Tiesību akts: zaudējis spēku
Aknīstes novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā".
Aknīstes novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2020

Aknīstē 2020. gada 29. aprīlī
Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2020. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 8, 19. #)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta otro
un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Aknīstes novada pašvaldības pabalstus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Noteikumos noteikto atbalstu sniedz tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdī ir deklarējušas Aknīstes novada administratīvajā teritorijā.

II. Pabalsti krīzes situācijā

3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c., ko persona apstiprina ar attiecīgajiem dokumentiem);

3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c., ko persona apstiprina ar attiecīgajiem dokumentiem);

3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apstiprina ar attiecīgajiem dokumentiem.

4. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ārkārtējās situācijas sakarā ar COVID-19 izplatību laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 64,00 EUR (sešdesmit četri euro 00 centi) mēnesī triju mēnešu periodā.

5. Ģimenei (personai), arī audžuģimenei un aizbildnim, kuriem ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā un kuri aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina pabalsta krīzes situācijā apmēru par 50 euro mēnesī katram bērnam, ko valsts kompensē 100 % apmērā.

Pašvaldība neizmaksās 50 euro pabalsta palielinājumu par bērnu vai arī samazinās to par laikposmu, kad persona saņem dīkstāves pabalstu.

6. Pabalstus krīzes situācijā administrē Aknīstes novada Sociālais dienests, izskatot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

7. Pabalstu saņemšanai pabalsta pieprasītājs (turpmāk – Pieprasītājs) Aknīstes novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un nosūtot uz e-pastu: soc.dienests@akniste.lv, izvairoties no tieša kontakta ar Dienesta darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā, vai ievieto Dienestam paredzēto sūtījumu pasta kastēs, kas atrodas novada pagastu administratīvajos centros.

8. Dienests var lūgt Pieprasītāju iesniegt dokumentu kopijas šo noteikumu 3. punkta 3.1. vai 3.2., vai 3.3. apakšpunktā minētā gadījuma apliecināšanai, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

9. Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību izvērtē Dienests, ņemot vērā Pieprasītāja un viņa ģimenes locekļu spēju nodrošināt savas un ģimenes pamatvajadzības.

10. Parakstot iesniegumu, Pieprasītājs dod Dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.

III. Ēdināšanas atbalsts bērniem

11. No 01.04.2020. līdz Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām, bet ne ilgāk, kā līdz 2019./2020. mācību gada beigām, piešķir brīvpusdienas 1.–12. klašu trūcīgiem, maznodrošinātiem vai daudzbērnu ģimeņu izglītojamiem, kuri deklarēti Aknīstes novada teritorijā; piegādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas mājās EUR 1,65 (viens euro 65 centi) apmērā dienā vienam izglītojamam.

12. Vecāki iesniedz iesniegumu elektroniski: socdienests@akniste.lv vai iesniegumu atstājot pastkastē pie Aknīstes novada domes ēkas Skolas ielā 7, Aknīstē, pie Asares pagasta pārvaldes "Vecmuiža", Asarē, Ancenē pie mājas "Spodras", pie Gārsenes pagasta pārvaldes "Akācijas," Gārsenē.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja V. Dzene
Aknīstes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 5/2020 "Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – MK rīkojums Nr. 103) visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, ar 4.5.2 apakšpunktu personām ir noteikti ierobežojumi, t.sk. sociālā (fiziskā) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrā dala paredz, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, pārejas noteikumu 37. punkta pirmā daļa paredz, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Saistošie noteikumi paredz atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz šādu atbalstu iedzīvotājiem ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību:

– pabalstu krīzes situācijā;

– papildus piemaksa pabalstam krīzes situācija par bērnu;

ēdināšanas atbalsts bērniem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav prognozējama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāPašvaldības sniegtā materiālā palīdzība sniegs iespēju iedzīvotājiem apmierināt pamatvajadzības krīzes situācijā, nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada pašvaldības laikrakstā "Aknīstes Novada Vēstis" un ievietoti Aknīstes novada pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja V. Dzene
01.05.2020