Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumus Nr. 211 "Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 163

Rīgā 2018. gada 15. martā
Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), un šo noteikumu 7. punktā minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība (tālāk tekstā – ieguldījumu brokeru sabiedrība) sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai vērtspapīru pārskatus (tālāk tekstā – pārskati), kā arī pārskatu iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 575/2013), sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

3. Pārskatos sniegtā informācija nepieciešama maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas, finanšu kontu statistikas, vērtspapīru turējumu statistikas, ieguldījumu fondu statistikas un citu finanšu starpnieku statistikas sagatavošanai, kā arī Vienotā uzraudzības mehānisma vajadzībām saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Pārskatos sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

5. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai līdz septītajai darbadienai pēc pārskata mēneša beigām šādus pārskatus:

5.1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" (1. pielikums);

5.2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" (2. pielikums);

5.3. "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" (3. pielikums).

6. Kredītiestāde, kuru Eiropas Centrālās bankas Padome saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 17. oktobra Regulas (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku 2. panta 4. punktu iekļāvusi pārskata sniedzēju grupā, sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai līdz 30. kalendārajai dienai pēc pārskata ceturkšņa beigām "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatu" (4. pielikums). Pārskata sniedzēju grupu (reporting banking groups) sarakstu uztur Eiropas Centrālā banka. Kredītiestāde, kura pārskata sniedzēju grupā iekļauta pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, pirmo "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatu" iesniedz Latvijas Bankai par pirmo kalendāro ceturksni, kurš sākas pēc paziņojuma par kredītiestādes iekļaušanu pārskata sniedzēju grupā saņemšanas dienas.

7. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums), sagatavo un līdz piektajai darbadienai pēc pārskata mēneša beigām iesniedz Latvijas Bankai šādus pārskatus:

7.1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" (1. pielikums);

7.2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" (2. pielikums).

8. Kredītiestādes sagatavotajā "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā" un "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" norādītajai savā turējumā esošo vērtspapīru pozīcijas "Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)" kopsummai jāatbilst monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 250000., 225300. un 260000. pozīcijas kopsummai.

9. Ja emitents attiecīgā vērtspapīra emisiju veicis, izmantojot citas sabiedrības starpniecību, ar emitenta identificēšanu un aprēķiniem saistītajās pozīcijās uzrāda emisijā piesaistīto naudas līdzekļu galasaņēmēja datus.

10. Pārskatus Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

11. Pārskatā summas euro (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējā datumā) vai citā valūtā uzrāda līdz divām zīmēm aiz komata, procentu vērtības – līdz četrām zīmēm aiz komata un skaita vērtības – līdz astoņām zīmēm aiz komata.

12. Pārskatā pozīcijās "Turētāja identifikators", "Emitenta identifikators", "Turētāja LEI kods", "Emitenta LEI kods", "Tiešā mātes uzņēmuma identifikators" un "Garantijas devēja identifikators" ietverto identifikatoru veido ne vairāk kā 25 simboli.

13. Pārskatā datumus norāda formātā dd.mm.gggg, kur dd – dienas skaitlis, mm – mēneša skaitlis un gggg – gadskaitlis.

III. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskata" sagatavošanas kārtība

14. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā" uzrāda informāciju par tiem bilances aktīvos uzrādītajiem, kā arī finanšu instrumentu kontos, t.sk. kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu turējumā, esošajiem vērtspapīriem pārskata mēneša pēdējā datumā, kuriem Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks piešķīris starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (International Securities Identification Number; tālāk tekstā – ISIN kods) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi".

15. Kredītiestāde pārskatā neuzrāda vērtspapīrus, kuri nodrošina tās līdzdalību saistītā vai radniecīgā sabiedrībā.

IV. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskata" sagatavošanas kārtība

16. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" uzrāda informāciju par tiem bilances aktīvos uzrādītajiem, kā arī finanšu instrumentu kontos, t.sk. kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu turējumā, esošajiem vērtspapīriem pārskata mēneša pēdējā datumā, par kuriem informācija nav iekļauta "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā".

17. Kredītiestāde pārskatā neuzrāda vērtspapīrus, kuri nodrošina līdzdalību saistītā vai radniecīgā sabiedrībā.

V. "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskata (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" sagatavošanas kārtība

18. "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskatā (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" kredītiestāde uzrāda informāciju par vērtspapīriem, kuri nodrošina tās līdzdalību saistītās un radniecīgās sabiedrībās pārskata mēneša pēdējā datumā.

19. Pārskata pozīcija "Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)" atbilst monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai.

VI. "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskata" sagatavošanas kārtība

20. "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatā" kredītiestāde uzrāda informāciju par tiem parāda vērtspapīru, biržā tirgoto akciju un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atlikumiem pārskata ceturkšņa pēdējā datumā, kuri ir kredītiestādes grupas turējumā, iekļaujot arī šīs kredītiestādes grupas iestāžu emitētos vērtspapīrus.

21. Pārskata pozīcijas "Emitenta nosaukums", "Emitenta rezidences valsts kods", "Emitenta sektora kods", "Emitenta NACE sektors", "Emisijas datums", "Dzēšanas datums", "Instrumenta kods", "Emitenta identifikators", "Emitenta LEI kods", "Kopējā vērtspapīru apjoma tirgus vērtība (euro)", "Emitenta statuss", "Emitenta statusa maiņas datums", "Galveno aktīvu kategorija", "Vērtspapīroto aktīvu kategorija", "Vērtspapīra statuss", "Vērtspapīra statusa maiņas datums", "No finanšu instrumenta izrietošo kavēto maksājumu apjoms (euro)", "No finanšu instrumenta izrietošo maksājumu kavējuma iestāšanās datums", "Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmenis", "Finanšu instrumenta nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta" un "Garantijas devēja identifikators" aizpilda vērtspapīriem bez ISIN koda.

22. Pārskata pozīcijas "Emitenta PD (%)", "LGD ekonomiskās lejupslīdes laikā (%)", "LGD parastos ekonomiskās attīstības periodos (%)", "Riska pakāpe (%)", "Riska darījuma vērtība (t.sk. darījuma saistību neizpildes riska vērtība; euro)", "Kapitāla aprēķināšanas pieeja" un "Darījuma riska grupa" aizpilda netirdzniecības portfelī esošiem vērtspapīriem.

VII. Pārskatu pozīciju aizpildīšanas kārtība

23. Pozīcijā "ISIN kods" uzrāda attiecīgā vērtspapīra 12 zīmju kodu, ko saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi" piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks.

24. Pozīcijā "ID numurs" uzrāda attiecīgā vērtspapīra starptautisko vai uzskaites sistēmā esošo unikālo identifikatoru, ko veido ne vairāk kā 20 simbolu.

25. Pozīcijā "ISIN kods/ID numurs" uzrāda attiecīgā vērtspapīra ISIN kodu saskaņā ar šo noteikumu 23. punkta nosacījumiem vai, ja ISIN kods nav pieejams, identifikatoru saskaņā ar šo noteikumu 24. punkta nosacījumiem.

26. Pozīcijā "Emitenta nosaukums" uzrāda pilnu vērtspapīra emitenta nosaukumu.

27. Pozīcijā "Emitenta rezidences valsts kods" uzrāda vērtspapīra emitenta rezidences valsts divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" vai starptautiskās organizācijas kodu saskaņā ar Latvijas Bankas uzturēto sarakstu "Starptautisko organizāciju kodi un sektori".

28. Pozīcijā "Emitenta sektora kods" uzrāda vērtspapīra emitenta sektora kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu. Ieguldījumu fonda un alternatīvo ieguldījumu fonda, t.sk. naudas tirgus fonda un pensiju fonda, emitētajiem vērtspapīriem piederību emitenta sektoram nosaka pēc attiecīgā fonda veida.

29. Pozīcijā "Emitenta NACE sektors" uzrāda emitenta četrzīmju kodu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, noteikto saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju.

30. Pozīcijā "Emisijas datums" uzrāda datumu, kurā vērtspapīrs emitēts. Ja veikta vērtspapīra papildemisija, uzrāda sākotnējās emisijas datumu.

31. Pozīcijā "Dzēšanas datums" uzrāda parāda vērtspapīra dzēšanas datumu.

32. Pozīcijā "Instrumenta kods" uzrāda finanšu instrumenta kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu.

33. Pozīcijā "Valūtas kods" uzrāda vērtspapīra emisijas valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".

34. Pozīcijā "Kopējais vērtspapīru apjoms nominālvērtībā (emisijas valūtā)" uzrāda katra vērtspapīra turētāja kontā esošo parāda vērtspapīru turējuma kopējo nominālvērtību emisijas valūtā.

35. Pozīcijā "Kupona likme (%)" uzrāda parāda vērtspapīra kupona likmes apmēru procentos pārskata mēneša pēdējā datumā.

36. Pozīcijā "Turētāja rezidences valsts kods" uzrāda vērtspapīra turētāja rezidences valsts divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" vai starptautiskās organizācijas kodu saskaņā ar Latvijas Bankas uzturēto sarakstu "Starptautisko organizāciju kodi un sektori", ņemot vērā, ka:

36.1. klientu uzdevumā turētiem vērtspapīriem uzrāda attiecīgā klienta rezidences valsts vai starptautiskās organizācijas kodu;

36.2. nominālajā finanšu instrumentu kontā esošiem vērtspapīriem, kuriem nav iespējams norādīt personu, kam vērtspapīri pieder, uzrāda nominālā finanšu instrumentu konta turētāja rezidences valsts vai starptautiskās organizācijas kodu;

36.3. reversā repo darījuma rezultātā iegūtiem vērtspapīriem uzrāda darījuma partnera rezidences valsts vai starptautiskās organizācijas kodu.

37. Pozīcijā "Turētāja sektora kods" uzrāda tā vērtspapīra turētāja, kura rezidences valsts kods norādīts pozīcijā "Turētāja rezidences valsts kods", sektora kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu. Ieguldījumu fonda un alternatīvo ieguldījumu fonda, naudas tirgus fonda un pensiju fonda portfelī ietvertajiem vērtspapīriem piederību vērtspapīra turētāja sektoram nosaka pēc attiecīgā fonda veida.

38. Pozīcijā "Turētāja identifikators" uzrāda:

38.1. "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatā" – attiecīgā vērtspapīra turētāja kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai, ja šā vērtspapīra turētājs nav iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajos finanšu iestāžu sarakstos, reģistrācijas numuru turētāja reģistrācijas valsts komercreģistrā;

38.2. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā" un "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" – attiecīgā vērtspapīra turētāja kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai, ja šā vērtspapīra turētājs ir Latvijas Republikā reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība vai pensiju fonds, reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

39. Pozīcijā "Portfeļa veids" uzrāda kredītiestāžu un pensiju fondu turējumā esošā portfeļa veida kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu.

40. Pozīcijā "Papildinformācija" uzrāda darījumu vai starpniecību raksturojošo kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu.

41. Pozīcijā "Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)" uzrāda katra vērtspapīra turētāja kontā esošo vērtspapīru turējuma kopējo vērtību euro (ja vērtība ir negatīva, to norāda ar mīnusa zīmi). Šīs pozīcijas kopsummu uzrāda pozīcijā "Kontrolsumma".

42. Pozīcijā "Līdzdalības apmērs (%)" uzrāda līdzdalības apmēru procentos no pamatkapitāla.

43. Pozīcijā "Skaits" uzrāda katra vērtspapīra turētāja kontā esošo kapitāla vērtspapīru un ieguldījumu apliecību skaitu.

44. Pozīcijā "Vērtspapīru kopējais emitētais apjoms (emisijas valūtā)" uzrāda vērtspapīru kopējo emitēto apjomu emisijas valūtā.

45. Pozīcijā "Emitenta pašu kapitāls (emisijas valūtā)" uzrāda vērtspapīra emitenta pašu kapitāla (starpība starp aktīviem un saistībām) apjomu vērtspapīra emisijas valūtā. Ja šādi dati nav pieejami par kārtējo pārskata periodu, uzrāda kārtējā pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju.

46. Pozīcijā "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi (emisijas valūtā)" uzrāda vērtspapīra emitenta pārskata gada peļņu vai zaudējumus (zaudējumus uzrāda ar mīnusa zīmi), kuri radušies periodā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam, vērtspapīra emisijas valūtā. Ja šādi dati nav pieejami par kārtējo pārskata periodu, uzrāda kārtējā pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju.

47. Pozīcijā "Emitenta identifikators" uzrāda vērtspapīra emitenta kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai, ja emitents nav iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajos finanšu iestāžu sarakstos, reģistrācijas numuru emitenta reģistrācijas valsts komercreģistrā.

VIII. "Kredītiestādes grupas ceturkšņa pārskata" papildu pozīciju aizpildīšanas kārtība

48. Pozīcijā "Emitenta LEI kods" uzrāda vērtspapīra emitenta juridiskās personas identifikatoru (tālāk tekstā – LEI kods) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 17442 : 2012 "Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI)".

49. Pozīcijā "Turētāja LEI kods" uzrāda vērtspapīra turētāja LEI kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 17442 : 2012 "Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI)".

50. Pozīcijā "Tiešā mātes uzņēmuma identifikators" uzrāda vērtspapīra turētāja tiešā mātes uzņēmuma kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai reģistrācijas numuru vērtspapīra turētāja tiešā mātes uzņēmuma reģistrācijas valsts komercreģistrā, ja vērtspapīra turētāja tiešā mātes uzņēmuma kods nav iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajos finanšu iestāžu sarakstos.

51. Pozīcijā "Emitenta statuss prudenciālajā izpratnē" atspoguļo, vai emitents prudenciālajā izpratnē ir pārskata sniedzējas grupas daļa, norādot kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

52. Pozīcijā "Emitenta statuss grāmatvedības izpratnē" atspoguļo, vai emitents grāmatvedības izpratnē ir pārskata sniedzējas grupas daļa, norādot kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

53. Pozīcijā "Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss" uzrāda finanšu instrumenta emisijas nosacījumu pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statusa kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

54. Pozīcijā "Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statusa maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīts finanšu instrumenta pārskatīšanas vai pārstrukturēšanas statuss.

55. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statuss" uzrāda saistību izpildes statusa kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

56. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statusa maiņas datums" uzrāda no finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statusa maiņas datumu:

56.1. ja pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statuss" nekad nav bijusi norādīta saistību neizpilde, uzrāda emisijas datumu;

56.2. ja iestājusies saistību neizpilde, uzrāda saistību neizpildes iestāšanās datumu;

56.3. ja pēc saistību neizpildes iestājusies saistību izpilde, uzrāda datumu, kurā iestājusies saistību izpilde.

57. Pozīcijā "Emitenta saistību neizpildes pazīme" uzrāda emitenta saistību neizpildes pazīmes kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

58. Pozīcijā "Emitenta saistību neizpildes pazīmes maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīta emitenta saistību neizpildes pazīme. Ja pozīcijā "Emitenta saistību neizpildes pazīme" norādīts kods "14", pozīciju "Emitenta saistību neizpildes pazīmes datums" neaizpilda.

59. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīme" uzrāda no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

60. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīta no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīme. Ja pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīme" norādīts kods "14", pozīciju "No finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes maiņas datums" neaizpilda.

61. Pozīcijā "Grāmatvedības standarti" uzrāda vērtspapīra turētāja finanšu instrumenta grāmatošanai lietoto grāmatvedības standartu kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

62. Pozīcijā "Kopējā vērtspapīru apjoma tirgus vērtība (euro)" uzrāda katra vērtspapīra turētāja kontā esošo vērtspapīru turējuma kopējo tirgus vērtību pārskata ceturkšņa pēdējā datumā euro.

63. Pozīcijā "Vērtības samazinājuma veids" uzrāda vērtspapīra vērtības samazinājuma veida kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

64. Pozīcijā "Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode" uzrāda izmantotās vērtspapīra vērtības samazinājuma novērtēšanas metodes kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

65. Pozīcijā "Uzkrātā vērtības samazinājuma summa (euro)" uzrāda summu, kas paredzēta vērtspapīru zaudējumu segšanai, atbilstoši vērtspapīra vērtības samazinājumam saskaņā ar lietoto grāmatvedības standartu.

66. Pozīcijā "Apgrūtinājuma veids" uzrāda vērtspapīra apgrūtinājuma veida kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

67. Pozīcijā "Finanšu instrumenta klasifikācijas kods grāmatvedībā" uzrāda finanšu instrumenta grāmatošanai lietoto klasifikācijas kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

68. Pozīcijā "Prudenciālais portfelis" atspoguļo, vai attiecīgais vērtspapīrs ir ietverts tirdzniecības vai netirdzniecības portfelī, norādot attiecīgo kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

69. Pozīcijā "Kredītriska ietekmē uzkrātās patiesās vērtības pārmaiņas (euro)" uzrāda finanšu instrumenta kredītriska ietekmē uzkrātās patiesās vērtības pārmaiņas vērtspapīra turētājam saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  680/2014 V pielikuma 2. daļas 46. punktu.

70. Pozīcijā "Kopš saistību neizpildes brīža atgūto naudas līdzekļu apjoms (euro)" uzrāda kopš brīža, kad iestājusies no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpilde, atgūto naudas līdzekļu kopsummu.

71. Pozīcijā "Emitenta PD (%)" uzrāda saistību neizpildes varbūtības (probability of default; tālāk tekstā – PD) rādītāju, kas procentos raksturo varbūtību, ka emitents viena gada laikā neizpildīs savas saistības, nosakot to saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 160., 163., 179. un 180. punktu.

72. Pozīcijā "LGD ekonomiskās lejupslīdes laikā (%)" uzrāda saistību neizpildes zaudējumu (loss given default; tālāk tekstā – LGD) rādītāju ekonomiskās lejupslīdes laikā, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. punktu. LGD rādītājs raksturo tās summas, kura ekonomiskās lejupslīdes laikā varētu tikt zaudēta riska darījumā, ja no finanšu instrumenta izrietošās saistības netiktu izpildītas viena gada laikā, procentos izteiktu attiecību pret neatmaksāto summu saistību neizpildes gadījumā.

73. Pozīcijā "LGD parastos ekonomiskās attīstības periodos (%)" uzrāda LGD rādītāju parastos ekonomiskās attīstības periodos. LGD rādītājs raksturo tās summas, kura parastos ekonomiskās attīstības periodos varētu tikt zaudēta riska darījumā, ja no finanšu instrumenta izrietošās saistības netiktu izpildītas viena gada laikā, procentos izteiktu attiecību pret neatmaksāto summu saistību neizpildes gadījumā.

74. Pozīcijā "Riska pakāpe (%)" uzrāda ar riska darījumu saistīto risku pakāpi procentos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

75. Pozīcijā "Riska darījuma vērtība (t.sk. darījuma saistību neizpildes riska vērtība; euro)" uzrāda riska darījuma vērtību pēc kredītriska samazināšanas un kredīta konversijas faktoru piemērošanas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 680/2014.

76. Pozīcijā "Kapitāla aprēķināšanas pieeja" saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu norāda tās standartizētās pieejas vai uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas (tālāk tekstā – IRB pieeja) kodu, saskaņā ar kuru aprēķinātas attiecīgā finanšu instrumenta riska svērtās vērtības Regulas (ES) Nr.  575/2013 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunkta vajadzībām.

77. Pozīcijā "Darījuma riska grupa" saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 norāda darījuma riska grupas kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, ņemot vērā to, vai izmantota standartizētā pieeja vai IRB pieeja.

78. Pozīcijā "Emitenta statuss" uzrāda vērtspapīru bez ISIN koda emitenta statusa kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

79. Pozīcijā "Emitenta statusa maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīts šo noteikumu 75. punktā minētā emitenta statuss. Ja pozīcijā "Emitenta statuss" uzrādīts kods "100", pozīcijā "Emitenta statusa maiņas datums" uzrāda attiecīgā vērtspapīra emisijas datumu.

80. Pozīcijā "Galveno aktīvu kategorija" uzrāda pēc iepējas detalizētāku aktīva kategorijas kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

81. Pozīcijā "Vērtspapīroto aktīvu kategorija" uzrāda pēc iepējas detalizētāku vērtspapīroto aktīvu veida kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

82. Pozīcijā "Vērtspapīra statuss" uzrāda vērtspapīra statusa kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

83. Pozīcijā "Vērtspapīra statusa maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīts vērtspapīra statuss. Ja pozīcijā "Vērtspapīra statuss" uzrādīts kods "100", uzrāda vērtspapīra emisijas datumu.

84. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo kavēto maksājumu apjoms (euro)" uzrāda summu, ko veido pārskata ceturkšņa beigās nesamaksātā finanšu instrumenta pamatsumma, procentu maksājumi un visu veidu komisijas maksas, kurām iestājies līgumā noteiktais samaksas termiņš un kuras nav samaksātas (ir iestājies kavējums). Ja pārskata ceturkšņa beigās finanšu instrumentam nav iestājies saistību izpildes kavējums, uzrāda "0".

85. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo maksājumu kavējuma iestāšanās datums" uzrāda datumu, kurā attiecīgajam finanšu instrumentam iestājies saistību izpildes kavējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  680/2014 V pielikuma 2. daļas 48. punktu.

86. Pozīcijā "Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmenis" uzrāda vērtspapīra nodrošinājuma līmeņa trīsciparu kodu, kurā pirmais cipars norāda finanšu instrumenta garantijas veidu, otrais – finanšu instrumenta saistību segšanas prioritāti maksātnespējas gadījumā, bet trešais – finanšu instrumenta nodrošinājuma pazīmes kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

87. Pozīcijā "Finanšu instrumenta nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta" uzrāda finanšu instrumenta nodrošinājuma ģeogrāfiskās atrašanās vietas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi".

88. Pozīcijā "Garantijas devēja identifikators" uzrāda garantijas devēja kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai, ja garantijas devējs nav iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajos finanšu iestāžu sarakstos, reģistrācijas numuru garantijas devēja reģistrācijas valsts komercreģistrā.

IX. Noslēguma jautājumi

89. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumus Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 102).

90. Pārskatus par stāvokli 2018. gada augusta beigās iesniedz Latvijas Bankai līdz 2018. gada 7. septembrim, un tiem piemēro Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumus Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi".

91. Pirmo "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatu" kredītiestāde iesniedz Latvijas Bankai par 2018. gada 3. ceturksni līdz 2018. gada 30. oktobrim.

92. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa
1. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 163
Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats
20_____. gada _____. _____________
  

Kredītiestādes kods vai ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas numurs

 
Nr. p.k.ISIN kodsEmitenta rezidences valsts kodsEmitenta sektora kodsInstrumenta kodsValūtas kodsKopējais vērtspapīru apjoms nominālvērtībā (emisijas valūtā)Turētāja rezidences valsts kodsTurētāja sektora kodsTurētāja identifikatorsPortfeļa veidsPapildinformācijaKopējais vērtspapīru apjoms (euro)Skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

              
              

Kontrolsumma

 

x

Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa
2. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 163
Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats
20_____. gada _____. _____________
  

Kredītiestādes kods vai ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas numurs

 
Nr. p.k.ID numursEmitenta nosaukumsEmitenta rezidences valsts kodsEmitenta sektora kodsEmitenta NACE sektorsEmisijas datumsDzēšanas datumsInstrumenta kodsValūtas kods

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          
 
 
Kopējais vērtspapīru apjoms nominālvērtībā (emisijas valūtā)Kupona likme (%)Turētāja rezidences valsts kodsTurētāja sektora kodsTurētāja identifikatorsPortfeļa veidsPapildinformācijaKopējais vērtspapīru apjoms (euro)Skaits

11

12

13

14

15

16

17

18

19

         
         

Kontrolsumma

 

x

   
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa
3. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 163
Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)
20_____. gada _____. _____________
  

Kredītiestādes kods

 
Nr. p.k.ISIN kods/ID numursEmitenta nosaukumsEmitenta rezidences valsts kodsEmitenta sektora kodsInstrumenta kodsValūtas kods

1

2

3

4

5

6

7

       
       
 
 
Līdzdalības apmērs (%)Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)SkaitsEmitenta NACE sektorsVērtspapīru kopējais emitētais apjoms (emisijas valūtā)Emitenta pašu kapitāls (emisijas valūtā)Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi (emisijas valūtā)Emitenta identifikators

8

9

10

11

12

13

14

15

        
        

Kontrolsumma

   
    
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa
4. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 163
Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats
20_____. gada _____. _______________
  

Kredītiestādes kods

 
Nr. p.k.ISIN kods/ID numursEmitenta nosaukums1Emitenta rezidences valsts kods1Emitenta sektora kods1Emitenta NACE sektors1Emisijas datums1Dzēšanas datums1Instrumenta kods1Valūtas kodsKopējais vērtspapīru apjoms nominālvērtībā (emisijas valūtā)Turētāja rezidences valsts kodsTurētāja sektora kods

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

             
             

Kontrolsumma

  
   
Turētāja identifikatorsKopējais vērtspapīru

apjoms

(euro)

SkaitsEmitenta identifikators1Emitenta

LEI kods1

Turētāja

LEI kods

Tiešā mātes uzņēmuma identifikatorsEmitenta statussPārskatīšanas un pārstrukturēšanasNo finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes
prudenciālajā izpratnēgrāmatvedības izpratnēstatussstatusa maiņas datumsstatussstatusa maiņas datums

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

             
             

Kontrolsumma

   

(4. pielikuma turpinājums)

Emitenta saistību neizpildesNo finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildesGrāmatvedības standartiKopējā vērtspapīru apjoma tirgus vērtība (euro)1Vērtības samazinājumaUzkrātā vērtības samazinājuma summa (euro)Apgrūtinājuma veidsFinanšu instrumenta klasifikācijas kods grāmatvedībā
pazīmepazīmes maiņas datumspazīmepazīmes maiņas datumsveidsnovērtēšanas metode

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

           
           
 
 
Prudenciālais portfelisKredītriska ietekmē uzkrātās patiesās vērtības pārmaiņas (euro)Kopš saistību neizpildes brīža atgūto naudas līdzekļu apjoms (euro)Emitenta PD (%)2LGD ekonomiskās lejupslīdes laikā (%)2LGD parastos ekonomiskās attīstības periodos (%)2Riska pakāpe (%)2Riska darījuma vērtība (t.sk. darījuma saistību neizpildes riska vērtība; euro)2Kapitāla aprēķināšanas pieeja2Darījuma riska grupa2

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

          
          
 

(4. pielikuma turpinājums)

Emitenta statuss1Emitenta statusa maiņas datums1Galveno aktīvu kategorija1Vērtspapīroto aktīvu kategorija1Vērtspapīra statuss1Vērtspapīra statusa maiņas datums1No finanšu instrumenta izrietošoFinanšu instrumentaGarantijas devēja identifikators1
kavēto maksājumu apjoms (euro)1maksājumu kavējuma iestāšanās datums1nodrošinājuma līmenis1nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta1

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

           
           
 

1 Aizpilda vērtspapīriem bez ISIN koda.

2 Aizpilda netirdzniecības portfelī esošiem vērtspapīriem.

Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa
5. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 163
Pārskatos izmantotie kodi
Nr. p.k.NosaukumsKodsSkaidrojums

1

2

3

4

1.Emitenta un turētāja sektora kodsSK11Nefinanšu sabiedrības
SK121Centrālā banka
SK122Monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus
SK123Naudas tirgus fondi
SK124Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi
SK125Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus
SK126Finanšu palīgsabiedrības
SK127Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji
SK128Apdrošināšanas sabiedrības
SK129Pensiju fondi
SK1311Centrālā valdība
SK1312Pavalsts valdība
SK1313Vietējā valdība
SK1314Sociālās nodrošināšanas fondi
SK14Mājsaimniecības
SK15Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
2.Instrumenta kodsAF31Īstermiņa parāda vērtspapīri
AF32Ilgtermiņa parāda vērtspapīri
AF511Kotētas akcijas
AF512Nekotētas akcijas
AF519Citi kapitāla vērtspapīri
AF521Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības
AF522Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
3.Portfeļa veids
3.1.Kredītiestāžu turējumā esoši tirgojami parāda vērtspapīriMMTBAmortizētajā iegādes vērtībā vērtēti vērtspapīri
MMPVPatiesajā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
MMPIPatiesajā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos
3.2.Kredītiestāžu turējumā esoši netirgojami parāda vērtspapīri, kuri netiek iekļauti "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijāMMNTTBAmortizētajā iegādes vērtībā vērtēti vērtspapīri
MMNTPVPatiesajā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
MMNTPIPatiesajā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos
3.3.Pensiju fondu turēti vērtspapīriMMPFPensiju fonda turējumā esoši vērtspapīri
MMPLPensiju plānu vārdā turēti vērtspapīri
MMVFValsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā esoši vērtspapīri
4.PapildinformācijaMM13Repo darījumā iesaistīti vērtspapīri
MM14Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) vērtspapīri
MM50Nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri
MM53Repo darījumā iesaistīti nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri
MM54Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri
Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa
6. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 163
"Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatā" papildus izmantotie kodi
Nr. p.k.NosaukumsAiles kods pārskatāKodsKoda nosaukums un skaidrojums

1

2

3

4

5

1.Emitenta statuss prudenciālajā izpratnē21YVērtspapīra emitents ir pārskata sniedzējas grupas daļa

(prudenciālajā izpratnē)

NVērtspapīra emitents nav pārskata sniedzējas grupas daļa

(prudenciālajā izpratnē)

2.Emitenta statuss grāmatvedības izpratnē22YVērtspapīra emitents ir pārskata sniedzējas grupas daļa

(grāmatvedības izpratnē)

NVērtspapīra emitents nav pārskata sniedzējas grupas daļa

(grāmatvedības izpratnē)

3.Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss233Pārskatīšana un refinansēšana

(saskaņā ar Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  575/2013 (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr.  680/2014))

4Pārskatīšana un refinansēšana, mainot termiņus vai noteikumus un samazinot ienākumu likmi zem tirgus procentu likmes

(saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulu (ES) Nr. 1072/2013 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku)

5Pārskatīšana un refinansēšana, mainot termiņus vai noteikumus, bet nesamazinot ienākumu likmi zem tirgus procentu likmes

(saskaņā ar Regulu (ES) Nr.  680/2014)

8Netiek piemēroti pārskatīšanas un pārstrukturēšanas principi

(saskaņā ar Regulu (ES) Nr.  680/2014)

9Finanšu instrumentiem ar atjaunotiem noteikumiem nav piemērota pārskatīšana

(saskaņā ar Regulu (ES) Nr.  680/2014)

0Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss nav piemērojams (grupas iekšējie turējumi, īsās pozīcijas un kapitāla vērtspapīri)
4.No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statuss251No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpilde nenotiek
11No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpilde notiek
0No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statuss nav piemērojams (grupas iekšējie turējumi, īsās pozīcijas un kapitāla vērtspapīri)
5.Emitenta un no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes2714Nav neizpildes pazīmju
18Neizpildes pazīmes tāpēc, ka nespēs samaksāt un kavējums pārsniedz 90 dienu

(emitenta vai no finanšu instrumenta izrietošās saistības varētu tikt nepildītas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā)

19Neizpildes pazīmes tāpēc, ka nespēs samaksāt

(emitenta vai no finanšu instrumenta izrietošās saistības varētu tikt nepildītas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta a) apakšpunktā)

20Neizpildes pazīmes tāpēc, ka kavējums pārsniedz 90 dienu

(emitenta vai no finanšu instrumenta izrietošās saistības varētu tikt nepildītas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta b) apakšpunktā)

0Emitenta un no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes nav piemērojamas (grupas iekšējie turējumi, īsās pozīcijas un kapitāla vērtspapīri)
6.Grāmatvedības standarti311Valsts vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (Generally Accepted Accounting Principles; tālāk tekstā – valsts GAAP) atbilstoši uzskaites portfeļi (tālāk tekstā – valsts GAAP uzskaites portfeļi), kuri neatbilst Starptautisko Finanšu pārskatu standartu (International Financial Reporting Standards; tālāk tekstā – SFPS) lietošanai finanšu instrumentu grāmatošanai
2SFPS atbilstoši uzskaites portfeļi (tālāk tekstā – SFPS uzskaites portfeļi)
3Valsts GAAP uzskaites portfeļi, kuri atbilst SFPS lietošanai finanšu instrumentu grāmatošanai
7.Vērtības samazinājuma veids3321Vispārējie atskaitījumi (saskaņā ar valsts GAAP)

(vērtības samazinājums ir piemērots saskaņā ar citiem standartiem, nevis 9. SFPS, un vērtspapīru uzskaites portfeļiem nepiemēro īpašus atskaitījumus)

231. posms (saskaņā ar 9. SFPS)
242. posms (saskaņā ar 9. SFPS)
253. posms (saskaņā ar 9. SFPS)
26Īpaši atskaitījumi (saskaņā ar valsts GAAP)

(vērtības samazinājums ir piemērots saskaņā ar citiem standartiem, nevis 9. SFPS, un vērtspapīru uzskaites portfeļiem piemēro īpašus atskaitījumus)

0Vērtības samazinājums nav piemērojams
8.Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode341Kolektīvā novērtējuma metode
2Individuālā novērtējuma metode
0Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode nav piemērojama
9.
Apgrūtinājuma veids361Bez apgrūtinājuma

(finanšu instruments, kurš nav ieķīlāts, uz kuru neattiecas vienošanās būt par nodrošinājumu jebkuram citam finanšu instrumentam vai uzlabot tā kredītkvalitāti un kuru nevar brīvi atsaukt)

5Centrālās bankas finansējums (visu veidu, t.sk. repo līgumi)

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

6Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

7Ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

8Noguldījumi (atpirkšanas līgumi; neietverot līgumus ar centrālo banku)

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

9Noguldījumi, kas nav atpirkšanas līgumi

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

10Emitētie parāda vērtspapīri (nodrošinātās obligācijas)

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

11Emitētie parāda vērtspapīri (ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri (Asset Backed Securities; tālāk tekstā – ABS))

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

  12Emitētie parāda vērtspapīri, kas nav nodrošinātās obligācijas un ABS

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

13Citi apgrūtinājuma avoti

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

0Apgrūtinājuma veids nav piemērojams (grupas iekšējie turējumi un īsās pozīcijas)
10.Finanšu instrumenta klasifikācijas kods grāmatvedībā372Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi (SFPS uzskaites portfeļi)
3Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)
4Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

(finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā to sākotnējās atzīšanas brīdī vai vēlāk (SFPS uzskaites portfeļi), izņemot aktīvus, kuri klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi)

6Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā (SFPS uzskaites portfeļi)
7Netirdzniecības neatvasinātie finanšu aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (valsts GAAP uzskaites portfeļi)
8Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos

(pamatojoties uz komercdarbības modeli un naudas plūsmu īpašībām (SFPS uzskaites portfeļi))

9Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot pašu kapitālu (valsts GAAP uzskaites portfeļi)
13Netirdzniecības parāda instrumenti, kuri novērtēti, izmantojot iegādes izmaksu metodi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)
15Citi netirdzniecības neatvasinātie finanšu aktīvi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)
41Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti uzskaitot patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (SFPS uzskaites portfeļi)
47Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (valsts GAAP uzskaites portfeļi)
49Finanšu aktīvi, kas ir ieguldījumi asociētajos uzņēmumos, kopuzņēmumos un meitas uzņēmumos (finanšu aktīvi, kas atbilstoši regulatīvajam konsolidācijas tvērumam netiek pilnā apmērā vai proporcionāli konsolidēti, izņemot gadījumus, kad tie saskaņā ar 5. SFPS tiek klasificēti kā pārdošanai turēti)
0Finanšu instrumenta klasifikācijas kods grāmatvedībā nav piemērojams (grupas iekšējie turējumi un īsās pozīcijas)
11.Prudenciālais portfelis381Tirdzniecības portfelī ietvertie vērtspapīri
2Netirdzniecības portfelī ietvertie vērtspapīri
0Prudenciālajā portfelī neietvertie vērtspapīri (grupas iekšējie turējumi un īsās pozīcijas)
12.Kapitāla aprēķināšanas pieeja461IRB pieeja: 1 250% riska pakāpe

(vērtspapīroti finanšu instrumenti, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai piešķirta 1 250% riska pakāpe saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 259. panta 1. punkta d) apakšpunktu)

18IRB pieeja: uz reitingiem balstītā metode

(vērtspapīroti finanšu instrumenti, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota uz reitingiem balstītā metode saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 261. pantu)

19IRB pieeja: uzraudzības formulas metode

(vērtspapīroti finanšu instrumenti, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota uzraudzības formulas metode saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 262. pantu)

25IRB pieeja: iekšējā novērtējuma metode

(vērtspapīroti finanšu instrumenti, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota iekšējā novērtējuma metode saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 259. panta 3. un 4. punktu)

30IRB pieeja: caurskatīšanas metode

(vērtspapīroti finanšu instrumenti, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota caurskatīšanas metode saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 259. panta 1. punkta e) apakšpunktu)

33IRB pieeja: iekšējo modeļu pieeja

(kapitāla vērtspapīri, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota iekšējo modeļu pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 155. panta 4. punktu)

34IRB pieeja: PD/LGD pieeja

(kapitāla vērtspapīri, kuru riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota PD/LGD pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 155. panta 3. punktu)

35IRB pieeja: vienkāršā riska pakāpju pieeja

(kapitāla vērtspapīri, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota vienkāršā riska pakāpju pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 155. panta 2. punktu)

42Standartizētā pieeja

(prudenciāliem nolūkiem izmantotā kapitāla aprēķināšanas standartizētā pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu)

66IRB pieeja: uzlabotā pieeja

(kapitāla vērtspapīri, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai izmanto kredītiestādes pašas aprēķināto PD un kredītiestāde papildus aprēķina un izmanto pati savus riska parametrus saskaņā ar uzraudzības pamatnostādnēm)

67IRB pieeja: pamatpieeja

(kapitāla vērtspapīri, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai izmanto kredītiestādes pašas aprēķināto PD, bet citiem parametriem (piemēram, LGD rādītājam) izmanto uzraudzības iestāžu nodrošinātas iepriekš noteiktas vērtības)

68IRB pieeja: fiksētas riska pakāpes pieeja

(kapitāla vērtspapīru riska darījumiem riska svērtās vērtības aprēķināšanai piemēro fiksētas riska pakāpes saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 155. pantu, izņemot gadījumus, kad riska darījumiem piemēro vienkāršo riska pakāpju pieeju vai izmanto iespēju (pastāvīgu vai pagaidu) daļai pozīciju piemērot standartizēto pieeju)

0Klasifikācijas aprēķināšanas pieeja nav piemērojama
13.Darījuma riska grupa471Standartizētā pieeja: riska darījumi ar kapitāla vērtspapīriem
2Standartizētā pieeja: riska darījumi, no kuriem izrietošās saistības netiek pildītas
3Standartizētā pieeja: riska darījumi nodrošināto obligāciju veidā
4Standartizētā pieeja: riska darījumi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu daļu vai ieguldījumu apliecību veidā
5Standartizētā pieeja: riska darījumi, kuri nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku
6Standartizētā pieeja: riska darījumi ar centrālo valdību vai centrālo banku
7Standartizētā pieeja: riska darījumi ar komercsabiedrībām, kurām nav īstermiņa kredītnovērtējuma
8Standartizētā pieeja: riska darījumi ar kredītiestādēm vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums
9Standartizētā pieeja: riska darījumi ar kredītiestādēm vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām nav noteikts īstermiņa kredītnovērtējums
10Standartizētā pieeja: riska darījumi ar starptautiskajām organizācijām
11Standartizētā pieeja: riska darījumi ar daudzpusējām attīstības bankām
12Standartizētā pieeja: riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām
13Standartizētā pieeja: riska darījumi ar pavalsts vai vietējām valdībām
14Standartizētā pieeja: riska darījumi, kuri saistīti ar īpaši augstu risku
15Standartizētā pieeja: riska darījumi, kuri izriet no iesaistīšanās vērtspapīrošanā
16Standartizētā pieeja: riska darījumi, kuri nav ietverti citās standartizētās pieejas riska darījumu grupās
17Standartizētā pieeja: riska darījumi ar privātpersonām vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
51IRB pieeja: riska darījumi ar kapitāla vērtspapīriem
52IRB pieeja: riska darījumi ar vērtspapīriem, kuri nav kapitāla vērtspapīri, kuri nav iesaistīti vērtspapīrošanā vai kuri nav citi aktīvi, kas nav kredītsaistības
53IRB pieeja: riska darījumi ar centrālo valdību vai centrālo banku
54IRB pieeja: riska darījumi ar komercsabiedrībām, ja veikts specializētās kreditēšanas darījums
55IRB pieeja: riska darījumi ar komercsabiedrībām, ja nav veikts specializētās kreditēšanas darījums
56IRB pieeja: riska darījumi ar kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām
57IRB pieeja: riska darījumi, kuri izriet no iesaistīšanās vērtspapīrošanā
58IRB pieeja: riska darījumi ar citiem aktīviem, kas nav kredītsaistības
59IRB pieeja: tādi riska darījumi ar privātpersonām vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nav atjaunojami vai nav nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku
60IRB pieeja: tādi riska darījumi ar privātpersonām vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir atjaunojami
61IRB pieeja: tādi riska darījumi ar privātpersonām vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku
0Darījuma riska grupa nav piemērojama
14.Emitenta statuss48100Emitents bez juridiskiem apgrūtinājumiem
101Emitents, kurš atrodas likvidācijas procesā
102Emitents, kurš atzīts par maksātnespējīgu
103Emitents, kuram ir citi juridiski apgrūtinājumi
15.Galveno aktīvu kategorija50DParāda vērtspapīri
D.1Obligācijas
D.11Tradicionālās obligācijas
D.12Vērtspapīrotas obligācijas
D.121Tradicionālā veidā vērtspapīrotas obligācijas
D.122Sintētiskā veidā vērtspapīrotas obligācijas
D.129Citā veidā vērtspapīrotas obligācijas
D.13Nodrošinātas obligācijas
D.131Lielapjoma nodrošinātas obligācijas
D.139Citas nodrošinātas obligācijas
D.14Vidēja termiņa parādzīmes
D.141Euro denominētas vidēja termiņa parādzīmes
D.149Citas vidēja termiņa parādzīmes
D.15Beztermiņa obligācijas
D.16Piesaistītās obligācijas
D.161Inflācijai piesaistītas obligācijas
D.162Procentu likmei piesaistītas obligācijas
D.163Aktīviem piesaistītas obligācijas
D.164Valūtas kursam piesaistītas obligācijas
D.165Kredītam piesaistītas obligācijas
D.166Biržā tirgotām parādzīmēm piesaistītas obligācijas
D.167Biržā tirgotām izejvielām piesaistītas obligācijas
D.169Citas piesaistītās obligācijas
D.17Sadalītās (strip) obligācijas
D.171Pamatsummas sadalītās obligācijas
D.172Kupona sadalītās obligācijas
D.18Strukturētie parāda vērtspapīri
D.181Investīciju finanšu instrumenti
D.1811Kapitāla aizsardzības finanšu instrumenti
D.1812Peļņas palielināšanas finanšu instrumenti
D.1813Līdzdalības finanšu instrumenti
D.1819Citi investīciju finanšu instrumenti
D.182Sviras finansējuma finanšu instrumenti
D.1821Sviras finansējuma finanšu instrumenti ar barjeras nosacījumu (knock-out)
D.1822Sviras finansējuma finanšu instrumenti bez barjeras nosacījuma
D.1823Pastāvīga sviras finansējuma finanšu instrumenti
D.1829Citi sviras finansējuma finanšu instrumenti
D.19Citas obligācijas
D.2Naudas tirgus instrumenti
D.21Banku (akceptēti) pārvedu vekseļi
D.22Noguldījuma sertifikāti
D.23Komerciāli vērtspapīri
D.231Komerciāli vērtspapīri denominēti euro
D.232Spānijas tirgum raksturīgi vērtspapīri (Pagares)
D.239Citi komerciāli vērtspapīri
D.24Valsts parādzīmes
D.29Citi naudas tirgus instrumenti
D.3Kombinētie parāda instrumenti
D.31Konvertējamas obligācijas
D.311Konvertējamas obligācijas ar konvertācijas nosacījumiem (CoCo)
D.32Obligācijas ar piesaistītām garantijām
D.33Kombinēti parāda instrumenti
D.34Priekšrocību akcijas bez balsstiesībām
D.39Citi hibrīda parāda instrumenti
D.9Citi parāda instrumenti
EKapitāla vērtspapīri
E.1Parastās akcijas
E.2Priekšrocību akcijas
E.21Kumulatīvās priekšrocību akcijas
E.22Priekšrocību akcijas ar balsstiesībām
E.23Kumulatīvās priekšrocību akcijas ar balsstiesībām
E.24Dzēšamās priekšrocību akcijas
E.29Citas priekšrocību akcijas
E.3Depozitārie sertifikāti
E.31Amerikas depozitārie sertifikāti (American Depositary Receipt; ADR)
E.32Globālie depozitārie sertifikāti (Global Depositary Receipt; GDR)
E.39Citi depozitārie sertifikāti
E.4Kombinētie kapitāla instrumenti
E.41Dalības sertifikāti (Genussschein)
E.42Konvertējamas (priekšrocību) akcijas
E.43Pirmpirkuma tiesības
E.49Citi hibrīda kapitāla instrumenti
E.9Citi kapitāla vērtspapīri
FFondi
F.1Ieguldījumu fondi
F.2Alternatīvo ieguldījumu fondi
F.9Citi fondi
16.Vērtspapīroto aktīvu kategorija511000Vērtspapīrošana
1100ABS
1101Ar aizdevumiem transportlīdzekļu iegādei nodrošināti ABS
1102Ar patēriņa kredītiem nodrošināti ABS
1103Ar kredītkaršu parādiem nodrošināti ABS
1104Ar iekārtu nomas līgumiem nodrošināti ABS
1105Ar aizdevumiem, kas nodrošināti ar mājokļa īpašumtiesībām, nodrošināti ABS
1106Ar pārvietojamo mājokļu nomas līgumiem nodrošināti ABS
1107Ar aizdevumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem nodrošināti ABS
1108Ar studējošo kredītiem nodrošināti ABS
1109Ar visas uzņēmējdarbības vērtspapīrošanu (Whole Business Securitisation; WBS) nodrošināti ABS
1110Jaukta nodrošinājuma ABS
1198Ar citiem aktīviem nodrošināti ABS
1199Nav pieejama informācija par ABS nodrošinājuma aktīviem
1200Ar hipotēkām nodrošināti vērtspapīri (Mortgage Backed Securities; tālāk tekstā – MBS)
1201Ar mājokļa hipotēkām nodrošināti MBS
1202Ar komercīpašuma hipotēkām nodrošināti MBS
1203Jaukta nodrošinājuma MBS
1298Citi MBS
1299Nav pieejama attiecīgā informācija MBS klasifikācijai
1300Vērtspapīri, kas nodrošināti ar ķīlu, izņemot hipotēku (Collateralised Debt Obligation; CDO)
1400Vērtspapīri, kas nodrošināti ar hipotēku (Collateralised Mortgage Obligation; CMO)
1500Vērtspapīrošana ar dažādu veidu vērtspapīriem
1800Vērtspapīrošanai izmantoti cita veida aktīvi
1900Nav pieejama detalizēta informācija vērtspapīrošanai izmantoto aktīvu kategorijas klasifikācijai
2000Nodrošinātas obligācijas
2100Ar publiskā sektora garantijām nodrošinātas obligācijas
2200Ar hipotēku nodrošinātas obligācijas
2300Ar kuģa ķīlu nodrošinātas obligācijas
2400Ar gaisa kuģa ķīlu nodrošinātas obligācijas
2500Ar jauktu ķīlu nodrošinātas obligācijas
2800Citā veidā nodrošinātas obligācijas
2900Nodrošinātas obligācijas, kuru nodrošinājuma veids nav zināms
9999Nav pieejama informācija (norāda, ja nav pieejama nepieciešamā informācija, lai norādītu attiecīgo vērtspapīroto aktīvu vai nodrošināto obligāciju kategoriju)
0Vērtspapīroto aktīvu kategorijas klasifikācijas kods nav piemērojams
17.Vērtspapīra statuss52100Apgrozībā esošs vērtspapīrs
101Pēc dzēšanas datuma apgrozībā esošs vērtspapīrs
18.Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmenis56  
18.1.Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmeņa pirmais cipars (garantijas veids)1Bez garantijas
2Ar valdības garantiju
8Ar citas garantijas identificēšanas iespēju
9Bez garantijas identificēšanas iespējas
18.2.Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmeņa otrais cipars (saistību segšanas prioritāte maksātnespējas gadījumā)1Pakārtoto saistību vērtspapīri ar zemāko saistību segšanas prioritāti
2Pakārtoto saistību vērtspapīri ar augstāko saistību segšanas prioritāti
3Pakārtoto saistību vērtspapīri, ja saistību segšanas prioritāte nav zināma
4Augstākā saistību segšanas prioritāte attiecībā pret pakārtoto saistību vērtspapīriem
5ABS ar zemāko aktīvu kvalitāti
6ABS ar vidēju aktīvu kvalitāti
7ABS ar augstāko aktīvu kvalitāti
9Dati par saistību segšanas prioritātēm nav pieejami
18.3.Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmeņa trešais cipars (nodrošinājuma pazīme)1Nenodrošināts
2Nodrošināts
9Nav pieejami dati par nodrošinājuma veidu
Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa
01.09.2018