Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2022. gada 15. novembra noteikumus Nr. 200 "Uzraudzībai papildus nepieciešamo pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 149

Rīgā 2020. gada 8. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 37 3. p.)
Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
50. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas par klientu, izņemot monetārās finanšu iestādes, (tālāk tekstā – klienti) noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību uzraudzības, statistikas un analīzes vajadzībām.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).

3. Šo noteikumu pielikumā ietvertajā pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība, un kredītiestāde visas summas uzrāda veselos skaitļos. Ārvalstu valūtas pārrēķināmas Latvijas Republikas naudas vienībās saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata periodā.

4. Terminu lietojums noteikumos atbilst Latvijas Bankas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu terminu lietojumam.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

5. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) informāciju par klientu noguldījumu apmēru un klientu skaitu šādā dalījumā:

5.1. rezidenti – mājsaimniecības;

5.2. rezidenti – juridiskas personas;

5.3. nerezidenti – mājsaimniecības;

5.4. nerezidenti – juridiskas personas;

5.5. uzticības darījumi;

5.6. uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām.

6. Informācijas sagatavošanai izmanto šo noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katrai noguldītāju kategorijai atbilstošās pazīmes, kuras uzrāda faila rindas attiecīgajās ailēs.

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

7. Rezidenti – mājsaimniecības.

Norāda rezidentu mājsaimniecību noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu atbilstoši šo noteikumu pielikuma 010. pozīcijai.

8. Rezidenti – juridiskas personas.

Norāda rezidentu juridisku personu noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu atbilstoši šo noteikumu pielikuma 020. pozīcijai.

9. Nerezidenti – mājsaimniecības.

Norāda nerezidentu mājsaimniecību noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu atbilstoši šo noteikumu pielikuma 030. pozīcijai.

10. Nerezidenti – juridiskas personas.

Norāda nerezidentu juridisku personu noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu atbilstoši šo noteikumu pielikuma 040. pozīcijai.

11. Uzticības darījumi.

Norāda klientu skaitu un to noguldījumu apmēru, kas saskaņā ar uzticības darījuma līgumu izvietoti monetārajās finanšu iestādēs, atbilstoši šo noteikumu pielikuma 060. pozīcijai.

12. Uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām.

Norāda klientu skaitu un to noguldījumu apmēru, kas saskaņā ar uzticības darījuma līgumu un izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām izvietoti monetārajās finanšu iestādēs, atbilstoši šo noteikumu pielikuma 070. pozīcijai.

13. Klientu skaits.

Norāda kopējo klientu skaitu neatkarīgi no tā, kāds ir klienta konta vai kontu atlikums.

14. Klientu skaits ar kontu nulles atlikumu.

Norāda to klientu skaitu, kuru visu kontu atlikumi ir vienādi ar nulli.

15. Jauno klientu skaits.

Norāda jauno klientu, kuriem pārskata datumā atvērts aktīvs norēķinu vai noguldījumu konts, skaitu neatkarīgi no tā, kāds ir klienta konta atlikums.

16. Noguldījumi.

Norāda noguldījumu kopsummu.

17. Noguldījumi ārvalstu valūtās.

Norāda noguldījumu ārvalstu valūtās kopsummu.

18. Pakārtotās saistības.

Norāda pakārtoto saistību kopsummu.

IV. Informācijas iesniegšanas kārtība

19. Informāciju par noguldījumu apmēru un klientu skaitu kredītiestāde sagatavo par stāvokli:

19.1. kredītiestādes darbdienas beigās un iesniedz Komisijai līdz nākamās darbdienas plkst. 12.00;

19.2. pārskata mēneša beigās, ja tā nav darbdiena, un iesniedz Komisijai līdz nākamās darbdienas plkst. 12.00.

20. Informāciju sagatavo saskaņā ar Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka prasības elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanai, noteikto kārtību.

21. Ja Komisija konstatē, ka informācija sagatavota kļūdaini, par to tiek paziņots informācijas iesniedzējam. Šādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto informāciju iesniedz nekavējoties. Par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais iesniegtais fails.

22. Konsultācijas par informācijas sagatavošanu un iesniegšanu nodrošina Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments un Informācijas tehnoloģiju daļa.

V. Noslēguma jautājums

23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2014. gada 12. novembra normatīvie noteikumi Nr. 271 "Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 08.09.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 149
Ikdienas noguldījumu pārskats

Tirgus dalībnieka nosaukums:

 
Datums, par kuru sniegta informācija: 
  
NoguldītājiPozīcijas kodsAtbilstība MBP* pozīcijas kodamKlientu skaitsNoguldījumi (euro)
Kopāt.sk. klientu ar nulles atlikumut.sk. jauno klientuKopsummat.sk. ārvalstu valūtāst.sk. pakārtotās saistības
Rezidenti – mājsaimniecības0101.pielikums 320012. (1.+2. kolonna)      
Rezidenti – juridiskās personas0201.pielikums 320001. (1.+2. kolonna), 320002. (1.+2. kolonna), 320003. (1.+2. kolonna), 320004. (1.+2. kolonna), 320005. (1.+2. kolonna), 320006. (1.+2. kolonna), 320007. (1.+2. kolonna), 320008. (1.+2. kolonna), 320009. (1.+2. kolonna), 320010. (1.+2. kolonna), 320011. (1.+2. kolonna) un 320013. (1.+2. kolonna)      
Nerezidenti – mājsaimniecības0301.pielikums 320012. (3.+4.+5.+6. kolonna)      
Nerezidenti – juridiskās personas0401.pielikums 320001. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320002. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320003. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320004. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320005. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320006. (3.+4.+5.+6. kolonna) 320007. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320008. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320009. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320010. (3.+4.+5.+6. kolonna), 320011. (3.+4.+5.+6. kolonna) un
320013. (3.+4.+5.+6. kolonna)
      
Kopā:0501.pielikums 320000 (7. kolonna)000000
Uzticības darījumi0605.pielikums 4110201. (4. kolonna), 4110202. (4. kolonna)     x
Uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām0705.pielikums 4111201. (4. kolonna),4111202. (4. kolonna)     x

Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumi Nr.132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Informāciju aizpildīja:  
Kontakttelefona numurs:  
19.09.2020
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.