Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Dobelē 2022. gada 30. martā
Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā
PRECIZĒTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 176/7

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 30. marta lēmumu Nr. 114/5

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8., 8.1 un 9. punktu, Alkoholisko
dzērienu aprites likuma
8. panta pirmo, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Dobeles novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu;

1.2. ar Pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.5. kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecībā;

1.6. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās;

1.7. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs saskaņošanas kārtību;

1.8. nosacījumus Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.9. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss;

1.10. kārtību, kādā tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.

2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību Pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmanto Pašvaldības domes noteiktās tirdzniecības vietas, vai ar Pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

3. Nodarboties ar tirdzniecību Pašvaldības domes noteiktajās tirdzniecības vietās un publiskajās vietās, vai tirdzniecības organizēšanu pašvaldības domes noteiktajās tirdzniecības vietās un publiskajās vietās var tikai pēc attiecīgas pašvaldības izsniegtas rakstiskas atļaujas saņemšanas.

4. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar Pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, lietotajiem terminiem un skaidrojumiem.

5. Atļaujas ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ielu tirdzniecībā, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā un saskaņojumi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegti pēc Pašvaldības nodevas samaksas, ja šāda samaksa ir paredzēta Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām".

6. Dobeles novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas Pašvaldības tirdzniecības vietas:

6.1. Dobeles pilsētā: Baznīcas iela 1a;

6.2. Auces pilsētā:

6.2.1. Baznīcas iela 1;

6.2.2. Raiņa iela 13;

6.3. Annenieku pagastā: Draudzības iela 1, Kaķeniekos (laukums pie veikala);

6.4. Auru pagastā:

6.4.1. Skolas iela 8, Auru ciemā (laukums pie Auru pagasta pārvaldes ēkas);

6.4.2. Priežu iela 11, Gardenes ciemā (pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas);

6.5. Bēnes pagastā, Bēnes ciemā – Stacijas iela 8

6.6. Bērzes pagastā:

6.6.1. Upes iela 1, Šķibes ciemā (laukums pie pagasta pārvaldes ēkas);

6.6.2. "Cielavas", Bērzes ciemā (laukums pie daudzdzīvokļu mājām);

6.6.3. "Birztalas 3", Miltiņu ciemā (laukums pie veikala);

6.7. Bikstu pagastā:

6.7.1. Īpašums "Kafejnīca" (pie kafejnīcas "Dzirnaviņas");

6.7.2. "Gundegas", Bikstu ciemā (laukums pie daudzdzīvokļu mājām);

6.8. Dobeles pagastā:

6.8.1. "Graudiņi", Aizstrautnieku ciemā (skvērā starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām);

6.8.2. "Lejasstrazdi Nr. 27", Lejasstrazdu ciemā (skvērā pretim daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai);

6.9. Jaunbērzes pagastā:

6.9.1. Ceriņu iela 4;

6.9.2. Ceriņu iela 1;

6.9.3. Dārza iela 4;

6.10. Naudītes pagastā:

6.10.1. Dārza iela 1, Dārza iela 2, Apguldes ciemā (laukums pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām);

6.10.2. "Ziedugravas 5", Naudītes ciemā (laukums pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas);

6.11. Krimūnu pagastā:

6.11.1. "Akācijas 5" un "Akācijas 6", Akāciju ciemā (laukums starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām);

6.11.2. Lauku iela 1, Lauku iela 3, Lauku iela 5, Krimūnu ciemā (pagalms starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām);

6.12. Penkules pagastā: "Mežabites", Penkules ciemā (pie veikala "Mežabites");

6.13. Zebrenes pagastā: "Namdari", Zebrenes ciemā (laukums pie daudzdzīvokļu mājām);

6.14. Tērvetes pagastā, "Estrāde" (laukumā pie Tērvetes estrādes).

7. Ārpus noteikumu 6. punktā noteiktajām tirdzniecības vietām ir atļauta preču pārdošana publiskā vietā, tai skaitā kultūras, sporta vai reliģisku svētku, vai citu pasākumu norises laikā, vai gadatirgos, veicot tirdzniecību no transportlīdzekļiem, un, uz attiecīgā pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām.

II. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Pašvaldību ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu

8. Tirdzniecības dalībnieks, lai saņemtu Pašvaldības saskaņojumu tirdzniecības vietas iekārtošanai un Pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (turpmāk – MKN Nr. 440) 15. punktā noteiktajā kārtībā iesniedz Pašvaldībā iesniegumu. Papildus MKN Nr. 440 noteiktajiem saskaņojumiem, ja ielu tirdzniecību ir plānots veikt ceļa nodalījuma joslā/aizsargjoslā, tā jāsaskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kā arī jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka atļauja gadījumos, ja tiek skarta publiskā ārtelpa.

9. Tirdzniecības organizators, vai publiskā persona, lai saņemtu Pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, MKN Nr. 440 19. punktā noteiktajā kārtībā iesniedz Pašvaldībā iesniegumu. Papildus MKN Nr. 440 noteiktajiem saskaņojumiem, ja ielu tirdzniecības organizēšanu ir plānots organizēt ceļa nodalījuma joslā/aizsargjoslā, tā jāsaskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kā arī jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka atļauja gadījumos, ja tiek skarta publiskā ārtelpa.

10. Noteikumu 8. un 9. punktā minēto iesniegumu un tā pielikumus var iesniegt personīgi Pašvaldībā, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Ar Pašvaldību saskaņojamie ielu tirdzniecības veidi un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība

11. Ar Pašvaldību ir saskaņojami šādi ielu tirdzniecības veidi:

11.1. tirdzniecība ielu tirdzniecības vietā;

11.2. tirdzniecības organizēšana ielu tirdzniecības vietā;

11.3. ielu tirdzniecība pasākuma laikā;

11.4. ielu tirdzniecības organizēšana pasākuma laikā;

11.5. ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;

11.6. ielu tirdzniecība publiskajā vietā;

11.7. tirdzniecības organizēšana publiskajā vietā.

12. Ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas atļauja tiek izsniegta atbilstoši ielu tirdzniecības veidam.

13. Pašvaldība piecu darba dienu laikā no noteikumu 8. un 9. punktā minēto iesniegumu un tā pielikumu saņemšanas, veic vienu no tālāk minētajām darbībām:

13.1. izsniedz tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram Pašvaldības izpilddirektora vai pilsētas/pagasta pārvaldes vadītāja, ja tirdzniecība paredzēta tikai attiecīgās pilsētas/pagasta teritoriālā iedalījuma vienības robežās, parakstītu atļauju atbilstoši ielu tirdzniecības veidam;

13.2. izsniedz tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram Pašvaldības izpilddirektora vai pilsētas/pagasta pārvaldes vadītāja, ja tirdzniecība paredzēta tikai attiecīgās pilsētas/pagasta teritoriālā iedalījuma vienības robežās, lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai.

14. Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

IV. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanā

15. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

15.1. par noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

15.2. par ielu tirdzniecības atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

15.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu, un to sakopšanu pēc tirdzniecības veikšanas;

15.4. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību normatīvo aktu prasībām.

16. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

16.1. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu ielu tirdzniecības organizēšanas vietā pēc pasākuma norises;

16.2. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba (pasākuma) beigšanas;

16.3. par bezmaksas tualešu pieejamību apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes, kas noformējamas atbilstoši vides estētiskajām prasībām.

17. Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, ka ielu tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti:

17.1. Pašvaldības izsniegtā atļauja atbilstoši ielu tirdzniecības veidam;

17.2. patērētājiem redzamā vietā izvietota šāda skaidri salasāma informāciju:

17.2.1. ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants – uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;

17.2.2. ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona, – vārds un uzvārds;

17.2.3. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopija.

18. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram aizliegts:

18.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav norādītas atļaujā;

18.2. bojāt vides un apstādījumu elementus;

18.3. traucēt tuvumā esošo iestāžu darbu;

18.4. aizsegt stacionārus reklāmas objektus;

18.5. ielu tirdzniecības atļauju nodot izmantošanai citām personām.

19. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram pēc noteikumu 47. punktā minēto uzraudzības un kontroles institūcijas amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

19.1. ielu tirdzniecības atļauja atbilstoši ielu tirdzniecības veidam;

19.2. personu apliecinošs dokuments;

19.3. tirdzniecībā esošo preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumus, ja tiek tirgotas savvaļas ogas, rieksti, augļi, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījuma gaļa nelielos apmēros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos.

20. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt ielu tirdzniecību var tikai ielu tirdzniecības atļaujā norādītā fiziskā persona, fiziskā persona, kas reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas ģimenes loceklis, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota.

V. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

21. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam.

22. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot pārtikas preces, kas domātas patērēšanai tirdzniecības vietā un līdzņemšanai.

23. Ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupu uzskaitījums:

23.1. fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot MKN Nr. 440 7. punktā noteiktās preču grupas;

23.2. Juridiskās un fiziskās personas, kuras reģistrējušas un realizē saimniecisko darbību, ir tiesīgi pārdot MKN Nr. 440 7. punktā noteiktās preču grupas:

23.2.1. pašu ražotu lauksaimniecības produkciju;

23.2.2. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, biškopības, lopkopības un svaigas zvejas produktus;

23.2.3. pašu ražotus pārtikas produktus un izstrādājumus;

23.2.4. visa veida lauksaimniecības (augkopības, lopkopības, zivkopības, biškopības) un tās pārstrādes produkciju;

23.2.5. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālus;

23.2.6. iepirktus skuju kokus un zarus, no tiem gatavotos izstrādājumus;

23.2.7. saldējumu;

23.2.8. iepirktos ziedus;

23.2.9. karstās uzkodas no speciālām iekārtām;

23.2.10. bezalkoholiskos dzērienus;

23.2.11. pašu izgatavotus amatniecības darinājumus;

23.2.12. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus;

23.2.13. iepirktus augļus, dārzeņus, ogas;

23.2.14. saldētos pārtikas produktus;

23.2.15. rūpnieciski ražotās pārtikas preces;

23.2.16. rūpnieciski ražotās nepārtikas preces.

VI. Kārtība, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecībā

24. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās.

25. Pirms dokumentu iesniegšanas saskaņojuma saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz Pašvaldībā skici un idejas aprakstu par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidi.

26. Pēc skices un idejas apraksta konceptuālā atbalsta saņemšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs Pašvaldībā iesniedz iesniegumu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ielu tirdzniecībā. Iesniegums iesniedzams personīgi Pašvaldībā, nosūtot pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, norādot šādu informāciju:

26.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, adresi vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridisko adresi;

26.2. realizējamo preču grupas;

26.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, ilgumu un laiku;

26.4. informāciju par atkritumu apsaimniekošanas kārtību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā;

26.5. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju.

VII. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā

27. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā Pašvaldība izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

28. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā, juridiskā persona pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

28.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;

28.2. tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu.

29. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

29.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju (uzrādot oriģinālu) un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);

29.2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot, ja tā ir pašvaldība) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

29.3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku.

30. Publisko pasākumu norises laikā un vietā nav atļauta dzērienu, tajā skaitā alkoholisko dzērienu, tirdzniecība stikla tarā.

31. Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība ir atļauta izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Dobeles novadā, nedrīkst pārsniegt 22 procentus.

VIII. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības mazumtirdzniecības novietnēs saskaņošanas kārtība

32. Pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk – Saskaņojums) tiek izsniegts komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos) Dobeles novada teritorijā.

33. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta laika periodā no 1. aprīļa līdz 1. novembrim.

34. Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība ir atļauta novietnēs Dobeles novada teritorijā, nedrīkst pārsniegt 22 procentus.

35. Saskaņojuma saņemšanai komersantam jāiesniedz šādi dokumenti:

35.1. iesniegums;

35.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);

35.3. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

35.4. saskaņojumu ar Dobeles novada būvvaldi par novietnes izvietošanu un vizuālo noformējumu.

36. Pašvaldība tiesīga atcelt saskaņojumu, ja:

36.1. komersants pašvaldībai sniedzis nepatiesas ziņas;

36.2. konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

36.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

37. Lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu Pašvaldības izpilddirektors nekavējoties rakstveidā paziņo komersantam. Samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

IX. Nosacījumi Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

38. Pašvaldība ar Pašvaldības izpilddirektora lēmumu var uz laiku apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbību, par to informējot atļaujas saņēmēju, šādos gadījumos:

38.1. sakarā ar Pašvaldības organizētajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts, u.c.);

38.2. sakarā ar paredzētajiem Pašvaldības organizētajiem publiskajiem pasākumiem;

38.3. ja tas nepieciešams Pašvaldības projektu realizācijai;

38.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

39. Ja tiek pieņemts Pašvaldības izpilddirektora lēmums par atļaujas apturēšanu uz laiku, samaksātā Pašvaldības nodeva tiek atmaksāta par laiku, uz kuru atļauja tika apturēta.

X. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība un tirgus noteikumu saskaņošana

40. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai Dobeles novada administratīvajā teritorijā, persona iesniedz Pašvaldībai:

40.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskas personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;

40.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

40.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.

41. Pēc Pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.

42. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, Dobeles novada dome pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.

43. Tirgus pārvaldnieks iesniedz Pašvaldībā atbilstoši MKN Nr. 440 39. punktā noteiktajām prasībām izstrādātus tirgus noteikumus.

44. Lēmumu par tirgus noteikumu saskaņošanu, ņemot vērā Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu, pieņem Dobeles novada dome.

XI. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība

45. Pašvaldības izpilddirektora vai pilsētas/pagasta pārvaldes vadītāja lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Pašvaldības domē.

46. Pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

47. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Dobeles novada pašvaldības policija.

48. Administratīvā atbildība par ielu tirdzniecību, kompetence veikt administratīvā pārkāpuma procesu, kā arī par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu ir noteikta nozares speciālajos normatīvajos aktos.

XII. Noslēguma jautājumi

49. Pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai, kas izsniegtas līdz noteikumu stāšanās dienai, ir spēkā līdz atļaujās norādītā termiņa beigām.

50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē:

50.1. Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Dobeles novadā";

50.2. Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 11 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās, un kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai";

50.3. Auces novada pašvaldības 2011. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 22 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Auces novada teritorijā"

50.4. Tērvetes novada pašvaldības 2011. gada 22. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Tērvetes novada teritorijā".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 12 "Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un veikto administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna administratīvi teritoriālā vienība – Dobeles novads, kurā apvienoti Auces, Dobeles un Tērvetes novadi un izveidota jauna publiskā persona – Dobeles novada pašvaldība.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz ar to nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus par tirdzniecību publiskajās vietās Dobeles novadā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – Noteikumi).

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai aktualizētu informāciju par pašvaldības noteiktajām tirdzniecības vietām, kā arī detalizētāk norādītu kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu, kā arī papildinātu tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatora, un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja atbildība un pienākumi tirdzniecības kārtības nodrošināšanai, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos tiek noteikta:

1. kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Dobeles novada pašvaldību ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu;

2. ar Pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;

3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

5. kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecībā;

6. nosacījumus Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

7. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās;

8. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs saskaņošanas kārtību;

9. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss;

10. kārtību, kādā tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiek definēti visi nepieciešamie priekšnoteikumi atļaujas saņemšanai konkrētam ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidam.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir Dobeles novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNoteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
14.05.2022