Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2017. - 31.12.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2018. gada 30. augusta saistošos noteikumus Nr. 30 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Talsos 2010. gada 11. februārī (prot. Nr. 3, 8. p., lēmums Nr. 114)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 3. daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām var piemērot nekustamā īpašuma, kas atrodas Talsu novada administratīvajā teritorijā, nodokļa atvieglojumus.

1.2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Talsu novadā un kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiemēro, ja šajos noteikumos minēto fizisko personu īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir citi nekustamie īpašumi Latvijas Republikā, kā arī par tiem šo personu īpašumiem, kuri tiek izmantoti uzņēmējdarbībai, ir nodoti lietošanā vai iznomāti citām personām.

1.4. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Talsu novada domes 11.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" uz vairākiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

(Talsu novada domes 16.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas apmērs

2.1. Par trūcīgas ģimenes (personas) īpašumā esošu zemi zem individuālās dzīvojamās mājas, kurā viņa ir deklarējusi savu dzīvesvietu un kurš netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai:

2.1.1. personai, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss – 90 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.2. Par maznodrošinātas ģimenes (personas) īpašumā esošu zemi zem individuālās dzīvojamās mājas, kurā viņa ir deklarējusi savu dzīvesvietu un kurš netiek izmantots saimnieciskai darbībai un nav iznomāts citām personām:

2.2.1. personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.3. Par maznodrošinātas ģimenes (personas) īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tai piekritīgo zemi:

2.3.1. personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Talsu novada domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

2.4. Par zemes vienību, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, un īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:

2.4.1. personai vai to aizbildnim, kurai ir kopīga deklarētā dzīves vieta ar bērnu invalīdu – 70 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.4.2. vientuļam 1. grupas invalīdam – 70 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.4.3. vientuļam 2. grupas invalīdam – 50 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Talsu novada domes 01.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

2.5. Par ēkām (telpu grupām), kuru galvenais lietošanas veids saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Rūpnieciskās ražošanas ēkas" (kods 1251), ja iestājušies zemāk minētie nosacījumi – 50 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas:

2.5.1. Talsu novadā reģistrētiem komersantiem vai komersantu struktūrvienībām, kuras darbojas Talsu novadā un kuru darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. Redakciju ir "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

2.5.2. iepriekšējā taksācijas gadā vidēji ir nodarbināti 15 darbinieki, no kuriem 80 % deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā;

2.5.3. iepriekšējā taksācijas gadā darba ņēmējiem mēneša vidējais budžetā samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav mazāks par 70 % no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem Latvijā, kurā nodokļu maksātājs reģistrēts attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE2 redakcijas klasifikācijas divu zīmju līmenim.

(Talsu novada domes 16.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā, kas grozīta ar 01.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

2.6. Par ēkām, inženierbūvēm, ja nekustamais īpašums tiek izmantots publisku sporta nodarbību, pasākumu un sacensību vajadzībām, un ir publiski pieejams plašam personu lokam un ja ēku un inženierbūvju galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir:

2.6.1. ēkām – "Sporta ēkas" (kods 1265) – 70 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.6.2. inženierbūvēm – "Sporta laukumi" (kods 2411) un "Citas sporta un atpūtas būves" (kods 2412) – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Talsu novada domes 28.10.2010. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

2.7. (Svītrots ar Talsu novada domes 15.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

2.8. Par ēkām (telpu grupām), kuru galvenais lietošanas veids saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcu ēkas vai viesnīcu telpu grupa" (kods 1211), ja iestājušies zemāk minētie nosacījumi – 25 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas:

2.8.1. Talsu novadā reģistrētiem komersantiem, kuru darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ir "Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi" (I sadaļa, NACE red. kods 55 "Izmitināšana");

2.8.2. iepriekšējā taksācijas gadā 80 % darbinieku deklarētā dzīves vieta ir Talsu novadā;

2.8.3. iepriekšējā taksācijas gadā darba ņēmējiem mēneša vidējais budžetā samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav mazāks par 70 % no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem Latvijā, kurā nodokļu maksātājs reģistrēts attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE2 redakcijas klasifikācijas divu zīmju līmenim;

2.8.4. iepriekšējā taksācijas gadā vidējais numuru noslogojums ir ne mazāk kā 20 %.

(Talsu novada domes 16.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā, kas grozīta ar 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

2.9. Par īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, personai, kurai deklarēta dzīves vieta nekustamā īpašumā, kurš cietis ugunsgrēka nelaimē – 90 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Talsu novada domes 01.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3. Kārtība, kādā var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu

3.1. Nodokļu maksātājam attiecīgajā taksācijas gadā jāiesniedz Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā vai jebkurā pilsētas vai pagasta pārvaldē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Ja nodokļu maksātājs atbilst šajos noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem, atvieglojums tiek piešķirts sekojoši:

3.1.1. par visu taksācijas gadu, ja šo noteikumu 4. punktā nosauktie dokumenti tiek iesniegti taksācijas gadā no 1. janvāra līdz 31. martam;

3.1.2. par taksācijas gada otro pusgadu (par laiku no 1. jūlija līdz 31. decembrim), ja šo noteikumu 4. punktā nosauktie dokumenti tiek iesniegti taksācijas gadā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

3.1.3. ar nākamo taksācijas gadu, ja šo noteikumu 4. punktā nosauktie dokumenti tiek iesniegti pēc taksācijas gada 30. jūnija;

3.1.4. par visu taksācijas gadu noteikumu 2.1. punktā un 2.2. punktā minētām personām, ja šo noteikumu 4. punktā nosauktie dokumenti tiek iesniegti viena mēneša laikā no brīža, kad rodas tiesības saņemt atvieglojumu;

3.1.5. ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas un ne vairāk kā 36 mēnešus pēc ugunsgrēka nelaimes, ja 2.9. punktā minētā persona iesniedz 4.9. punktā noteikto dokumentu.

(Talsu novada domes 28.10.2010. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā, kas grozīta ar 01.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

3.2. Atvieglojuma piešķiršanas iesniegumā jānorāda:

3.2.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods;

3.2.2. maksātāja dzīves vietas adrese;

3.2.3. nekustamā īpašuma atrašanās vieta;

3.2.4. atvieglojuma saņemšanas pamatojums.

3.3. Novada pašvaldības finanšu nodaļa atvieglojuma piešķiršanas iesniegumus izskata un nepieciešamo informāciju sagatavo izskatīšanai finanšu komitejā desmit darba dienu laikā.

3.4. Domes finanšu komiteja izskata finanšu nodaļas iesniegtos priekšlikumus un pieņem lēmumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt nodokļu atvieglojumu un iesniedz lēmumprojektu apstiprināšanai domē.

4. Iesniedzamo dokumentu saraksts

4.1. Punktā 2.1. minēto personu iesniegumam pievienojama Sociālā dienesta izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

4.2. Punktā 2.2. un 2.3. minēto personu iesniegumam pievienojama Sociālā dienesta izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un izziņa no VSAA par pensijas lielumu.

4.3. Punktā 2.4. minēto personu iesniegumam pievienojama izziņa no VSAA par sociālās apdrošināšanas maksājumiem pēdējos sešos mēnešos un invalīda apliecības kopija.

4.4. Punktā 2.5. minēto personu iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

4.4.1. (svītrots ar Talsu novada domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18);

4.4.2. komersanta izziņa par strādājošo skaitu uzņēmumā un par Talsu novadā deklarēto darbinieku skaitu.

(Talsu novada domes 16.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

4.4.1 No darba samaksas ieturēto mēneša vidējo budžetā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu aprēķina, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzi www.vid.gov.lv, sadaļu "Statistika", apakšsadaļu "Darba ņēmēju un fizisko personu ienākumi" un rīku "Algas kalkulators", pieņemot, ka ir iesniegta darba devējam nodokļa grāmatiņa.

(Talsu novada domes 11.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

4.5. Punktā 2.6. minēto personu iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

4.5.1. juridiskajām personām – LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecības kopija;

4.5.2. fiziskām personām – valsts ieņēmumu dienesta izsniegta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.

(Talsu novada domes 28.10.2010. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

4.6. (Svītrots ar Talsu novada domes 15.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

4.7. (Svītrots ar Talsu novada domes 15.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

4.8. Punktā 2.8. minēto personu iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

4.8.1. (svītrots ar Talsu novada domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18);

4.8.2. komersanta izziņa par strādājošo skaitu uzņēmumā un par Talsu novadā deklarēto darbinieku skaitu;

4.8.3. komersanta apliecinājums – aprēķins par vidējo numuru noslogojumu. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās definīcijas numuru noslogojumu aprēķina pēc formulas – numuru bruto noslogojuma koeficientu par vienu mēnesi iegūst, kopējo nakšu skaitu (izdotie numuri diennaktī), kas pavadītas vienā iestāžu grupā, dalot ar reizinājumu, ko iegūst, numuru summu reizinot ar dienu skaitu attiecīgajā mēnesī, dalījumu reizinot ar 100, lai iznākumu izteiktu procentu mērvienībā.

(Talsu novada domes 16.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

4.8.1 No darba samaksas ieturēto mēneša vidējo budžetā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu aprēķina, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzi www.vid.gov.lv, sadaļu "Statistika", apakšsadaļu "Darba ņēmēju un fizisko personu ienākumi" un rīku "Algas kalkulators", pieņemot, ka ir iesniegta darba devējam nodokļa grāmatiņa.

(Talsu novada domes 11.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

4.9. Punktā 2.9. minēto personu iesniegumam pievienojama izziņa no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) par to, ka īpašumā noticis ugunsgrēks.

(Talsu novada domes 01.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

5. Lēmuma pārsūdzēšana

5.1. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
01.01.2017