Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2010. gada 22. jūlijā
Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Tērvetes novada teritorijā
APSTIPRINĀTS
ar Tērvetes novada domes sēdes
22.07.2010. lēmumu (prot. Nr. 7, 10. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Tērvetes novada teritorijā un kārtību, kādā Tērvetes novada pašvaldībā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta.

2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no katra kalendārā gada 1.janvāra līdz 31. decembrim.

3. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Tērvetes novada teritorijā (turpmāk – Saskaņojums) izsniedz Tērvetes novada domes (turpmāk – Dome) izpilddirektors (Saskaņojuma paraugs pielikumā).

4. Lai saņemtu Saskaņojumu, komersantam pašvaldībā jāiesniedz:

4.1. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda:

4.1.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;

4.1.2. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē un darbalaiks;

4.1.3. novietnes atrašanās vieta;

4.1.4. alkoholisko dzērienu veids, kurus paredzēts tirgot novietnē;

4.1.5. par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā persona.

4.2. Papildus iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

4.2.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju, uzrādot oriģinālu;

4.2.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

4.2.3. komercdarbībai izmantojamās vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

5. Domes izpilddirektors izskata iesniegumu Saskaņojuma saņemšanai un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Saskaņojumu.

6. Domes izpilddirektors atsaka izsniegt Saskaņojumu, ja:

6.1. komersants nav iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 4. punktā minētos dokumentus;

6.2. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

6.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;

6.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;

6.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietne plānota atvērt tiešā izglītības iestāžu tuvumā.

7. Saskaņojums tiek izsniegts bez maksas uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.

8. Domes izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt Saskaņojumu, ja:

8.1. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.2. izbeigta attiecīgā komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā;

8.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

9. Lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu Domes izpilddirektors pieņem desmit darba dienu laikā pēc 8. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties rakstveidā paziņo Saskaņojuma saņēmējam.

10. Šo saistošo noteikumu prasību izpildes kontroli veic Domes izpilddirektors.

11. Domes izpilddirektors ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

12. Domes izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Domē, bet Domes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

13. Saistošie noteikumi publicējami Tērvetes novada informatīvajā izdevumā un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētājs E. Upītis
Pielikums
Tērvetes novada domes 2010. gada 22. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 11

TĒRVETES NOVADA DOME

TĒRVETES NOVADA DOMES IZPILDDIREKTORS

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, reģ. Nr. 90001465562,
tālrunis 63726012, fakss 63726012, e-pasts: tervetesnd@zemgale.lv

SASKAŅOJUMS
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES VIETAI TĒRVETES NOVADĀ

Tērvetes pagastā

____.____._________.Nr._____________

Tērvetes novada domes izpilddirektors izsniedz saskaņojumu:

Komersanta nosaukums
un juridiskā adrese:

Komersanta reģistrācijas
apliecības Nr.:

Komercdarbības vieta:

Saskaņojums derīgs:

Saskaņojums izsniegts, pamatojoties uz Tērvetes novada domes 2010. gada ....jūlija saistošo noteikumu Nr.... 5. punktu.

Saskaņojums derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Tērvetes novada domes izpilddirektors /V. Uzvārds/

Z.v.

Tērvetes novada domes priekšsēdētājs E. Upītis
Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Tērvetes novada teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsNepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus nosaka Alkoholisko dzērienu aprites likums. Noteikumi atvieglos tirdzniecības dalībniekiem procedūru pašvaldības atļaujas saņemšanai, noteiks vienotu kārtību atļauju saņemšanai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Tērvetes novadā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saņemama atļauja alkohola mazumtirdzniecībai novietnēs Tērvetes novada teritorijā, realizējamo alkoholisko dzērienu veidus, tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību un derīguma termiņu, tirdzniecības dalībnieka pienākumus, tiesības un atbildību.

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu, kas nosaka pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus, ja vietējā pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir tirgus dalībnieki, kuri nodarbojas ar alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību Tērvetes novadā. Rezultātā pašvaldības teritorijā tiks sakārtota uzņēmējdarbības vide – tirdzniecība publiskās vietās.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLai saņemtu pašvaldības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir jāiesniedz Tērvetes novada pašvaldībā iesniegums, pievienojot saistošajos noteikumos paredzētos dokumentus. Atļauju desmit darba dienu laikā izsniedz Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.tervetesnov.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetāmailto: www.tervetesnov.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

07.09.2010