Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.04.2018. - ... / Nākotnes
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2018. gada 14. aprīli.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/2010

Mārupē 2010. gada 18. augustā
Par pabalsta apmēru audžuģimenēm
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta sēdes Nr. 13 lēmumu Nr. 21

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 8. punktu, 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43. punktu

Grozījumi: 25.09.2013. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 33/2013,
kas stājās spēkā ar 01.01.2014.
28.02.2018. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2018,
kas stājās spēkā ar 14.04.2018.

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru Mārupes novada pašvaldībā.

2. Pabalsta izmaksu nodrošina Mārupes novada Sociālais dienests.

3. Pabalstu audžuģimenēm piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Pašvaldība izmaksā audžuģimenē ievietotam bērnam normatīvajos aktos noteiktos pabalstus sekojošā apmērā:

4.1. pabalstu bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā;

4.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 60,00 apmērā mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2013; 28.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2018, sk. 8. punktu)

5. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

6. Audžuģimenēm ir pienākums pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas sniegt pašvaldībai pārskatu par pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

8. Saistošo noteikumu 4.1. punkts piemērojams ar 2018. gada 1. janvāri.

(Mārupes novada domes 28.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 2/2018 redakcijā)

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
14.04.2018