Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.07.2019. - 30.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2020. gada 25. jūnija saistošos noteikumus Nr. 9 "Talsu novada noteikumi".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Talsos 2010.gada 13.maijā (prot. Nr. 11, 25. p., lēmums Nr. 349)
Talsu novada noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu un
43. panta pirmās daļas 2., 4., 5., 6., 9. un
10. punktu un trešo daļu
Pirmā nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Noteikumos minētie termini:

(1) Pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru šajos noteikumos paredzēta administratīvā atbildība.

(2) Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.

(3) Administratīvais sods – atbildības līdzeklis un tiek piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus.

(4) Ceļš — jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi).

(5) Izklaides vietas – kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu nami, azartspēļu zāles, diskotēkas, deju zāles u.c.

(6) Publisks pasākums – fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts, sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

(7) Publiska vieta – ikvienai personai neierobežoti apmeklējama vieta, nepārkāpjot citas personas ar likumu aizsargātās tiesības un intereses.

(8) Necieņa – cieņas trūkums, nevērība, izturēšanās, kas neatbilst sabiedrībā pieņemtām prasībām.

(9) Zaļā zona – novada teritorijā esošie apstādījumi, zālieni, meži.

(10) Apstādījumi – kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi vai joslas.

(11) Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi.

(12) Pirotehniskais izstrādājums – izstrādājums, kas satur sprādzienbīstamas vielas vai sprādzienbīstamus vielu maisījumus, un kas paredzēts karstuma, gaismas, skaņas, gāzes vai dūmu, vai šādu efektu kombinācijas radīšanai ar pašpietiekamu eksotermisku ķīmisku reakciju.

1.2. Noteikumu mērķis un uzdevumi:

(1) Talsu novada domes saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Talsu novadā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

(2) Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Talsu novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu.

(3) Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas personas neizdarīt jaunus pārkāpumus.

1.3. Atbildība par Noteikumu neievērošanu:

(1) Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas vai darbojas Talsu novada administratīvajā teritorijā.

(2) Administratīvā atbildība par Talsu novada Noteikumu pārkāpšanu tiek piemērota, vadoties pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – APK) normām un šiem Noteikumiem.

(3) Amatpersonas ir saucamas pie administratīvās atbildības par administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pastāvošo noteikumu neievērošanu pārvaldes kārtības, valsts un sabiedriskās kārtības, vides un iedzīvotāju veselības aizsardzības sfērā, kā arī ar citu noteikumu neievērošanu, kuru izpildes nodrošināšana ietilpst viņu dienesta pienākumos.

(4) Šajos Noteikumos īpaši paredzētajos gadījumos par administratīvajiem pārkāpumiem pie atbildības ir saucamas juridiskās personas. Komersants, kurš veic komercdarbību, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā juridiskās personas.

(5) Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.

(6) Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanu uzlikts administratīvais sods.

(7) Par nepilngadīgo izdarītajiem pārkāpumiem atbild vecāki, aizbildņi vai personas, kas viņus aizstāj. Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.

1.4. Sodu veidi par Noteikumu neievērošanu:

(1) Brīdinājums; (brīdinājumu kā administratīvā soda līdzekli izsaka rakstveidā).

(2) Fiziskām personām naudas sods līdz 350.00 euro.

(3) Juridiskām personām naudas sods līdz 1400.00 euro.

(4) Naudas sods neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

(5) Par atkārtota pārkāpuma izdarīšanu gada laikā var piemērot maksimālo soda mēru.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

1.5. Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus:

(1) Valsts policijas amatpersonas;

(2) Talsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas;

(3) Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas iedzīvotāju reģistrācijas speciālists;

(4) Talsu novada būvvaldes vadītājs, Talsu novada būvinspektors;

(5) Talsu novada domes pilnvarotām personām;

(6) Pārējām personām, kurām šīs tiesības ir piešķirtas APK.

(7) Minētās personas savas kompetences robežās ir tiesīgas sastādīt administratīvos protokolus, uzlikt administratīvo sodu vai brīdināt pārkāpēju. Ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu, iepriekšminētās personas ir tiesīgas pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) uzlikt naudas sodu.

1.6. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu pieņem:

(1) Talsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks vai viņa prombūtnes laikā vietnieks.

(2) Talsu novada Administratīvā komisija.

1.7. Normatīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība:

(1) Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa prombūtnes laikā – vietnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(2) Talsu novada Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Otrā nodaļa
TALSU NOVADA TERITORIJA, ZEMES

2.1. Talsu novada teritorijas atļautā izmantošana ir noteikta novada teritorijas plānojumā. Novada teritorija tiek sadalīta pēc atļautās izmantošanas. To nosaka novada teritorijas plānojums, detālplānojumi un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

2.2. Novada teritorija tiek sadalīta pēc piederības. To nosaka zemes īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti.

2.3. Pieguļošā teritorija ir īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas – gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai.

2.4. Dzīvojamā fonda pagalma teritoriju nosaka zemes gabala plāns.

2.5. Novada teritorija izmantojama atbilstoši mērķiem un saskaņā ar apstiprināto novada teritorijas plānojumu, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

2.6. Novada pašvaldības teritorija ir nedalāma teritoriāla vienība, sastāvoša no atsevišķām administratīvām teritorijām (vienībām) un tās atrodas novada pašvaldības pārziņā.

2.7. Visi objekti un visa zeme, kas atrodas Talsu novada robežās, ir ņemami uzskaitē Talsu novada pašvaldībā, kur jābūt atspoguļotam lietojuma saimnieciskajam un tiesiskajam stāvoklim. Atbildība par zemju uzturēšanu kārtībā fiziskajām un juridiskajām personām tiek noteikta sekojoša:

– zemes īpašniekiem – par platību, kas viņiem nodota valdījumā;

– zemes nomniekiem – par platību, par kādu viņiem ir nomas līgums ar zemes īpašnieku;

– pārējiem zemes lietotājiem – par platību, kas viņiem ar pašvaldības lēmumu piešķirta lietošanā.

2.8. Pilsētās lauksaimniecībai (sakņu un augļu dārziem, ganībām un citām lauksaimniecības vajadzībām) izmantot zemi var tikai ar novada domes lēmumu, katrā atsevišķā gadījumā nosakot gabala lielumu un lietošanas termiņus.

2.9. Par sakņu un augļu dārzu, kā arī pieguļošās teritorijas neuzturēšanu kartībā, īpašniekam vai nomniekam uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 30.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

2.10. Vienlaikus ar ēku un būvju celtniecību, jāveic arī zemes gabala un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 140.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

2.11. Pie Talsu novada koplietošanas zemes (publiskā ārtelpa) pieder laukumi, ielas, ietves, gājēju ceļi, brauktuves, ceļi, parki, skvēri, ūdensbaseini, kapsētas u.c.

2.12. Koplietošanas zemes izmantošanas kārtību nosaka novada dome, šo zemju labiekārtošanu un uzkopšanu vada novada pašvaldība.

2.13. Visām fiziskām un juridiskām personām mēneša laikā jāreģistrē visi darījumi ar zemi, ar zemes īpašumiem (pirkums, pārdevums, dāvinājums, noma u.c.) Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma un zemes nodaļā, par šo noteikumu neievērošanu uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 50 (soda zemes īpašuma pircēju, dāvinājuma saņēmēju, iznomātāju u.c.).

2.14. Par transporta līdzekļu mazgāšanu, remontēšanu šim nolūkam neparedzētā publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības (daudzdzīvokļu māju pagalmi, ceļi, pilsētas laukumi, ūdenstilpnes) vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 20.00 euro līdz 70.00 euro

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

2.15. Talsu novada teritorijā aizliegts uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots Talsu pilsētā ar Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos, bet pārējās novada pilsētu un pagastu pārvaldēs – ar pārvaldes vadītāju. Pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

Trešā nodaļa
NAMU, BŪVJU UN TO TERITORIJAS UZTURĒŠANA

3.1. Šie Noteikumi nosaka kārtību Talsu novada namīpašumos, pagalmos un pārējā teritorijā.

3.2. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām. Tie ir obligāti neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts VZD Nekustamā īpašuma reģistrā vai zemesgrāmatā.

3.3. (1) Valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskām, fiziskām personām, kā arī to pilnvarotām personām, kuru īpašumā, valdījumā vai nomā Talsu novadā ir ēkas, ēku daļas vai dzīvokļi, jāveic to tehniskā uzturēšana, ievērojot Latvijas Republikas būvnormatīvus, Būvniecības likumu, un tās ir atbildīgas par šo Noteikumu ievērošanu un ēku uzturēšanu labā stāvoklī.

(2) Ēku fasāžu un (vai) jumta ieseguma krāsošana jāveic saskaņā ar Talsu novada Būvvaldes izdotu fasādes krāsu pasi vai būvniecības iecerē akceptētu krāsojumu.

(Grozīts ar Talsu novada domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

3.4. Kārtību, kādā lietojamas dzīvojamās telpas, nosaka Latvijas Republikas likums "Par dzīvokļa īpašumu" un īres līgums. Īrniekiem jānodrošina dzīvojamo telpu saglabāšana, jāsaudzē sanitārtehniskās un citas iekārtas, nav pieļaujama to bojāšana. Par šo noteikumu pārkāpumiem īrniekiem uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 210.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

3.5. Uz ietvēm, ielām un pagalmos, kā arī citās koplietošanas vietās aizliegts glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus, par šo noteikumu neievērošanu fiziskām personām uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 40.00 euro, juridiskām personām no 15.00 euro līdz 70.00 euro.

Namos, kuros nav šķūņu un pagrabu, malku atļauts glabāt īpašnieka vai valdītāja norādītajā teritorijā, bet būvmateriālus atļauts glabāt ar pašvaldības atļauju.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

3.6. Ēkas, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciska darbība, ir noslēdzamas (ieejas un pagrabu durvis aizslēgtas, logi aizvērti un aizsisti) un to teritorijas iežogojamas, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajās. Minētās ēkās jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšanās. Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli blakus esošo ēku un zemes īpašniekiem, kā arī iedzīvotājiem. Par šī noteikuma pārkāpšanu ēkas, zemes īpašniekam, valdītājam, apsaimniekotājam vai nomniekam uzliek naudas sodu fiziskām personām no 7.00 euro līdz 70.00 euro, juridiskām personām no 35.00 euro līdz 350.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

3.7. Par ēku pagrabu un bēniņu neaizslēgšanu, pieļaujot to piegružošanu un nepiederošu personu atrašanos tajos, uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70.00 euro, juridiskām personām līdz 210.00 euro; sods tiek uzlikts ēkas apsaimniekotājam (pārvaldniekam) vai īpašniekam (nomniekam).

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

3.8. (1) Par ēku fasādes žogu u.c. būvju neuzturēšanu kārtībā, netīrīšanu, savlaicīgu nekrāsošanu, žogu un vārtu savlaicīgu neremontēšanu, bet stipri bojāto un neestētisko žogu un vārtu nenovākšanu, mājas īpašniekam vai pārvaldniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140.00 euro.

(2) Par fasādes un (vai) jumta ieseguma krāsošanu bez Būvvaldē izdotas krāsu pases, ēkas/būves īpašniekam vai pārvaldniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140,00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

3.9. Par namu dzīvojamo telpu, iekārtu un inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas) ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, atbildīgo personu uzlikto aizzīmogojumu – ūdens un siltumenerģijas skaitītāju, dzīvojamo ēku koplietošanas telpu elementu bojāšanu, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 20.00 euro līdz 350.00 euro. Naudas soda uzlikšana neatbrīvo no atbildības atlīdzināt faktiskos zaudējumus.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

3.10. (1) Par ēku, būvju, dzīvokļu un saimniecisko telpu patvaļīgu pieslēgšanu siltumapgādes tīkliem, ūdensvadam, kanalizācijai, īpašniekam vai īrniekam uzliek naudas sodu no 30.00 euro līdz 140.00 euro.

(2) Par ēku, būvju, dzīvokļu un saimniecisko telpu patvaļīgu pieslēgšanu siltumapgādes tīkliem, ūdensvadam un kanalizācijai, ja tas konstatēts atkārtoti gada laikā, īpašniekam vai īrniekam uzliek naudas sodu no 70.00 euro līdz 700.00 euro.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

3.11. Par apbūves gabala un tam pieguļošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā celtniecības darbu laikā, īpašniekam – fiziskai personai uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 40.00 euro; īpašniekam – juridiskai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 350.00 euro.

Sods tiek uzlikts zemesgabala īpašniekam, nomniekam (apsaimniekotājam) vai būvdarbu vadītājam.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

3.12. (1) Par namu dzīvojamo telpu, koplietošanas vietu un kāpņu izmantošanu neatbilstoši paredzētajiem mērķiem, to bojāšana – vainīgajai personai uzliek naudas sods no 7.00 euro līdz 70.00 euro.

(2) Par namu dzīvojamo telpu, koplietošanas vietu un kāpņu izmantošanu neatbilstoši paredzētajiem mērķiem, to bojāšana, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 70.00 euro līdz 350.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

3.13. Dzīvojamās mājas iemītniekiem aizliegts:

(1) novietot uz balkona vai lodžijas atklātās daļas, kā arī koplietošanas telpās, pagrabos un kāpņu telpās mājsaimniecības priekšmetus, aizšķērsot ar dažādiem priekšmetiem rezerves izejas durvis;

(2) purināt gultas veļu, segas, paklājus un citas lietas pa logu vai balkona (lodžijas) malu;

(3) karināt veļu balkonos (lodžijās) virs balkona (lodžijas) malas;

(4) smēķēt kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās;

(5) radīt antisanitārus apstākļus dzīvokļos un koplietošanas telpās;

(6) glabāt dzīvojamās telpās, uz balkoniem, lodžijām, pagrabos, bēniņos ugunsnedrošus un sprādzienbīstamus priekšmetus;

(7) dzīvojamās telpās un koplietošanas vietās veikt darbus, kuru dēļ tiek bojātas telpas vai traucēti mājas iedzīvotāji;

(8) par noteikumu 3.13. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) punktu neievērošanu vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 20.00 euro līdz 70.00 euro, atlīdzinot faktiskos zaudējumus.

(10) par noteikumu 3.13. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) punktu neievērošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 70.00 euro līdz 350.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

3.14. Privātmāju īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem jānodrošina apkalpojošo dienestu darbinieku piekļūšanu pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, gāzes vada, sakaru tīkla, elektrotīkla. Par minēto noteikumu neievērošanu vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

3.15. Ja ēka ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai ir tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai ar savu izskatu bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc (atbilstoši Civillikuma 1084. panta nosacījumiem).

3.16. (1) Automašīnas īpašniekam (turētājam) jānodrošina tīrīšana 3 m platā joslā ap transporta līdzekli, ja tas tiek turēts uz ielas. Par noteikumu neievērošanu automašīnas īpašniekam (turētājam) uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 35.00 euro.

(2) Automašīnas īpašniekam (turētājam) jānodrošina tīrīšana 3 m platā joslā ap transporta līdzekli, ja tas tiek turēts uz ielas. Par noteikumu neievērošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, automašīnas īpašniekam (turētājam) uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

3.17. (1) Par signalizācijas lietošanu transporta līdzeklī, kā rezultātā notiek auto signalizācijas spontāna iedarbošanās un tās skaņa traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, transporta līdzekļa īpašniekam (turētājam) izsaka brīdinājumu vai uzliek soda ar naudu līdz 35.00 euro.

(2) Par signalizācijas lietošanu transporta līdzeklī, kā rezultātā notiek auto signalizācijas spontāna iedarbošanās un tās skaņa traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, transporta līdzekļa īpašniekam (turētājam) uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

Ceturtā nodaļa
LABIEKĀRTOŠANA, ZAĻUMSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANA UN AIZSARDZĪBA

4.1. Visi apstādījumi Talsu novada teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājams novada apstādījumu fonds. Visi koki Talsu novada apstādījumos ir novada vērtība.

4.2. Pašvaldības, juridiskās un fiziskās personas ir atbildīgas par savās zemes platībās esošo apstādījumu uzturēšanu, atražošanu un aizsardzību.

4.3. Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktiem par zemes īpašumtiesībām, Talsu novada zemju īpašniekiem ir pienākums:

4.3.1. paaugstināt augsnes auglību apstādījumos, nodrošināt visus kopšanas un atjaunošanas darbus, nepieļaut apstādījumu pārpurvošanos un aizaugšanu ar nezālēm;

4.3.2. pirms celtniecības un remonta darbiem, ja tie saistīti ar augsnes bojājumiem, savākt un izmantot augsnes auglīgo slāni apstādījumos;

4.3.3. nepieļaut koku apbēršanu un atrakšanu pēc darbu nobeiguma, savlaicīgi atjaunot bojātos apstādījumus atbilstoši saskaņotam plānam;

4.3.4. nepieļaut apstādījumu piesārņošanu ar ražošanas un celtniecības atkritumiem, notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām, kā arī apstādījumu nopludināšanu ar ūdeņiem.

4.4. (1) Par apstādījumu platībām, kuras nav nodotas apstādījumu uzņēmumiem apsaimniekošanā, noslēdzot ar tiem atbilstošus līgumus, par apstādījumu tīrību un ierīkošanu savās platībās ir atbildīgi:

1. Namu apsaimniekotāji vai to īpašnieki – par pagalmu, iekškvartālu un priekšdārzu teritorijām, kuras uzkopj sētnieki;

2. uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji – par apstādījumiem slēgtajās teritorijās un platībās ārpus tām: par apstādījumiem gar ielu, resoru pievedceļiem visā to garumā;

3. kapsētu apsaimniekotāji – par apstādījumiem visās darbojošās Talsu novada un visās tām nodotajās platībās;

4. Talsu novada ceļu, ielu apsaimniekotāji – par apstādījumiem viņu darbības platībās;

5. fizisko personu īpašumos zemes īpašnieks vai lietotājs – par apstādījumiem priekšdārzā vai teritorijas perimetrā.

(2) Par apstādījumiem teritorijās, kurās rit celtniecība vai remonts, un teritorijās, kas saskaras ar celtniecības objektu, atbildīgs ir celtniecības darbu pasūtītājs.

4.5. Zemes īpašniekiem, uz kuru zemes ir apstādījumi, ir pienākums veikt visus apstādījumu uzturēšanas darbus pašiem vai slēgt līgumu ar specializētu uzņēmumu.

4.6. Apstādījumos bez saskaņošanas ar izpilddirektoru un labiekārtošanas inženieri, aizliegts:

4.6.1. organizēt atrakcijas, gadatirgus, uzstādīt pagaidu būves, reklāmas stabus, ierīkot tirdzniecības vietas u.c.;

4.6.2. izmanto apstādījumu nogabalus transporta pieturām, preču iekraušanas un izkraušanas piestātnēm;

4.6.3. organizēt dažādus masu pasākumus;

4.6.4. par šo Noteikumu 4.6. punkta neievērošanu, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 70.00 euro.

4.6.5. par šo Noteikumu 4.6. punkta neievērošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 70.00 euro līdz 140.00 euro.

4.6.6. Par patvaļīgu stādījumu veikšanu pilsētas koplietošanas teritorijā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.7. Pašvaldību īpašumā esošā apstādījumu teritorijā aizliegts:

4.7.1. staigāt pa zālienu, jaunu koku, krūmu un puķu stādījumiem, gulēt tajos;

4.7.2. lauzt zarus, krūmus, plūkt lapas, ziedus, augļus;

4.7.3. celt teltis, kurt ugunskurus, dedzināt zāli, ķert un iznīcināt savvaļas dzīvniekus un putnus, postīt putnu ligzdas;

4.7.4. ūdenstilpnēs, kas atrodas apstādījumos, mazgāt veļu, transportlīdzekļus un dzīvniekus;

4.7.5. tecināt koku sulu, graizīt koku mizu, piestiprināt kokiem uzrakstus un vadus, dzīt kokos naglas, žāvēt veļu koku zaros;

4.7.6. (svītrots ar Talsu novada domes 16.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 46);

4.7.7. ierīkot slidotavas, kamanu ceļus vai slēpotāju stigas, izņemot īpašas šim nolūkam ierādītas vietas;

4.7.8. veikt rakšanas darbus nolūkā iegūt augsni, izņemot gadījumus, kad saņemta īpaša atļauja;

4.7.9. iebūvēt kokus ēkās, apkraut koku ar malku, būvmateriāliem, apstādījumos nokraut materiālus, kas veicinātu apstādījumu kaitēkļu izplatīšanos;

4.7.10. veikt celtniecības un remonta darbus, ja apstādījumi nav norobežoti ar aizsargvairogiem, atrakt saknes tuvāk par 1,5 – 2,0 m, apbērt koku stumbru pamatnes ar zemi vai būvgružiem, izņemot gadījumus, kad izstrādāts īpašs projekts. Asfaltējot platības, jāatstāj apdobes vismaz 1,5 – 2,0 m diametrā ap kokiem;

4.7.11. ierīkot sniega vai ledus izgāztuves, mest sniegu apstādījumu platībās, ja tās apdraud apstādījumus;

4.7.12. izliet sālsūdeni vai citus šķīdumus apstādījumos un to tuvumā;

4.7.13. par noteikumu 4.7.1. līdz 4.7.12. pārkāpšanu vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 70.00 euro.

4.7.14. par noteikumu 4.7.1. līdz 4.7.12. pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 140.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

4.8. (1) Ziemas periodā ietves un trotuāri jāattīra no sniega un ledus, jānokaisa katru dienu, namu jumti jānotīra no sniega un lāstekām;

(2) Par sniega un ledus tīrīšanu ar cirtņa palīdzību no gājēju ietvēm un ielām, ja tā rezultātā tiek bojāts bruģa segums, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 35.00 euro;

(3) Par sniega un ledus tīrīšanu ar cirtņa palīdzību no gājēju ietvēm un ielām, ja tiek bojāts bruģa segums un ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(4) Par sniega un ledus nogāšanu uz ielām un trotuāriem attīrot jumtus, karnīzes, notekcaurules, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas, kā arī nomestā sniega, ledus nenovākšana no trotuāriem, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 35.00 euro.

(5) Par sniega un ledus nogāšanu uz ielām un trotuāriem attīrot jumtus, karnīzes, notekcaurules, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas, kā arī nomestā sniega, ledus nenovākšana no trotuāriem, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.9. Par trotuāru kaisīšanu ar kaitīgām ķīmiskām vielām ziemas periodā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.10. (1) Novada teritorijā sanitārā tīrība jāveic līdz pulksten 7.00.

(2) Par īpašumā esošās un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, notekas) netīrīšanu, zāles nepļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), netīrīšanu līdz brauktuves malai, soda īpašnieku vai citu atbildīgo personu, ar kuru noslēgts apsaimniekošanas līgums. Vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 20.00 euro;

(3) Par īpašumā esošās un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, notekas) netīrīšanu, zāles nepļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), netīrīšanu līdz brauktuves malai, soda īpašnieku vai citu atbildīgo personu, ar kuru noslēgts apsaimniekošanas līgums, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 20.00 euro līdz 70.00 euro.

(4) Par apkopšanai iedalītās teritorijas neuzturēšanu kārtībā (teritorijas netīrīšanu, grāvju, noteku, caurteku netīrīšanu, ietves, ceļu braucamās daļas netīrīšanu), soda sētnieku vai citu atbildīgo personu ar naudas sodu no 7.00 euro līdz 35.00 euro.

(5) Par apkopšanai iedalītās teritorijas neuzturēšanu kārtībā (teritorijas netīrīšanu, grāvju, noteku, caurteku netīrīšanu, ietves, ceļu braucamās daļas netīrīšanu), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, soda sētnieku vai citu atbildīgo personu ar naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(6) Par pieguļošo teritoriju saslauku izgāšanu uz ielas, rīdziņās vai blakus esošajos apstādījumos, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 35.00 euro;

(7) Par pieguļošo teritoriju saslauku izgāšanu uz ielas, rīdziņās vai blakus esošajos apstādījumos, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.11. Par smilšu nenovākšanu no apkopšanai iedalītās vai pieguļošās teritorijas (publiskā lietošanā esošās gājēju ietves) līdz katra gada 25. aprīlim, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 35.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.12. Par virsūdeņu un kanalizācijas sistēmas rīdziņu neattīrīšanu no sanesumiem vasarā un no ledus ziemā, kas traucē ūdens novadīšanu no ielas braucamās daļas, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.13. Par apakšzemes komunikāciju kontrolakas nepacelšanu vai nolaišanu ielas braucamās daļas un trotuāra līmenī līdz brīdinājumā noteiktajam termiņam, soda atbildīgās personas ar naudas sodu no 20.00 (divdesmit euro) līdz 350.00 (trīs simti piecdesmit euro).

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.14. Par kontrolaku bojāšanu, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 140.00 euro, sedzot faktiskos zaudējumus.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.15. Pazemes būves un komunikācijas (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, siltumtīkli, gāzes vadi, sakaru tīkli, elektrotīkli u.c.) jāuztur attiecīgā kārtībā. Jāveic to regulāra profilaktiska apkope un remonts, par komunikāciju izmantošanu un uzturēšanu atbild attiecīgais uzņēmums, iestāde, organizācija, sabiedrība vai individuālais īpašnieks atkarībā no to piederības. Par šo noteikumu neievērošanu atbildīgajai personai uzliek naudas sodu no 20.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.16. Par pilsētu, pagastu pārvalžu vai novada pašvaldības komunālās nodaļas noteikto termiņu un norādījumu neievērošanu labiekārtošanā, par aizrādījumā noteiktā termiņa un nosacījumu neievērošanu, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 140.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.17. Par patvarīgi izmainītu saskaņoto labiekārtošanas projektu, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 140.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.18. (1) Par Talsu novada pilsētu un pagastu pārvalžu centralizētā ūdensvada ūdens izmantošanu dārzu laistīšanai (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs) vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 35.00 euro.

(2) Par Talsu novada pilsētu un pagastu pārvalžu centralizētā ūdensvada ūdens izmantošanu dārzu laistīšanai (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

4.19. Kapsētu apsaimniekotājiem jānodrošina kapsētu uzturēšana – ūdensapgāde, regulāra atkritumu izvešana, iekšējo celiņu tīrīšana, kā arī pieguļošās teritorijas tīrīšana un zāles pļaušana saskaņā ar noslēgto līgumu. Par šo noteikumu neievērošanu atbildīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 210.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.20. Sabiedriskā transporta uzņēmumam jānodrošina autoostas teritorijas uzturēšana, regulāra zāles pļaušana un atkritumu izvešana. Par šo noteikumu neievērošanu atbildīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 7.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

4.21. Dzīvojamo ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes gabala īpašniekiem u.c. teritorijas īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina zālienu un grāvju tīrīšana, zāles pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm garumu), nepieļaut teritorijas aizaugšanu ar krūmiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 7.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

Piektā nodaļa
SANITĀRIE NOTEIKUMI

5.1. Visā novada teritorijā ir jānodrošina tīrība, kārtība un sanitārās prasības, kas noteiktas likumos un MK noteikumos un Talsu novada domes saistošajos noteikumos.

5.2. Novada teritoriju aizliegts piegružot un piesārņot ar tehniskajiem un sadzīves atkritumiem.

5.3. Sadzīves atkritumus atļauts izvietot tikai šim nolūkam paredzētos konteineros un paredzētās vietās (laukumos), aizliegts dedzināt atkritumus konteineros. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

5.4. Par to, lai atkritumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būtu laikus izvesti un dezinficēti, atbild atkritumu apsaimniekotājs. Par to, lai atkritumu konteineri tiktu lietoti atbilstoši sanitārajām prasībām, atbild attiecīgās teritorijas lietotājs vai īpašnieks.

5.5. Atkritumu konteineri paredzēti sausajiem sadzīves atkritumiem. Par šķidro atkritumu liešanu sauso atkritumu konteineros, par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 70.00 euro. Šim nolūkam, atbilstoši sanitārajām prasībām, izmantojamas nolejakas.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

5.6. Sauso atkritumu konteineros aizliegts izvietot metāllūžņus, sadzīves un citus priekšmetus un tehniku, kā arī šo noteikumu 7.5.6. punktā minētos.

(1) Par sadzīves atkritumu novietošanu citas personas īpašumā (lietošanā) esošajās tvertnēs, vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 15.00 euro līdz 210.00 euro.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

5.7. Talsu novada pagastu pārvalžu centros un pilsētu administratīvajās teritorijās aizliegts veikt jebkādas ar dedzināšanu saistītas darbības (izņemot dārza kamīnu kurināšanu un speciālu cepamiekārtu izmantošanu), kuras rada vai var radīt zaudējumus vai kaitējumu citām personām, to īpašumam vai dabai ik gadu laika posmos no 1. maija līdz 22. jūnijam un no 25. jūnija līdz 30. septembrim (datumi uzrādīti ieskaitot).

Jebkuri izņēmumi pieļaujami Talsos ar pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vienreizēju rakstisku atļauju, Sabilē, Valdemārpilī un Stendē ar pilsētas pārvaldes vadītāja vienreizēju rakstisku atļauju.

5.8. Par grauzēju iznīcināšanu objektos, kā arī to pieguļošajā teritorijā un dzīvojamā fondā atbild attiecīgās teritorijas īpašnieks, lietotājs vai apsaimniekotājs. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

5.9. (1) Juridiskām un fiziskām personām, kas nodarbojas ar tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu, kam ir telpas ar skatlogiem, jāgādā, lai skatlogi tiktu regulāri mazgāti un uzturēti tīri, tajos nedrīkst glabāt novecojušu reklāmu. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7.00 euro līdz 35.00 euro;

(2) Juridiskām un fiziskām personām, kas nodarbojas ar tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu, kam ir telpas ar skatlogiem, jāgādā, lai skatlogi tiktu regulāri mazgāti un uzturēti tīri, tajos nedrīkst glabāt novecojušu reklāmu. Par šo noteikumu pārkāpšanu, ja tas konstatēts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

5.10. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos ir jābūt norādēm par tualetes vai tuvumā esošās tualetes atrašanās vietu. Par norādes neizvietošanu, uzņēmuma īpašniekam vai atbildīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

5.11. Juridiskām un fiziskām personām, kas nodarbojas ar tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu, speciāli šim nolūkam ierīkotos objektos, ir jānodrošina teritorijas tīrīšana 5 m platā joslā ap objektu, sīkajiem atkritumiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošana pie ieejām veikalos, kafejnīcās, ēdnīcās u.c. sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās, nodrošinot šo atkritumu urnu iztukšošanu pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā, kā arī nodrošinot atkritumu urnu savlaicīgu krāsošanu. Urnu veids, izvietojums un krāsa jāsaskaņo ar Talsu novada būvvaldi. Par šajā punktā noteikto noteikumu neievērošanu atbildīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 70.00 euro

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

5.12. Par novadā sanitāro noteikumu ievērošanu ir atbildīgi piederošā un pieguļošā teritorijā –uzņēmumi, iestādes, organizācijas, kuriem šī teritorija (zeme) nodota, dzīvojamā fonda teritorijā – ēku īpašnieki vai apsaimniekotāji, pilsētu koplietošanas teritorijā – uzņēmums, ar kuru pilsētas pārvalde vai novada pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu.

5.13. (1) Par atkritumu savākšanas un izvešanas nereģistrētu izmantošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 15.00 euro līdz 210.00 euro.

(2) Atkritumu apsaimniekošana Talsu novadā notiek tikai saskaņā ar šo noteikumu 7. nodaļu. Atsevišķos gadījumos lielgabarīta un speciālos atkritumus pieļaujams novietot citās likumdošanā atļautajās vietās.

(3) Atkritumu īpašniekam šajos gadījumos pēc Talsu novada pašvaldības policijas pieprasījuma ir jāuzrāda dokuments (vienošanās līgums, maksājuma kvīts) par atkritumu novietošanu.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

5.14. (Svītrots ar Talsu novada domes 16.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

5.15. (Svītrots ar Talsu novada domes 16.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

5.16. (1) Dzīvojamo māju īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, dzīvojamās mājās, kurās ir sausās tualetes un nolejakas.

(2) Jānodrošina savlaicīga nolejaku un izvedamo bedru (sauso tualešu) izvešana.

(3) Jānoslēdz līgums par un izvedamo bedru (sauso tualešu) izvešanu ar specializētā transporta īpašnieku, un šķidro atkritumu nogādāšanu speciāli tam iekārtotā vietā (Talsu novada kanalizācijas un notekūdeņu ierīcēs – Talsu novada Ģibuļu pagastā).

5.17. (1) Kategoriski aizliegts šķidros atkritumus (no nolejakām un izvedamām bedrēm) pārsūknēt novada kanalizācijas sistēmā. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(2) Par šķidro atkritumu (no nolejakām un izvedamām bedrēm) pārsūknēšanu novada kanalizācijas sistēmā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 70.00 euro līdz 350.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

5.18. Novada apdzīvotajās vietās aizliegts ganīt mājlopus apstādījumos, parkos, skvēros, kapu teritorijās. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 15.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

Sestā nodaļa
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

6.1. Par Talsu novada sabiedriskās kārtības noteikumiem atzīstami un par to pārkāpšanu personas sodāmas šajā nodaļā noteiktajos gadījumos.

6.2. (1) Par publisku vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.) vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20.00 euro.

(2) Par publisku vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 20.00 euro līdz 35.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

6.3. Par spļaušanu publiskās vietās vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.4. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās vietās vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.5. (1) Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, mazo arhitektūras formu (soliņu, atkritumu urnu, ielu laternu, afišu dēļu u.c.), dekoratīvā apgaismojuma, bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem), vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 140.00 euro.

(2) Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, mazo arhitektūras formu (soliņu, atkritumu urnu, ielu laternu, afišu dēļu u.c.), dekoratīvā apgaismojuma, bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 70.00 euro līdz 350.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.6. (1) Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu, bojāšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 140.00 euro.

(2) Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu bojāšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 140.00 euro līdz 350.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.7. (1) Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz brauktuvju norobežojošajām konstrukcijām, uz tirdzniecības objektu letēm, veikalu palodzēm un trepēm, atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz soliņiem vai gulēšanu uz tiem, drūzmēšanos pie veikalu ieejas durvīm, kas traucē pircēju kustībai, vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20.00 (divdesmit euro).

(2) Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz brauktuvju norobežojošajām konstrukcijām, uz tirdzniecības objektu letēm, veikalu palodzēm un trepēm, atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz soliņiem vai gulēšanu uz tiem, drūzmēšanos pie veikalu ieejas durvīm, kas traucē pircēju kustībai, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 20.00 euro līdz 70.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.8. (Svītrots ar Talsu novada domes 16.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

6.9. (1) Par klusuma (miera) traucēšanu, skaņu aparatūras lietošanu dzīvokļos, uz balkoniem, lodžijām (skaļa mūzika, dziedāšana, kliegšana), braukšanu ar mopēdiem, motocikliem vai citiem transporta līdzekļiem bez klusinātājiem jebkurā diennakts laikā, vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35.00 euro.

(2) Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00, vainīgajai personai uzliek naudas sodu līdz 70.00 euro.

(3) Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 70.00 euro līdz 140.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.10. (Svītrots ar Talsu novada domes 16.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

6.11. (Svītrots ar Talsu novada domes 16.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

6.12. (1) Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo ēku kāpņu telpās, pagrabos, pagalmos, uz ielām u.c. ārpus tam speciāli paredzētām vietām, vainīgajai personai uzliek naudas sodu līdz 15.00 euro.

(2) Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo ēku kāpņu telpās, pagrabos, pagalmos, uz ielām u.c. ārpus tam speciāli paredzētām vietām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 35.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

6.13. Par nakšņošanu ēku bēniņos, pagrabos vai kāpņu telpās, vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.14. (1) Par sistemātisku alkoholisko dzērienu lietošanu dzīvojamās telpās – žūpību (žūpība – sistemātiska, pārmērīga alkoholisko dzērienu lietošana, kas kaitīgi ietekmē cilvēka veselību, sadzīvi un sabiedriskās intereses) – un ja tas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35.00 euro līdz 70.00 euro.

(2) Par sistemātisku alkoholisko dzērienu lietošanu dzīvojamās telpās – žūpību (žūpība – sistemātiska, pārmērīga alkoholisko dzērienu lietošana, kas kaitīgi ietekmē cilvēka veselību, sadzīvi un sabiedriskās intereses) – un ja tas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem, ja tas konstatēts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 70.00 euro līdz 210.00 euro.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.15. (1) Par apzinātu trokšņošanu, t.i., pirotehnisko līdzekļu lietošanu, skaļu mūzikas atskaņošanu, klaigāšanu, dažādu mehānismu darbināšanu bez tehniskajos noteikumos paredzētajiem trokšņu slāpētājiem, u.tml. darbībām, kas traucē iedzīvotāju mieru laikā no plkst. 6.00 līdz 23.00 (izņemot pasākumus, kuri saskaņoti ar Talsu novada pašvaldību), vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70.00 euro.

(2) Par  apzinātu trokšņošanu, t.i., pirotehnisko līdzekļu lietošanu, skaļu mūzikas atskaņošanu, klaigāšanu, dažādu mehānismu darbināšanu bez tehniskajos noteikumos paredzētajiem trokšņu slāpētājiem, u.tml. darbībām, kas traucē iedzīvotāju mieru laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00 (izņemot pasākumus, kuri saskaņoti ar Talsu novada pašvaldību), vainīgajai personai uzliek naudas sodu līdz 110.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.16. Izklaides vietās pasākumu laikā, pasākuma organizators, izklaides vietas īpašnieks vai atbildīgā persona atbild par sabiedriskās kārtības ievērošanu telpās, kā arī 50 m rādiusā no ieejas durvīm. Par šo noteikumu neievērošanu pasākuma organizatoram, izklaides vietas īpašniekam vai atbildīgajai personai uzliek naudas sodu no 110.00 euro līdz 350.00 euro.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

Septītā nodaļa
SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANAS, TRANSPORTĒŠANAS, ŠĶIROŠANAS, PĀRSTRĀDES UN NOGLABĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

7.1.1. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmie dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un līdzvērtīgi pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi;

7.1.2. atkritumu apsaimniekošanas zona – Talsu novada administratīvā teritorija, kurā atbilstīgi līgumam ar pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;

7.1.3. atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrs vai punkts – speciāli aprīkota vieta dalīti savākto atkritumu pāršķirošanai, lai atlasītu pārstrādei izmantojamos materiālus vai pārkrautu un pārstrādātu atkritumus, kas paredzēti transportēšanai lielos attālumos;

7.1.4. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta dažādu veidu atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā nedēļu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un sešas nedēļas pārējiem sadzīves atkritumiem pirms to pārvadāšanas; sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā divu veidu atkritumu savākšanu;

7.1.5. pavasara un vasaras sezona – laika periods no 1. aprīļa līdz 15. oktobrim;

7.1.6. rudens un ziemas sezona – laika periods no 16. oktobra līdz 31. martam;

7.1.7. atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai;

7.1.8. sadzīves atkritumu veidi dalītai atkritumu šķirošanai:

7.1.8.1. metāla un metāla savienojumu atkritumi,

7.1.8.2. papīra un kartona atkritumi,

7.1.8.3. stikla atkritumi,

7.1.8.4. plastmasas atkritumi,

7.1.8.5. PET – pudeles;

7.1.9. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;

7.1.10. atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;

7.1.11. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;

7.1.12. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.1.13. atkritumu poligons – cieto sadzīves atkritumu poligons "Janvāri", adrese "Janvāri", Laidzes pagasts, Talsu novads;

7.1.14. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;

7.1.15. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēra dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.);

7.1.16. būvniecības atkritumi – atkritumi, kas radušies būvniecības un būvju (ēku) nojaukšanas rezultātā (betons, ķieģeļi, flīzes, keramika, ģipša materiāli, koks, stikls, plastmasa, asfalts, darva un darvas produkti, materiāli un to sakausējumi, izolācijas materiāli u.tml.).

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.2. Šo saistošo noteikumu mērķi ir:

7.2.1. pakāpeniski ieviest atkritumu dalītu savākšanu un atkārtotu izmantošanu, samazinot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu;

7.2.2. reglamentēt atkritumu apsaimniekošanu Talsu novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, kā arī personīgo mantu;

7.2.3. radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi Talsu novada administratīvajā teritorijā;

7.2.4. novērst negatīvo ietekmi uz vidi, tajā skaitā:

7.2.4.1. novērst apdraudējumus ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;

7.2.4.2. novērst traucējošus trokšņus vai smakas;

7.2.4.3. novērst nelabvēlīgu ietekmi uz dabas ainavām un īpaši aizsargājamām teritorijām.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.3. Šie saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – atkritumi) apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, kas reglamentē prasības atkritumu savākšanai (tai skaitā dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.4. Talsu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šiem saistošajiem noteikumiem un Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.5. Talsu novada administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona. Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu apsaimniekotājs, tā pienākums ir noslēgt līgumus ar atkritumu radītājiem par atkritumu apsaimniekošanu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar 16.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

7.6. Sadzīves atkritumu savākšanu nodrošina atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgtā apsaimniekošanas līguma un šo saistošo noteikumu prasībām.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā atkritumu apsaimniekošanu koordinē Pašvaldība, nodrošinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.8. Pašvaldība, publicējot informāciju Pašvaldības tīmekļa vietnē www.talsi.lv un Pašvaldības informatīvajā izdevumā "Talsu Novada Ziņas", informē visus atkritumu radītājus Talsu novada administratīvajā teritorijā par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Talsu novada atkritumu apsaimniekošanas zonā.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.9. Atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komercsabiedrībām pāriet šo komercsabiedrību īpašumā. Pēc atkritumu pārņemšanas īpašumā komercsabiedrība organizē to tālāku nogādāšanu pāršķirošanai, pārstrādei vai apglabāšanai poligonā.

Pašvaldība nav atbildīga par atkritumos pazudušiem priekšmetiem, kā arī par to personu, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu, veselību.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.10. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visiem atkritumu radītājiem Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.10.1 Atkritumu savākšanas sistēmu novada administratīvajā teritorijā veido:

7.10.11. Noslēgtais līgums starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un apglabāšanu novada administratīvajā teritorijā;

7.10.12. Atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves vai sadzīves un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu;

7.10.13. Atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, ko veic atkritumu sākotnējais radītājs;

7.10.14. Sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā, ko veic atkritumu apsaimniekotājs;

7.10.15. Citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilstoši noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(Talsu novada domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

7.11. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja pienākumi ir:

7.11.1. ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (daudzdzīvokļu māju gadījumā šo māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, lietotājs) atkritumu apsaimniekošanas zonā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma atbilstīgi atkritumu apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, iekļaujoties Pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā gan ar savu darbību, gan veicot maksājumus par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem;

7.11.2. noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekošanas zonā noteikto atkritumu apsaimniekotāju; daudzdzīvokļu mājās, kurās nav apsaimniekotāja līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, jānoslēdz katra dzīvokļa īpašniekam;

7.11.3. pēc pieprasījuma rakstveidā sniegt ziņas Pašvaldībai par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī sniegt ziņas par radīto atkritumu veidiem un daudzumu;

7.11.4. slēdzot īres un nomas līgumus ar īrniekiem un nomniekiem, paredzēt maksu par atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem par atkritumu apsaimniekošanas sniegtajiem pakalpojumiem;

7.11.5. izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm; pēc atkritumu izvešanas sakopt atkritumu tvertņu laukumus vai vietas;

7.11.6. dienās, kad atkritumi tiek izvesti, novietot mazgabarīta tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur netiek traucēta gājēju un transportlīdzekļu satiksme, kā arī nodrošināt, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajās atrašanās vietās;

7.11.7. atkritumu savākšanai un uzglabāšanai izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētās tvertnes un iekārtas;

7.11.8. pieprasīt atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu atbilstīgi faktiski radīto atkritumu daudzumam;

7.11.9. nodrošināt atkritumu tvertņu saglabāšanu lietošanas kārtībā, kā arī uzturēt tās tīras;

7.11.10. iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītajiem atkritumiem – dalītās atkritumu vākšanas punktos, vai nogādāt atkritumus uz atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu (papildus līgumam);

7.11.11. atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā gadījumā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.12. Ikviena Pašvaldības administratīvās teritorijas atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties Pašvaldības kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savācot, šķirojot un nogādājot radītos sadzīves atkritumus nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.13. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa individuālā dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar komersantu ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.14. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto tikai konkrētajai mājai paredzētajos atkritumu konteineros.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.15. Atkritumu radītājam juridiskai personai – tā darbības rezultātā radušies atkritumi jāievieto tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar komersantu noslēgtajā līgumā.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.16. Vasarnīcas vai dārza mājas (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, noslēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.17. Asie priekšmeti ir jāiesaiņo, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas iekārtu bojājumiem.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.18. Jānodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram: liela izmēra atkritumi – mēbeles, matrači, dažāda materiāla iepakojums, liela izmēra elektriskie mājsaimniecības piederumi –, kā arī būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu uz atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu – ar savu transportu vai izmantojot komersantu, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir ieguvis tiesības šo atkritumu apsaimniekošanai.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.19. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, teritorijā, kurā notiek būvdarbi.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.20. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana divpadsmit stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana līdz plkst. 07:00.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.21. Atkritumu radītājiem, kuri atbilstīgi normatīvajiem aktiem atbrīvoti no dabas resursu nodokļa maksāšanas par atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanu vai kuri piedalās atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, ir tiesības slēgt līgumu par šķirotu sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas komersantu, ko izvēlējies pats atkritumu radītājs, par ko viņam jāinformē Pašvaldība.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.22. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši līgumā ar Pašvaldību noteiktajai kompetencei veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šiem saistošajiem noteikumiem, Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.23. Komersants, kas ir saņēmis Vides ministrijas Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes (turpmāk – Valsts vides dienests) atļauju sadzīves atkritumu apsaimniekošanai un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izraudzīts par atkritumu apsaimniekotāju, pirms savas darbības uzsākšanas slēdz līgumu ar Pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.24. Komersantam atkritumu apsaimniekošanā jāizmanto specializētie transportlīdzekļi, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni, kā arī jāievēro Pašvaldības noteiktās prasības kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.25. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu regulāru izvešanu no atkritumu tvertnēm un atkritumu tvertņu laukumiem, kā arī zem daudzdzīvokļu māju atkritumu vadiem novietotajām tvertnēm, saglabājot šajās vietās tīrību (nodrošināt tvertņu iztukšošanas laikā uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu).

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.26. Dalītās atkritumu vākšanas punktu īpašnieks nodrošina regulāru atkritumu izvešanu no tvertnēm, saglabājot tīrību un nodrošinot uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu tvertņu iztukšošanas laikā.

Atkritumu izvešana no tvertnēm (atkritumu konteineriem) tiek organizēta ne retāk kā divas reizes mēnesī laika periodā no oktobra mēneša līdz aprīlim un ne retāk kā vienu reizi nedēļā laika periodā no maija mēneša līdz septembrim.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.27. Atkritumu apsaimniekotājs izved savāktos atkritumus ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem uz atkritumu poligonu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.28. Atkritumu apsaimniekotājam 45 dienas iepriekš jāinformē atkritumu radītājs par prasībām (izmaiņām tajās) saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.29. Atkritumu apsaimniekotājam jāizstrādā maršruta lapas (par to informējot pašvaldību); izmaiņas maršruta lapās veikt saskaņā ar pašvaldības norādījumiem.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.30. Atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanas veids jāsaskaņo ar Pašvaldību, bet sadzīves atkritumu tvertņu novietošanas vietas – ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai apsaimniekotāju.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.31. Atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina visu sadzīves atkritumu savākšana no iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem, izņemot atkritumu radītājus, kuri atbilst saistošo noteikumu 7.21.punktam. Dalīto atkritumu tvertņu atrašanās vietas iepriekš jāsaskaņo ar Pašvaldību.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.32. Vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina atsevišķu veidu atkritumu (lielgabarīta, būvniecības, bioloģiski noārdāmo u.c.) savākšana.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.33.Atkritumu apsaimniekotājam ir jānodrošina lielgabarītu atkritumu savākšana iepriekš paziņotās dienās vismaz reizi gadā, saskaņojot ar Pašvaldību.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.34. Atkritumu apsaimniekotājam jāiesniedz Pašvaldībai pārskats par savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 10. datumam.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.35. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai apsaimniekotāju ar marķētām (norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un dispečera telefona numuru) atkritumu tvertnēm, to labošanu, dezinfekciju un nomaiņu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.36. Atkritumu tvertņu dizains (forma) jāsaskaņo ar Talsu novada būvvaldes arhitektu, bet sabiedrisko tvertņu vietas jāsaskaņo ar Pašvaldību.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.37. Pie iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzstāvu dzīvojamo ēku ieejām vai to tuvumā nekustamā īpašuma īpašnieks atbilstīgi higiēnas prasībām ierīko mazās atkritumu tvertnes (urnas) un uztur tās kārtībā. Atkritumu tvertņu dizains (forma, krāsojums) un uzstādīšana jāsaskaņo ar Talsu novada būvvaldes arhitektu. Tvertnes jāiztukšo ne retāk kā reizi diennaktī.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.38. Atkritumu urnu vai tvertņu uzstādīšana sabiedriskajās vietās (parkos, skvēros, autobusu pieturās u.c.) ir īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākums.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.39. Talsu novadā noteikti atkritumu savākšanas veidi:

7.39.1. izmantojot dalīto atkritumu tvertnes;

7.39.2. pilsētās, pagastu ciemu teritorijā un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ārpus ciemu teritorijām, izmantojot nešķiroto atkritumu tvertnes ar tilpumu no 120 līdz 1100 litri, un, ja nepieciešams – apsaimniekotāja marķētos atkritumu savākšanas maisus, kā papildus atkritumu savākšanas veidu;

7.39.3. viendzīvokļa dzīvojamās mājās ārpus pagastu ciemu teritorijām, izmantojot apsaimniekotāja nešķiroto atkritumu tvertnes ar tilpumu no 120 līdz 1100 litri vai apsaimniekotāja marķētos atkritumu savākšanas maisus (ne mazāk kā 1 maisu (tilpums – 60 litri) mēnesī;

7.39.4. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos atkritumu dalītās vākšanas punktos;

7.39.5. nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, slēdzot līgumus ar komersantiem par saistošo noteikumu 7.1.11.3. punktā minēto atkritumu savākšanu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar 16.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

7.40. Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas veidu nosaka Pašvaldība saskaņā ar saistošo noteikumu 7.39. punktu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.41. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā un kompostēšanas laukumā Laukuma īpašnieks vai apsaimniekotājs reģistrē un kontrolē visus ievestos sadzīves atkritumus. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas un kompostēšanas laukuma īpašnieks vai apsaimniekotājs reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniedz Pašvaldībai pārskatu par iepriekšējā ceturksnī reģistrētajiem sadzīves atkritumu pārvadātājiem, ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem un to daudzumu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.42. (1) Atkritumu apsaimniekotājam nešķirotie sadzīves atkritumi ir jāizved tad, kad tvertnes ir piepildītas, bet ne retāk kā reizi mēnesī šādā kārtībā:

7.42.1. no viendzīvokļa dzīvojamām mājām – ne retāk kā 1 reizi mēnesī;

7.42.2. no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Talsos, Sabilē, Stendē un Valdemārpilī – ne retāk kā 4 reizes mēnesī;

7.42.3. no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pagastos – ne retāk kā 2 reizes mēnesī";

7.42.4. juridiskām personām – ne retāk kā 1 reizi mēnesī.

(2) Atkritumu apsaimniekotājs, vienojoties ar atkritumu radītāju, atkritumu izvešanas biežumu var samazināt, ņemot vērā faktiski radīto atkritumu daudzumu, bet ne vairāk par 50 % no 7.42.1., 7.42.2., 7.42.3., 7.42.4. apakšpunktā noteiktā izvešanas reižu skaita.

(Talsu novada domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

7.43. Dalītie sadzīves atkritumi jāizved tad, kad atkritumu tvertnes ir piepildītas saskaņā ar izvešanas grafiku.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar 16.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

7.44. Talsu novada teritorijā atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs dalītās atkritumu vākšanas punktos:

7.44.1. šķirošanas konteiners "IGLOO", zaļā krāsā, zvana tipa ar apaļu atveri – stikla atkritumi;

7.44.2. šķirošanas konteiners "IGLOO", dzeltenā krāsā, zvana tipa ar apaļu vai taisnstūrveida atveri – plastmasas atkritumi, PET-pudeles, metāla atkritumi, papīra un kartona atkritumi;

7.44.3. šķirošanas konteiners/metāla režģis ar apaļu atveri – plastmasas atkritumi, PET-pudeles, metāla atkritumi.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar 16.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

7.45. Sašķirotajam papīram jābūt tīram un sausam. Stiklam, plastmasas un metāla iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.46. Dalīto atkritumu vākšanas punktu apsaimniekotājs laikus informē atkritumu radītājus par jaunu dalīto atkritumu savākšanas veida ieviešanu, kā arī informē par attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.47. Dalīto atkritumu vākšanas punktu apsaimniekotājs nogādā sašķirotos atkritumus uz atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju un kompostēšanas laukumu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.48. Dalīto atkritumu vākšanas punktu īpašniekam jānodrošina atkritumu tvertnes ne mazāk kā diviem dalīto atkritumu veidiem pakalpojumu sniegšanai teritorijā, kurā dzīvo no 250 līdz 350 iedzīvotājiem.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.49. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs:

7.49.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

7.49.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

7.49.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

7.49.4. apmaksā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.50. Juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, jāsaņem atļauja bīstamo atkritumu uzglabāšanai un jāveic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.51. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.52. Atkritumu radītājs veic samaksu par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajiem tarifiem.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.53. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir maksāt par radīto atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar apsaimniekošanas līgumā noteikto maksu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.54. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu ietver:

7.54.1. maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

7.54.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātu tarifu par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un šķidro atkritumu attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

7.54.3. dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.55. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta:

7.55.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu iekasē mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgumu;

7.55.2. no nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai apsaimniekotājiem maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs atbilstīgi noteiktajai maksai un saskaņā ar noslēgto līgumu starp nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai apsaimniekotājiem un atkritumu apsaimniekotāju.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.56. Dzīvojamo ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem vienu mēnesi iepriekš jāinformē dzīvojamo telpu īrnieki, dzīvokļu īpašnieki, telpu nomnieki un īpašnieki par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.57. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam aizliegts novietot sadzīves atkritumu tvertnes pastāvīgai izmantošanai uz ielām; izņēmums – vietas, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums, iepriekš saskaņojot ar Pašvaldību.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.58. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.59. Sadzīves atkritumus Pašvaldības teritorijā aizliegts:

7.59.1. dedzināt, tai skaitā tvertnēs un urnās;

7.59.2. novietot uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas objektos vai pilsētas vai pagasta vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.60. Aizliegts piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.61. Aizliegts novadīt šķidros sadzīves atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.62. Atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai vai dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), bīstamos atkritumus un būvniecības atkritumus.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.63. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam, kura teritorijā norisinās būvniecības darbi, aizliegts novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.64. Aizliegts atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt un iesaldēt. Par šādu tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.65. Aizliegts jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu tvertnes.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.66. Aizliegta nešķiroto atkritumu ievietošana dalīto atkritumu tvertnēs.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.67. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. un 75. pantu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.68. Tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus ir pašvaldības policijai un Valsts policijai.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.69. Lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7.70. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

Astotā nodaļa
SUŅU UN KAĶU TURĒŠANAS NOTEIKUMI

(Nodaļa Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

8.1. Vispārīgie noteikumi

8.1.1. Noteikumi nosaka suņu un kaķu (turpmāk – dzīvnieki) reģistrācijas (uzskaites) un turēšanas kārtību, īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu, pašvaldības nodevas maksāšanas kārtību – iekasēšanu un kontroli, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību. Noteikumi ir saistoši visiem dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem Talsu novadā.

8.1.2. Noteikumu mērķis ir panākt vienotu dzīvnieku reģistrāciju (uzskaiti) un to identifikāciju, samazināt dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespēju inficēties ar trakumsērgu un citām infekcijas slimībām, novērst vides piesārņošanu un dzīvnieku klaiņošanu.

8.1.3. Nodevas mērķis ir iegūt papildus līdzekļus klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai.

8.1.4. Dzīvnieku reģistrāciju (uzskaiti) veic praktizējošs sertificēts veterinārārsts, kam ir veterinārmedicīniskā prakse, ar kuru Talsu novada pašvaldība noslēgusi līgumu. Pagastu un pilsētu pārvaldes reizi trijos mēnešos organizē dzīvnieku reģistrāciju savās pārvaldēs. Reģistrējot dzīvniekus, izsniedz vienota parauga numurētus suņu reģistrācijas žetonus, vakcinācijas apliecības un numurētas kaķu vakcinācijas apliecības, kas identificē dzīvnieku. Ja reģistrācijas žetons tiek nozaudēts, dzīvnieka īpašnieks (turētājs) apmaksā žetona izgatavošanas izdevumus. Vakcinācijas apliecības iegādājās dzīvnieku īpašnieki.

8.1.5. Nodeva iemaksājuma Talsu novada pašvaldības budžetā, ko iemaksā Talsu novada pašvaldības kasē, bankas kontā vai pie praktizējošā sertificētā veterinārārsta.

8.1.6. Talsu novada domei ir tiesības regulēt maksimālo dzīvnieku skaitu daudzdzīvokļu mājā, dzīvojamā mājā vai dzīvoklī, respektējot iedzīvotāju likumīgās tiesības un intereses.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

8.2. Dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi

8.2.1. Reģistrēt dzīvnieku līdz sešu mēneša vecumu sasniegšanai, vai viena mēneša laikā pēc dzīvnieka iegādes.

8.2.2. Samaksāt Talsu novada domes noteikto nodevu.

8.2.3. Nekustamo īpašumu īpašnieki vai to apsaimniekotāji viņiem piederošajos objektos un teritorijās nedrīkst pieļaut klaiņojošo dzīvnieku uzturēšanos un barošanos, nepieļaut dzīvnieku barošanu sabiedriskā vietā.

8.2.4. Nepieļaut suņu atrašanos izglītības iestādēs, to teritorijās un stadionos, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar iestādi.

8.2.5. Nepieļaut dzīvnieku atrašanos parkos, skvēros un bērnu spēļu laukumos, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar pašvaldību.

8.2.6. Nepieļaut dzīvnieku atrašanos vietās, kur izvietota norāde, ka dzīvnieku atrašanās tajā vietā nav atļauta.

8.2.7. Nodrošināt sunim kakla siksnu ar tai piestiprinātu žetonu vai citu identifikācijas zīmi.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar 14.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

8.3. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija

8.3.1. Dzīvnieki, kuri palikuši bez aprūpes un kuri bez īpašnieka (turētāja) klātbūtnes atrodas uz ielas, tirgos, laukumos, peldvietās, sabiedriskā transporta līdzekļos un citās sabiedriskās vietās, uzskatāmi par klaiņojošiem.

8.3.2. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu un izolāciju organizē Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa.

8.3.3. Bezsaimnieku dzīvnieku līķu (tai skaitā savvaļas dzīvnieki) savākšanu organizē Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa.

8.3.4. Gadījumā, ja tiek identificēti (pēc reģistrācijas žetona vai citām pazīmēm) noķertie dzīvnieki, tos nogādā īpašniekam (turētājam), kurš sedz visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku izķeršanu un transportēšanu.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

8.4. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu

8.4.1. Kontroli par noteikumu ievērošanu veic Talsu novada pašvaldības policija.

8.4.2. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Talsu novada Administratīvā komisija.

8.4.3. Par šo noteikumu prasību neievērošanu tiek piemērots sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

Devītā nodaļa
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

9.1.1. Talsu pilsētas domes 10.03.1998. saistošos noteikumus Nr. 10 "Talsu pilsētas noteikumi", 13.07.1999. saistošos noteikumus Nr. 15 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 28.09.1999. saistošos noteikumus Nr. 16 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 09.11.1999. saistošos noteikumus Nr. 25 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 14.03.2000. saistošos noteikumus Nr. 27 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 28.03.2000. saistošos noteikumus Nr. 28 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 14.11.2000. saistošos noteikumus Nr. 36 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 12.12.2000. saistošos noteikumus Nr. 37 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 13.02.2001. saistošos noteikumus Nr. 1 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 25.06.2002. saistošos noteikumus Nr. 2 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 25.09.2003. saistošos noteikumus Nr. 10 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 08.04.2004. saistošos noteikumus Nr. 2 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 09.12.2004. saistošos noteikumus Nr. 9 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 10.02.2005. saistošos noteikumus Nr. 4 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 24.02.2005. saistošos noteikumus Nr. 5 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 09.05.2005. saistošos noteikumus Nr. 9 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 25.07.2005. saistošos noteikumus Nr. 17 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 24.10.2005. saistošos noteikumus Nr. 21 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 14.11.2005. saistošos noteikumus Nr. 23 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 28.11.2005. saistošos noteikumus Nr. 25 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 13.02.2006. saistošos noteikumus Nr. 3 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 13.03.2006. saistošos noteikumus Nr. 7 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 14.08.2006. saistošos noteikumus Nr. 14 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 25.09.2006. saistošos noteikumus Nr. 3 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 23.10.2006. saistošos noteikumus Nr. 19 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 28.05.2007. saistošos noteikumus Nr. 7 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 14.07.2008. saistošos noteikumus Nr. 11 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 08.12.2008. saistošos noteikumus Nr. 18 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 23.02.2009. saistošos noteikumus Nr. 5 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos", 06.04.2009. saistošos noteikumus Nr. 10 "Par grozījumiem Talsu pilsētas noteikumos";

9.1.2. Īves pagasta padomes 31.05.2006. saistošos noteikumus Nr. 11 "Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Īves pagastā";

9.1.3. Laucienes pagasta padomes 25.04.2001. saistošos noteikumus Nr. 1/2001 "Par Laucienes pagasta teritorijas dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanu un sabiedrisko kārtību", 29.10.2008. saistošos noteikumus Nr. 6/2008 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2001 "Par Laucienes pagasta teritorijas dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanu un sabiedrisko kārtību";

9.1.4. Sabiles novada domes 27.07.2005. saistošos noteikumus Nr. 6 "Par administratīvo atbildību Sabiles novadā";

9.1.5. Lībagu pagasta padomes 22.02.2006. saistošos noteikumus Nr. 15 "Par sabiedrisko kārtību Lībagu pagastā", 23.11.2006. saistošos noteikumus "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par sabiedrisko kārtību Lībagu pagastā", 25.10.2006. saistošos noteikumus "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par sabiedrisko kārtību Lībagu pagastā", 23.07.2006. saistošos noteikumus "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par sabiedrisko kārtību Lībagu pagastā", 25.09.2008. saistošos noteikumus "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par sabiedrisko kārtību Lībagu pagastā", 28.09.2005. saistošos noteikumus Nr. 4/2005. "Par kārtību bērnu rotaļu laukuma, sporta un atpūtas laukuma teritorijā", 31.01.2007. saistošos noteikumus Nr.2007/3 "Par suņu un kaķu turēšanu Lībagu pagasta administratīvajā teritorijā";

9.1.6. Ķūļciema pagasta padomes 27.08.2007. saistošos noteikumus Nr. 9/2007 "Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumiem pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu Ķūļciema pagastā";

9.1.7. Valdemārpils pilsētas domes 15.07.2002. saistošos noteikumus "Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Valdemārpils pilsētā un tās lauku teritorijā", 25.11.2004. saistošos noteikumus "Grozījumi saistošajos noteikumos "Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Valdemārpils pilsētā un tās lauku teritorijā";

9.1.8. Stendes pilsētas domes 28.11.2008. saistošos noteikumus Nr. 34 "Stendes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi";

9.1.9. Laidzes pagasta padomes saistošos noteikumus "Par suņu un kaķu turēšanas noteikumiem Laidzes pagastā" un saistošos noteikumus "Par sabiedrisko kārtību Laidzes pagastā";

9.1.10. Virbu pagasta padomes 28.11.2001. saistošos noteikumus Nr. 3 "Par sabiedrisko kārtību Virbu pagasta administratīvajā teritorijā", 28.11.2001. saistošos noteikumus Nr. 1 "Par sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu Virbu pagasta administratīvajā teritorijā", 21.06.2004. saistošos noteikumus Nr. 6 "Par nezāļu apkarošanu Virbu pagasta administratīvajā teritorijā".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
30.07.2019