta izlietojumu.

(Salaspils novada domes 13.05.2014. saistošo noteikumu Nr. 21/2014 redakcijā)

19.3 Noteikumu 9.11. apakšpunktā minētais pabalsts tiek piešķirts to mācību līdzekļu iegādei, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.

(Salaspils novada domes 13.05.2014. saistošo noteikumu Nr. 21/2014 redakcijā)

19.4 tiesības saņemt pabalstu e-kartes gada maksas segšanai ir šādām personu kategorijām:

19.4 1. Salaspils novadā esošo vispārizglītojošo iestāžu skolēniem (1.–12. klase);

19.4 2. personām, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss.

(Salaspils novada domes 10.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 48/2014 redakcijā)

19.5 Noteikumu 19.4 1. apakšpunktā minētajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils pilsētā, e-kartes gada maksa tiek segta 100 % apmērā un tikai par e-kartes lietošanas pirmo gadu.

(Salaspils novada domes 10.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 48/2014 redakcijā)

19.6 Noteikumu 19.4 2. apakšpunktā minētajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada pagasta teritorijā, e-kartes gada maksa tiek segta katru gadu 100 % apmērā.

(Salaspils novada domes 10.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 48/2014 redakcijā)

19.7 Lai saņemtu pabalstu e-kartes gada maksas segšanai, persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par e-kartes gada maksas pārskaitīšanu kredītiestādei, ar kuru Salaspils novada dome ir noslēgusi attiecīgu sadarbības līgumu.

(Salaspils novada domes 10.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 48/2014 redakcijā)

19.8 Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību noteikumu 9.13. apakšpunktā norādītajā apmērā ir šādām personu kategorijām:

19.8 1. bērniem invalīdiem līdz pilngadības sasniegšanai;

19.8 2. personām ar pirmās grupas invaliditāti;

19.8 3. personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

19.8 4. politiski represētām personām.

(Salaspils novada domes 14.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 12/2020 redakcijā)

19.9 Lai saņemtu noteikumu 19.8 punktā minēto pabalstu, persona (vai viņa likumīgais pārstāvis) Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā iesniedz atbilstošu iesniegumu, norādot personu identificējošus datus. Iesniegumu iesniedz vienu reizi, līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām. Pabalstu piešķir vienu reizi 2020.gadā, izmaksājot to personai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Salaspils novada domes 14.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 12/2020 redakcijā)

19.10 Tiesības saņemt noteikumu 9.14. apakšpunktā minēto mutes un deguna aizsegu (masku) ir šādām personu kategorijām:

19.10 1. bērniem invalīdiem līdz pilngadības sasniegšanai;

19.10 2. personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;

19.10 3. trūcīgām un maznodrošinātām personām.

(Salaspils novada domes 15.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 27/2020 redakcijā)

19.11 Lai saņemtu noteikumu 19.10 punktā minēto mutes un deguna aizsegu (masku), persona vai tās likumīgais pārstāvis mēneša laikā pēc noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā lēmuma publicēšanas vēršas klātienē Sociālajā dienestā, norādot personu identificējošus datus. Mutes un deguna aizsegu (masku) izsniedz personai pret parakstu Sociālā dienesta speciālists un to izsniedz apjomā, kas sastāv no divām vienībām (maskām) vienai personai.

(Salaspils novada domes 15.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 27/2020 redakcijā)

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

20. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Salaspils novada domē lēmumā noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.48/2014; 29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017)

21. Salaspils novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā noteiktā termiņā.

IV. Noslēguma jautājumi

22. Noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. apakšpunktā noteikto pabalstu personai par 2012. gadu izmaksā līdz 2013. gada 1. maijam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 09.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2013)

22.1 Lai saņemtu noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. apakšpunktā norādīto pabalstu, personai (vai viņas likumīgajam pārstāvim) iesniegums par pabalsta piešķiršanu par 2012. gadu un dokumenti, kas norādīti attiecīgi 11.2., 12.2., 13.2., 14.2. apakšpunktā, jāiesniedz līdz 2013. gada 1. aprīlim.

(Salaspils novada domes 09.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 3/2013 redakcijā)

23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2012. gada 12. janvārī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 2/2012 "Vienreizējie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem".

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
22.10.2020