Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 8. septembra noteikumus Nr. 149 "Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.271

Rīgā 2014.gada 12.novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.41 3.p.)
Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
50.panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. "Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību par ne-MFI klientu (tālāk tekstā – klientu) noguldījumu apmēru un klientu skaitu uzraudzības, statistikas un analīzes vajadzībām.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).

3. Pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība, un kredītiestāde visas summas uzrāda veselos skaitļos. Ārvalstu valūtas pārrēķināmas Latvijas naudas vienībā saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata periodā.

4. Terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu" terminu lietojumam.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

5. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) informāciju par klientu noguldījumu apmēru un klientu skaitu šādā dalījumā:

5.1. Rezidenti – mājsaimniecības;

5.2. Rezidenti – juridiskas personas;

5.3. Nerezidenti – mājsaimniecības;

5.4. Nerezidenti – juridiskas personas;

5.5. Uzticības darījumi;

5.6. Uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām.

6. Informācijas sagatavošanai izmanto noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katrai noguldītāju kategorijai atbilstošās pazīmes.

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

7. Rezidenti – mājsaimniecības.

Norāda rezidentu mājsaimniecību noguldījumu apmēru un klientu skaitu atbilstoši 1. pielikuma 010. pozīcijai.

8. Rezidenti – juridiskas personas.

Norāda rezidentu juridisku personu noguldījumu apmēru un klientu skaitu atbilstoši 1. pielikuma 020. pozīcijai.

9. Nerezidenti – mājsaimniecības.

Norāda nerezidentu mājsaimniecību noguldījumu apmēru un klientu skaitu atbilstoši 1. pielikuma 030. pozīcijai.

10. Nerezidenti – juridiskas personas.

Norāda nerezidentu juridisku personu noguldījumu apmēru un klientu skaitu atbilstoši 1. pielikuma 040. pozīcijai.

11. Uzticības darījumi.

Norāda noguldījumu apmēru un klientu skaitu, kas saskaņā ar uzticības darījuma līgumu izvietoti monetārajās finanšu iestādēs, atbilstoši 1. pielikuma 060. pozīcijai.

12. Uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām.

Norāda noguldījumu apmēru un klientu skaitu, kas saskaņā ar uzticības darījuma līgumu un izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām izvietoti monetārajās finanšu iestādēs, atbilstoši 1. pielikuma 070. pozīcijai.

13. Klientu skaits.

Norāda kopējo klientu skaitu neatkarīgi no tā, kāds ir klienta konta/u atlikums.

14. Klientu skaits ar kontu nulles atlikumu.

Norāda to klientu skaitu, kuru visu kontu atlikumi ir vienādi ar nulli.

15. Jauno klientu skaits.

Norāda jauno klientu, kuriem pārskata datumā atvērts aktīvs norēķinu/noguldījumu konts, skaitu neatkarīgi no tā, kāds ir klienta konta atlikums.

16. Noguldījumi.

Norāda noguldījumu kopsummu.

17. Noguldījumi ārvalstu valūtās.

Norāda noguldījumu ārvalstu valūtās kopsummu.

18. Pakārtotās saistības.

Norāda pakārtoto saistību kopsummu.

IV. Informācijas iesniegšanas kārtība

19. Informāciju par noguldījumu apmēru un klientu skaitu kredītiestāde sagatavo par stāvokli:

19.1. kredītiestādes darbdienas beigās un iesniedz Komisijai līdz nākamās darbdienas plkst. 12.00;

19.2. pārskata mēneša beigās, ja tā nav darbdiena, un iesniedz Komisijai līdz nākamās darbdienas plkst. 12.00.

20. Informāciju sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

21. Ja Komisija konstatē, ka informācija sagatavota kļūdaini, par to tiek paziņots informācijas iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto informāciju iesniedz nekavējoties. Šādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti. Par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais iesniegtais fails.

22. Konsultācijas par informācijas sagatavošanu un iesniegšanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments un Informācijas tehnoloģiju daļa.

V. Noslēguma jautājumi

23. Kredītiestāde pirmo reizi informāciju saskaņā ar noteikumu prasībām iesniedz līdz 02.04.2015. par stāvokli 01.04.2015.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 12.11.2014.
normatīvajiem noteikumiem Nr.271
Ikdienas noguldījumu pārskats
Tirgus dalībnieka nosaukums:  
Datums, par kuru sniegta informācija:  

 

Noguldītāji

Pozīcijas kods

Atbilstība MBP* pozīcijas kodam

Klientu skaits

Noguldījumi (euro)

kopā

t.sk. klientu ar nulles atlikumu

t.sk. jauno klientu

kopā

t.sk. ārvalstu valūtās

t.sk. pakārtotās saistības

Rezidenti – mājsaimniecības

010

1.pielikums 320012. (1.+2. kolonna)

 

 

 

 

 

 

Rezidenti – juridiskās personas

020

1.pielikums 320001. (1.+2. kolonna), 320002. (1.+2. kolonna), 320003. (1.+2. kolonna), 320004. (1.+2. kolonna), 320005. (1.+2. kolonna), 320006. (1.+2. kolonna), 320007. (1.+2. kolonna), 320008. (1.+2. kolonna), 320009. (1.+2. kolonna), 320010. (1.+2. kolonna), 320011. (1.+2. kolonna) un 320013. (1.+2. kolonna)

 

 

 

 

 

 

Nerezidenti – mājsaimniecības

030

1.pielikums 320012. (3.+4.+5.+6. kolonna)

 

 

 

 

 

 

Nerezidenti – juridiskās personas

040

1.pielikums 320001. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320002. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320003. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320004. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320005. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320006. (3.+4.+5.+6. kolonna) 320007. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320008. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320009. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320010. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320011. (3.+4.+5.+6. kolonna) un 320013. (3.+4.+5.+6. kolonna)

 

 

 

 

 

 

Kopā:

050

1.pielikums 320000 (7. kolonna)

0

0

0

0

0

0

Uzticības darījumi

060

5.pielikums 4110201. (4. kolonna), 4110202. (4. kolonna)

 

 

 

 

 

x

Uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām

070

5.pielikums 4111201. (4. kolonna),4111202. (4. kolonna)

 

 

 

 

 

x

* Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumi Nr.132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Informāciju aizpildīja:  
Kontakttelefona numurs:  
20.11.2014