Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 21. jūlija noteikumus Nr. 101 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 1

Rīgā 2019. gada 3. janvārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 1 2. p.)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
34.2 panta ceturto daļu un Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likuma 37.1 pantu un
47. panta otrās daļas 1., 2. un 7. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTF) riska pārvaldīšanas minimālās prasības, kuras ir saistošas Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm (tālāk tekstā – kredītiestāde). Kredītiestādes ievēro šo noteikumu prasības individuāli un konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, nodrošinot konsolidācijas grupā vai apakšgrupā, kā arī ikvienā meitas sabiedrībā šo noteikumu prasībām atbilstošu NILLTF riska pārvaldīšanu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. NILLTF risks – ietekme un iespējamība, ka kredītiestāde var tikt izmantota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā;

2.2. privātbaņķiera pakalpojumi – finanšu pakalpojumi, ko kredītiestāde sniedz klientam, izpildot abus šādus nosacījumus:

2.2.1. klienta plānotais vai faktiskais gada kopējais kredīta apgrozījums pārsniedz 1 000 000 euro. Ja klientam kredītiestādē ir atvērti vairāki konti, tad, aprēķinot kopējo kredīta apgrozījumu, summē visu kontu līdzekļu kredīta apgrozījumu;

2.2.2. kredītiestāde nodrošina klientam īpašus pakalpojumus, piemēram, konsultācijas finanšu plānošanas, investīciju, nodokļu un mantošanas jautājumos, vai īpašus pakalpojuma sniegšanas noteikumus vai apkalpošanas kārtību, piemēram, klientam individuāli nozīmēts apkalpojošais darbinieks, kuram ir tiesības lemt par klientam noteikto ierobežojumu paaugstināšanu un kurš ir vienīgais klienta sakaru kanāls ar kredītiestādi, vai noteikta īpaša saziņas kārtība, paaugstināti klienta datu konfidencialitātes nosacījumi;

2.3. NILLTF riska ekspozīcija – NILLTF riska, kuram ir pakļauta kredītiestāde, ņemot vērā tās klientiem, produktiem un pakalpojumiem, to piegādes kanāliem un kredītiestādes darbības ģeogrāfijai piemītošo NILLTF risku, ietekme;

2.4. NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģija – dokuments, kurā kredītiestāde nosaka NILLTF riska ekspozīciju, kuru tā uzskata par iespējamu uzņemties, ņemot vērā tās darbības attīstības stratēģiju un spēju pārvaldīt NILLTF risku, kā arī nosaka prasības, kā kredītiestāde nodrošina tās noteikto NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju maksimālo pieļaujamo robežvērtību nepārsniegšanu un NILLTF riska pārvaldību;

2.5. finanšu aktīvi – klienta naudas līdzekļi (noguldījumi), kas nodoti glabāšanā kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem, uzticības operāciju (trastu (pasīvi pārvaldīšanā)), klienta finanšu instrumentu portfeļu, kas tiek turēti kredītiestādē, tai skaitā finanšu instrumentu portfeļu, kas nodoti kredītiestādei pārvaldīšanā, vērtība, kā arī citi finanšu aktīvi (piemēram, zelts u.tml.);

2.6. ienākumi – kredītiestādes kopējie faktiskie ienākumi pārskata ceturksnī, tai skaitā:

2.6.1. saņemtie procentu ienākumi pārskata ceturksnī atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 06.07.2016. normatīvo noteikumu Nr. 119 "Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – FINREP) veidnes F02.00 rindai Nr. 010;

2.6.2. ienākumi par saņemto komisiju pārskata ceturksnī atbilstoši FINREP veidnes F02.00 rindai Nr. 200;

2.6.3. finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa un zaudējumi pārskata ceturksnī atbilstoši FINREP veidnes F02.00 rindu Nr. 220, Nr. 280, Nr. 287, Nr. 290 un Nr. 300 kopsummai;

2.6.4. citi ienākumi, kas nav norādīti šo noteikumu 2.6.1.2.6.3. punktā.

3. Kredītiestāde tās iekšējās kontroles sistēmas ietvaros veic NILLTF riska izvērtēšanu un izveido, uztur un attīsta savai saimnieciskajai darbībai piemērotu specifisku NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas sadaļu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

4. Pirms jauna finanšu pakalpojuma ieviešanas vai pirms finanšu pakalpojuma sniegšanas jaunai klientu mērķauditorijai kredītiestāde izvērtē šiem pakalpojumiem, klientiem un valstīm, ar kurām tie saistīti, piemītošo NILLTF risku un tā ietekmi uz risku, kas saistīti ar kredītiestādi, segšanai nepieciešamo kapitālu. Kredītiestāde izvērtē nepieciešamību izstrādāt jaunas šo finanšu pakalpojumu NILLTF riska pārvaldīšanas politikas un procedūras vai veikt grozījumus spēkā esošajās politikās un procedūrās.

5. Kredītiestāde regulāri izvērtē un nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmā konstatēto trūkumu novēršanu jau esošo finanšu pakalpojumu darbībā, tai skaitā attiecībā uz tādiem finanšu pakalpojumiem, kuru nosacījumi tiek būtiski mainīti.

II. NILLTF riska pārvaldīšana un NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

6. Kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma ietver vismaz:

6.1. kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju, tai skaitā NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas mērķus;

6.2. NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politikas un procedūras, iekļaujot kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas struktūru un darbības organizāciju, vadības un darbinieku atbildības un pilnvarojuma sadalījumu NILLTF riska pārvaldīšanas jomā, NILLTF riska identificēšanu un pārvaldīšanu, tai skaitā mērīšanu, novērtēšanu, kontroli, pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu kredītiestādes vadībai, klientu informācijas un darījumu uzskaiti un dokumentēšanu, prasības NILLTF riska pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku atalgojuma sistēmas neatkarībai no kredītiestādes saimnieciskās darbības rezultātiem, kā arī NILLTF riska pārvaldīšanai nepieciešamo personāla resursu un to profesionālās kvalifikācijas prasības;

6.3. politiku un procedūru regulāras pārskatīšanas prasības atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos vai kredītiestādes darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos;

6.4. NILLTF risku segšanai nepieciešamā kapitāla novērtēšanas (mērīšanas) un uzturēšanas kārtību. NILLTF risku segšanai nepieciešamā kapitāla struktūra atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.11.2016. normatīvajos noteikumos Nr. 199 "Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi" noteiktajam;

6.5. NILLTF riska pārvaldīšanā nepieciešamo informācijas tehnoloģiju (tālāk tekstā – IT) nodrošinājuma prasības;

6.6. regulāras (ne retāk kā reizi 18 kalendāro mēnešu laikā) NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbības neatkarīga ārējā auditora vērtējuma veikšanas prasības, nosakot NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbības pārbaudes apjomu, kārtību, uzdevumus un termiņus, kā arī prasības attiecībā uz neatkarīga ārējā auditora izvēli;

6.7. regulāras NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšanas, efektivitātes novērtēšanas un pilnveidošanas prasības, ņemot vērā izmaiņas kredītiestādes darbībā un ārējos apstākļus, kas ietekmē kredītiestādes riskus un darbību;

6.8. NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju un to maksimāli pieļaujamo robežvērtību izstrādes prasības;

6.9. regulāru NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju apkopošanas, novērtēšanas un rādītāju attīstības dinamikas izvērtēšanu, kā arī atbilstošu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un tās īstenošanas politiku un procedūru prasībām;

6.10. NILLTF riska stresa testu veikšanas prasības;

6.11. metodes (piemēram, atbilstošu ierobežojumu noteikšana u.c.) kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanai atbilstoši noteiktajiem NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas mērķiem.

7. Kredītiestāde nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanu nepārtraukti visā tās darbības laikā, ņemot vērā tā mijiedarbību ar citiem kredītiestādes darbībai piemītošajiem riskiem.

8. Kredītiestāde nodrošina visu NILLTF riska pārvaldīšanas pasākumu izpildi pilnā apmērā attiecībā uz visiem klientiem, tai skaitā klientiem, kas ir ar kredītiestādi saistītās personas.

III. NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģija

9. Kredītiestāde NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā nosaka NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju maksimālās pieļaujamās robežvērtības, kuras kredītiestāde vēlas uzņemties un spēj pārvaldīt, definējot NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus un NILLTF risku mazinošus pasākumus atbilstoši šo noteikumu 10. punkta prasībām.

10. Kredītiestāde izstrādā NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam NILLTF riskam. Kredītiestāde stratēģijā nosaka vismaz:

10.1. kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus, ietverot vismaz šādus rādītājus:

10.1.1. kredītiestādes klientu lokam piemītošā NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus un to maksimālās pieļaujamās robežvērtības, līdz kurām kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma spēj nodrošināt NILLTF riska pārvaldību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā:

10.1.1.1. visu klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.01.2018. normatīvo noteikumu Nr. 3 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" (tālāk tekstā – Normatīvie noteikumi Nr. 3) 40., 41., 42. un 43. punktu, kā arī klientu, kas bija pakļauti padziļinātai izpētei atskaites perioda laikā, pamatojoties uz NILLTF risku, kas atklāts, uzsākot darījuma attiecības un darījuma attiecību laikā, un kas bijis spēkā atskaites perioda laikā, (tālāk tekstā kopā – klienti, kas pakļauti padziļinātai izpētei) finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā, atsevišķi izdalot maksimālās pieļaujamās robežvērtības par 1) Latvijas Republikas valsts un pašvaldības iestādēm, 2) Latvijas Republikā reģistrētajām biedrībām un reliģiskajām organizācijām, 3) Normatīvo noteikumu Nr. 3 24.4. punktā minētajām juridiskajām personām un juridiskajiem veidojumiem, kuru pamatdarbība nav saistīta ar Latvijas Republiku, bet kuri ietilpst publiski zināmā ārvalstu uzņēmumu grupā ar labu reputāciju, un 4) publiskas personas kapitālsabiedrībām un tām pilnībā piederošajām meitas sabiedrībām;

10.1.1.2. ienākumu, kuri gūti no klientiem, kas pakļauti padziļinātai izpētei, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā, atsevišķi izdalot maksimālās pieļaujamās robežvērtības par 1) Latvijas Republikas valsts un pašvaldības iestādēm, 2) Latvijas Republikā reģistrētajām biedrībām un reliģiskajām organizācijām, 3) Normatīvo noteikumu Nr. 3 24.4. punktā minētajām juridiskajām personām un juridiskajiem veidojumiem, kuru pamatdarbība nav saistīta ar Latvijas Republiku, bet kuri ietilpst publiski zināmā ārvalstu uzņēmumu grupā ar labu reputāciju, un 4) publiskas personas kapitālsabiedrībām un tām pilnībā piederošajām meitas sabiedrībām;

10.1.1.3. klientu, kas ir čaulas veidojumi, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.1.4. ienākumu, kas gūti no pakalpojumiem, kas sniegti klientiem, kuri ir čaulas veidojumi, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā;

10.1.1.5. kredītiestādes 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielāko saistīto klientu grupu, kas pakļautas padziļinātai izpētei, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei, kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.1.6. ienākumu, kuri gūti no pakalpojumiem, kas sniegti kredītiestādes 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielākajām saistīto klientu grupām, kuras pakļautas padziļinātai izpētei, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā;

10.1.1.7. klientu, kuru patiesā labuma guvēja rezidences (domicile) valsts atbilst kādam no Normatīvo noteikumu Nr. 3 31. punktā minētajiem risku paaugstinošajiem faktoriem, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.1.8. klientu, kas ir finanšu iestāde Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā darījumu kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.2. kredītiestādes pakalpojumiem un produktiem piemītošā NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju par privātbaņķiera pakalpojumu sniegšanas ietvaros veikto darījumu kredīta apgrozījuma apmēra un gūto ienākumu īpatsvaru kopējā kredītiestādes klientu darījumu kredīta apgrozījumā un kredītiestādes ienākumu apmērā;

10.1.3. kredītiestādes pakalpojumu un produktu piegādes kanālam piemītošā NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus, tai skaitā:

10.1.3.1. klientu, kuru identifikācija veikta neklātienē (klients fiziski nav piedalījies identifikācijā), finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kopējā klientu finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.3.2. klientu, kuru identifikācija veikta, izmantojot trešās personas (aģentus, starpniekus), finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kopējā klientu finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.3.3. darījumu, kuri veikti, izmantojot pakalpojumu piegādes kanālus ar paaugstinātu NILLTF risku (klienti, kas paši sniedz citām personām norēķinu iespējas e-komercijas ietvaros), kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā darījumu kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.4. kredītiestādes korespondējošajām attiecībām piemītošā NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus par kredītiestādes loro korespondentu (respondentu) ienākošo un izejošo maksājumu apgrozījumu sadalījumā pa loro korespondentu (respondentu) reģistrācijas valstīm, kas atbilst kādai no valstu grupām, kurām piemīt NILLTF risku paaugstinoši faktori atbilstoši Normatīvajos noteikumos Nr. 3 noteiktajām prasībām;

10.2. katram no šo noteikumu 10.1. punktā noteiktajiem kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas rādītājiem kredītiestāde, ņemot vērā darbības attīstības stratēģijā izvirzītos mērķus, NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā nosaka un ievēro maksimālās pieļaujamās robežvērtības periodam, kas nav mazāks par vienu kalendāro gadu;

10.3. NILLTF risku ierobežojošos nosacījumus;

10.4. paredzētās NILLTF riska mazināšanas metodes;

10.5. NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTF riska kontrole, resursu pietiekamības kritērijus un kompetences prasības;

10.6. personāla pilnvarojuma sistēmas izveides principus attiecībā uz lēmumiem, kas ietekmē kredītiestādes NILLTF riska ekspozīciju;

10.7. principus NILLTF riska pārvaldīšanas funkciju izpildei nepieciešamā IT nodrošinājuma pietiekamības vērtēšanai, kā arī IT sistēmu, kas nodrošina NILLTF riska kontroles funkciju, neatkarīgas pārbaudes kārtību;

10.8. publiski un no datu bāzēm pieejamās informācijas izmantošanas principus klienta saimnieciskās darbības pārzināšanas mērķiem;

10.9. NILLTF riska pārvaldīšanas efektivitātes vērtēšanas prasības, tai skaitā:

10.9.1. NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbības neatkarīga vērtējuma prasības;

10.9.2. informācijas par NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasību izpildi sniegšanas kredītiestādes vadībai prasības;

10.9.3. ziņošanas kredītiestādes vadībai par atkāpēm no apstiprinātās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politikām un procedūrām prasības.

11. NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju maksimālo pieļaujamo robežvērtību nosaka, ievērojot kredītiestādes spēju pārvaldīt NILLTF risku, kas ir saistīts ar kredītiestādes esošās un paredzamās saimnieciskās darbības raksturu, kā arī NILLTF riska pārvaldīšanai pieejamajiem resursiem.

12. Kredītiestāde, nosakot kredīta apgrozījumu klienta kontā, iekļauj tajā visus ienākošos maksājumus. Ja saskaņā ar kredītiestādes politikās un procedūrās noteiktajām prasībām visi klienta darījumi (tai skaitā ar kredītiestādi) tiek veikti, izmantojot vienīgi klienta norēķinu kontu kredītiestādē, tad kredītiestāde, nosakot kredīta apgrozījumu klienta kontā, neiekļauj tajā maksājumus, kas veikti starp dažādiem šā klienta kontiem šajā kredītiestādē.

13. Kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju viena mēneša laikā pēc tam, kad kredītiestādes padome to ir apstiprinājusi.

14. Kredītiestādes valde regulāri izvērtē, vai nav pārsniegta faktiski noteiktā NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju robežvērtība vai prasības, kā arī tā iemeslus un pamatotību, ja konstatēts NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju robežvērtību vai prasību pārsniegums. Būtisku noviržu (noteiktā robežvērtība pārsniegta par 10 procentiem) gadījumā kredītiestāde katru reizi vienlaikus ar šo noteikumu 19. punktā minēto pārskatu par iepriekšējā ceturkšņa kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu sniedz ziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

IV. Kredītiestādes amatpersonu un darbinieku atbildība

15. Kredītiestādes padome pārrauga to, kā valde nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanu, un tā veic vismaz šādas darbības:

15.1. apstiprina NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un izmaiņas NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā;

15.2. apstiprina NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politikas;

15.3. uzrauga un kontrolē, kā kredītiestādes valde pārvalda kredītiestādes darbībai piemītošo NILLTF risku un vai šī darbība notiek saskaņā ar NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju;

15.4. nosaka, ka iekšējā audita struktūrvienība regulāri pārbauda un novērtē kredītiestādes darbības atbilstību tās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijai un tās īstenošanas politikām un procedūrām un ziņo padomei par pārbaužu rezultātiem;

15.5. nosaka regulāru un ārkārtas informācijas apmaiņas kārtību starp padomi un valdi. Padome nosaka, ka tā vismaz reizi ceturksnī saņem ziņojumu par NILLTF riska pārvaldīšanu, kurā apkopota informācija par NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu;

15.6. nosaka kredītiestādes atalgojuma politiku, kura nav pretrunā ar tās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un neveicina īstermiņa ienākumu gūšanu, veicot darījumus, kuriem piemīt vai kuri rada paaugstinātu NILLTF risku, kā arī nosaka, ka iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTF riska kontrole, atalgojums nav atkarīgs no kredītiestādes saimnieciskās darbības rādītājiem;

15.7. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, pamatojoties uz kredītiestādes darbības finansiālajiem rezultātiem un darbības plāniem un ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, ekonomiskajā situācijā, tirgos un tirgus attīstības prognozēs, kā arī jaunu finanšu pakalpojumu ieviešanu, pārskata NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un īstenošanas politikas un novērtē kredītiestādes pašu kapitāla pietiekamību kredītiestādes risku, kurus tā uzņēmusies vai uzņemsies, segšanai.

16. Kredītiestādes valde ir atbildīga par kredītiestādes padomes apstiprinātās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanu un NILLTF riska pārvaldīšanu, un tā veic vismaz šādas darbības:

16.1. nodrošina regulāru NILLTF risku novērtējuma pārskatīšanu un aktualizēšanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitātes izvērtēšanu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 8. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajām prasībām;

16.2. nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politiku un procedūru izstrādi un ievērošanu;

16.3. nodrošina kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politiku un procedūru piemērošanu visās kredītiestādes struktūrvienībās Latvijas Republikā un citās valstīs;

16.4. nosaka pilnvaru, pienākumu un atbildības par NILLTF riska pārvaldīšanu sadalījumu starp kredītiestādes struktūrvienībām un darbiniekiem;

16.5. nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTF riska kontrole, informēšanu par NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un tās īstenošanas politikām un procedūrām un atbildību par kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politiku un procedūru ievērošanu;

16.6. nodrošina, ka NILLTF riska pārvaldīšanas jomā tiek piesaistīti darbinieki, kuru kvalifikācija atbilst veicamajiem pienākumiem;

16.7. nodrošina, ka, veicot NILLTF riska pārvaldīšanu, pastāvīgi tiek uzturēti augsti ētikas standarti, tai skaitā novērsti interešu konflikti, kas paaugstina vai var paaugstināt NILLTF risku, piemēram, sniedzot pakalpojumus ar kredītiestādi saistītām personām;

16.8. pēc NILLTF riska stresa testu rezultātu analīzes apstiprina korektīvos pasākumus NILLTF riska pārvaldīšanai gadījumos, kad tie ir nepieciešami, un nodrošina izmaiņu NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā izstrādi. Izmaiņas NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā iesniedz apstiprināšanai kredītiestādes padomē.

17. Kredītiestāde, nosakot valdes locekli, kurš pārrauga NILLTF novēršanas jomu kredītiestādē, un ieceļot vienu vai vairākus par NILLTF novēršanas prasību izpildi atbildīgos darbiniekus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 10. panta pirmajai un otrajai daļai, iekšējos normatīvajos aktos nosaka to atbildības sadalījumu, paredzot atbildības sadalījumu par vismaz šādiem jautājumiem:

17.1. kredītiestādes padomes un valdes regulāru un ārkārtas informēšanu par kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasību izpildi, tai skaitā sniedzot precīzu un pilnīgu informāciju par NILLTF riska ekspozīciju un tās dinamiku;

17.2. NILLTF riska pārvaldīšanas pasākumu atbilstību, pietiekamību un nepieciešamo izmaiņu NILLTF riska pārvaldīšanā savlaicīgu nodrošināšanu;

17.3. ziņojumu sniegšanu valdei par visiem gadījumiem, kad NILLTF riska pārvaldīšanas gaitā konstatētas atkāpes no apstiprinātās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politikām un procedūrām.

V. NILLTF riska ekspozīcijas uzraudzība

18. Kredītiestāde nosaka NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju apkopošanas un izvērtēšanas kārtību, tai skaitā:

18.1. informācijas avotus;

18.2. informācijas iegūšanas un izvērtēšanas kārtību;

18.3. kredītiestādes darbiniekus, kas ir tiesīgi sagatavot, izvērtēt un pārbaudīt NILLTF riska ekspozīciju raksturojošo informāciju;

18.4. kārtību un apjomu, kādā informācija par NILLTF riska ekspozīcijas rādītājiem tiek sniegta kredītiestādes valdei un padomei, kā arī prasības, kā sniedzami ziņojumi par NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto robežvērtību pārsniegšanu vai potenciālu pārsniegšanu;

18.5. darbinieku, kas sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo noteikumu 19. un 49. punktā minēto informāciju un 14. punktā minēto ziņojumu, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Datu ziņošanas sistēmu.

19. Kredītiestāde līdz katra kalendārā ceturkšņa pirmā mēneša pēdējam datumam iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskatu par iepriekšējā ceturkšņa kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu atbilstoši šo noteikumu pielikumiem elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu.

20. Kredītiestāde šo noteikumu 19. punktā minēto pārskatu par iepriekšējā ceturkšņa kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu aizpilda, izmantojot šādas šo noteikumu 1.3. pielikumā esošās veidlapas:

20.1. "M 11.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojums" (tālāk tekstā – 1. pielikums);

20.2. "M 12.00 Kredītiestādes loro korespondentu (respondentu) maksājumu apgrozījuma apmērs sadalījumā pa loro korespondentu (respondentu) reģistrācijas valstīm" (tālāk tekstā – 2. pielikums);

20.3. "M 13.00 Kredītiestādes individuāli definētie rādītāji" (tālāk tekstā – 3. pielikums).

21. Kredītiestāde vienlaikus ar šo noteikumu 20. punktā noteikto pielikumu veidlapu aizpildīšanu aizpilda šo noteikumu 4.7. pielikumā esošās veidlapas, kurās ietver faktiskos rādītājus par pārskata periodu:

21.1. "M 14.00 Korespondējošo kredītiestāžu, kurā kredītiestādei atvērts nostro konts (korespondējošais konts), pieprasījumu skaits un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmērs" (tālāk tekstā – 4. pielikums);

21.2. "M 15.00 Valsts ieņēmumu dienesta un Kontroles dienesta pieprasījumu/rīkojumu skaits un to ietvaros minēto darījumu apmērs" (tālāk tekstā – 5. pielikums);

21.3. "M 16.00 Klientu darījumu raksturojums pa valstīm" (tālāk tekstā – 6. pielikums);

21.4. "M 17.00 Klienti, attiecībā uz kuriem kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu (pēc NILLTF riska izvērtēšanas) par darījuma attiecību izbeigšanu, un to noguldījumu atlikums" (turpmāk – 7. pielikums).

22. Šo noteikumu 1. un 5. pielikumā esošos aizkrāsotos laukus neaizpilda.

1. pielikuma aizpildīšanas kārtība

23. Kredītiestāde, sniedzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo noteikumu 19. punktā minēto pārskatu individuālā līmenī (Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, neiekļaujot datus par tās dalībvalstī vai trešajā valstī esošajām filiālēm) par iepriekšējā ceturkšņa kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu, aizpilda 1. pielikumu, kas sastāv no trīs galvenajām pārskata grupām:

23.1. rādītāji, kuru faktisko apmēru norāda par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā), kolonna Nr. 010–060 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās";

23.2. rādītāji, kuru faktisko apmēru norāda par pārskata ceturksni, kolonna Nr. 070–140 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī";

23.3. kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā pārskata gadam noteiktie robežlielumi – NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju īpatsvars, kolonna Nr. 150–170 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi (%)".

24. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 010 ar nosaukumu "Klienti kopā", kolonnās norāda šādus datus:

24.1. kolonnā Nr. 010 ar nosaukumu "Klientu skaits" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par kopējo visu klientu skaitu atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 12.11.2014. normatīvo noteikumu Nr. 271 "Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi" 1. pielikuma pozīcijas kodam Nr. 050 – kolonnas ar nosaukumu "Klientu skaits" apakškolonnai ar nosaukumu "Kopā";

24.2. kolonnā Nr. 020 ar nosaukumu "Klientu finanšu aktīvi, euro" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par klientu visu kopējo finanšu aktīvu, tai skaitā ietverot arī datus par citiem finanšu aktīviem, kas nav norādīti kolonnā Nr. 030–050, apmēru;

24.3. kolonnā Nr. 030 ar nosaukumu "Noguldījumi" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par visu klientu noguldījumiem atbilstoši FINREP veidnes F20.06 rindas Nr. 090, Nr. 110, Nr. 120 un Nr. 130 kopsummai;

24.4. kolonnā Nr. 040 ar nosaukumu "Trasti (pasīvi pārvaldīšanā)" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par visu klientu uzticības operācijām (trastiem (pasīvi pārvaldīšanā)) atbilstoši FINREP veidnes F22.02 rindas Nr. 010 un Nr. 110 kopsummai;

24.5. kolonnā Nr. 050 ar nosaukumu "Turējumā esoši klientu vērtspapīri" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par visu klientu turējumā esošajiem klientu vērtspapīriem atbilstoši Latvijas Bankas 15.03.2018. noteikumu Nr. 163 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi" 1. pielikuma 13. kolonnai ar nosaukumu "Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)";

24.6. kolonnā Nr. 060 ar nosaukumu "Klientiem izsniegtie aizdevumi, euro" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par visiem klientiem izsniegto aizdevumu apmēru atbilstoši FINREP veidnes F18.00.a kolonnai Nr. 010 un rindai Nr. 090, Nr. 110, Nr. 120 un Nr. 150;

24.7. kolonnu grupā Nr. 070–100 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda datus par kopējo faktisko visu klientu kredīta apgrozījumu pārskata ceturksnī, tai skaitā norādot kredīta apgrozījumu klientu norēķinu kontos (noguldījumi), klientu uzticības operāciju kontos (trasti (pasīvi pārvaldīšanā)) un klientu turējumā esošajos vērtspapīru kontos;

24.8. kolonnu grupā Nr. 110–140 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda datus par faktiskajiem kredītiestādes kopējiem ienākumiem pārskata ceturksnī atbilstoši šo noteikumu 2.6. punktā noteiktajam ienākumu ietvaram.

25. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 020 ar nosaukumu "Padziļinātās izpētes klienti" un rindu Nr. 030 ar nosaukumu "Čaulas veidojumi", kolonnās norāda šādus datus:

25.1. kolonnu grupā Nr. 010–060 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par kopējo visu padziļinātās izpētes klientu un čaulas veidojumu skaitu, to kopējo finanšu aktīvu apmēru (attiecīgajās kolonnās, sadalot to pa noguldījumiem, uzticības operācijām (trastiem (pasīvi pārvaldīšanā)) un turējumā esošajiem klientu vērtspapīriem) un tiem izsniegto aizdevumu apmēru, sadalot šo informāciju apakšrindās pa klientu reģistrācijas valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 021–023 un Nr. 031–032 nosaukumā norādītajam, kā arī apakšrindā Nr. 024–027 izdalot tādas padziļinātās izpētes klientu kategorijas, kurās ietilpst 1) Latvijas Republikas valsts un pašvaldības iestādes, 2) Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un reliģiskās organizācijas, 3) Normatīvo noteikumu Nr. 3 24.4. punktā minētās juridiskās personas un juridiskie veidojumi, kuru pamatdarbība nav saistīta ar Latvijas Republiku, bet kuri ietilpst publiski zināmā ārvalstu uzņēmumu grupā ar labu reputāciju, un 4) publiskas personas kapitālsabiedrības un tām pilnībā piederošās meitas sabiedrības;

25.2. kolonnu grupā Nr. 070–140 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko visu padziļinātās izpētes klientu un čaulas veidojumu kredīta apgrozījumu, tai skaitā norādot kredīta apgrozījumu klientu norēķinu kontos (noguldījumi), klientu uzticības operāciju (trasti (pasīvi pārvaldīšanā)) kontos un klientu turējumā esošajos vērtspapīru kontos, un par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem no šo klientu apkalpošanas (attiecīgajās kolonnās, sadalot tos saņemtajos procentu ienākumos, saņemtajās komisijās un finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņā un zaudējumos), sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu reģistrācijas valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 021–023 un Nr. 031–032 nosaukumā norādītajam, kā arī apakšrindā Nr. 024–027 izdalot tādas padziļinātās izpētes klientu kategorijas, kurās ietilpst 1) Latvijas Republikas valsts un pašvaldības iestādes, 2) Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un reliģiskās organizācijas, 3) Normatīvo noteikumu Nr. 3 24.4. punktā minētās juridiskās personas un juridiskie veidojumi, kuru pamatdarbība nav saistīta ar Latvijas Republiku, bet kuri ietilpst publiski zināmā ārvalstu uzņēmumu grupā ar labu reputāciju, un 4) publiskas personas kapitālsabiedrības un tām pilnībā piederošās meitas sabiedrības;

25.3. kolonnu grupā Nr. 150–170 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi (%)" attiecīgajās kolonnās norāda kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.1.1.–10.1.1.4. punktam noteikto visu padziļinātās izpētes klientu, tai skaitā 1) Latvijas Republikas valsts un pašvaldības iestāžu, 2) Latvijas Republikā reģistrēto biedrību un reliģisko organizāciju, 3) Normatīvo noteikumu Nr. 3 24.4. punktā minēto juridisko personu un juridisko veidojumu, kuru pamatdarbība nav saistīta ar Latvijas Republiku, bet kuri ietilpst publiski zināmā ārvalstu uzņēmumu grupā ar labu reputāciju, un 4) publiskas personas kapitālsabiedrību un tām pilnībā piederošo meitas sabiedrību, un čaulas kompāniju finanšu aktīvu īpatsvaru kopējā klientu finanšu aktīvu apmērā, šo klientu kredīta apgrozījuma īpatsvaru kopējā kredītiestādes klientu kredīta apgrozījuma apmērā un kredītiestādes ienākumu, kas gūti no šo klientu apkalpošanas, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā procentos.

26. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 040 ar nosaukumu "20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielāko (padziļinātās izpētes) saistīto klientu grupu klienti", kolonnās norāda šādus datus:

26.1. kolonnu grupā Nr. 010–060 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par kopējo šo saistīto grupu klientu skaitu, apakšrindā Nr. 041 atsevišķi norādot grupu skaitu, kas veido šo 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielāko (padziļinātās izpētes) saistīto grupu klientu skaitu, visu saistīto grupu klientu kopējo finanšu aktīvu apmēru (attiecīgajās kolonnās, sadalot to pa noguldījumiem, uzticības operācijām (trastiem (pasīvi pārvaldīšanā)) un turējumā esošajiem klientu vērtspapīriem) un šiem klientiem izsniegto aizdevumu apmēru;

26.2. kolonnu grupā Nr. 070–140 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko saistīto grupu klientu kredīta apgrozījumu, tai skaitā norādot kredīta apgrozījumu klientu norēķinu kontos (noguldījumi), klientu uzticības operāciju (trasti (pasīvi pārvaldīšanā)) kontos un klientu turējumā esošajos vērtspapīru kontos, un par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem pārskata ceturksnī (attiecīgajās kolonnās, sadalot tos saņemtajos procentu ienākumos, saņemtajās komisijās un finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņā un zaudējumos);

26.3. kolonnu grupā Nr. 150–170 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi (%)" attiecīgajās kolonnās norāda kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.1.5.–10.1.1.6. punktam noteikto kredītiestādes 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielāko saistīto klientu grupu, kas pakļauta padziļinātai izpētei, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei, kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā un ienākumu, kuri gūti no pakalpojumiem, kas sniegti kredītiestādes 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielākajām saistīto klientu grupām, kuras pakļautas padziļinātai izpētei, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā procentos.

27. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 050 ar nosaukumu "Klienti ar risku paaugstinošu faktoru", kolonnās norāda šādus datus:

27.1. kolonnu grupā Nr. 010–060 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par kopējo klientu, kuru patiesā labuma guvēja rezidences (domicile) valsts atbilst kādam no Normatīvo noteikumu Nr. 3 31. punktā minētajiem risku paaugstinošajiem faktoriem (tālāk šajā punktā – klienti ar risku paaugstinošu faktoru), skaitu un faktisko kopējo finanšu aktīvu apmēru (attiecīgajās kolonnās, sadalot to pa noguldījumiem, uzticības operācijām (trastiem (pasīvi pārvaldīšanā)) un turējumā esošajiem klientu vērtspapīriem) un šiem klientiem izsniegto aizdevumu apmēru, sadalot šo informāciju apakšrindās pa klientu reģistrācijas valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 051–052 nosaukumā norādītajam;

27.2. kolonnu grupā Nr. 070–140 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko klientu ar risku paaugstinošu faktoru kredīta apgrozījumu, tai skaitā norādot kredīta apgrozījumu klientu norēķinu kontos (noguldījumi), klientu uzticības operāciju (trasti (pasīvi pārvaldīšanā)) kontos un klientu turējumā esošajos vērtspapīru kontos, un par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem no šo klientu apkalpošanas (attiecīgajās kolonnās, sadalot tos saņemtajos procentu ienākumos, saņemtajās komisijās un finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņā un zaudējumos), sadalot informāciju attiecīgajās apakšrindās pa klientu reģistrācijas valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 051–052 nosaukumā norādītajam;

27.3. kolonnu grupā Nr. 150–170 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi (%)" attiecīgajās kolonnās norāda kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.1.7. punktam noteikto kredītiestādes klientu ar risku paaugstinošu faktoru finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā procentos.

28. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 060 ar nosaukumu "Klienti, kas paši sniedz citām personām norēķinu iespējas e-komercijas ietvaros", kolonnās norāda šādus datus:

28.1. kolonnu grupā Nr. 010–030 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par kopējo klientu skaitu, kas veic darījumus, izmantojot pakalpojumu piegādes kanālus ar paaugstinātu NILLTF risku, šo klientu kopējo faktisko finanšu aktīvu apmēru, kolonnā Nr. 030 no kopējiem klientu finanšu aktīviem izdalot noguldījumus un šo informāciju sadalot apakšrindās pa klientu reģistrācijas valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 061–062 nosaukumā norādītajam;

28.2. kolonnu grupā Nr. 070–140 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko šo klientu kredīta apgrozījumu, kolonnā Nr. 080 un Nr. 090 no kopējā klientu apgrozījuma izdalot kredīta apgrozījumu klientu norēķinu kontos (noguldījumi) un uzticības operāciju (trasti (pasīvi pārvaldīšanā)) kontos, un par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem no šo klientu apkalpošanas, kolonnā Nr. 130 no kopējiem kredītiestādes ienākumiem no šo klientu apkalpošanas izdalot saņemto komisiju faktisko apmēru un sadalot šo informāciju apakšrindās pa klientu reģistrācijas valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 061–062 nosaukumā norādītajam;

28.3. kolonnu grupā Nr. 150–170 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi (%)" kolonnā Nr. 160 norāda kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.3.3. punktam noteikto kredītiestādes klientu, kas veic darījumus, izmantojot pakalpojumu piegādes kanālus ar paaugstinātu NILLTF risku (klienti, kas paši sniedz citām personām norēķinu iespējas e-komercijas ietvaros), kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā darījumu kredīta apgrozījuma apmērā.

29. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 070 ar nosaukumu "Finanšu iestādes", kolonnās norāda šādus datus:

29.1. kolonnu grupā Nr. 010–030 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par kopējo klientu skaitu, kas ir finanšu iestādes, šo klientu kopējo faktisko finanšu aktīvu apmēru, kolonnā Nr. 030 no kopējiem klientu finanšu aktīviem izdalot noguldījumus un šo informāciju sadalot apakšrindās pa klientu reģistrācijas valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 071–072 nosaukumā norādītajam;

29.2. kolonnu grupā Nr. 070–140 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko šo klientu kredīta apgrozījumu, kolonnā Nr. 080 un Nr. 090 no kopējā klientu apgrozījuma izdalot kredīta apgrozījumu klientu norēķinu kontos (noguldījumi) un uzticības operāciju (trasti (pasīvi pārvaldīšanā)) kontos, un par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem no šo klientu apkalpošanas, kolonnā Nr. 130 no kopējiem kredītiestādes ienākumiem no šo klientu apkalpošanas izdalot saņemto komisiju faktisko apmēru un sadalot šo informāciju apakšrindās pa klientu reģistrācijas valstīm atbilstoši apakšrindas Nr. 071–072 nosaukumā norādītajam;

29.3. kolonnu grupā Nr. 150–170 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi (%)" kolonnā Nr. 160 norāda kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.1.8. punktam noteikto kredītiestādes klientu, kas ir finanšu iestādes, kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā darījumu kredīta apgrozījuma apmērā.

30. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 080 ar nosaukumu "Privātbaņķiera pakalpojumu sniegšana", kolonnās norāda šādus datus:

30.1. kolonnu grupā Nr. 010–030 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" kolonnā Nr. 010 norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par kopējo privātbaņķiera pakalpojumu sniegšanas ietvaros apkalpoto klientu skaitu un kolonnā Nr. 030 – šo klientu noguldījumu apmēru;

30.2. kolonnu grupā Nr. 070–140 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko privātbaņķiera pakalpojumu sniegšanas ietvaros apkalpoto klientu kredīta apgrozījumu, tai skaitā norādot kredīta apgrozījumu klientu norēķinu kontos (noguldījumi), klientu uzticības operāciju (trasti (pasīvi pārvaldīšanā)) kontos un klientu turējumā esošajos vērtspapīru kontos, un par faktiskajiem kredītiestādes ienākumiem no šo klientu apkalpošanas, no šiem ienākumiem kolonnā Nr. 130 un 140 izdalot komisijas ieņēmumus un finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņu un zaudējumus;

30.3. kolonnu grupā Nr. 150–170 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi (%)" kolonnā Nr. 160 un 170 norāda kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.2. punktam noteikto kredītiestādes privātbaņķiera pakalpojumu sniegšanas ietvaros veikto darījumu kredīta apgrozījuma apmēra un gūto ienākumu īpatsvaru kopējā kredītiestādes klientu darījumu kredīta apgrozījumā un kredītiestādes ienākumu apmērā.

31. Kredītiestāde, aizpildot 1. pielikuma rindu Nr. 090 ar nosaukumu "Neklātienē identificēti klienti" un rindu Nr. 100 ar nosaukumu "Starpnieku identificēti klienti", kolonnās norāda šādus datus:

31.1. kolonnu grupā Nr. 010–060 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās" norāda faktiskos datus par stāvokli pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā) par kopējo klientu, kuru identifikācija veikta neklātienē (klients fiziski nav piedalījies identifikācijā) (tālāk tekstā – neklātienē identificēti klienti), un klientu, kuru identifikācija veikta, izmantojot trešās personas (aģentus, starpniekus) (tālāk tekstā – starpnieku identificētie klienti), skaitu, neklātienē identificēto klientu un starpnieku identificēto klientu kopējo finanšu aktīvu apmēru (attiecīgajās kolonnās, sadalot to pa noguldījumiem, uzticības operācijām (trastiem (pasīvi pārvaldīšanā) un turējumā esošajiem klientu vērtspapīriem) un neklātienē identificēto klientu un starpnieku identificētajiem klientiem izsniegto aizdevumu apmēru;

31.2. kolonnu grupā Nr. 070–140 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko neklātienē identificēto klientu un starpnieku identificēto klientu kredīta apgrozījumu, tai skaitā norādot kredīta apgrozījumu klientu norēķinu kontos (noguldījumi), klientu uzticības operāciju (trasti (pasīvi pārvaldīšanā)) kontos un klientu turējumā esošajos vērtspapīru kontos;

31.3. kolonnu grupā Nr. 150–170 ar kopējo grupas nosaukumu "Stratēģijā noteiktie robežlielumi (%)" attiecīgajās kolonnās norāda kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.3.1. un 10.1.3.2. punktam noteikto neklātienē identificēto klientu un starpnieku identificēto klientu finanšu aktīvu īpatsvaru kopējā klientu finanšu aktīvu apmērā un šo klientu kredīta apgrozījuma īpatsvaru kopējā kredītiestādes klientu kredīta apgrozījuma apmērā.

2. pielikuma aizpildīšanas kārtība

32. Kredītiestāde, sniedzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo noteikumu 19. punktā minēto pārskatu par iepriekšējā ceturkšņa kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu, aizpilda 2. pielikumu, kurā norāda tās valstu grupas, kurām piemīt NILLTF risku paaugstinoši faktori atbilstoši Normatīvajos noteikumos Nr. 3 noteiktajām prasībām. 2. pielikums sastāv no šādām trim galvenajām pārskata grupām:

32.1. attiecīgās valsts kods, kolonna Nr. 010 ar nosaukumu "Valsts kods";

32.2. rādītāji, kuru faktiskais apmērs jānorāda par pārskata ceturksni, kolonnu grupa Nr. 020 un Nr. 030 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī";

32.3. kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteiktie robežlielumi – NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju īpatsvars, kolonnu grupa Nr. 040 un Nr. 050 ar kopējo grupas nosaukumu "Bankas stratēģijā noteikts, euro".

33. Kredītiestāde, aizpildot 2. pielikuma rindu, nepieciešamības gadījumā to pavairojot un numurējot pēc kārtas katras rindas sākuma kolonnā, kolonnās norāda šādus datus par kredītiestādes loro korespondentu (respondentu):

33.1. kolonnā Nr. 010 norāda attiecīgā kredītiestādes loro korespondenta reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013;

33.2. kolonnu grupā Nr. 020 un Nr. 030 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturksnī" norāda faktiskos datus par kopējo faktisko attiecīgās reģistrācijas valsts kredītiestādes loro korespondenta (respondenta) pārskata ceturksnī ienākošo un izejošo maksājumu apmēru;

33.3. kolonnu grupā Nr. 040 un Nr. 050 ar kopējo grupas nosaukumu "Bankas stratēģijā noteikts, euro" attiecīgajās kolonnās norāda kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā atbilstoši šo noteikumu 10.1.4. punktam noteikto kredītiestādes loro korespondentu (respondentu) ienākošo un izejošo maksājumu apgrozījumu sadalījumā pa loro korespondentu (respondentu) reģistrācijas valstīm, kas atbilst kādai no valstu grupām, kurām piemīt NILLTF risku paaugstinoši faktori atbilstoši Normatīvajos noteikumos Nr. 3 noteiktajām prasībām.

3. pielikuma aizpildīšanas kārtība

34. Ja kredītiestāde individuāli ir definējusi rādītājus, kas nav norādīti šo noteikumu 10. punktā, kredītiestāde aizpilda 3. pielikumu, nepieciešamības gadījumā pavairojot rindas un numurējot pēc kārtas katras rindas sākuma kolonnā, kolonnās norādot šādus datus:

34.1. pozīcijas nosaukumu vai kritēriju, kolonna Nr. 010 ar nosaukumu "Pozīcijas nosaukums/kritērijs";

34.2. atkarībā no definētā pozīcijas nosaukuma vai kritērija – skaitu un procentuālo īpatsvaru pārskata ceturkšņa beigās, kolonnu grupa Nr. 020 un Nr. 30 ar kopējo grupas nosaukumu "Pārskata ceturkšņa beigās";

34.3. atkarībā no definētā pozīcijas nosaukuma vai kritērija – procentuālo īpatsvaru pārskata ceturksnī, kolonna Nr. 040 ar nosaukumu "Pārskata ceturksnī";

34.4. kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā individuāli noteiktās maksimālās pieļaujamās robežvērtības atkarībā no definētā pozīcijas nosaukuma vai kritērija – skaitu un procentuālo īpatsvaru, kolonnu grupa Nr. 050 un Nr. 060 ar kopējo grupas nosaukumu "Kredītiestādes stratēģijā noteikts".

4. pielikuma aizpildīšanas kārtība

35. Kredītiestāde, aizpildot 4. pielikumu, norāda faktiskos rādītājus par pārskata periodu par katras korespondējošās kredītiestādes, kurā kredītiestādei atvērts nostro konts (korespondējošais konts), iesniegto pieprasījumu skaitu un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmēru, nepieciešamības gadījumā pavairo rindas un numurē tās pēc kārtas katras rindas sākuma kolonnā, un kolonnās norāda šādus datus:

35.1. attiecīgā korespondenta identifikācijas kodu BIC formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014, kolonna Nr. 010 ar nosaukumu "Korespondenta (respondenta) BIC kods";

35.2. no korespondenta pārskata ceturksnī saņemto pieprasījumu skaitu, kolonna Nr. 020 ar nosaukumu "Pieprasījumu skaits";

35.3. pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmēru, kolonna Nr. 030 ar nosaukumu "Apmērs, euro".

36. Kredītiestāde, aizpildot 4. pielikuma kolonnu Nr. 010 ar nosaukumu "Korespondenta (respondenta) BIC kods", norāda vienīgi 8 vai 11 simbolu korespondenta identifikācijas kodu BIC formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014.

5. pielikuma aizpildīšanas kārtība

37. Kredītiestāde aizpilda 5. pielikumu, kurā norāda Valsts ieņēmumu dienesta un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta pieprasījumu/rīkojumu par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem skaitu un pieprasījumu/rīkojumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmēru. 5. pielikums sastāv no šādām divām galvenajām pārskata grupām:

37.1. pieprasījumu skaits un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmērs, kolonnu grupa Nr. 010 un Nr. 020 ar kopējo grupas nosaukumu "Pieprasījumi";

37.2. rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu skaits un rīkojumu ietvaros norādīto iesaldējamo līdzekļu apmērs pārskata ceturksnī, kolonnu grupa Nr. 030 un Nr. 040 ar kopējo grupas nosaukumu "Rīkojumi".

38. Kredītiestāde, aizpildot 5. pielikuma rindu Nr. 010 ar nosaukumu "Valsts ieņēmumu dienests", kolonnu grupā Nr. 010 un Nr. 020 ar kopējo grupas nosaukumu "Pieprasījumi" norāda no Valsts ieņēmumu dienesta saņemto pieprasījumu skaitu par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmēru.

39. Kredītiestāde, aizpildot 5. pielikuma rindu Nr. 020 ar nosaukumu "Kontroles dienests", kolonnās norāda šādus datus:

39.1. kolonnu grupā Nr. 010 un Nr. 020 ar kopējo grupas nosaukumu "Pieprasījumi" norāda no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta saņemto pieprasījumu skaitu par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmēru;

39.2. kolonnu grupā Nr. 030 un Nr. 040 ar kopējo grupas nosaukumu "Rīkojumi" norāda no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta saņemto rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu skaitu un rīkojumu ietvaros norādīto iesaldējamo līdzekļu apmēru pārskata ceturksnī.

6. pielikuma aizpildīšanas kārtība

40. Kredītiestāde aizpilda 6. pielikumu, kurā norāda klientu darījumu raksturojumu pa valstīm. 6. pielikums sastāv no četrām galvenajām pārskata grupām:

40.1. attiecīgās valsts kods, kolonna Nr. 010 ar nosaukumu "Valsts kods";

40.2. kolonnu grupa Nr. 020–040 ar kopējo grupas nosaukumu "Klienti pēc patiesā labuma guvēja valsts (PLG)";

40.3. kolonnu grupa Nr. 050–070 ar kopējo grupas nosaukumu "Klienti pēc politiski nozīmīgās personas statusa (PNP)";

40.4. kolonna Nr. 080 ar nosaukumu "Klienti pēc padziļinātās izpētes statusa (PI)".

41. Kredītiestāde, aizpildot 6. pielikuma rindu, nepieciešamības gadījumā to pavairojot un numurējot pēc kārtas katras rindas sākuma kolonnā, kolonnā Nr. 010–040 par klientiem pēc patiesā labuma guvēja valsts norāda šādus datus:

41.1. kolonnā Nr. 010 norāda klienta izcelsmes valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013 atbilstoši patiesā labuma guvēja rezidences valstij. Piemēram, ja klienta patiesā labuma guvēja rezidences valsts ir trešā valsts vai dalībvalsts, kredītiestāde norāda trešās valsts vai dalībvalsts, kas ir klienta patiesā labuma guvēja rezidences valsts, valsts kodu;

41.2. kolonnā Nr. 020 ar nosaukumu "PLG klientu skaits" pārskata ceturkšņa beigās norāda faktiskos datus par klientu skaitu atbilstoši patieso labuma guvēju rezidences valstij. Piemēram, ja klientam ir viens patiesais labuma guvējs, kredītiestāde pretī kolonnā Nr. 010 ietvertajam klienta patiesā labuma guvēja rezidences valsts kodam norāda ciparu "viens". Savukārt, ja klientam ir vairāk nekā viens patiesais labuma guvējs un katrs no savas rezidences valsts, kredītiestāde proporcionāli tos sadala, proti, pieņemot, ka trīs patiesie labuma guvēji veido vienu veselu, katrs patiesais labuma guvējs veido 1/3 no viena vesela. Tādējādi kredītiestāde atbilstoši patiesā labuma guvēja izcelsmes valstij pretī kolonnā Nr. 010 ietvertajam klienta patiesā labuma guvēja rezidences valsts kodam norāda skaitli 0,33 (tālāk tekstā – proporcionalitātes princips);

41.3. kolonnā Nr. 030 ar nosaukumu "PLG finanšu aktīvi kopā, euro" pārskata ceturkšņa beigās norāda datus par klientu faktisko finanšu aktīvu apmēru atbilstoši patieso labuma guvēju rezidences valstij, kolonnā Nr. 031 no kopējiem finanšu aktīviem izdalot klienta, kuram ir patiesais labuma guvējs, noguldījumus. Kredītiestāde ievēro noteikumu 41.2. punktā minēto proporcionalitātes principu faktiskā finanšu aktīvu apmēra norādīšanā;

41.4. kolonnā Nr. 040 ar nosaukumu "PLG klientu kredīta apgrozījums, euro" pārskata ceturksnī norāda datus par klientu faktisko kredīta apgrozījumu atbilstoši patieso labuma guvēju rezidences valstij. Kredītiestāde ievēro noteikumu 41.2. punktā minēto proporcionalitātes principu faktiskā kredīta apgrozījuma apmēra norādīšanā.

42. Kredītiestāde, aizpildot 6. pielikuma rindu, nepieciešamības gadījumā to pavairojot un numurējot pēc kārtas katras rindas sākuma kolonnā, kolonnā Nr. 010 un Nr. 050–061 par klientiem pēc politiski nozīmīgas personas statusa atbilstoši to rezidences valstij norāda šādus datus:

42.1. kolonnā Nr. 010 ar nosaukumu "Valsts kods" norāda klientu, kuri ir politiski nozīmīgas personas, rezidences valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013;

42.2. kolonnā Nr. 050 ar nosaukumu "PNP klientu skaits" pārskata ceturkšņa beigās norāda faktiskos datus par klientu, kuri ir politiski nozīmīgas personas no attiecīgās rezidences valsts, skaitu;

42.3. kolonnā Nr. 060 ar nosaukumu "PNP finanšu aktīvi kopā, euro" pārskata ceturkšņa beigās norāda datus par klientu, kuri ir politiski nozīmīgas personas, faktisko finanšu aktīvu apmēru, kolonnā Nr. 061 no kopējiem finanšu aktīviem izdalot klientu, kuri ir politiski nozīmīgas personas no attiecīgās rezidences valsts, noguldījumus;

42.4. kolonnā Nr. 070 ar nosaukumu "PNP klientu kredīta apgrozījums, euro" pārskata ceturksnī norāda datus par klientu, kuri ir politiski nozīmīgas personas no attiecīgās rezidences valsts, faktisko kredīta apgrozījumu.

43. Kredītiestāde, aizpildot 6. pielikuma rindu, nepieciešamības gadījumā to pavairojot un numurējot pēc kārtas katras rindas sākuma kolonnā, par klientiem pēc padziļinātās izpētes statusa (kolonna Nr. 80) atbilstoši to rezidences valstij norāda šādus datus:

43.1. kolonnā Nr. 010 ar nosaukumu "Valsts kods" norāda klientu, kuri pakļauti padziļinātai izpētei, rezidences valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013;

43.2. kolonnā Nr. 80 ar nosaukumu "PI klientu kredīta apgrozījums, euro" pārskata ceturksnī norāda faktiskos datus par klientu, kuri pakļauti padziļinātai izpētei, kredīta apgrozījumu.

44. Kredītiestāde, aizpildot 6. pielikumu, nodrošina, ka:

44.1. 6. pielikuma kolonnas Nr. 020 ar nosaukumu "PLG klientu skaits" kopsumma atbilst 1. pielikuma rindas Nr. 010 ar nosaukumu "Klienti kopā" un kolonnas Nr. 010 ar nosaukumu "Klientu skaits" kopsummai;

44.2. 6. pielikuma kolonnas Nr. 030 ar nosaukumu "PLG finanšu aktīvi kopā, euro" kopsumma atbilst 1. pielikuma rindas Nr. 010 ar nosaukumu "Klienti kopā" un kolonnas Nr. 020 ar nosaukumu "Klientu finanšu aktīvi, euro" kopsummai;

44.3. 6. pielikuma kolonnas Nr. 031 ar nosaukumu "PLG noguldījumu apmērs, euro" kopsumma atbilst 1. pielikuma rindas Nr. 010 ar nosaukumu "Klienti kopā" un kolonnas Nr. 030 ar nosaukumu "Noguldījumi" kopsummai;

44.4. 6. pielikuma kolonnas Nr. 040 ar nosaukumu "PLG klientu kredīta apgrozījums, euro" kopsumma atbilst 1. pielikuma rindas Nr. 010 ar nosaukumu "Klienti kopā" un kolonnas Nr. 070 ar nosaukumu "Klientu kredīta apgrozījums, euro" kopsummai;

44.5. 6. pielikuma kolonnas Nr. 080 ar nosaukumu "PI klientu kredīta apgrozījums, euro" kopsumma atbilst 1. pielikuma rindas Nr. 020 ar nosaukumu "Padziļinātās izpētes klienti" un kolonnas Nr. 070 ar nosaukumu "Klientu kredīta apgrozījums, euro" kopsummai.

7. pielikuma aizpildīšanas kārtība

45. Kredītiestāde aizpilda 7. pielikumu, kurā sniedz informāciju par klientiem (čaulas veidojumiem), attiecībā uz kuriem kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu par darījuma attiecību izbeigšanu un to noguldījumu atlikumiem (klientu noguldījumus joprojām apkalpo kredītiestāde). 7. pielikums sastāv no divām galvenajām pārskata grupām:

45.1. klientu (čaulas veidojumu) skaits, kolonna Nr. 010 ar nosaukumu "Klientu skaits";

45.2. klientu (čaulas veidojumu) noguldījumu atlikums, kolonna Nr. 020 ar nosaukumu "Noguldījumu atlikums, euro".

46. Kredītiestāde, aizpildot 7. pielikuma rindu Nr. 010 ar nosaukumu "a+b un/vai a+b+c čaulas veidojumi", atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 15.1 punktā minētajām čaulas veidojuma pazīmēm (kombinācijā "a" un "b" apakšpunktā un/vai "a", "b" un "c" apakšpunktā minētās pazīmes) kolonnās norāda šādus datus:

46.1. kolonnā Nr. 10 ar nosaukumu "Klientu skaits" norāda klientu (čaulas veidojumu) skaitu, attiecībā uz kuriem kredītiestāde pieņēmusi lēmumu izbeigt darījuma attiecības;

46.2. kolonnā Nr. 20 ar nosaukumu "Noguldījumu atlikums, euro" norāda klientu (čaulas veidojumu) noguldījumu atlikumu pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā).

47. Kredītiestāde, aizpildot 7. pielikuma rindu Nr. 020 ar nosaukumu "Pārējie čaulas veidojumi", atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 15.1 punktā minētajām pazīmēm (kombinācijā, piemēram, tikai "a" apakšpunktā vai "a" un "c" apakšpunktā minētās pazīmes) kolonnās norāda šādus datus:

47.1. kolonnā Nr. 10 ar nosaukumu "Klientu skaits" norāda pārējo klientu (čaulas veidojumu) skaitu, attiecībā uz kuriem kredītiestāde pieņēmusi lēmumu izbeigt darījuma attiecības;

47.2. kolonnā Nr. 20 ar nosaukumu "Noguldījumu atlikums, euro" norāda pārējo klientu (čaulas veidojumu) noguldījumu atlikumu pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā).

48. Kredītiestāde, aizpildot 7. pielikuma rindu Nr. 030 ar nosaukumu "Citi", kolonnās norāda šādus datus:

48.1. kolonnā Nr. 10 ar nosaukumu "Klientu skaits" norāda citu klientu, kuri nav čaulas veidojumi, skaitu, attiecībā uz kuriem kredītiestāde atbilstoši tās NILLTF novēršanas politikā noteiktajam pieņēmusi lēmumu izbeigt darījuma attiecības;

48.2. kolonnā Nr. 20 ar nosaukumu "Noguldījumu atlikums, euro" norāda citu klientu, kuri nav čaulas veidojumi, noguldījumu atlikumu pārskata ceturkšņa beigās (pēdējā dienā).

49. Kredītiestāde nekavējoties iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par katru gadījumu, kad ir konstatēta esoša vai potenciāli būtiska neatbilstība kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasībām.

50. Kredītiestāde šo noteikumu 19. punktā minēto pārskatu par NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu sagatavo saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteiktajām prasībām un kārtību.

51. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka pārskats par NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu ir nepilnīgs vai neprecīzs, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav norādījusi citu termiņu, kredītiestāde laboto pārskatu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas.

52. Ja kredītiestāde konstatē, ka pārskats par NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu ir nepilnīgs vai neprecīzs, par to nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un iesniedz laboto pārskatu.

VI. NILLTF riska stresa testēšana un metodes kredītiestādes spējai pārvaldīt NILLTF risku

53. Kredītiestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā veic NILLTF riska stresa testus vismaz attiecībā uz šādiem riska faktoriem:

53.1. korespondējošo attiecību pārtraukšana ar kredītiestādes tiešajiem korespondentiem, sadarbībā ar kuriem tiek veikti maksājumi būtiskajās valūtās;

53.2. ģeopolitisko notikumu ietekme;

53.3. iespējamo kredītiestādei piemēroto sankciju vai korektīvo pasākumu ietvaros noteikto darbības ierobežojumu ietekme.

54. Kredītiestāde izstrādā stresa testu scenārijus atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam NILLTF riskam.

55. Kredītiestāde apkopo stresa testu rezultātus, izvērtē to ietvaros identificētos riskus un ietekmi uz likviditāti, kapitālu un finanšu rādītājiem, kā arī sniedz ziņojumu valdei.

56. Stresa testu rezultātus un uz to pamata pieņemtos lēmumus par NILLTF riska pārvaldīšanu kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 30 dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas.

57. Kredītiestāde izstrādā metodes kredītiestādes spējai pārvaldīt NILLTF risku un ņem vērā šādus kritērijus:

57.1. iepriekšējo periodu un plānoto ar kredītiestādes darbību saistīto risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru;

57.2. kredītiestādes iepriekšējo periodu NILLTF riska ekspozīciju, kuru tā bija uzņēmusies pārvaldīt, un ar tās pārvaldīšanu saistītos izdevumus, kā arī iespējamās izmaiņas saistībā ar kredītiestādes darbības attīstības prognozēm;

57.3. korespondējošo attiecību riska un citu veidu riska stresa testu rezultātus saskaņā ar šajā nodaļā noteikto.

58. Kredītiestāde papildus veic NILLTF riska stresa testus atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavotajiem scenārijiem un noteiktajiem termiņiem.

VII. Noslēguma jautājumi

59. Kredītiestāde nodrošina šo noteikumu 19. punktā minētā pārskata iesniegšanu par 2019. gada pirmo ceturksni, iesniedzot pirmo pārskatu līdz 30.04.2019.

60. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.09.2016. normatīvie noteikumi Nr. 154 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietniece G. Razāne
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 1

M 11.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojums

 


2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 1

M 12.00 Kredītiestādes loro korespondentu (respondentu) maksājumu apgrozījuma apmērs sadalījumā pa loro korespondentu (respondentu) reģistrācijas valstīm

 

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 1

M 13.00 Kredītiestādes individuāli definētie rādītāji

 

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 1

M 14.00 Korespondējošo kredītiestāžu, kurā kredītiestādei atvērts nostro konts (korespondējošais konts), pieprasījumu skaits un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmērs

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 1

M 15.00 Valsts ieņēmumu dienesta un Kontroles dienesta pieprasījumu/rīkojumu skaits un to ietvaros minēto darījumu apmērs

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 1

M 16.00 Klientu darījumu raksturojums pa valstīm

7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 03.01.2019.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 1

M 17.00 Klienti, attiecībā uz kuriem kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu (pēc NILLTF riska izvērtēšanas) par darījuma attiecību izbeigšanu, un to noguldījumu atlikums

12.01.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.