Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 12 "Par pabalstiem audžuģimenei Smiltenes novada pašvaldībā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/19

Smiltenē 2019. gada 29. maijā
Smiltenes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei
Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2019. gada 29. maija lēmumu Nr. 351 (prot. Nr. 6, 1. §)

Precizēti
ar Smiltenes novada domes
2019. gada 31. jūlija lēmumu Nr. 534 (prot. Nr. 8, 23. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada domes (turpmāk – pašvaldība) palīdzības audžuģimenei veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Saistošo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un kurā ar Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada bāriņtiesa" (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu ir ievietots bērns.

3. Pašvaldības palīdzību audžuģimenei nodrošina un līgumu ar audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē slēdz Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pašvaldība saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā nodrošina audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam šādus palīdzības veidus:

4.1. pabalsts bērna uzturam;

4.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

4.4. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

4.5. pabalsts bērna veselības uzlabošanai;

4.6. pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

4.7. veselības apdrošināšana audžuģimenei;

4.8. sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.

II. Palīdzības pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

5. Lai saņemtu pašvaldības palīdzību, audžuģimenes pārstāvis uzrāda Sociālajā dienestā personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

5.1. iesniegumu, norādot vēlamo palīdzības veidu;

5.2. pilnvaru vai tās kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pašvaldības palīdzību pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību;

5.3. citus saistošajos noteikumos noteiktos dokumentus.

6. Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas:

6.1. apseko audžuģimeni dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

6.2. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

6.2.1. par palīdzības piešķiršanu;

6.2.2. par atteikumu piešķirt palīdzību, ja pieprasītājam nav tiesību to saņemt, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

7. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

III. Pabalsts bērna uzturam

8. Pabalsta bērna uzturam apmērs ir 300 euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

9. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

10. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc:

10.1. ja bērns sasniedzis pilngadību;

10.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš;

10.3. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā termiņa saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

10.4. Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē, ja bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

10.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Sociālais dienests pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no Bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžuģimenē.

11. Pabalsta bērna uzturam saņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas ir par iemeslu pabalsta apmēra pārrēķinam vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

12. Ja pabalsta bērna uzturam saņēmējs nav informējis Sociālo dienestu par noteikumu 11. punktā minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, pabalsta saņēmējam ir pienākums nepamatoti saņemto pabalsta summu atmaksāt Sociālajam dienestam labprātīgi. Ja pabalsta bērna uzturam saņēmējs nepamatoti saņemto pabalsta summu neatmaksā labprātīgi, to ietur no nākamajos mēnešos izmaksājamā pabalsta, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

IV. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei

13. Pabalsta bērna apģērba un apavu iegādei apmērs ir līdz100 euro gadā.

14. Pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir līdz 50 euro gadā.

15. Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei 200 euro, ievietojot bērnu audžuģimenē.

16. Sociālais dienests pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru nosaka atbilstoši bērna vajadzībām, nepieciešamības gadījumā apsekojot audžuģimeni dzīvesvietā un novērtējot bērna vajadzības.

17. Ja bērns ievietots citas pašvaldības administratīvā teritorijā dzīvojošā audžuģimenē, Sociālais dienests pieprasa atzinumu par bērna vajadzībām tās pašvaldības sociālajam dienestam vai bāriņtiesai, kuras teritorijā audžuģimene ir deklarējusi dzīvesvietu.

18. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

V. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

19. Pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei apmērs ir līdz 50 euro gadā.

20. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei ir tiesības saņemt par katru audžuģimenē ievietotu bērnu, kurš mācās vispārējās izglītības iestādē, sākot no 1. klases, vai profesionālās izglītības iestādē.

21. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei Sociālais dienests var piešķirt un izmaksāt pa daļām, atbilstoši bērna vajadzībām.

VI. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

22. Pabalsts ēdināšanas izdevumu nodrošināšanai vispārējā izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā.

23. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts uz mācību pusgadu.

24. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

25. Ēdināšanas pabalstam izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības iestādē piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē saskaņā ar norēķinu dokumentiem.

VII. Pabalsts bērna veselības uzlabošanai

26. Pabalsta bērna veselības uzlabošanai apmērs ir līdz 100 euro gadā.

27. Pabalstu bērna veselības uzlabošanai piešķir par:

27.1. ārstniecības personas vai ārstniecības iestādē bērnam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

27.2. briļļu iegādi bērnam ar ārsta speciālista nozīmējumu.

28. Pabalsta saņemšanai audžuģimenes pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

28.1. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no bērna medicīniskās kartes par veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību;

28.2. veselības aprūpes pakalpojuma vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, pakalpojuma nosaukums un cena.

29. Pabalstu bērna veselības uzlabošanai pēc pabalsta pieprasītāja izvēles izmaksā:

29.1. kredītiestādē skaidrā naudā;

29.2. ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja bankas kontā;

29.3. apmaksājot veselības aprūpes pakalpojumus vai briļļu iegādi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja vai preču pārdevēja izsniegto rēķinu.

VIII. Pašvaldības atlīdzība par audžuģimeņu pienākumu pildīšanu

30. Tiesības saņemt pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un kurā ar Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

31. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 50euro mēnesī. Par nepilnu mēnesi atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

32. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

33. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksā audžuģimenes pārstāvim, ar kuru ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē, par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 20. datumam, pārskaitot uz audžuģimenes pārstāvja iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu vai izmaksā skaidrā naudā kredītiestādē.

34. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksu pārtrauc:

34.1. ja bērns sasniedzis pilngadību;

34.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš;

34.3. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā termiņa saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

34.4. Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē, ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

34.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Sociālais dienests atlīdzības izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no Bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžuģimenē.

35. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas ir par iemeslu atlīdzības apmēra pārrēķinam vai izmaksas pārtraukšanai.

36. Ja pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēja vainas dēļ atlīdzība ir izmaksāta nepamatoti, atlīdzības saņēmējam ir pienākums attiecīgo summu Sociālajam dienestam atmaksāt labprātīgi. Ja atlīdzības saņēmējs nepamatoti saņemto atlīdzības summu neatmaksā labprātīgi, to ietur no nākamajos mēnešos izmaksājamās atlīdzības, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

IX. Veselības apdrošināšana audžuģimenei

37. Tiesības saņemt veselības apdrošināšanas polisi ir audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un kurā vismaz sešus mēnešus pēdējā kalendārā gada laikā ar Bāriņtiesas lēmumu ir bijuši ievietoti bērni.

38. Veselības apdrošināšanas polises saņemšanai audžuģimene Sociālajā dienestā iesniedz atbilstošu iesniegumu.

39. Veselības apdrošināšanas polisi audžuģimenei piešķir atbilstoši noteikumiem, kas iekļauti pašvaldības un apdrošinātāja noslēgtajā apdrošināšanas līgumā.

40. Veselības apdrošināšanas polisi nepiešķir, ja audžuģimenes pārstāvja rīcībā ir cita veselības apdrošināšanas polise.

41. Audžuģimenei nekavējoties ir jāatgriež veselības apdrošināšanas polise Sociālajam dienestam, ja tai ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemts vai izbeigts audžuģimenes statuss.

X. Sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam

42. Sociālā atbalsta programma nodrošina profesionālu psihosociālu atbalsta sistēmu audžuģimenē ievietotam bērnam.

43. Sociālā atbalsta programmas pakalpojumu nodrošināšanai, atbilstoši bērna interesēm un vajadzībām, audžuģimene iesniegumā var norādīt vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju.

44. Pabalsta sociālā atbalsta programmas nodrošināšanai apmērs ir līdz 200 euro gadā.

45. Sociālā atbalsta programma ietver šādus pakalpojumus:

45.1. individuālas psihologa vai psihoterapeita konsultācijas audžuģimenei;

45.2. individuālas konsultācijas pie speciālistiem audžuģimenē ievietotam bērnam.

46. Sociālā atbalsta programmu piešķir saskaņā ar speciālista izvērtējumu pēc nepieciešamības.

XI. Noslēguma jautājumi

47. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

48. Saistošo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.8. punkts, 8. līdz 12. punkts, 13. līdz 18. punkts, 19. līdz 21. punkts, 22. līdz 25. punkts, 26. līdz 29. punkts un 42. līdz 46. punkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

49. Saistošo noteikumu 4.6. punkts un 30. līdz 36. punkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

50. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošos noteikumus Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" izņemot šo noteikumu 1., 2. un 3. punktu, kas zaudē spēku 2019. gada 31. decembrī.

51. Sociālā dienesta un audžuģimenes pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās noslēgtie līgumi par kāda no saistošajos noteikumos minētā pabalsta izmaksu, ir pārslēdzami trīs mēnešu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks K. Lapiņš
Saistošo noteikumu "Smiltenes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašlaik pašvaldības nodrošināto materiālo atbalstu audžuģimenēm, to apmērus un saņemšanas nosacījumus nosaka Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 6/09).

2018. gada 1. jūlijā spēkā stājās Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi", savukārt, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Līdz ar to nepieciešama noteikumu aktualizēšana, pilnveidošana un sistematizācija.

Lai motivētu Smiltenes novada iedzīvotājus iesaistīties audžuģimeņu veidošanā un palielinātu audžuģimeņu skaitu, sniedzot atbalstu audžuģimenēm, audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam, ir nepieciešams pilnveidot atbalsta sistēmu.

Jauno saistošo noteikumu projektā ir ietverts gan Ministru kabineta noteikumos paredzētais materiālais atbalsts, kas pašvaldībai jāsniedz audžuģimenēm, gan pašvaldības palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības iniciatīvas.

Tā kā spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 6/09 grozījumu apmērs pārsniedz vairāk par pusi no saistošo noteikumu teksta, ir lietderīgi atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 140. punktam sagatavot jaunu saistošo noteikumu projektu par Smiltenes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada domes palīdzības audžuģimenei veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Saistošajos noteikumos ir ietverts gan Ministru kabineta noteikumos paredzētais materiālais atbalsts, kas pašvaldībai jāsniedz audžuģimenēm, gan pašvaldības palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības iniciatīvas.

Audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam tiek noteikti šādi palīdzības veidi:

– pabalsts bērna uzturam;

– pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

– pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

– pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

– pabalsts bērna veselības uzlabošanai;

– pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

– veselības apdrošināšana audžuģimenei;

– sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.

Paredzēts, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", bet noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.8. punkts, 8. līdz 12. punkts, 13. līdz 18. punkts, 19. līdz 21. punkts, 22. līdz 25. punkts, 26. līdz 29. punkts un 42. līdz 46. punkts stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, savukārt noteikumu 4.6. punkts un 30. līdz 36. punkts stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Atbilstoši Saistošo noteikumu noslēgumu jautājuma 50. punktam ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" izņemot saistošo noteikumu 1., 2. un 3. punktu, kas zaudē spēku 2019. gada 31. decembrī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPlānotā ietekme uz pašvaldības budžetu 2019. gadā – 1920,00 euro, 2020. gadā – 7986,00 euro, 2021. gadā – 12786,00 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāMērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir audžuģimenes, kurās ar Smiltenes novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti bērni un kurām ar Sociālo dienestu ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests".

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības audžuģimenei palīdzības saņemšanai.

Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par Saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis" un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā, izvērtējot lietderības apsvērumus, ņemti vērā arī Sociālā dienesta klientu priekšlikumi.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Sociālo un medicīnas jautājumu patstāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks K. Lapiņš
10.08.2019