Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.08.2014. - 21.04.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2020. gada 30. septembra saistošos noteikumus "Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/10

Smiltenē 2010. gada 22. jūnijā
Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2010. gada 22. jūnija lēmumu (prot. Nr. 8, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā" (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras apmeklē Smiltenes pilsētas Bērnu rotaļu laukumu un Skeitparku.

2. Smiltenes pilsētas Bērnu rotaļu laukums un Skeitparks (turpmāk tekstā – Teritorija), kas atrodas Smiltenē, Gaujas ielā 1, ir Smiltenes novada pašvaldības īpašums. Teritorijā atsevišķi ir atdalīts Bērnu rotaļu laukums un Skeitparks.

3. Teritorijas īpašuma sastāvā ietilpst stādījumi, elektroapgaismojums, žogs, būves (kafejnīca, WC), aprīkojums un to elementi.

4. Teritorija izveidota un ierīkota Smiltenes novada iedzīvotāju, tās viesu aktīvai un pasīvai atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai.

5. Teritorijas apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas. Maksas pakalpojumu sniegšana Teritorijā ar Smiltenes novada domes rakstisku atļauju.

6. Par kārtību Teritorijā atbild tās apmeklētāji.

II. Kārtības nosacījumi

7. Bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas un izmantošanas laiku nosaka ar Smiltenes novada domes izpilddirektora izdoto rīkojumu, par ko apmeklētāji tiek informēti Smiltenes novada domes mājaslapā www.smiltene.lv un izvietojot informāciju pie Bērnu rotaļu laukuma. Pārējā laikā Bērnu rotaļu laukums netiek izmantots un nepiederošu personu atrašanās tajā nav atļauta.

(Smiltenes novada domes 30.06.2014. saistošo noteikumu Nr. 8/14 redakcijā)

8. Skeitparka apmeklēšanas un izmantošanas laiku nosaka ar Smiltenes novada domes izpilddirektora izdoto rīkojumu, par ko apmeklētāji tiek informēti Smiltenes novada domes mājaslapā www.smiltene.lv un izvietojot informāciju pie Skeitparka. Pārējā laikā Skeitparks netiek izmantots un nepiederošu personu atrašanās tajā nav atļauta.

(Smiltenes novada domes 30.06.2014. saistošo noteikumu Nr. 8/14 redakcijā)

8.1 Pašvaldība ar Smiltenes novada domes izpilddirektora izdoto rīkojumu var noteikt Skeitparka izmantošanu pēc grafika, atkarībā no Skeitparka apmeklētāju meistarības pakāpes.

(Smiltenes novada domes 30.06.2014. saistošo noteikumu Nr. 8/14 redakcijā)

9. Atsevišķos gadījumos (īpaši pasākumi, sacensības) Teritorija izmantojama ar pašvaldības atļauju (Domes priekšsēdētāja vai Domes izpilddirektora rīkojums).

10. Teritorijā aizliegts:

10.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs;

10.2. smēķēt;

10.3. piegružot to un tai pieguļošās teritorijas ar sadzīves atkritumiem;

10.4. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

10.5. ievest dzīvniekus (izņemot īpašu pasākumu gadījumos ar pašvaldības atļauju);

10.6. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;

10.7. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu un tur izvietotos elementus, patvarīgi izvietot informācijas nesējus;

10.8. patvaļīgi pārvietot Teritorijā esošos elementus;

10.9. atrasties bērniem līdz 7 gadu vecumam bez vecāku vai to likumisko pārstāvju uzraudzības.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/11)

11. Bērnu rotaļu laukumā aizliegts:

11.1. izmantot elementus personām, kas vecākas par 12 gadiem;

11.2. braukt ar velosipēdiem.

12. Skeitparkā aizliegts:

12.1. izmantot elementus aktīvai atpūtai bez ķiveres un roku, kāju aizsargiem;

12.2. izmantot elementus un aprīkojumu ar tam nepiemērotu inventāru;

12.3. braukt ar velosipēdiem, izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus.

13. Teritorijas apmeklētāju pienākumi:

13.1. ievērot Bērnu rotaļu laukuma un Skeitparka apmeklēšanas laikus, atstājot attiecīgās teritorijas līdz to slēgšanas brīdim;

13.2. ievērot Bērnu rotaļu laukuma un Skeitparka elementu un aprīkojuma izmantošanu un lietošanu atbilstoši izgatavotāju tehniskajiem nosacījumiem;

13.3. vērsties pret jebkuriem Teritorijas kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Teritorijas uzraudzības darbinieku vai policiju;

13.4. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;

13.5. respektēt Teritorijas uzrauga norādījumus par kārtības ievērošanu Teritorijā, kā arī pakļauties viņa pamatotajām prasībām.

14. Par nepilngadīgu personu - apmeklētāju atrašanos Teritorijā, drošību un Noteikumu ievērošanu Teritorijā atbild bērnu vecāki vai bērnu pārstāvji, vai pašas nepilngadīgās personas, sasniedzot 14 gadu vecumu.

III. Atbildība par noteikumu ievērošanu un kontroli

15. Noteikumos noteiktās kārtības ievērošanu un kontroli Teritorijā veic Smiltenes novada pašvaldības pilnvarots tās uzraudzības darbinieks – dežurants bērnu rotaļu laukumā.

16. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par šajos Noteikumos paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir pilnvarotas Valsts policijas amatpersonas, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, deputāti, izpilddirektors, tehniskais direktors, pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu vadītāji un Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

(Smiltenes novada domes 30.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 14/11 redakcijā)

16.1 Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un uzlikt šajos Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvarota Smiltenes novada domes Administratīvā komisija.

(Smiltenes novada domes 30.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 14/11 redakcijā)

16.2 Kontroli par šo Noteikumu izpildi ir tiesīgi veikt Valsts policijas amatpersonas, Smiltenes novada domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību, un Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

(Smiltenes novada domes 30.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 14/11 redakcijā)

17. Par Noteikumu 10., 11. un 12. punkta neievērošanu vainīgās personas saucamas pie administratīvas atbildības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un tās var tikt sodītas ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350,00 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/13)

IV. Noslēguma jautājumi

18. Noteikumi ir publiski pieejami Smiltenes novada domē, www.smiltene.lv un pie Teritorijas uzrauga.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem 2007. gada 5. jūnija Smiltenes novada domes saistošos noteikumus Nr. 8/07 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukumā un Skeitparka teritorijā" (prot. Nr. 6, 1. §).

20. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
16.08.2014