Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Gulbenē 2010. gada 23. septembrī

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2010.-2022. gads

Apstiprināti Gulbenes novada domes
2010. gada 23. septembra sēdē Nr. 14, 11. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu un
Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148
"Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 47. punktu

1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Gulbenes novada Gulbenes pilsētā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem CD formātā:

1.1. Teritorijas plānojuma III sējumu "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" - 168 lapas.;

1.2. Teritorijas plānojuma grafisko daļu - kartēm:

Kartes numurs Kartes nosaukums Lapu skaits
1. karte "Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums 2010.-2022. gadam, Gulbenes pilsētas teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte" mērogā 1: 5000 1
2. karte "Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums 2010.-2022. gadam Teritorijas esošās izmantošanas karte" mērogā 1:5000 1
3. karte "Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums 2010.-2022. gadam Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte" mērogā 1:5000 1

2. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa

 

Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums/Teritorijas pašreizējā izmantošana

Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums/Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Gulbenes pilsētas teritorijas plānojums/Vienkāršotā topogrāfiskā karte

Paskaidrojuma raksts/I DAĻA

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi/III DAĻA

5_pielikums_Ielu segumu shēma

6_pielikums_Perspektīvā veloceliņu izvietojuma shēma

7_pielikums_Telekomunikāciju shēma

8_pielikums_Ūdensapgādes shēma

9_pielikums_Kanalizācijas tīklu shēma

10_pielikums_Elektrisko tīklu shēma

11_pielikums_Ielu apgaismojuma shēma

12_pielikums_Gāzes apgādes shēma

13_pielikums_Siltumapgādes tīklu shēma

14_pielikums_Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma

15_pielikums_Kultūras pieminekļu shēma

16_pielikums_Ielu rekonstrukcijas kārtas

17_pielikums_Tranzītielu shēma

18_pielikums_Zemes īpašumu piederības shēma

07.10.2010