Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 15. septembra lēmumu "Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika elektronisko sakaru nozarē".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/20

Rīgā 2017.gada 6.jūlijā (prot. Nr.23, 3.p.)
Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika
Izdota saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 65.panta trešo daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Metodika nosaka kārtību, kādā universālā pakalpojuma sniedzējs aprēķina un nosaka universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas.

2. Metodikā ir lietoti šādi termini:

2.1. nemateriālie ieguvumi – universālā pakalpojuma sniedzēja ieguvumi no universālā pakalpojuma sniegšanas, kas nav saistīti ar ieņēmumiem no universālā pakalpojuma lietotājiem par saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem;

2.2. universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas – izmaksas, kas veidojas kā starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem, kas universālā pakalpojuma sniedzējam rodas, sniedzot universālo pakalpojumu, atšķirībā no izmaksām, kad universālais pakalpojums netiek sniegts.

3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), izvērtējot universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas, ņem vērā tirgus priekšrocības, kādas ir universālā pakalpojuma sniedzējam elektronisko sakaru nozarē.

4. Universālā pakalpojuma sniedzējs izmaksas, kas saistītas ar elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu, aprēķina atbilstoši elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikai.

5. Universālā pakalpojuma sniedzējs aprēķina universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas atsevišķi katrai noteiktai universālā pakalpojuma saistībai saskaņā ar šo metodiku.

6. Universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas universālā pakalpojuma sniedzējs par katru kalendāro gadu aprēķina un nosaka atbilstoši universālā pakalpojuma sniedzējam noteiktā universālā pakalpojuma saistību apjomam.

2. Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšana

7. Universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas veido šādu saistību nodrošināšanas tīrās izmaksas, ja tās noteiktas universālā pakalpojuma saistībās:

7.1. piekļuves nodrošināšana publiskam elektronisko sakaru tīklam balss telefonijas izsaukumu veikšanai un faksa ziņojumu un datu ziņojumu nosūtīšanai ar datu pārraides ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi internetam (turpmāk – piekļuves nodrošināšana);

7.2. nodrošināt, ka personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt īpašus pakalpojumus, kas ir universālā pakalpojuma sniedzēja nodrošināts universālais pakalpojums ar maksas atlaidi personām ar invaliditāti.

8. Tīrās izmaksas piekļuves nodrošināšanai jauniem abonentiem veido izmaksas, kas universālā pakalpojuma sniedzējam veidojas no piekļuves nodrošināšanas, atņemot no šīm izmaksām ieņēmumus, kas iegūti no piekļuves nodrošināšanas. Tīro izmaksu aprēķinā precīzi un nepārprotami norāda tikai tās izmaksas, kas rodas, nodrošinot attiecīgo pakalpojumu.

9. Maksas atlaižu personām ar invaliditāti nodrošināšanas tīrās izmaksas atbilstoši universālā pakalpojuma sniedzēja saistībās noteiktajam aprēķina kā visu universālā pakalpojuma saistību ietvaros piešķirto maksas atlaižu summu personām ar invaliditāti, precīzi un nepārprotami norādot attiecīgās izmaksas par katru atlaides pozīciju atsevišķi.

10. Universālā pakalpojuma sniedzējs universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas aprēķina kā universālā pakalpojuma saistību nodrošināšanas tīro izmaksu summu, atņemot nemateriālos ieguvumus.

11. Nemateriālos ieguvumus aprēķina saskaņā ar šīs metodikas 12.punktā noteikto formulu un par iegūto vērtību samazina universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas.

12. Nemateriālos ieguvumus aprēķina pēc šādas formulas:

NI – nemateriālie ieguvumi [euro];

A – vidējā svērtā telefona abonenta līnijas mēneša abonēšanas maksa iepriekšējā kalendārajā gadā, kuru aprēķina šādi: summē abonēšanas maksas ieņēmumus no visiem galalietotājiem nodrošinātajiem balss telefonijas tarifu plāniem (atbilstoši publicētajam tarifam bez faktiski piemērotajām atlaidēm), izdalot ar kopējo balss telefonijas abonentu skaitu kalendārajā gadā, kas aprēķināts, summējot attiecīgā tarifu plāna abonentu skaitu iepriekšējā kalendārā gada katra mēneša pēdējā datumā [euro];

Nup – vidējais universālā pakalpojuma lietotāju skaits iepriekšējā kalendārajā gadā (aprēķinā ietver kopējo personu ar invaliditāti skaitu, kas lieto universālā pakalpojuma sniedzēja nodrošinātos balss telefonijas pakalpojumus);

N – kopējais universālā pakalpojuma sniedzēja publiskā telefona tīkla līniju skaits.

3. Ziņojuma par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām iesniegšanas kārtība

13. Universālā pakalpojuma sniedzējs astoņu mēnešu laikā pēc kārtējā pārskata gada beigām sagatavo un iesniedz Regulatoram ziņojumu par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā.

14. Ziņojumam par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām pievieno zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu par universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu attiecināšanu un aprēķinu.

15. Universālā pakalpojuma sniedzējs savā mājaslapā internetā publisko tīro izmaksu aprēķinu un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu.

16. Atzīt par spēku zaudējušu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 30.maija lēmumu Nr.153 apstiprināto Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku (Latvijas Vēstnesis, 2007, 89.nr.).

17. Metodika stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Šajā metodikā ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
01.01.2018