Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.11.2020. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 15

Daugavpilī 2020. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 19, 3. §)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 179

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām – saimnieciskās darbības veicējiem un sabiedriskā labuma organizācijām par Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību un sabiedriskā labuma organizācijām.

2. Saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību.

3. Nekustamais īpašums šo noteikumu izpratnē ir ēkas vai to daļas (telpu grupas), kurās nodokļa maksātājs pats veic saimniecisko darbību vai kuru iznomā saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētos nekustamā īpašuma nodokļa objektus (turpmāk – nekustamais īpašums).

4. Nodokļa atvieglojumus piešķir par periodu no 2020. gada 14. marta līdz 2020. gada 31. decembrim.

5. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz 2020. gada 1.jūlijam iesniedz Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Īpašuma pārvaldīšanas departamentā (turpmāk – Departaments) motivētu iesniegumu.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Departaments un iesniedz Domes Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijai (turpmāk – Komisija) lēmuma pieņemšanai.

7. Juridiskām un fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, Komisija piešķir atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus.

7.1 De minimis atbalstu piešķir līdz Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam.

(Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

7.2 Atbalstu uzskaita, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" noteikto kārtību.

(Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

7.3 Dome glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam." Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

(Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

7.4 Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

(Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmērs

8. Nodokļa atvieglojumus no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas aprēķināta par šo noteikumu 4. punktā noteikto periodu, piešķir šādām nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

8.1. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots viesu izmitināšanas un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) – 90 %;

8.2. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots sporta vajadzībām un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Sporta ēkas; sporta telpu grupa" (kods 1265) – 90 %;

8.3. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots bērnu izklaides centram un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā nekustamajam īpašumam noteikts lietošanas veids (vai viens no lietošanas veidiem) "Ēkas plašizklaides pasākumiem; plašizklaides pasākumu telpu grupa" (kods 1261) – 90 %;

8.4. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu ar būves nosaukumu "Tirdzniecības centrs" vai "Tirdzniecības paviljons" – 90 %, bet ar nosacījumu, ka nodokļa atvieglojuma summa (EUR) nepārsniedz šo noteikumu 15. punktā noteikto ierobežojumu un ja izpildīts šo noteikumu 16. punktā noteiktais;

8.5. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību (izņemot darbības veidu saskaņā ar Eiropas Savienības statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ar kodu 68.20 "Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana") un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā, ar nosacījumu, ka nodokļa maksātāja ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30 procentiem – 90 %;

8.6. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un tajā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā ar nosacījumu, ka nomnieka, kurš faktiski izmanto nekustamo īpašumu, ieņēmumi no saimnieciskās darbības (izņemot darbības veidu saskaņā ar Eiropas Savienības statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ar kodu 68.20 "Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana") 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30 procentiem – 90 %, bet ne vairāk kā šo noteikumu 15. punktā noteiktais ierobežojums;

8.7. Sabiedriskā labuma organizācijai par lietošanā (nomā) esošo Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 90 %.

III. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi

9. Ja nekustamais īpašums, par kuru personai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad nodokļa atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

10. Ja nodokļa maksātājs dibināts laikposmā no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. martam, šo noteikumu 8.5., 8.6. apakšpunktā minēto samazinājumu apmēru procentos aprēķina, salīdzinot ieņēmumus no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ar 2019. gada vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par nostrādātajiem mēnešiem vai vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada janvāri un/vai februāri, ja nodokļa maksātājs dibināts 2020. gadā.

11. Komisija patur tiesības nepieciešamības gadījumā veikt iesniegto dokumentu un to apliecinājumu pēcpārbaudi viena gada laikā, iegūstot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta vai no citām informācijas sistēmām.

12. Personai, kura sniedz nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām atvieglojums tiek piešķirts, Komisija atceļ lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu un Departaments aprēķina personai nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, aprēķinot nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

12.1 Ja tiek konstatēti regulas Nr.  1407/2013 prasību pārkāpumi, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Domei visu šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

13. Par atvieglojumu piešķiršanu Departaments paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot administratīvo aktu – maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izdošanas datumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

14. Departamenta izdoto maksāšanas paziņojumu atvieglojumu piešķiršanas jautājumos nodokļa maksātājs var apstrīdēt Domē, rakstiski vēršoties pie Domes priekšsēdētāja. Domes priekšsēdētāja lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi

15. Ja šo noteikumu 8.4., 8.6. apakšpunktā minētie nodokļa maksātāji iznomā nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veicējiem, tad piešķirtais atvieglojumu apmērs nedrīkst pārsniegt nodokļa maksātāja piešķirto nomas maksas atlaižu summu nomniekiem.

16. Noteikumu 8.4. apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem, kuri iznomā nekustamo īpašumu citām personām, nodokļa atvieglojums ir piešķirams ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs nomas maksas atlaidi sniedz saimnieciskās darbības veicējiem:

16.1. kuri izmanto nekustamo īpašumu saimnieciskajai darbībai nozarēs, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumiem Nr. 151 "Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija";

16.2. kuru saimnieciskā darbība ierobežota ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.22.3 punktu.

17. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir:

17.1. nodokļa maksātājam, ja uz iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas brīdi ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta, vai uzsākts likvidācijas process;

17.2. ja nodokļa maksātājs nav iesniedzis Departamentā pamatojumu un dokumentus atbilstoši šo noteikumu 19., 20.un 21. punktam;

17.3. ja nekustamajā īpašumā saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2020. gada 1. marta, izņemot šo saistošo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;

17.4. ja atvieglojuma kā de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā kārtējā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu pārsniedz regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

17.5. ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un veic neatbalstāmās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

18. Atvieglojumus nepiešķir par šādiem nekustamajiem īpašumiem vai to daļām:

18.1. ja būve ar Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmumu (atzinumu) klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša;

18.2. ja nekustamais īpašums (vai tā daļa) tiek izmantots finanšu, apdrošināšanas, azartspēles un derības, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas) darbībai, pārtikas, alkoholisko dzērienu, tabakas, preses, dzīvnieku barības, būvniecības un dārzkopības preču, higiēnas un saimniecības preču tirdzniecībai, kā arī kā vakcinācijas kabineti, optikas veikali, ķīmiskās tīrītavas, automašīnu tirdzniecības veikali/centri;

18.3. ja nekustamais īpašums pieder valstij vai valsts kapitālsabiedrībām;

18.4. ja nekustamais īpašums atbilst likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk– likums) 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem.

V. Atvieglojumu piešķiršanai nepieciešamie dokumenti

19. Šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. apakšpunktā minētie nodokļa maksātāji iesniegumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

20. Šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētie nodokļa maksātāji iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

20.1. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;

20.2. pārskats par tirdzniecības centra nomniekiem piešķirto nomas maksas atvieglojumu apmēru (1. pielikums);

20.3. pierādījumi par nomas maksas atlaides piešķiršanu (starp nodokļa maksātāju un nomniekiem noslēgto līgumu vai vienošanās kopijas, kas apliecina nomas maksas izmaiņas, vai nomnieku iesniegumu un nodokļu maksātāja rīkojumu par atlaides piešķiršanu apliecinātas kopijas, apliecināti konta apgrozījuma izraksti par norēķiniem ar nomnieku un citi dokumenti).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

21. Šo noteikumu 8.5., 8.6. apakšpunktā minētajiem nodokļa maksātajiem motivētajā iesniegumā jānorāda nodokļa maksātāja vai tā nomnieka ieņēmumu apgrozījumu 2019. gada martā un aprīlī un 2020. gada martā un aprīlī, apgrozījuma samazinājumu procentos, un iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

21.1. pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) deklarācijas kopiju (izdruku no VID EDS) par attiecīgajiem periodiem – ja nodokļa maksatājs ir PVN maksātājs;

21.2. konta (apgrozījums) pārskatu – ja nodokļa maksātājs nav PVN maksātājs;

21.3. mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas kopiju (izdruku no VID EDS) – ja nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs;

21.4. saimnieciskās darbības veicējs – rīcībā esošu dokumentu apliecinātu(-as) kopiju (-as), kas pierāda apgrozījuma samazinājumu (piem. Ieņēmumu-izdevumu žurnāla kopija par 2020. un 2019. gadu attiecīgajiem periodiem martā vai aprīlī);

21.5. pārskatu par nomniekiem piešķirto nomas maksas atlaides apmēru;

21.6. starp nodokļa maksātāju un nomniekiem noslēgto līgumu vai vienošanās kopijas, kas apliecina nomas maksas izmaiņas;

21.7. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

22. Departaments pārliecinās par nodokļa maksātāja sniegtās informācijas patiesumu vismaz publiskajās informācijas sistēmās. Ja nodokļa maksātāja sniegtā informācija ir nepilnīga, Departaments lūdz nodokļa maksātāju precizēt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotā veidlapā par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai sniegto informāciju un nodokļa maksātājs noteiktajā termiņā iesniegt precizētu veidlapu.

(Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

23. Šo noteikumu 8.7. apakšpunktā minētie nodokļa maksātāji iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

(Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
1. pielikums
Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 15
Nodokļa maksātāja pārskats par tirdzniecības centra nomniekiem piešķirto nomas maksas
 (nosaukums) (nosaukums) 
atvieglojumu apmēru 2020. gadā.
 
Nr.
p.k.
Nomnieka vārds, uzvārds vai nosaukumsPersonas kods vai reģistrācijas numursPamatdarbības veids*Tirdzniecības vietasTirdzniecības vietas nomas maksaMēnešu/dienu skaits, par kuru piešķirams nomas atvieglojumsNomas maksas atvieglojuma summa (EUR)
Nr….platība (m2)līgumā noteikta (EUR)pēc nomas atvieglojuma piešķiršanas (EUR)
12345678910=(7-8)x9
          
          
          
          
        Kopā: 

* šeit nav jānorāda nekustamie īpašumui, kas tiek izmantoti finanšu, apdrošināšanas, azartspēles un derības, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas) darbībai, pārtikas, alkoholisko dzērienu, tabakas, preses, dzīvnieku barības, būvniecības un dārzkopības preču, higiēnas un saimniecības preču tirdzniecībai, kā arī kā vakcinācijas kabineti, optikas veikali, ķīmiskās tīrītavas, automašīnu tirdzniecības veikali/centri.

25.11.2020