Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Talsos 2014. gada 30. janvārī (prot. Nr. 4, 6. p., lēmums Nr. 30)
Par īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem sociālajos dzīvokļos Talsu novadā
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 7., 9. punktu un 41. panta pirmās daļas 1. punktu,
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
9. panta 1. daļu, likuma
"Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām
" 12. pantu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem sociālajos dzīvokļos Talsu novadā atvieglojumu (turpmāk – atvieglojumi) piešķiršanas kārtību, to sociālo dzīvokļu īrnieku grupas, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos atvieglojumus, kā arī atvieglojumu apmēru.

1.2. Pašvaldības atvieglojumus piešķir ģimenēm (personām), kurām sociālais dzīvoklis izīrēts saskaņā ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Talsu novada sociālajā mājā vai sociālajā dzīvoklī un noslēgušas līgumu ar mājokļa apsaimniekotāju (turpmāk – īrnieki).

1.3. Atvieglojumus piešķir un izmaksā Talsu novada pašvaldība, pamatojoties uz mājokļa apsaimniekotāja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, apstiprinātā budžeta ietvaros.

1.4. Maksājumus par koplietošanas telpām (dušas, virtuves) sociālajās mājās, pamatojoties uz mājokļa apsaimniekotāja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, sedz Talsu novada pašvaldība, apstiprinātā budžeta ietvaros.

1.5. Īrnieki, kuri saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem saņem atvieglojumus, nevar pretendēt uz dzīvokļa pabalstu, saskaņā ar Talsu novada domes 10.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 48 "Par sociālo palīdzību Talsu novadā", izņemot dzīvokļa pabalsta daļu personām, kuras apkurei izmanto cieto kurināmo (saskaņā ar Talsu novada domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 48 "Par sociālo palīdzību Talsu novadā" pielikuma 1. un 2.2.2. punktu).

2. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība

2.1. Atvieglojumus īrniekiem piešķir uz laiku, kamēr ir spēkā ar mājokļa apsaimniekotāju noslēgtais līgums.

2.2. Atvieglojumus piešķir īrniekiem, kuriem noteikts sekojošs statuss:

2.2.1. trūcīgām personām;

2.2.2. maznodrošinātām personām;

2.2.3. mazaizsargātām personām.

2.3. Ja īrnieka statuss neatbilst 2.2. punktā noteiktām kategorijām, atvieglojumi īrniekam netiek piešķirti.

2.4. Atvieglojumus piešķir īres maksai un sekojošiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem:

2.4.1. apkure;

2.4.2. aukstais ūdens;

2.4.3. ūdens uzsildīšana;

2.4.4. cirkulācijas sistēmas uzturēšana;

2.4.5. kanalizācija.

3. Atvieglojumu apmērs

3.1. Atvieglojumi tiek piešķirt 2.4. punktā noteiktajiem pakalpojumiem sekojošā apmērā:

3.1.1. trūcīgām personām – 50%;

3.1.2. maznodrošinātām personām – 30%;

3.1.3. mazaizsargātām personām – 10%.

3.2. Atvieglojumus piešķir uz laika periodu, kamēr spēkā personai (ģimenei) 3.1. punktā noteiktais statuss, kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajam.

4. Noslēguma jautājums

4.1. Noteikumi stājas spēkā 01.07.2014.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Saistošo noteikumu Nr. 5 "Par īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem sociālajos dzīvokļos Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsTalsu novada domes saistošo noteikumu projekts "Par īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem sociālajos dzīvokļos Talsu novadā" (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7., 9. punktu un 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta 1. daļu, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 12. pantu un paredz noteikt īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem sociālajos dzīvokļos Talsu novadā atvieglojumu (turpmāk – atvieglojumi) piešķiršanas kārtību, to sociālo dzīvokļu īrnieku grupas, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos atvieglojumus, kā arī atvieglojumu apmēru.
2. Īss projekta satura izklāstsPašvaldības atvieglojumus piešķir ģimenēm (personām), kurām sociālais dzīvoklis izīrēts saskaņā ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Talsu novada sociālajā mājā vai sociālajā dzīvoklī un noslēgušas līgumu ar mājokļa apsaimniekotāju.

Atvieglojumus piešķir un izmaksā Talsu novada pašvaldība, pamatojoties uz mājokļa apsaimniekotāja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, apstiprinātā budžeta ietvaros.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuAtvieglojumu nodrošināšanai 2014. gadā nepieciešami budžeta līdzekļi 15 000 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
01.07.2014