Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 39

Daugavpilī 2020. gada 22. oktobrī (prot. Nr. 41, 28. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 22. oktobra lēmumu Nr. 540

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas
3. punktu, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī"" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 85) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 7.1, 7.2 , 7.3 un 7.4 punktu šādā redakcijā:

"7.1 De minimis atbalstu piešķir līdz Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - regula Nr. 1407/2013) 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam.

7.2 Atbalstu uzskaita, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" noteikto kārtību.

7.3 Dome glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam." Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

7.4 Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.".

2. Papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja tiek konstatēti regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpumi, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Domei visu šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.".

3. Papildināt 13. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izdošanas datumu.".

4. Papildināt 17. punktu ar 17.4. un 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. ja atvieglojuma kā de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā kārtējā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu pārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

17.5. ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un veic neatbalstāmās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.".

5. Aizstāt 20.1. apakšpunktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk - VID EDS) ar vārdiem "de minimis atbalsta uzskaites sistēmā".

6. Papildināt 21. punktu ar 21.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.".

7. Papildināt ar 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"22. Departaments pārliecinās par nodokļa maksātāja sniegtās informācijas patiesumu vismaz publiskajās informācijas sistēmās. Ja nodokļa maksātāja sniegtā informācija ir nepilnīga, Departaments lūdz nodokļa maksātāju precizēt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotā veidlapā par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai sniegto informāciju un nodokļa maksātājs noteiktajā termiņā iesniegt precizētu veidlapu.

23. Šo noteikumu 8.7. apakšpunktā minētie nodokļa maksātāji iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 22. oktobra saistošo noteikumu Nr. 39 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 15 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī" nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk - atvieglojumi) atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām - saimnieciskās darbības veicējiem un sabiedriskā labuma organizācijām par Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību un sabiedriskā labuma organizācijām.

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2020. gada 30. jūnija vēstulē Nr. 7-4/18/3569 norādīto, lai atbalsta pretendentiem būtu skaidri visi atbalsta piešķiršanas nosacījumi, saistošie noteikumi papildināmi ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Regula Nr. 1407/2013) nosacījumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem noteikumi papildināti ar 7.1, 7.2, 7.3, 12.1, 22. un 23. punktu, 13. punkts papildināts ar otro teikumu, 17. punkts papildināts ar 17.4. un 17.5. apakšpunktu, grozīts 20.1. apakšpunkts, 21. punkts papildināts ar 21.7. apakšpunktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

25.11.2020