Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2020

2020. gada 14. maijā

Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 "Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem"

Apstiprināts
Salaspils novada domes sēdē
2020. gada 14. maijā (prot. Nr. 12, 14. §)
Spēkā no 16.05.2020.

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 "Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem" (Salaspils Vēstis, 19.10.2012., Nr. 20 (546); 09.01.2013., Nr. 4 (554); 20.12.2013., Nr. 24 (574); 21.03.2014., Nr. 6 (580); 20.06.2014., Nr. 12 (586); 23.01.2015., Nr. 2 (600); 17.02.2017., Nr. 4 (650); 21.04.2017., Nr. 8 (654); 17.11.2017., Nr. 22 (668); 02.03.2018., Nr. 5 (676); 22.06.2018., Nr. 12 (683); 30.04.2020., Nr. 4 (722)) šādus grozījumus:

1. papildināt 5.2. apakšpunktā aiz skaitļa "9.5." ar skaitli "9.13.";

2. papildināt noteikumus ar 9.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.13. vienreizējs pabalsts ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību - 30 euro.";

3. papildināt noteikumus ar 19.8 un 19.9 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.8 Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību noteikumu 19.13. apakšpunktā norādītajā apmērā ir šādām personu kategorijām:

19.8 1. bērniem invalīdiem līdz pilngadības sasniegšanai;

19.8 2. personām ar pirmās grupas invaliditāti;

19.8 3. personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

19.8 4. politiski represētām personām.

19.9 Lai saņemtu noteikumu 19.8 punktā minēto pabalstu, persona (vai viņa likumīgais pārstāvis) Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā iesniedz atbilstošu iesniegumu, norādot personu identificējošus datus. Iesniegumu iesniedz vienu reizi, līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām. Pabalstu piešķir vienu reizi 2020. gadā, izmaksājot to personai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā."

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 "Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" 36. pants.
2. Īss projekta satura izklāsts 2020. gada 12. martā valstī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" tika izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 izplatību. Vēlāk, šī gada 3. aprīlī likumdevējs pieņēma likumu "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību", kurā, ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, noteikta iestāžu darbība, tiesības un pienākumi, kā arī privātpersonu tiesības un pienākumi valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai.

Salaspils novada dome šā gada 28. aprīlī saņēma biedrības "Zelta atslēdziņa" iesniegumu. Biedrība lūdz ārkārtas situācijas laikā, kas noteikta saistībā ar COVID-19 izplatību, nodrošināt ģimenes, kurās ir bērni invalīdi līdz 18 gadiem ar pārtikas pakām.

Biedrības iesniegums tika izskatīts domes Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komitejas sēdē. Ņemot vērā, ka cenu aptauja vai iepirkums ir salīdzinoši gara procedūra, komitejas deputāti, nolēma atbalstīt nevis pārtikas paku komplektēšanu un izdales organizēšanu, bet materiālo atbalstu, izmaksājot 2020. gadā vienreizēju pabalstu 30,00 EUR apmērā, pamatojot šādu izvēli ar to, ka personu ar īpašām vajadzībām ēdienkarte ir specifiska. Ņemot vērā to, ka ne tikai bērni invalīdi ir īpašā riska grupa, bet arī personas ar I grupas invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kā arī politiski represētās personas ir sociāli mazaizsargāta iedzīvotāju grupa, tika ierosināts iekļaut arī šīs mērķa grupas atbalsta saņēmēju lokā.

Domes 2012. gada 29. augusta saistošie noteikumi Nr. 28/2012 "Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem" nosaka vienreizējo pabalstu veidus Salaspils novada iedzīvotājiem, kurus izmaksā, neizvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo stāvokli, personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, pabalstu apmēru un to piešķiršanas kārtību.

Likums "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" pieļauj pašvaldībai izdot saistošos noteikumus, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, kā arī paredz atvieglotu to spēkā stāšanos. Likums šādu noteikumu regulējumam ļauj darboties tikai uz ārkartas situācijas periodu. Ievērojot to, ka iepriekšminētais vienreizējais pabalsts pēc būtības atbilst neizvērtējamo pabalstu veidam, ir veicami grozījumi minētajos saistošajos noteikumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Projektam ir ietekme uz pašvaldības budžetu.

Saskaņā ar pašvaldībai pieejamo informāciju attiecībā par iepriekšminēto personu kategorijām (Sociālā dienesta datu bāzē) ir reģistrētas ziņas par 374 personām, no kurām:

1. 50 personas - bērni invalīdi līdz 18 gadiem;

2. 173 personas - I grupas invalīdi;

3. 43 personas - Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

4. 108 personas - politiski represētie.

Nepieciešamais finansējums vienreizējā pabalsta izmaksai veido 11 220,00 EUR (374 personas x 30,00 euro).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Tiks nedaudz uzlabots sociāli ekonomiskais stāvoklis noteiktām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī mazināts risks šīm iedzīvotāju grupām inficēties ar COVID-19.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvais slogs palielināsies, izskatot personu iesniegumus par vienreizējā pabalsta piešķiršanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

16.05.2020