Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.03.2019. - 29.05.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta saistošos noteikumus "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2017/15

Carnikavā 2017. gada 25. oktobrī
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2017. gada 25. oktobra lēmumu (prot. Nr. 22, 14. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2017. gada 20. decembra lēmumu (prot. Nr. 26, 18. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu,
Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana rindā un uzņemšana Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – iestāde), kā arī atskaitīšana no iestādes;

1.2. kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu iestādē.

2. Iestādē uzņem bērnu no pusotra gada vecuma (vecums uz uzņemšanas brīdi iestādē 18 mēneši) līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

3. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var apgūt:

3.1. iestādē;

3.2. privātajā izglītības iestādē.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

4. Bērnu var reģistrēt uzņemšanai iestādē, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.

5. Visi pieteikumi saņemšanas secībā tiek reģistrēti Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindā (turpmāk – reģistrs), kuru veido viena no vecākiem vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki) pieteikumu secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu.

6. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai iestādē, vecāki:

6.1. iesniedz pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) pieteikumu (1. pielikums), norādot vēlamo iestādi (prioritārā secībā), un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta iestādē, vecāks saņem izziņu par bērna kārtas numuru reģistrā (2. pielikums);

6.2. elektroniski reģistrē bērnu iestādē, reģistrējoties interneta vietnē www.epakalpojumi.lv un aizpildot iesniegumu, norādot vēlamo iestādi (prioritārā secībā), un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta iestādē.

7. Aizpildot pieteikumu, vecāki apstiprina, ka ir iepazinušies ar noteikumiem.

8. Visi pieteikumi tiek reģistrēti pašvaldības reģistrā, pieteikumu iesniegšanas secībā, ko veic pašvaldības izglītības speciālists (turpmāk – izglītības speciālists), ievērojot personas datu aizsardzības nosacījumus.

9. Pēc bērna reģistrācijas reģistrā, ja pieteikums iesniegts klātienē KAC, izglītības speciālists bez maksas vecākiem nosūta izziņu par bērna kārtas numuru reģistrā uz vecāku norādīto e-pastu vai pa pastu.

10. Pēc bērna reģistrēšanas rindā vecāki var:

10.1. veikt izmaiņas (3. pielikums);

10.2. atsaukt pieteikumu (4. pielikums).

III. Bērna uzņemšana iestādē

11. Bērns tiek uzņemts iestādē, pamatojoties uz Carnikavas novada domes izveidotas komisijas bērnu uzņemšanai (turpmāk – komisija) lēmumu.

12. Iestādē bērnus uzņem to reģistrācijas secībā attiecīgā dzimšanas gada rindā, noteikumos minētajā kārtībā, nepārsniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās.

13. Gadījumā, ja no attiecīgā dzimšanas gada rindas iestādē uzņemto bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu grupā, iestāde var veidot jaukta vecuma bērnu grupu, uzņemot grupā bērnus no tā dzimšanas gada rindas, kas ir vistuvāk pamatizglītības apguves vecumam.

14. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/7)

15. Komisija sagatavo protokolu ar iestādē uzņemamo bērnu sarakstu un iesniedz izglītības speciālistam un iestādes vadītājam, kuri atbilstoši komisijas lēmumam, sākot no marta mēneša pirmās darba dienas, informē vecākus par iespēju bērnu uzņemt iestādē no 1. septembra, šādā secībā:

15.1. izglītības speciālists 1–3 darbdienu laikā pēc saraksta saņemšanas telefoniski vai e-pastā informē vecākus, ka iestādes vadītājs nosūtīs ierakstītu vēstuli par iespēju uzņemt bērnu iestādē no 1. septembra;

15.2. iestādes vadītājs 3–5 darbdienu laikā pēc pretendentu saraksta saņemšanas nosūta pretendējošā bērna vecākiem ierakstītu vēstuli par bērna uzņemšanu iestādē no 1. septembra, kā arī nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar Noteikumu 16. punktu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/7)

16. Par brīvajām vietām iestādē tās vadītājs informē komisiju ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad atbrīvojas vieta grupā.

17. Pirms bērna uzņemšanas iestādē vecāki iesniedz iestādes vadītājam šādus dokumentus:

17.1. iesniegumu (5. pielikums);

17.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;

17.3. vai iestāde objektīvu apstākļu dēļ dokumentu no pašvaldības institūcijām iegūst pati;

17.4. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

17.5. aizbildņa apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā.

18. Uzņemot bērnu iestādē, iestādes vadītājs ar vecākiem noslēdz līgumu.

19. Ja bērna vecāki, saņemot rakstisku uzaicinājumu par bērna uzņemšanu iestādē, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas neiesniedz noteikumu 16. punktā minētos dokumentus, tiek uzskatīts, ka bērna vecāki ir atteikušies no piedāvātās vietas iestādē.

20. Noteikumu 18. punktā minētajā gadījumā bērns tiek pārcelts uz reģistra attiecīgā dzimšanas gada rindas beigām. Ja bērns jau apmeklē privāto izglītības iestādi vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu, saskaņā ar noteikumu IV nodaļu, pašvaldība apmaksā pirmsskolas izglītības programmas izmaksas.

21. Ja bērns vēl neapmeklē privāto izglītības iestādi vai nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu, un vecāki atsakās no piedāvātās vietas iestādē, iesniedzot atteikumu (6. pielikums) un iestādē ir brīvas vietas, pašvaldības atbalsts pirmsskolas izglītības programmas apguvei vecāku izvēlētajā privātajā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja netiek piešķirts.

22. Bērnus iestādē uzņem šādā prioritārā secībā:

22.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētus bērnus;

22.2. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, kuru norīko ar Carnikavas novada Sociālā dienesta lēmumu vai Carnikavas novada bāriņtiesas rekomendāciju;

22.3. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, kuram speciālās programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu un Pedagoģiskās komisijas lēmumu;

22.4. Carnikavas pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku bērnus, ja bērns ir deklarēts Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un darbinieks iestādē nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu, līdz brīdim, kamēr vecāks ir darba attiecībās iestādē;

22.5. (zaudējis spēku no 01.09.2018.; sk. 39. punktu);

22.6. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētus bērnus no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni);

22.7. rindas kārtībā bērnus no reģistra, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

22.8. rindas kārtībā bērnus no reģistra, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

23. Noteikumu 22. punktā noteiktajos gadījumos, ja iestājas kāda no prioritātēm, vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā informē pašvaldību, iesniedzot iesniegumu KAC (7. pielikums).

III.1 Bērnu grupu komplektēšana iestādē

(Nodaļa Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/7 redakcijā)

23.1 Iestādē bērnu grupas komplektē:

23.11. maija mēnesī - grupas izglītojamajiem, kuri apmeklē pirmsskolu;

23.12. jūnija mēneša pēdējās darba dienās – grupas bērniem, kurus uzņem iestādē no 1.septembra.

(Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/7 redakcijā)

23.2 Bērnu grupu komplektēšanu paralēlgrupās veic šādā kārtībā:

23.21. bērnu grupu komplektēšanu paralēlgrupās veic ar datorprogrammas palīdzību, izmantojot nejaušas atlases principu, Domes priekšsēdētājas vietnieka, pašvaldības informācijas tehnoloģiju (IT) speciālista un izglītības speciālista, pirmsskolas vadītājas un kancelejas pārzines klātbūtnē;

23.22. bērnu grupas komplektē atbilstoši izglītojamo vietu skaitam tajās, iespēju robežās ievērojot zēnu un meiteņu skaita vienādas proporcijas principu;

23.23. komplektējot bērnus grupās, pēc vecāku lūguma tiek ievērots princips, ka paralēlgrupās netiek sadalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi vai brāļi/māsas, kuru vecuma starpība ir mazāka par gadu);

23.24. ja kādā no grupām ir palikusi brīva vieta, tā tiek piešķirta bērnam dokumentu iesniegšanas secībā;

23.25. bērnu sarakstus izdrukā vienā eksemplārā un ievieto katras grupas aploksnē, uz tās norādot gadu un grupas kārtas numuru. Aploksnes aizlīmē un apzīmogo ar iestādes apaļo ģerboņzīmogu, un tās paraksta domes priekšsēdētājas vietnieks, pašvaldības IT speciālists, iestādes vadītāja. Aploksnes nodod iestādes vadītājai to glabāšanai un ievietošanai iestādes seifā. Aploksnes atver bērnu vecāku kopsapulcē.

(Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/7 redakcijā)

23.3 Maija pēdējā nedēļā iestāde organizē kopsapulci vecākiem, kuru bērni jau apmeklē iestādi, lai iepazīstinātu ar:

23.31. grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem;

23.32. bērnu sarakstu paralēlgrupās;

23.33. mācību procesa organizāciju bērnu grupās.

(Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/7 redakcijā)

23.4 Augusta pēdējās nedēļās iestāde organizē kopsapulci vecākiem, kuru bērni apmeklēs iestādi no 1.septembra, lai iepazīstinātu ar:

23.41. grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem;

23.42. bērnu sarakstu paralēlgrupās;

23.43. mācību procesa organizāciju izglītojamo grupās.

(Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/7 redakcijā)

IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība

24. Pašvaldības atbalsts (turpmāk – atbalsts) tiek piešķirts:

24.1. bērnam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajā gadījumā. Atbalsts tiek aprēķināts un piešķirts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepārsniedzot pašvaldības noteiktās vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai;

24.2. privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē. Pašvaldības atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, atbilstoši budžeta iespējām, tiek noteikts ar Carnikavas novada domes lēmumu.

25. Vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas un atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem tiek publiskots pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv triju dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

26. Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja ir mazāka nekā noteiktais atbalsts, atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāda ir maksa par attiecīgo pakalpojumu.

27. Lai saņemtu atbalstu, vecāki iesniedz KAC šādus dokumentus:

27.1. pieteikumu (8. pielikums);

27.2. līguma ar attiecīgo privāto izglītības iestādi vai privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (turpmāk tekstā – pakalpojuma sniedzējs) kopiju (uzrādot oriģinālu).

28. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt atbalstu pieņem izglītības speciālists. Lēmums par atbalsta piešķiršanu ir pamats līguma starp pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju noslēgšanai.

29. Noteikumu 27. punktā minētais lēmums ir spēkā uz periodu, kādā attiecībā uz izglītojamo tiek sniegts pakalpojums pie pakalpojuma sniedzēja.

30. Pamats atbalsta izmaksai ir pakalpojuma sniedzēju izrakstītais rēķins. Pakalpojuma sniedzējs rēķinu iesniedz pašvaldībai līgumā starp pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju noteiktā kārtībā.

31. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem pakalpojumu. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna vecāki pakalpojuma sniedzēju rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā.

32. Pašvaldība pārtrauc atbalsta izmaksu:

32.1. ja tiek konstatēts, ka bērna dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

32.2. ja tiek izbeigts līgums ar pakalpojuma sniedzēju;

32.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

V. Kārtība kādā bērnu izslēdz no reģistra un atskaita no iestādes

33. Bērnu no reģistra var izslēgt izglītības speciālists:

33.1. aktualizējot bērnu reģistru un konstatējot izmaiņas attiecībā uz bērna deklarēto dzīvesvietu (tā deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā);

33.2. pamatojoties uz vecāku iesniegumu par bērna izslēgšanu no reģistra.

34. Informācija par bērna izslēgšanu no reģistra tiek nosūtīta bērna vecākiem 1 (viena) mēneša laikā uz e-pastu vai pa pastu.

35. Bērnu atskaita no iestādes ar iestādes vadītāja rīkojumu:

35.1. pēc vecāku lūguma;

35.2. uzsākot pamatizglītības apguvi;

35.3. ja bērns iestādi bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 30 kalendārās dienas divu mēnešu periodā, izņemot gadījumus, kad bērnam ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;

35.4. Bērna prombūtne ir uzskatāma par attaisnojošu šādos gadījumos:

35.4.1. bērna slimības laikā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa, vai karantīnas laikā;

35.4.2. vecāku atvaļinājuma laikā;

35.4.3. vasaras periodā (jūnijs – augusts), neatkarīgi no vecāku atvaļinājuma ilguma;

35.4.4. pamatojoties uz vecāku iesniegumu – uz laiku līdz vienam mēnesim kalendārā gada laikā;

35.4.5. pamatojoties uz vecāku iesniegumu – uz laiku, kad bērnam ar ārsta atzinumu ir noteikts mājas režīms;

35.5. pēc bērna vecāka – iestādes darbinieka, darba tiesisko attiecību izbeigšanas, ja bērns uzņemts iestādē noteikumu 21.4. apakšpunktā minētajā kārtībā.

VI. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

36. Komisijas un amatpersonu lēmumus, kas saistīti ar šo noteikumu izpildi, un faktisko rīcību var apstrīdēt domē, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

37. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

VII. Noslēguma jautājumi

38. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā.

39. Noteikumu 22.5. apakšpunkts zaudē spēku ar 2018. gada 1. septembri.

40. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada domes 2016. gada 20. aprīļa saistošie noteikumi Nr. SN/2016/9 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 20.04.2017. lēmumu (prot. Nr. 7, 11. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2017. gada 20. decembrī
1. pielikums
Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/15
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

 

Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:

 
 

Vēlos saņemt informāciju elektroniski 

e-pasts  

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________ - __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
  
  
pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:
Pirmsskolas izglītības iestāde
(atzīmēt prioritāro izglītības iestādi)
Adrese
 PII "Piejūra""Skola" Siguļi, Carnikava, LV-2163
 PII "Riekstiņš"Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama __________________________mācību gadā

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem protokols Nr. 22, 14. § "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" un apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu šiem noteikumiem

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums _________________________________________________________

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

2. pielikums
Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/15
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
IZZIŅA

201__. gada ____. _______________________ saņemts bērna (vārds, uzvārds) personas kods – __________-___________ likumiskā pārstāvja (vārds, uzvārds) pieteikums bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(atzīmēt prioritāro izglītības iestādi)
Adrese
 PII "Piejūra""Skola" Siguļi, Carnikava, LV-2163
 PII "Riekstiņš"Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163

un reģistrēts rindas reģistrā ar kārtas numuru ______________.

Klientu apkalpošanas centra darbinieks 
 vārds, uzvārds, paraksts
3. pielikums
Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/15
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:
 
 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski 
e-pasts  

IESNIEGUMS IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu veikt izmaiņas PIETEIKUMĀ Nr. __________________________________

vēlamā Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(atzīmēt prioritāro izglītības iestādi)
Adrese
 PII "Piejūra""Skola" Siguļi, Carnikava, LV-2163
 PII "Riekstiņš"Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama __________________________mācību gadā

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem protokols Nr. 22, 14. § "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums _________________________________________________________

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

4. pielikums
Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/15
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:
 
 

IESNIEGUMS PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. 
par 
 

bērna vārds, uzvārds

Personas kods ______________________- __________________________

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem protokols Nr. 22, 14. § "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums __________________________________________________________

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

5. pielikums
Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra
 saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/15
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
 Carnikavas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde
 
  iestādes nosaukums
 vadītājai/am 
  vārds, uzvārds
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:
 
 

IESNIEGUMS
BĒRNA UZŅEMŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu uzņemt 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________ - __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei no __________. gada _______ . ____________________.

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums _________________________________________________________

6. pielikums
Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/15
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:
 
 

ATTEIKUMS NO PIEŠĶIRTĀS VIETAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Atsakos no 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________ - __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 

piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 

iestādes nosaukums

  
 

Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas IR norādīta kā prioritārā

  
 Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas NAV norādīta kā prioritārā

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem protokols Nr. 22, 14. § " Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums __________________________________________________________

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

7. pielikums
Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra
 saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/15
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:
 
 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski 
e-pasts  

IESNIEGUMS VIETAS PIEŠĶIRŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ĀRPUS KĀRTAS

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 

iestādes nosaukums

 
bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
  

Pamatojums –

 
 

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem protokols Nr. 22, 14. § "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums __________________________________________________________

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

8. pielikums
Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/15
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:
 
 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski 
e-pasts  

PIETEIKUMS

Lūdzu līdzfinansēt mana dēla/meitas 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
 
o uzraudzīšanu pie Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles)
  
o pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā pirmsskolas izglītības iestādē 
  

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem protokols Nr. 22, 14. § "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Pielikumā:

– vecāka līgums ar pakalpojuma sniedzēju, kopija.

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums __________________________________________________________

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv

28.03.2019