Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2021. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

Talsos 2018. gada 30. augustā (prot. Nr. 20, 7. p., lēmums Nr. 353)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām var piemērot nekustamā īpašuma, kas atrodas Talsu novada administratīvajā teritorijā, nodokļa atvieglojumus.

2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Talsu novadā un kuriem nav valstī noteikto nodokļu maksājumu parādu.

3. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" uz vairākiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas apmērs

4. Personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

5. Par zemes vienību, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, un īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:

5.1. personai vai tās aizbildnim, kurai ir kopīga deklarētā dzīves vieta ar bērnu ar invaliditāti – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

5.2. vientuļai personai ar 1. grupas invaliditāti – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

5.3. vientuļai personai ar 2. grupas invaliditāti – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

5.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, pēc Talsu rajona Černobiliešu biedrības iesniegtā personu saraksta – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

6. Par ēkām (telpu grupām), kuru galvenais lietošanas veids saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Rūpnieciskās ražošanas ēkas" (kods 1251), ja iestājušies zemāk minētie nosacījumi – 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas:

6.1. Talsu novadā reģistrētiem komersantiem vai komersantu struktūrvienībām, kuras darbojas Talsu novadā un kuru darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ir "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

6.2. Komersants iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā vai uzņēmuma struktūrvienībā vidēji ir nodarbinājis vismaz 15 darbiniekus, no kuriem 70% deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā.

7. Par ēkām, inženierbūvēm, ja nekustamais īpašums tiek izmantots publisku sporta nodarbību, pasākumu un sacensību vajadzībām, un ir publiski pieejams plašam personu lokam un ja ēku un inženierbūvju galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir:

7.1. ēkām – "Sporta ēkas" (kods 1265) – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

7.2. inženierbūvēm – "Sporta laukumi" (kods 2411) un "Citas porta un atpūtas būves" (kods 2412) – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

8. Par ēkām (telpu grupām), kuru galvenais lietošanas veids saskaņā ar nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistra datiem reģistrēts "Viesnīcu ēkas vai viesnīcu telpu grupa" (kods 1211), ja iestājušies zemāk minētie nosacījumi – 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas ēkām, kas atrodas kādā no valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa (teritorijā) zonām – Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7449), Talsu pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7450) un Valdemārpils vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7451), pārējā teritorijā – 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas:

8.1. Talsu novadā reģistrētiem komersantiem, kuru darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ir "Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi" (I sadaļa, NACE red. kods 55 "Izmitināšana");

8.2. 80% komersanta nodarbinātajiem darbiniekiem iepriekšējā taksācijas gadā deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā.

9. Par īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir, vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, personai, kurai deklarēta dzīves vieta nekustamā īpašumā, kurš cietis ugunsgrēka nelaimē – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

10. Par ēkām, jā tās atrodas kādā no valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa (teritorijā) zonām – Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7449), Talsu pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7450) un Valdemārpils vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7451) un ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas, tiek saglabātas un to uzturēšana īstenota atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem – 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

11. Par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tās tiek saglabātas atbilstoši Talsu novada attīstības un plānošanas dokumentos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai – 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

12. Par ēkām, ja persona ir veikusi vēsturisko ēku (būvētas līdz 1940. gadam) jumtu vai fasāžu atjaunošanas darbus Talsu, Sabiles un Valdemārpils vēsturiskajā centrā, valsts kultūras pieminekļiem un vēsturiskajām ēkām ārpus šīm teritorijām, un ja šo darbu veikšanas līdzfinansējumā nav bijuši iesaistīti publisko tiesību juridisko personu finanšu līdzekļi un/vai ES finanšu instrumenti – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

13. Par ēkām, kas atrodas valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa (teritorijā) zonā – Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7449), Talsu pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7450) un Valdemārpils vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7451), kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kā arī vēsturiskajām ēkām ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas:

13.1. ir izbūvēts ēkas fasādes dekoratīvais apgaismojums – 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

13.2. ir veikta ēkas fasāžu pilna atjaunošana un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

13.3. ir veikta šādas ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

III. Iesniedzamo dokumentu saraksts

14. Punktā 4. minēto personu iesniegumiem pievienojami personas vai bērna invalīda apliecības kopija.

15. Punktā 5.4. minēto personu iesniegumiem pievienojama komersanta izziņa par strādājošo skaitu uzņēmumā vai uzņēmuma struktūrvienībā un par Talsu novadā deklarēto darbinieku skaitu.

16. Punktā 8. minēto personu iesniegumiem pievienojama komersanta izziņa par strādājošo skaitu uzņēmumā un par Talsu novadā deklarēto darbinieku skaitu.

17. Punktā 9. minēto personu iesniegumiem pievienojama izziņa no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka īpašumā noticis ugunsgrēks.

18. Punktā 12. un 13. minēto personu iesniegumiem pievienojams apliecinājums par savu finanšu resursu izlietojumu.

IV. Kārtība, kādā var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu

19. Nodokļa maksātājam attiecīgajā taksācijas gadā jāiesniedz Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai jebkurā Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Ja nodokļu maksātājs atbilst šajos noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem, atvieglojums tiek piešķirts sekojoši:

19.1. par visu taksācijas gadu, ja šo noteikumu 3. nodaļā nosauktie dokumenti tiek iesniegti taksācijas gadā no 1. janvāra līdz 31. martam;

19.2. par taksācijas gada otro pusgadu (par laiku no 1. jūlija līdz 31. decembrim), ja šo noteikumu 3. nodaļā nosauktie dokumenti tiek iesniegti taksācijas gadā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

19.3. ar nākamo taksācijas gadu, ja šo noteikumu 3 nodaļā nosauktie dokumenti tiek iesniegti pēc taksācijas gada 30. jūnija;

19.4. ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas un ne vairāk kā 36 mēnešus pēc ugunsgrēka nelaimes, ja 9. punktā minētā persona iesniedz 17. punktā noteikto dokumentu;

19.5. ar nākamo mēnesi pēc personas iesnieguma iesniegšanas un trīs gadus pēc darbu veikšanas, 12. un 13. punktā minētajos gadījumos.

20. Atvieglojuma piešķiršanas iesniegumā jānorāda:

20.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods;

20.2. maksātāja dzīves vietas adrese;

20.3. nekustamā īpašuma nosaukums vai adrese, kadastra numurs;

20.4. atvieglojuma saņemšanas pamatojums.

21. Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa daļa atvieglojuma piešķiršanas iesniegumus izskata un nepieciešamo informāciju sagatavo izskatīšanai Talsu novada domes Finanšu komitejā.

22. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Talsu novada dome.

V. Nobeiguma jautājumi

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2010. gada 11. februāra saistošos noteikumus Nr. 6 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā".

24. Saistošie noteikumu stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
Saistošo noteikumu Nr. 30 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 4. daļa paredz, ka pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

Noteikumu projektā ir palielināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas apmērs un paplašināts to personu loks, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumos ir iekļauta jauna personu grupa Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki, kuri var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.

Paaugstināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas apmērs personām ar invaliditāti. Atviegloti nosacījumi komersantiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai. Noteikumi papildināti ar jaunu sadaļu, turpmāk nekustamā īpašuma nodokli var saņemt par ēkām, ja tās atrodas kādā no valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa (teritorijā) zonām – Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā, Talsu pilsētas vēsturiskajā centrā un Valdemārpils vēsturiskajā centrā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana samazinās pašvaldības budžeta ienākumus līdz 10000 euro gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāIetekme uz uzņēmējdarbības vidi ir nenozīmīga.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
01.01.2019