Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/11

Smiltenē 2011. gada 30. septembrī

Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2011. gada 30. septembra lēmumu (prot. Nr. 13, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 10.1. punktu šādā redakcijā:

"10.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs;".

2. Izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par šajos Noteikumos paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir pilnvarotas Valsts policijas amatpersonas, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, deputāti, izpilddirektors, tehniskais direktors, pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu vadītāji un Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas."

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un uzlikt šajos Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvarota Smiltenes novada domes Administratīvā komisija."

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.2 Kontroli par šo Noteikumu izpildi ir tiesīgi veikt Valsts policijas amatpersonas, Smiltenes novada domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību, un Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas."

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

 

Saistošo noteikumu Nr.14/11 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā""
paskaidrojumu raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 16. punkts nosaka, ka Dome var apstiprināt saistošos noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu. Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 4. punkts paredz, ka Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par sabiedrisko kārtību, kā arī veikt grozījumus un papildinājumus šajos noteikumos.

Smiltenes novada spēkā esošajos 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā" ir nepieciešams veikt grozījumus, lai noteiktu pašvaldības pilnvaroto personu kompetenci, kā arī nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus esošajā Noteikumu redakcijā.

Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot sabiedrisko kārtību novadā un pieņemto saistošo noteikumu ievērošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas uzturas Smiltenes novadā.

Saistošo noteikumu 1. punkts precizē Noteikumu 10.1. punkta redakciju, labojot gramatisko kļūdu vārdu "alkoholisko" aizstājot ar vārdu "alkoholiskos".

Saistošo noteikumu grozījumi paredz:

1) nosaka amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par Noteikumos paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem - tās ir Valsts policijas amatpersonas, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, deputāti, izpilddirektors, tehniskais direktors, pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu vadītāji un Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas;

2) pilnvaro Smiltenes novada domes Administratīvo komisiju izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un uzlikt Noteikumos paredzētos administratīvos sodus;

3) ka kontroli par šo Noteikumu izpildi ir tiesīgi veikt Valsts policijas amatpersonas, Smiltenes novada domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību, un Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domes administrācijā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. pantā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notikušas konsultācijas ar Smiltenes novada domes Pašvaldības policijas un Smiltenes novada domes Administratīvas komisijas amatpersonām.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

03.12.2011