Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra saistošos noteikumus "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/10

Carnikavā 2019. gada 20. martā
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 20. marta lēmumu (prot. Nr. 3, 19. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 17. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 6, 25. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 22. maija lēmumu (prot. Nr. 8, 23. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu,
Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana rindā un uzņemšana Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – iestāde), kā arī atskaitīšana no iestādes;

1.2. kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu iestādē.

2. Iestādē uzņem bērnu no pusotra gada vecuma (vecums uz uzņemšanas brīdi iestādē 18 mēneši) līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

3. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var apgūt:

3.1. iestādē;

3.2. privātajā izglītības iestādē;

3.3. pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (līdz 4 gadu vecumam).

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

4. Bērnu uzņemšanai iestādē, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas, var reģistrēt viens no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki).

5. Visi pieteikumi saņemšanas secībā tiek reģistrēti Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindas reģistrā (turpmāk – reģistrs), ievērojot personas datu aizsardzības nosacījumus.

6. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai reģistrā, vecāki:

6.1. klātienē iesniedz pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) pieteikumu (1. pielikums), norādot vēlamo iestādi (prioritārā secībā) un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta iestādē. Bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un informē par bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildnības iecelšanu).

6.2. elektroniski reģistrē bērnu reģistrā interneta vietnē www.epakalpojumi.lv (turpmāk – datu bāze) aizpildot iesniegumu, norādot vēlamo iestādi (prioritārā secībā), un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta iestādē.

7. Aizpildot pieteikumu, vecāki apstiprina, ka ir iepazinušies ar šiem Saistošajiem noteikumiem.

8. Pēc bērna reģistrācijas reģistrā, ja pieteikums iesniegts klātienē KAC, izglītības speciālists bez maksas vecākiem nosūta izziņu (2. pielikums) par bērna kārtas numuru reģistrā uz vecāku norādīto e-pastu vai pa pastu.

9. Pēc bērna reģistrēšanas reģistrā vecāki var:

9.1. veikt izmaiņas (3. pielikums) līdz tekošā gada 31. aprīlim;

9.2. atsaukt pieteikumu (4. pielikums).

III. Bērna uzņemšana iestādē

10. Bērns tiek uzņemts iestādē, pamatojoties uz Carnikavas novada domes izveidotas komisijas bērnu uzņemšanai (turpmāk – komisija) lēmumu.

11. Iestādē bērnus uzņem to reģistrācijas secībā, noteikumu 20. punktā noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās.

12. Grupu komplektēšanai bērnu uzņemšanai iestādē no tekošā gada 1. septembra:

12.1. iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 31. aprīlim iesniedz komisijai brīvo vietu skaitu iestādē uz tekošā gada 1. septembri;

12.2. izglītības speciālists kārtējā gada 1. maijā, atbilstoši brīvo vietu skaitam iestādē, no datu bāzes izgūst un iesniedz komisijai iestādē uzņemamo bērnu, kuri reģistrēti reģistrā līdz tekošā gada 31. aprīlim, sarakstu (turpmāk – sarakstu), kur norādīts bērna vārds, uzvārds un vecāku deklarētās dzīvesvietas.

13. Komisija sagatavo protokolu ar sarakstu un iesniedz izglītības speciālistam un iestādes vadītājam, kuri atbilstoši komisijas lēmumam, informē vecākus par iespēju bērnu uzņemt iestādē no 1. septembra, šādā secībā:

13.1. izglītības speciālists 1–3 darbdienu laikā pēc saraksta saņemšanas telefoniski vai e-pastā informē vecākus, ka iestādes vadītājs nosūtīs ierakstītu vēstuli par iespēju uzņemt bērnu iestādē no 1. septembra;

13.2. iestādes vadītājs 3–5 darbdienu laikā pēc saraksta saņemšanas nosūta pretendējošā bērna vecākiem ierakstītu vēstuli par bērna uzņemšanu iestādē no 1. septembra.

14. Par brīvajām vietām iestādē tās vadītājs informē komisiju ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad atbrīvojas vieta grupā.

15. Lai bērns tiktu uzņemts iestādē vecāki 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā iesniedz iestādes vadītājam šādus dokumentus:

15.1. iesniegumu (5. pielikums);

15.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;

15.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

15.4. aizbildņa apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;

15.5. atteikumu no piešķirtās vietas pašvaldības izglītības iestādē (6. pielikums).

16. Uzņemot bērnu iestādē, iestādes vadītājs ar vecākiem noslēdz Sadarbības līgumu.

17. Ja bērna vecāki, saņemot rakstisku uzaicinājumu par bērna uzņemšanu iestādē, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas neiesniedz noteikumu 15. punktā minētos dokumentus, tiek uzskatīts, ka bērna vecāki ir atteikušies no piedāvātās vietas iestādē.

18. Noteikumu 17. punktā minētajā gadījumā bērns tiek pārcelts uz rindas reģistra beigām. Ja bērns jau apmeklē privāto izglītības iestādi vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu, saskaņā ar noteikumu V nodaļu, pašvaldība apmaksā pirmsskolas izglītības programmas izmaksas.

19. Ja bērns vēl neapmeklē privāto izglītības iestādi vai nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu, un vecāki atsakās no piedāvātās vietas iestādē, iesniedzot atteikumu (6. pielikums) un iestādē ir brīvas vietas, pašvaldības atbalsts pirmsskolas izglītības programmas apguvei vecāku izvēlētajā privātajā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja netiek piešķirts.

20. Bērnus iestādē uzņem šādā prioritārā secībā:

20.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos:

20.1.1. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarēts bērns, kuram viens no vecākiem ir NBS karavīrs;

20.2. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, kuru norīko ar Carnikavas novada Sociālā dienesta lēmumu vai Carnikavas novada bāriņtiesas rekomendāciju;

20.3. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, kuram speciālās programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu un Pedagoģiskās komisijas lēmumu;

20.4. Carnikavas pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku bērnus, ja bērns ir deklarēts Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un darbinieks iestādē nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu;

20.5. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētus bērnus no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni), kuru vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

20.6. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētus bērnus, kuru vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

20.7. rindas kārtībā bērnus no reģistra, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

20.8. rindas kārtībā bērnus no reģistra, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

21. Dome pieņem lēmumu par bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, nodrošināšanu ar vietu iestādē ārpus kārtas, ja bērns ir palicis bez vecāku aizgādnības (t.sk. arī gadījumā, ja aizbildnis nav deklarēts Carnikavas novada administratīvajā teritorijā).

22. Noteikumu 20. punktā noteiktajos gadījumos, ja iestājas kāda no prioritātēm, vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā informē pašvaldību, iesniedzot iesniegumu KAC (7. pielikums).

IV. Bērnu grupu komplektēšana iestādē

23. Iestādē bērnu grupas komplektē:

23.1. maija mēnesī – grupas izglītojamajiem, kuri apmeklē pirmskolu;

23.2. jūnija mēneša pēdējās darba dienās – grupas bērniem, kurus uzņem iestādē no 1. septembra.

24. Bērnu grupu komplektēšanu paralēlgrupās veic šādā kārtībā:

24.1. bērnu grupu komplektēšanu paralēlgrupās veic ar datorprogrammas palīdzību, izmantojot nejaušas atlases principu, Domes priekšsēdētājas vietnieka, pašvaldības informācijas tehnoloģiju (IT) speciālista un izglītības speciālista, pirmsskolas vadītājas un kancelejas pārzines klātbūtnē;

24.2. bērnu grupas komplektē atbilstoši izglītojamo vietu skaitam tajās, iespēju robežās ievērojot zēnu un meiteņu skaita vienādas proporcijas principu;

24.3. komplektējot bērnus grupās, pēc vecāku lūguma tiek ievērots princips, ka paralēlgrupās netiek sadalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi vai brāļi/māsas, kuru vecuma starpība ir mazāka par gadu);

24.4. ja kādā no grupām ir palikusi brīva vieta, tā tiek piešķirta bērnam dokumentu iesniegšanas secībā;

24.5. bērnu sarakstus izdrukā vienā eksemplārā un ievieto katras grupas aploksnē, uz tās norādot gadu un grupas kārtas numuru. Aploksnes aizlīmē un apzīmogo ar iestādes apaļo ģerboņzīmogu, un tās paraksta domes priekšsēdētājas vietnieks, pašvaldības IT speciālists, iestādes vadītāja. Aploksnes nodod iestādes vadītājai to glabāšanai un ievietošanai iestādes seifā. Aploksnes atver bērnu vecāku kopsapulcē.

25. Maija pēdējā nedēļā iestāde organizē kopsapulci vecākiem, kuru bērni jau apmeklē iestādi, lai iepazīstinātu ar:

25.1. grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem;

25.2. bērnu sarakstu paralēlgrupās;

25.3. mācību procesa organizāciju bērnu grupās.

26. Augusta pēdējās nedēļās iestāde organizē kopsapulci vecākiem, kuru bērni apmeklēs iestādi no 1. septembra, lai iepazīstinātu ar:

26.1. grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem;

26.2. bērnu sarakstu paralēlgrupās;

26.3. mācību procesa organizāciju izglītojamo grupās.

V. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība

27. Pašvaldības atbalsts (turpmāk – atbalsts) tiek piešķirts:

27.1. bērnam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajā gadījumā. Atbalsts tiek aprēķināts un piešķirts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepārsniedzot pašvaldības noteiktās vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai;

27.2. bērnam, ja bērna un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē. Pašvaldības atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, atbilstoši budžeta iespējām, tiek noteikts ar Carnikavas novada domes lēmumu.

28. Vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas un atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem tiek publiskots pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv triju dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

29. Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja ir mazāka nekā noteiktais atbalsts, atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāda ir maksa par attiecīgo pakalpojumu.

30. Lai saņemtu atbalstu, vecāki iesniedz KAC šādus dokumentus:

30.1. pieteikumu (8. pielikums);

30.2. līguma ar attiecīgo privāto izglītības iestādi vai privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) kopiju (uzrādot oriģinālu).

31. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt atbalstu pieņem izglītības speciālists. Lēmums par atbalsta piešķiršanu ir pamats līguma starp pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju noslēgšanai.

32. Noteikumu 31. punktā minētais lēmums ir spēkā uz periodu, kādā attiecībā uz izglītojamo tiek sniegts pakalpojums pie pakalpojuma sniedzēja.

33. Pamats atbalsta izmaksai ir pakalpojuma sniedzēju izrakstītais rēķins. Pakalpojuma sniedzējs rēķinu iesniedz pašvaldībai līgumā starp pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju noteiktā kārtībā.

34. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem pakalpojumu. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna vecāki pakalpojuma sniedzēju rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā.

35. Pašvaldība pārtrauc atbalsta izmaksu:

35.1. ja tiek konstatēts, ka bērna dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

35.2. ja tiek konstatēts, ka abu bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

35.3. ja tiek izbeigts līgums ar pakalpojuma sniedzēju;

35.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

VI. Kārtība, kādā bērnu izslēdz no reģistra un atskaita no iestādes

36. Bērnu no reģistra var izslēgt izglītības speciālists, pamatojoties uz vecāku iesniegumu par bērna izslēgšanu no reģistra.

37. Par bērna izslēgšanu no reģistra pašvaldības izglītības speciālists pieņem lēmumu un 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski nosūta lēmuma kopiju. Pēc lēmuma spēkā stāšanās izglītības speciālists veic izmaiņas reģistrā.

38. Bērnu atskaita no iestādes ar iestādes vadītāja rīkojumu pēc vecāku lūguma.

39. Bērna prombūtne ir uzskatāma par attaisnojošu šādos gadījumos:

39.1. bērna slimības laikā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa, vai karantīnas laikā;

39.2. vecāku atvaļinājuma laikā;

39.3. vasaras periodā (jūnijs – augusts), neatkarīgi no vecāku atvaļinājuma ilguma;

39.4. pamatojoties uz vecāku iesniegumu – uz laiku līdz vienam mēnesim kalendārā gada laikā;

39.5. pamatojoties uz vecāku iesniegumu – uz laiku, kad bērnam ar ārsta atzinumu ir noteikts mājas režīms.

VII. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

40. Komisijas un amatpersonu lēmumus, kas saistīti ar šo noteikumu izpildi, un faktisko rīcību var apstrīdēt domē, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

41. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 22. maijā
1. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:
 
 

Vēlos saņemt informāciju elektroniski 

e-pasts_____________________________________________

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt 
 bērna vārds, uzvārds
personas kods ______________________- __________________________
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(atzīmēt prioritāro izglītības iestādi)
Adrese
 PII "Piejūra""Skola" Siguļi, Carnikava, LV-2163
 PII "Riekstiņš"Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163
Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama mācību gadā

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

2. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
IZZIŅA

201__. gada ____. _______________________ saņemts bērna (vārds, uzvārds) personas kods – __________-___________ likumiskā pārstāvja (vārds, uzvārds) pieteikums bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(atzīmēt prioritāro izglītības iestādi)
Adrese
 PII "Piejūra""Skola" Siguļi, Carnikava, LV-2163
 PII "Riekstiņš"Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163

un reģistrēts rindas reģistrā ar kārtas numuru ___________________.

Klientu apkalpošanas centra darbinieks 
 vārds, uzvārds, paraksts

 

3. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
  

Vēlos saņemt informāciju elektroniski

e-pasts________________________________________________

IESNIEGUMS IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu veikt izmaiņas PIETEIKUMĀ Nr. __________________________________

vēlamā Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(atzīmēt prioritāro izglītības iestādi)
Adrese
 PII "Piejūra""Skola" Siguļi, Carnikava, LV-2163
 PII "Riekstiņš"Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama __________________________mācību gadā

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

4. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
  

IESNIEGUMS PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. __________________________________

par 

bērna vārds, uzvārds

Personas kods ______________________- __________________________

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

5. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde 
 iestādes nosaukums
vadītājai/am 
 

vārds, uzvārds

Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
  

IESNIEGUMS
BĒRNA UZŅEMŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu uzņemt 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei no __________. gada _______ . ____________________.

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums 

 

 

6. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
  

ATTEIKUMS NO PIEŠĶIRTĀS VIETAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Atsakos no 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 

piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 
iestādes nosaukums

Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas IR norādīta kā prioritārā

Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas NAV norādīta kā prioritārā

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

7. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
  

Vēlos saņemt informāciju elektroniski

e-pasts________________________________________________

IESNIEGUMS VIETAS PIEŠĶIRŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ĀRPUS KĀRTAS

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 
iestādes nosaukums
 
bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
  

Pamatojums –

 
 

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv.

8. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
  

Vēlos saņemt informāciju elektroniski

e-pasts________________________________________________

PIETEIKUMS

Lūdzu līdzfinansēt mana dēla/meitas 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
ouzraudzīšanu pie Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles)
  
opirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā pirmsskolas izglītības iestādē
  
  

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Pielikumā:

- vecāka līgums ar pakalpojuma sniedzēju, kopija.

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 29389606, mājaslapa www.carnikava.lv

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs). Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Carnikavas novada dome 2019. gada 20. martā apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju";

1.2. saistošo noteikumu jaunās redakcijas mērķis – noteikt jaunu kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti rindā uz iestādi, uzņemti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, piešķirts pašvaldības atbalsts privātajās izglītības iestādēs un pie privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.

2. Īss projekta satura izklāstsJaunā saistošo noteikumu redakcija noteiks kārtību rindas reģistram – tā būs vienota, visiem vecumiem kopīga viena rinda, kas izslēgs situāciju, kad vienā gadā dzimušie bērni vietu iestādē saņem galvenokārt gada sākumā dzimušie vai arī tikai sasniedzot obligāto izglītības vecumu. Turpmāk vieta iestādē tiks piešķirta vienotās rindas reģistrācijas kārtībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināma.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Carnikavas novada dome un Carnikavas novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes;

5.2. saistošie noteikumi attiecas uz bērnu vecākiem, kuru bērni dzimuši gada beigās un līdz šim lielākoties nesaņēma vietu iestādē ātrāk par obligātā izglītības vecuma iestāšanos, jo attiecīgā vecuma grupa bija nokomplektēta. Carnikavas novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolās tiks pielietots vienlīdzīgas pieejas princips;

5.3. saistošo noteikumu nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmŅemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse, vecāku iebildumi un ieteikumi. Saistošo noteikumu jaunā redakcija izstrādāta sadarbībā ar pirmsskolu vadītājiem, darbiniekiem un rindas komisijas locekļiem bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
30.05.2019