Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.08.2020. - ... / Spēkā esošā
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Talsos 2013. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 19, 7. p., lēmums Nr. 474)
Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Talsu novada domes saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža,

1.2. koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību,

1.3. gadījumus, kad jārīko publiskā apspriešana,

1.4. zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas un atlīdzības kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Talsu novada administratīvajā teritorijā.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

3. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža ir tiesīgs iesniegt zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotā persona (Pielikums Nr. 1).

4. Talsu novada Zaļumsaimniecības komisija (turpmāk – Komisija) Talsu novada administratīvajā teritorijā:

4.1. izskata iesniegumu par koku ciršanu, veic koku apskati dabā un noformē koku apsekošanas aktu;

4.2. aprēķina zaudējuma atlīdzību;

4.3. izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu;

4.4. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža un izsniedz koku ciršanas atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju (Pielikums Nr. 2).

(Grozīts ar Talsu novada domes 16.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

5. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.

III. Publiskā apspriešana

6. Publisko apspriešanas procedūru rīko, kad koku ciršanas rezultātā tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte, kā arī gadījumos, kad Talsu novada administratīvajā teritorijā paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos – visai sabiedrībai brīvi pieejamos apstādījumos, kas sevī ietver parkus, alejas, kapsētas, piemiņas vietas, dzīvojamo un rūpniecisko teritoriju apstādījumus.

7. Koku ciršanas ierosinātājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību publiskās apspriešanas uzsākšanas laiku un iesniedz saskaņošanai planšeti divos eksemplāros, kurā iekļauta ciršanai plānoti koku un teritorijas fotofiksācija un norādīta ciršanai plānoto koku atrašanās vieta zemesgabalā. Planšetē jānorāda sekojoša informācija:

7.1. koku ciršanas ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontakttālrunis);

7.2. zemesgabala, kurā plānots cirst, adrese un kadastra numurs;

7.3. izcērtamo koku suga, skaits, diametrs un ciršanas pamatojums;

7.4. plānotā būvniecība – ieceres nosaukums un projektētājs.

8. Publisko apspriešanu nodrošina Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta attiecīgā pārvalde, bet Talsu pilsētā – Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa.

9. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.talsi.lv, kā arī novieto to informācijas stendā Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā vai attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkā.

10. Publiskās apspriešanas procedūra tiek organizēta saskaņā ar Talsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" noteikto kārtību. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī gadījumā, ja pēc apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

11. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotām personām jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijās, kas tiek aprēķināts pēc formulas:

Z= KD x KS x KI x KA x KV x PV, kur

Z – zaudējumu atlīdzības vērtība, Ls

KD koka diametra koeficients, dabā uzmērīts koka caurmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla, cm

KS – koka sugas koeficients

KI – koka ciršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotās vietas koeficients

KV – koka atrašanās vietas koeficients

PV – pašvaldības koeficients

(Grozīts ar Talsu novada domes 16.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

12. Koeficientus zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai nosaka Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteiktajā apmērā.

13. Pašvaldības koeficients par koku ciršanu ārpus meža, kuru nosaka Komisija:

13.1. 1 – tiek cirsts vērtīgs koks (vesels, ekoloģiski augstvērtīgs koks), koks ir būtiska ainavas sastāvdaļa, ar tā nozāģēšanu ainavas vērtība tiks samazināta;

13.2. 0,2 – tiek cirsts koks, kas būtiski nesamazina vides kvalitāti, būtiski neietekmē ainavas vērtību vai tiek cirsts retināšanas nolūkos;

13.3. 0 – tiek cirsts koks, kas apdraud ēku un būvju konstrukcijas; kalstošs koks: koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, nokaltušiem zariem un samazinātu lapojuma apjomu par vairāk nekā 50 %; koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu vai kultūrvēsturisku objektu, koka nozāģēšana uzlabos ainavu, tiks sakārtota vide.

(Talsu novada domes 16.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

14. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazinājumu iemaksā Talsu novada pašvaldības budžetā attiecīgajā teritorijā.

Administratīvā atbildība

15. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpumu novēršanas un materiālās atbildības.

Noslēguma jautājums

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 33 "Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā" (sēdes protokols Nr. 26, lēmums Nr. 917).

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 1
Talsu novada domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24
"Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā"

(Pielikums Talsu novada domes 16.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

TALSU NOVADA ZAĻUMSAIMNIECĪBAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS
koku ciršanai ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskās personas nosaukums 
Personas kods/Reģistrācijas Nr. 
Deklarētā dzīvesvieta / Adrese 
Tālrunis  
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
 
Pilnvarotā persona (pievienojot pilnvarojuma kopiju):
Vārds, uzvārds Tālrunis 
Deklarētā dzīvesvieta 
Koku ciršanas pamatojums: 
  
  
    
Zemesgabala kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējumsKoku sugaIzcērtamo koku skaits (gab.)Izcērtamo koku apkārtmērs (m)
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Pievienoti dokumenti:

Zemesgrāmatas kopija.

Zemes robežu plāna kopija (ja tajā iekļauta zemes lietošanas veida eksplikācija) vai zemes situācijas plāns, kurā atzīmēti izcērtamie koki.

Pilnvaras kopija (pilnvarotai personai)

Citi___________________________

Atbildi vēlos saņemt:

– pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

– personīgi, Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos

– elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) iesniegumā norādītājā elektroniskā pasta adrese

– elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumā norādītājā elektroniskā pasta adrese

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada pašvaldība ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, kā arī informāciju par Jūsu personas datu lietošanu.

Esmu informēts (-a), ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām.

 , 20____.gada _____. ______________________
(iesnieguma sastādīšanas vieta) 
Iesniedzējs: , 
   (paraksts, paraksta atšifrējums)
Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24
"Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā"

(Pielikums Talsu novada domes 16.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv
ZAĻUMSAIMNIECĪBAS KOMISIJA

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.__
Talsos

Atļauja izsniegta 
 (juridiskas personas nosaukums/ fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/reģ. Nr.)
 
(adrese)

Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas ___________ gada _______.___________________ lēmums (sēdes protokols Nr.______)

Zemes gabala
adrese, kadastra Nr.
Koku sugasSkaitsPiezīmes
    

Atļauja izsniegta 20___.gada ________________

un ir derīga līdz 20__.gada_____________

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu samaksāta 20______.gada_______________

Komisijas priekšsēdētājs................................. /........................................./
 (paraksts) (vārds, uzvārds)
25.08.2020