Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.08.2019. - 31.12.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2019. gada 29. maija saistošos noteikumus "Smiltenes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/09

Smiltenē 2009. gada 31. augustā
Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
31.08.2009. lēmumu (prot. Nr. 8, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43. un 44. punktu
(Smiltenes novada domes 25.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 10/13 redakcijā)

1. Šie noteikumi nosaka Smiltenes novada domes pabalstu bērna uzturam audžuģimenē, apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru un tā saņemšanas kārtību, kā arī pabalstu piešķiršanas jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Smiltenes novada domes noteiktais ikmēneša pabalsts bērna uzturam audžuģimenē ir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā katram uz Smiltenes novada Bāriņtiesas lēmuma pamata audžuģimenē ievietotam bērnam. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi vai ja bērns audžuģimenē tiek ievietots mēneša vidū, pabalstu aprēķina proporcionāli audžuģimenē nodzīvoto dienu skaitam.

(Smiltenes novada domes 28.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4/18 redakcijā)

3. Noslēdzot līgumu (Pielikums Nr. 1) par bērna ievietošanu audžuģimenē, audžuģimenes loceklim, kurš slēdz līgumu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 300,00 euro apmērā bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra iegādei.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/13; 28.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/18; grozījums punktā piemērojams ar 01.01.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

4. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/19)

5. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/19)

6. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/19)

7. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/19)

8. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/19)

9. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/19)

10. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/19)

11. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/19)

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
Pielikums Nr. 1
Smiltenes novada domes
2009. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/09
"Par Smiltenes novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm"

(Pielikums grozīts ar Smiltenes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/13)

Līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē
Nr. 1
     
 (līguma noslēgšanas vieta)   (datums)
  
 (pašvaldības nosaukums)
 
  

 personā, no vienas puses,

 (amatpersonas amats, vārds un uzvārds)  
 
 un audžuģimene 
   (audžuģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods)
 
 personā, no otras puses, pamatojoties uz bāriņtiesas  
    (lēmuma datums)
 
 lēmumu Nr.   par bērna ievietošanu audžuģimenē un  

  

     (lēmuma datums)
 
 lēmumu Nr.   par audžuģimenes statusa piešķiršanu, noslēdz šādu līgumu:
 

I. Līguma priekšmets 

 1. Audžuģimene laikā no   līdz  
 aprūpē un audzina bērnu  

 ,

   (bērna vārds, uzvārds un personas kods)

kuram uz laiku vai pastāvīgi nav iespējama uzturēšanās viņa ģimenē vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana ģimenē.

II. Pušu pienākumi un tiesības

2. Audžuģimene apņemas bērnam nodrošināt:

2.1. atbilstošus sadzīves apstākļus;

2.2. sociālo un medicīnisko aprūpi;

2.3. audzināšanu un izglītību;

2.4. iespēju tikties ar vecākiem un radiniekiem – saskaņā ar bāriņtiesas norādījumiem

  
 (tikšanās biežums, ilgums, vieta,
  
 audžuģimenes vai bāriņtiesas klātbūtne tikšanās laikā)

2.5. personisko interešu aizsardzību.

3. Pašvaldība apņemas:

3.1. maksāt audžuģimenei:

3.1.1. atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, – ... euro apmērā;

3.1.2. pabalstu bērna uzturam – ... euro apmērā (mēnesī);

3.1.3. vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei – ... euro apmērā;

3.2. ja bērns nodots audžuģimenei uz laiku, kas ir ilgāks par mēnesi, triju darbdienu laikā nosūtīt līguma kopiju Labklājības ministrijai, kura piešķir un izmaksā atlīdzību no valsts pamatbudžeta līdzekļiem par līgumā norādīto laikposmu.

4. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt no audžuģimenes pārskatu par pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu.

III. Līguma darbības termiņš un līguma pirmstermiņa izbeigšana

5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

6. Līguma pirmstermiņa izbeigšana notiek pēc pušu vienošanās vai pašvaldībai vienpusēji atkāpjoties no līguma, ja bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

V. Citi noteikumi

7. Strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, izskata tiesa.

8. Visi līguma grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstiski un apstiprināti ar pušu parakstiem.

9. Līgums ir sastādīts trijos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens glabājas Smiltenes novada domes grāmatvedībā, viens pie audžuģimenes, viens Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā.

 Pašvaldības adrese 
 Audžuģimenes adrese  
      
 (pašvaldības amatpersonas paraksts) (audžuģimenes locekļa paraksts un tā atšifrējums)
Ar līgumu iepazinos.  
   (otra audžuģimenes locekļa paraksts un tā atšifrējums)
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
10.08.2019