Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.10.2021. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 54

Jūrmalā 2019. gada 19. decembrī (prot. Nr. 16, 27. p.)
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 27., 30., 31. un 31.1 punktu
(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – pabalsts) aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldība bārenim piešķir:

2.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

2.3. pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai izglītības ieguves atbalstam, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

2.4. mājokļa pabalstu.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

3. Iesniegumu pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde).

4. Pabalstus bārenim piešķir bez bāreņa ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

5. Pabalstu izmaksā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu, pārskaitot uz bāreņa norādīto kontu kredītiestādē.

6. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksājamo naudas līdzekļu apmērs patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 327,00 euro.

(Jūrmalas pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

7. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 820,05 euro apmērā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

8. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai izglītības ieguves atbalstam ir 109,00 euro, vai bārenim invalīdam – 163,00 euro. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī.

(Jūrmalas pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

9. Bārenis ir tiesīgs 6. un 7. punktā minēto pabalstu pieprasīt sešu mēnešu laikā no ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas dienas.

10. Bārenim ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem izglītības ieguves atbalstam Ministru kabineta noteikumos noteiktā kārtībā.

11. Bārenim, atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", no dienas, kad bārenis sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt mājokļa pabalstu 12 mēnešus kalendāra gadā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

12. Mājokļa pabalsta aprēķinam bārenis iesniedz īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju, uzrādot līguma oriģinālu, un:

12.1. reizi mēnesī iesniedz rēķinus/kvītis par mājsaimniecības faktiskajiem ar mājokļa lietošanu saistītajiem izdevumiem;

12.2. mājokļa pabalsta ar cieto kurināmo piešķiršanai bārenis reizi kalendārā gadā iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par cietā kurināmā iegādi (maksājumam jābūt veiktam esošā kalendārā gada ietvaros) vai komersanta izsniegtu rēķinu cietā kurināmā iegādei.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

13. Aprēķinot mājokļa pabalstu, tiek piemērotas 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas, izņemot izdevumus cietā kurināmā iegādei, kuri nevar pārsniegt 9 euro par mājokļa normatīvās platības vienu kvadrātmetru. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts, nepārsniedzot faktiskos ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

14. Mājokļa pabalsts tiek pārskaitīts bāreņa norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem vai, ja tas nav iespējams, uz bāreņa norādīto kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

14.1 Mājokļa pabalstu piešķir par vienu mēnesi un tā izmaksa tiek veikta reizi mēnesī.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

15. Pabalstu nepiešķir un tā izmaksu pārtrauc, ja:

15.1. bārenis rakstveidā atsakās no pabalsta;

15.2. zudis tiesisks pamats saņemt pabalstu.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
Pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 54
(prot. Nr. 16, 27. p.)
Normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Jūrmalas pilsētā

(Pielikums svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

13.10.2021