Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 3

Jēkabpilī 2021. gada 14. janvārī

Par Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
14.01.2021. lēmumu Nr. 3 (prot. Nr. 1, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3. punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13. un 15. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 13. septembra saistošos noteikumus Nr. 24 "Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 171. nr.; 2013, 132. nr., 224. nr.; 2019, 227. nr.).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps

 

Jēkabpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3 "Par Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Ministru kabineta 2012. gada 8. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" (spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) 3. punktu pašvaldību domēm tika deleģētas tiesības saistošajos noteikumos noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām, kas nav zemāks par valdības noteikto ienākumu līmeni, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" (spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) 13. un 15. punktam - pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksas termiņu un veidus, pabalsta izmaksu pilnībā vai daļēji aizstājot ēdināšanas vai citu izdevumu apmaksu.

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", kuros ir noteikts garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksas veids, termiņš un kārtība, bez deleģējuma pašvaldību domēm noteikt citādu garantētā minimālā ienākuma slieksni un garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksas veidus.

Līdz ar to Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 13. septembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā" ir atzīstami par spēku zaudējušiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 13. septembra saistošos noteikumus Nr. 24 "Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps

10.02.2021