Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/14

Smiltenē 2014. gada 30. jūnijā

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2014. gada 30. jūnija lēmumu (prot. Nr. 10, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. grozīt Saistošo noteikumu 7. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

"7. Bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas un izmantošanas laiku nosaka ar Smiltenes novada domes izpilddirektora izdoto rīkojumu, par ko apmeklētāji tiek informēti Smiltenes novada domes mājaslapā www.smiltene.lv un izvietojot informāciju pie Bērnu rotaļu laukuma. Pārējā laikā Bērnu rotaļu laukums netiek izmantots un nepiederošu personu atrašanās tajā nav atļauta.";

1.2. grozīt Saistošo noteikumu 8. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

"8. Skeitparka apmeklēšanas un izmantošanas laiku nosaka ar Smiltenes novada domes izpilddirektora izdoto rīkojumu, par ko apmeklētāji tiek informēti Smiltenes novada domes mājaslapā www.smiltene.lv un izvietojot informāciju pie Skeitparka. Pārējā laikā Skeitparks netiek izmantots un nepiederošu personu atrašanās tajā nav atļauta.";

1.3. papildināt Saistošos noteikumus ar 8.1 punktu sekojošā redakcijā:

"8.1 Pašvaldība ar Smiltenes novada domes izpilddirektora izdoto rīkojumu var noteikt Skeitparka izmantošanu pēc grafika, atkarībā no Skeitparka apmeklētāju meistarības pakāpes."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

 

Saistošo noteikumu Nr. 8/14 "Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums Smiltenes novadā spēkā esošajos 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā" ir nepieciešams veikt grozījumus, lai vienkāršākā procedūrā varētu noteikt bērnu rotaļu laukuma un skeitparka darbības periodu un darba laiku. Ņemot vērā bērnu rotaļu laukuma mērķauditorijas (bērnu) paradumus, kā arī aptaujājot vecākus, ir secināts, ka nepieciešama operatīvāka rīcība attiecībā uz darba laika noteikšanu, kā arī periodiem, ņemot vērā sezonālos laikapstākļus. Tādējādi bērnu rotaļu laukums un skeitparks kļūs pieejamāks to apmeklētājiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Pašreizējie saistošie noteikumi nosaka sekojošu bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas un izmantošanas laiku - darba dienās laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim no plkst. 11.00 līdz 20.00, sestdienās, svētdienās, valsts noteiktajās svētku dienās un skolēnu brīvdienās laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim no plkst. 09.00 līdz 20.00. Skeitparka apmeklēšanas un izmantošanas laiks noteikts sekojošs - darba dienās laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim no plkst. 13.00 līdz 22.00, sestdienās, svētdienās, valsts noteiktajās svētku dienās un skolēnu brīvdienās laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim no plkst. 09.00 līdz 22.00.

Saistošo noteikumu grozījumos paredzētās normas turpmāk noteiks bērnu rotaļu laukuma un skeitparka apmeklēšanas un izmantošanas laiku noteikt ar Smiltenes novada domes izpilddirektora izdoto rīkojumu, par ko apmeklētāji tiks informēti Smiltenes novada domes mājaslapā www.smiltene.lv un izvietojot informāciju pie bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu - nav precīzi nosakāma.

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darbavietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas. Kontroli veic Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu grozījumu projekts sagatavots, uzklausot bērnu rotaļu laukuma un skeitparka apmeklētāju viedokli.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiek ievietots www.smiltene.lv, pieejams arī Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļā (Dārza ielā 3, Smiltene), un tie izvietoti Smiltenes novada domes informācijas sniegšanas vietā Smiltenes novada domes ēkā Dārza ielā 3, Smiltenē.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

16.08.2014