Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Talsos 2010. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 10, 8. p., lēmums Nr. 280)
Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk tekstā – studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk tekstā – kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.

2. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās pirmās izglītības iegūšanai. Studiju kredīta galvojums paredzēts studējošajiem, kuriem ir noteikta mācību maksa.

3. Pilna laika studējošie var saņemt galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam. Uz studējošā kredīta galvojumu var pretendēt persona, kurai nav citu ienākumu.

4. Tiesības pretendēt uz kredīta galvojuma saņemšanu ir studējošajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada pašvaldības teritorijā un kuri uzsāk studijas, sekmīgi apgūst Latvijas valsts akreditētas studiju programmas un lūdz pašvaldībai galvojumu kredīta saņemšanai, un atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, un kuriem nav citu personu, kas var sniegt galvojumu.

5. Galvojums tiek sniegts, pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu un līgumu par galvojumu (turpmāk tekstā – Līgums), ko slēdz Talsu novada domes priekšsēdētājs un studējošais. Pēc Līguma noslēgšanas Pašvaldība slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā studējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.

6. Galvojumu izsniedz studējošai personai vecumā līdz 24 gadiem, kura ir:

6.1. bārenis vai bez abu vecāku aizgādības palicis bērns,

6.2. invalīds, kuram viens no vecākiem ir miris vai viens no vecākiem ir I vai II grupas invalīds,

6.3. personai no maznodrošinātas ģimenes vai no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss.

7. Pašvaldības sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma apjomu.

8. Pašvaldības galvojumu viena persona var saņemt tikai vienas studiju programmas apguvei.

II. Galvojuma sniegšanas kārtība

9. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:

9.1. studējošā iesniegums par galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju ilgumu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā apmēru (iesnieguma paraugs – pielikumā Nr. 1);

9.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta procentu likmi;

9.3. studējošā apliecinājums, ka kredīta ņēmējam nav 1. un 2. pakāpes radinieku (vecāki, brāļi, māsas) vai citu fizisku personu, kas var sniegt galvojumu, un ka kredīta ņēmējam vai viņa radiniekiem – vecākiem, brāļiem, māsām un studējošā bērniem vai viņa lejupējiem radiniekiem nav nekustamā īpašuma, kas varētu būt kredīta nodrošinājums;

9.4. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm, kā arī apstiprinājums par tiesībām ņemt kredītu. Ja studējošais vēlas saņemt studiju kredīta galvojumu – augstskolas izziņa par to, ka studiju programma netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem;

9.5. studējošā kredīta saņemšanai jāiesniedz VSAA izziņa par obligātās valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem;

9.6. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

10. Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz Talsu novada pašvaldībā.

11. Talsu novada dome, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu, pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta ņemšanai vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.

12. Pēc labvēlīga Talsu novada domes lēmuma pieņemšanas starp studējošo un Pašvaldību tiek noslēgts Līgums par galvojuma saņemšanu (Līguma paraugs – pielikumā Nr. 2).

13. Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo rakstveidā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

III. Lēmuma pieņemšanas procedūra

14. Novada pašvaldības finanšu nodaļa izvērtē saņemto studējošā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus kredīta galvojuma saņemšanai un sagatavo atzinumu par kredīta galvojuma piešķiršanu vai atteikumu izskatīšanai finanšu komitejā. Talsu novada dome lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

15. Ja studējošais iesniedzis iesniegumu, kam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Finanšu komitejai ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to rakstveidā paziņojot studējošajam. Ja studējošais noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, Finanšu komitejai ir tiesības paziņot, ka galvojuma pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.

17. Pēc pozitīva domes lēmuma pieņemšanas un informācijas nosūtīšanas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, slēdzot līgumu ar kredītiestādi, studentam galvojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību par kredīta atmaksas kārtību.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Pielikums Nr. 1
Talsu novada domes
2010. gada 29. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
Talsu novada pašvaldībai
  
 (mācību iestāde, darba vieta, amats)
  
 (vārds, uzvārds, personas kods)
  
 (dzīvesvietas adrese, kods)
  
 (tālrunis)

Iesniegums

Lūdzu piešķirt Talsu novada pašvaldības galvojumu par studiju kredītu vai studējošo kredīta (nevajadzīgo svītrot) mācībām

 
 
 

(norādīt augstskolu, izvēlēto studiju programmu, specialitāti, kredīta apmēru, aizdevēju, kredīta atmaksas termiņu, aizņēmuma procentu likmi)

Pielikumā (norādīt pievienotos dokumentus vai to kopijas):

 
 
 
20___.gada___. _______________ 

(paraksts)

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes
2010. gada 29. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
Līgums Nr.___

Talsos, 20__.gada ___._____________

Talsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja Nr. 90009113532, turpmāk tekstā Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un nolikumu, rīkojas domes priekšsēdētājs ___________________, no vienas puses, un

 , 
/vārds, uzvārds/ /personas kods/
   

/dzīvesvietas adrese/

turpmāk tekstā – Students, no otras puses, pamatojoties uz 20__.gada

___.___________________starp

 

/kredītiestādes nosaukums/

kā Kredītiestādi un Talsu novada pašvaldību kā Galvinieku noslēgto galvojuma līgumu Nr._______________ par studējošā kredīta un/vai studiju kredīta (nevajadzīgo svītrot) galvojumu LVL _____ (______________________________) apmērā par studijām
 
/augstskolas nosaukums, studiju programma/
 
laika posmā no līdz , noslēdz sekojoša satura līgumu:

I Līguma priekšmets

1. Pašvaldība, pamatojoties uz Talsu novada domes 20__gada ________ lēmumu Nr.______, sniedz galvojumu par Studenta parāda saistībām.

II Pušu pienākumi, tiesības un atbildība

2. Students apņemas segt Kredītiestādei parādsaistības LVL ______________________ apmērā saskaņā ar 20__.gada ___.__________________ starp Studentu un Kredītiestādi noslēgtā Aizdevuma līgumu.

3. Students līdz katra gada _____.__________________ iesniedz Pašvaldībai augstskolas izziņu par to, ka turpina studijas augstskolā un izziņu par saņemtā kredīta apmēru vai izziņu par samaksātajām /dzēstajām studiju kredīta/ studējošā kredīta parāda summām un parāda atlikuma apmēru.

4. Studenta pienākums ir ieķīlāt nekustamo īpašumu, kuru viņš šī līguma laikā iegūtu uz sava vārda par labu Pašvaldībai kā galvojuma nodrošinājumu.

5. Studenta pienākums ir sniegt Pašvaldībai jebkuru papildus informāciju par savu finansiālo stāvokli, tiesā pret viņu celtajām prasībām, citām kredītsaistībām, ģimenes stāvokļa izmaiņām u.tml.

6. Students apņemas 10 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža, rakstiski sniegt Pašvaldībai vispusīgu informāciju par izmaiņām iesniegtajos dokumentos, dzīvesvietas maiņu, maznodrošinātā vai trūcīgās personas (ģimenes) statusa zaudēšanu, maksātnespēju, par studiju pabeigšanu vai pārtraukšanu, par aizdevuma summas dzēšanu, par citām izmaiņām Aizdevuma līgumā, kas noslēgts starp Studentu un Kredītiestādi. Students atbild par Pašvaldībai sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.

7. Students uzņemas visas saistības, kas izriet no Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

8. Students apņemas pēc studiju pabeigšanas informēt pašvaldību par izglītības iegūšanu. Puses vienojas par gatavību nodibināt darba attiecības ar pašvaldību, ja pašvaldībai nepieciešams atbilstošas profesijas speciālists.

9. Pašvaldība apņemas uzņemties Studenta saistības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izsniegto galvojumu un šo līgumu.

10. Pašvaldībai ir tiesības kontrolēt līguma izpildi, pieprasīt un saņemt informāciju un jebkurus dokumentus, kas skar līgumu un pašvaldības sniegto galvojumu.

11. 20__.gada ___.____________starp Pašvaldību un Kredītiestādi noslēgtais galvojuma līgums, ar kuru Pašvaldība ir uzņēmusies galvot par Studenta kredītsaistībām ir saistošs Studenta mantiniekiem, ar to saprotot, Pašvaldības tiesības, gadījumā, ja samaksu par Studenta parādu pilnībā vai kādā tā daļā ir veikusi Pašvaldība, celt prasību arī pret Studenta mantiniekiem.

12. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma pirms saistību izpildes nav pieļaujama.

13. Šī Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama tikai gadījumos, ja Students pirms Aizdevuma līguma termiņa beigām ir izpildījis visas saistības pret Kredītiestādi.

14. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus.

15. Par līguma 2., 3., 4., 5. punktā iekļauto noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Students maksā Pašvaldībai līgumsodu 10 % apmērā no kopējās Aizdevuma līguma summas un Pašvaldībai ar savu darbību vai bezdarbību radītos zaudējumus. Līgumsoda un zaudējuma samaksa neatbrīvo Studentu no uzņemto saistību izpildes.

16. Gadījumā, ja Students nepilda ar Kredītiestādi noslēgtā galvojuma līguma un šī Līguma saistības, Pašvaldība bez Studenta sevišķas piekrišanas sniedz informāciju par parādu Studiju fondam publicēšanai tīklā "Internet", Latvijas Bankas Parādnieku reģistram, kā arī jebkurā veidā publisko ziņas par saistību nepienācīgu izpildi.

III Līguma termiņš

17. Līguma stājas spēkā ar Galvojuma līguma starp Pašvaldību un Kredītiestādi parakstīšanas brīdi.

18. Līgums darbojas līdz pilnīgai no Galvenā līguma un šī līguma izrietošo saistību izpildei.

IV Nobeiguma noteikumi

19. Visus strīdus, kas pusēm rodas saistībā ar šī līguma izpildi, puses risina, savstarpēji vienojoties. Ja puses nevar savā starpā vienoties, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20. Visiem līguma grozījumiem jābūt noformētiem rakstveidā, abu Pušu parakstītiem.

21. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pašvaldībai, viens – Studentam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PAŠVALDĪBA:

STUDENTS:

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
01.07.2010