Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Talsos 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 2, 18. p., lēmums Nr. 43)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta pirmo viens prim, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – Nodoklis) maksātāju kategorijām piemēro nekustamā īpašuma, kas atrodas Talsu novada administratīvajā teritorijā, Nodokļa atvieglojumus.

2. Nodokļa atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas (turpmāk – Persona), kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Talsu novadā, un kurām nav valstī noteikto nodokļu maksājumu parādu.

3. Personām, kuras ir saimnieciskās darbības veicējas, Nodokļa atvieglojums kvalificējams kā de minimis atbalsts, kas tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas Regula Nr.  1407/2013) nosacījumiem līdz tās darbības termiņa beigām.

4. Piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām un citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

5. Ja Personai ir tiesības saņemt Nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" uz vairākiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam – Personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

II. Nodokļa atvieglojumu piešķiršanas apmērs

6. Personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 90 % no Nodokļa summas.

7. Par zemes vienību, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, un īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:

7.1. Personai vai tās aizbildnim, kuram ir kopīga deklarētā dzīves vieta ar bērnu ar invaliditāti, – 70 % no Nodokļa summas;

7.2. Personai ar 1. grupas invaliditāti, kurai nav likumīgu apgādnieku, – 90 % no Nodokļa summas;

7.3. Personai ar 2. grupas invaliditāti, kurai nav likumīgu apgādnieku, – 70 % no Nodokļa summas;

7.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, pēc Talsu rajona Černobiliešu biedrības iesniegtā personu saraksta – 70 % no Nodokļa summas.

8. Personai par telpu grupām, kuru lietošanas veids saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir – 1251 "Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa", ja tajās notiek ražošana, un:

8.1. telpas izmantojušais komersants iepriekšējā taksācijas gadā ir nodarbinājis ne mazāk kā 10 darbiniekus, no kuriem ne mazāk kā 80% deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā, vai izveidojis ne mazāk kā 3 jaunas darba vietas, vai, ja veicis kapitāla investīcijas telpu pārbūvē, renovācijā vai ražošanas iekārtās ne mazāk kā 30 000 EUR apmērā – 25 % no Nodokļa summas telpu grupai;

8.2. telpas izmantojušais komersants iepriekšējā taksācijas gadā ir nodarbinājis ne mazāk kā 15 darbiniekus, no kuriem ne mazāk kā 80 % deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā, vai izveidojis ne mazāk kā 10 jaunas darba vietas, vai, ja veicis kapitāla investīcijas telpu pārbūvē, renovācijā vai ražošanas iekārtās ne mazāk kā 50 000 EUR apmērā – 50 % no Nodokļa summas telpu grupai;

8.3. telpas izmantojušais komersants iepriekšējā taksācijas gadā ir nodarbinājis ne mazāk kā 30 darbiniekus, no kuriem ne mazāk kā 80 % deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā, vai izveidojis ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas, vai, ja veicis kapitāla investīcijas telpu pārbūvē, renovācijā vai ražošanas iekārtās ne mazāk kā 100 000 EUR apmērā – 70 % no Nodokļa summas telpu grupai.

9. Personai par ēkām, inženierbūvēm, ja nekustamais īpašums tiek izmantots publisku sporta nodarbību, pasākumu un sacensību vajadzībām, un ir publiski pieejams, un ja ēku un inženierbūvju galvenais lietošanas veids saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas reģistra datiem ir 1265 – "Sporta ēkas", 2411 – "Sporta laukumi" vai 2412 – "Citas sporta un atpūtas būves", – 70 % no Nodokļa summas.

10. Personai par telpu grupām, kuru lietošanas veids saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir 1211 – "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa", ja tajās tiek sniegts viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums, un:

10.1. telpas atrodas kādā no valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa zonām (teritorijā) – Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7449), Talsu pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7450) vai Valdemārpils vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7451) un telpas izmantojušais komersants iepriekšējā taksācijas gadā komersants nodarbinājis darbiniekus, kuru deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 80 % gadījumu ir Talsu novads, – 50 % no Nodokļa summas telpu grupai;

10.2. telpas atrodas pārējā Talsu novada teritorijā un telpas izmantojušais komersants iepriekšējā taksācijas gadā komersants nodarbinājis darbiniekus, kuru deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 80 % gadījumu ir Talsu novads, – 25 % no Nodokļa summas telpu grupai.

11. Personai par īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja nekustamais īpašums ir cietis ugunsgrēka nelaimē, – 90 % no Nodokļa summas.

12. Personai par ēkām, ja tās atrodas kādā no valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa zonām (teritorijā) – Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7449), Talsu pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7450) vai Valdemārpils vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7451), kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kā arī vēsturiskajām ēkām (būvētas līdz 1940. gadam) ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas, kuras tiek saglabātas un to uzturēšana īstenota atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem, – 50 % no Nodokļa summas.

13. Personai par ēkām, kas atrodas valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa zonā (teritorijā) – Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7449), Talsu pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7450) un Valdemārpils vēsturiskajā centrā (valsts aizsardzības Nr. 7451), kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kā arī vēsturiskajām ēkām (būvētas līdz 1940. gadam) ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas un:

13.1. ir izbūvēts dekoratīvais apgaismojums ēkas fasādē – 25 % no Nodokļa summas;

13.2. ir veikta ēkas fasāžu pilna renovācija, – 50 % no Nodokļa summas;

13.3. ir veikta ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija, – 70 % no Nodokļa summas.

14. De minimis atbalsts netiek piešķirts Komisijas Regula Nr.  1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Ja  Persona vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas minētas Komisijas Regula Nr.  1407/2013 1. panta 1. punktā, tad tā nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

15. Personai šo Noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas Regula Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas Regula Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

III. Iesniedzamie dokumenti

16. Lai saņemtu Nodokļa atvieglojumus, Personai iesniegums (pielikumā Nr. 1) jāiesniedz Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, jebkurā Pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldē, vai elektroniski (parakstīts ar elektronisko parakstu) uz Pašvaldības elektronisko pasta adresi: pasts@talsi.lv. Šajā punktā noteiktais neattiecas uz 6. punktā un 7.4. apakšpunktā noteikto atvieglojumu, ko Pašvaldība aprēķina, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju.

17. Noteikumu 7.1. punktā minēto Personu iesniegumam pievieno bērna invaliditātes apliecības kopiju.

18. Noteikumu 7.2. un 7.3. punktā minēto Personu iesniegumam pievieno Personas invaliditātes apliecības kopiju.

19. Noteikumu 8. punktā minēto Personu iesniegumam pievieno (pievieno tikai attiecināmos dokumentus):

19.1. izziņu no komersanta par kopējo un Talsu novadā deklarēto darbinieku skaitu;

19.2. apliecinājumu par kapitāla investīcijām telpu pārbūvē, renovācijā vai ražošanas iekārtās (pielikumā Nr. 2);

19.3. nomas līguma kopiju ar komersantu, ja Persona pati nav attiecīgās nozares komersants.

20. Noteikumu 10. punktā minēto Personu iesniegumam pievieno:

20.1. izziņu no komersanta par kopējo un Talsu novadā deklarēto darbinieku skaitu;

20.2. nomas līguma kopiju ar komersantu, ja Persona pati nav attiecīgās nozares komersants.

21. Noteikumu 11. punktā minēto Personu iesniegumam pievieno izziņu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka nekustamajā īpašumā noticis ugunsgrēks.

22. Noteikumu 13. punktā minēto Personu iesniegumam pievieno apliecinājumu par savu finanšu resursu izlietojumu (pielikumā Nr. 3).

23. Saimnieciskās darbības veicēji de minimis atbalsta uzskaites sistēmā aizpilda un apstiprina veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai kā noteikts Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 21. punktā.

IV. Nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība

24. Ja Persona atbilst šajos Noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem, Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts:

24.1. par visu taksācijas gadu, ja Noteikumu III nodaļā nosauktie dokumenti tiek iesniegti taksācijas gadā no 1. janvāra līdz 31. martam;

24.2. par taksācijas gadu, sākot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas, ja Noteikumu III nodaļā nosauktie dokumenti tiek iesniegti taksācijas gadā pēc 31. marta;

24.3. Noteikumu 11. punktā minētajā gadījumā Nodokļa atvieglojums piešķirams uz 36 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par taksācijas gadu, sākot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas, ja no ugunsgrēka nelaimes nav pagājuši vairāk kā 36 mēneši.

24.4. par taksācijas gadu, sākot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas, un ne vairāk kā 3 gadus pēc darbu veikšanas Noteikumu 13. punktā minētajos gadījumos.

25. Noteikumu 8.3. punktā minēto Nodokļa atvieglojumu var piešķirt uz 5 gadiem, ja telpas izmantojušais komersants iepriekšējā taksācijas gadā ir veicis kapitāla investīcijas telpu pārbūvē, renovācijā vai ražošanas iekārtās ne mazāk kā 500 000 EUR apmērā. Lai saņemtu de minimis atbalstu kārtējam gadam Saimnieciskās darbības veicēji Pašvaldībai iesniedz šī Nolikumu 23. punktā minēto informāciju un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu līdz Noteikuma 24. punktā noteiktajiem termiņiem.

26. Noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 11. punktā minētos Nodokļa atvieglojumus piešķir, ja iesnieguma iesniegšanas taksācijas gada 1. janvārī, personas deklarētā dzīvesvieta ir nekustamajā īpašumā, par kuru Nodokļa atvieglojumi tiek lūgti.

27. Izvērtējot Nodokļa maksātāja atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Nodokļa maksātāja papildus informāciju.

28. Nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

29. Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa izvērtē iesniegumu par Nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, un lēmumu par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Pašvaldības izpilddirektors.

30. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad Pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

31. Atbalstu Nodokļa atvieglojuma veidā nepiešķir:

31.1. personai, kurai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;

31.2. par telpu grupām, kurās tiek organizēta komercdarbība azartspēļu un bāru jomā;

31.3. par telpu grupām, kuru izmantošana ir paredzēta energoapgādei.

32. Atbilstoši Komisijas Regula Nr.  1407/2013 6. panta 4. punktam, Persona datus par saņemto atbalstu glabā 10 gadus no tā piešķiršanas dienas, bet Pašvaldība – 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas šo Saistošo noteikumu ietvaros.

33. Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus par periodu no de minimis atbalsta piešķiršanas līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot minētās regulas 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

V. Noslēguma jautājumi

34. Noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. janvāra.

35. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Talsu novada domes 2018. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 30 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā".

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
1. pielikums
Talsu novada domes 25.02.2021. saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"

Talsu novada pašvaldībai
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201

 

(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

 

(personas kods, reģistrācijas numurs)

 

(adrese)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

IESNIEGUMS

Saskaņā ar Talsu novada domes __.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par

 
 

(nosaukums, adrese, kadastra apzīmējums)

– personai vai tās aizbildnim, kurai ir kopīga deklarētā dzīves vieta ar bērnu ar invaliditāti;

– personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurai nav likumīgu apgādnieku;

– personai par telpu grupām, kuru lietošanas veids saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir 1251 – "Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa" un kurās notiek rūpnieciskā ražošana;

– personai par ēku vai inženierbūvi, kuras galvenais lietošanas veids saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas reģistra datiem ir 1265 – " Sporta ēkas", 2411 – "Sporta laukumi", vai 2412 – "Citas sporta un atpūtas būves";

– personai par telpu grupām, kuru lietošanas veids saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir 1211 – "Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" un kurās tiek nodrošināti izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;

– personai, kurai īpašumā esoša vienģimenes vai divģimenes dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja ir cietusi ugunsgrēka nelaimē;

– personai par ēkām, ja tās atrodas kādā no valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa zonām (teritorijā), kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kā arī vēsturiskajām ēkām (būvētas līdz 1940. gadam) ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas, kuras tiek saglabātas un to uzturēšana īstenota atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem;

– personai par ēkām, kas atrodas valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa zonā (teritorijā) vai iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kā arī vēsturiskajām ēkām ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas un ir izbūvēts ēkas fasādes dekoratīvais apgaismojums, veikta ēkas fasāžu pilna renovācija, vai veikta pilna ēkas restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija.

Pievienotie dokumenti:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
  
De minimis uzskaites veidlapas identifikācijas numurs*: 

*aizpilda saimnieciskās darbības veicējs

Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas par sevi un citām personām ir precīzas un patiesas

Apliecinu, ka informācija pievienotajos dokumentos ir precīza un patiesa

Lēmumu vēlos saņemt:

– pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

– personīgi, Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos

– elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) iesniegumā norādītājā elektroniskā pasta adrese

– elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumā norādītājā elektroniskā pasta adrese

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada pašvaldība ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, kā arī informāciju par Jūsu personas datu lietošanu.

Esmu informēts (-a), ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām.

,

 20_____ .gada 

(vieta)

   
  
 

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
2. pielikums
Talsu novada domes 25.02.2021. saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"

Talsu novada pašvaldībai
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201

 

(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

 

(personas kods, reģistrācijas numurs)

 

(adrese)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

APLIECINĀJUMS

Saskaņā ar Talsu novada domes ___.___.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" apliecinu, ka nekustamā īpašumā

 
 

(nosaukums, adrese, kadastra apzīmējums)

20 ____. gadā veiktas kapitāla investīcijas telpu pārbūvē, renovācijā vai ražošanas iekārtās ________________ EUR apmērā.

Iepriekš vienojoties par apsekošanas laiku, apņemos nodrošināt Talsu novada pašvaldības pārstāvim tiesības iepazīties ar apliecinātajām kapitāla investīcijām telpu pārbūvē, renovācijā vai ražošanas iekārtās.

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada pašvaldība ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, kā arī informāciju par Jūsu personas datu lietošanu.

Esmu informēts (-a), ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām.

,

 20_____ .gada 

(vieta)

   
  
 

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
3. pielikums
Talsu novada domes 25.02.2021. saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"

Talsu novada pašvaldībai
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201

 

(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

 

(personas kods, reģistrācijas numurs)

 

(adrese)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

APLIECINĀJUMS

Saskaņā ar Talsu novada domes __.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā" apliecinu, ka nekustamā īpašuma

 
 

(nosaukums, adrese, kadastra apzīmējums)

restaurācijas, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas līdzfinansējumā nav bijuši iesaistīti publisko tiesību juridisko personu finanšu līdzekļi un/vai Eiropas Savienības finanšu instrumenti.

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada pašvaldība ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, juridiskā adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, kā arī informāciju par Jūsu personas datu lietošanu.

Esmu informēts (-a), ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām.

,

 20_____ .gada 

(vieta)

   
  
 

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Saistošo noteikumu Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma atvieglojuma piešķiršanu Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 4. daļa paredz, ka pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Līdz šim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Talsu novadā ir reglamentējuši Talsu novada domes 2018. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 30 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Talsu novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 30).

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības izpilddirektora 13.06.2020. rīkojumu Nr. 2-1e/43 izveidotās darba grupas, kurai tika dots izvērtēt 30.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 30 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Talsu novadā" grozījumu nepieciešamību, bet ņemot vērā apjomīgus plānotos grozījumus, tika sagatavoti jauni saistošie noteikumi. Izstrādātie saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma atvieglojuma piešķiršanu Talsu novadā" piemērojami no 2021. gada 1. janvāra.

2. Īss projekta satura izklāstsJaunajos saistošajos noteikumos nepieciešams saglabāt visas Saistošajos noteikumos Nr. 30 noteiktās atvieglojumu saņēmēju kategorijas, bet labākai atvieglojumu mērķu sasniegšanai veicami atsevišķi precizējumi;

1. precizēts objektu loks (telpu grupas, kuru lietošanas veida kods – 1251 un 1211), par kuriem piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums;

2. ieinteresēt komersantus ieguldīt līdzekļus ražošanas paplašināšanā un jaunu darba vietu radīšanā;

3. atbalstīt esošos komersantus un piesaistīt jaunus komersantus;

4. sniegt atbalstu sociāli maznodrošinātām personām;

5. paredzēts ieviest jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kam tiks dota iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

6. precizēti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma objekti un to apmērs, kas atrodas kādā no valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa (teritorijā) zonām – Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā, Talsu pilsētas vēsturiskajā centrā un Valdemārpils vēsturiskajā centrā;

7. precizēti iesniedzamie dokumenti atvieglojumu saņemšanai, kā arī iesniegšanas kārtība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

Paredzētie atvieglojumi samazinās 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus. Maksimālā ietekme uz Pašvaldības budžetu varētu būt aptuveni 50 000 euro.

Ietekmi uz Pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt precīzi, to ietekmēs nodokļa maksātāju aktivitāte un saņemto iesniegumu skaits.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāIetekme uz uzņēmējdarbības vidi ir nenozīmīga.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumi tiks publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī publicēti portālā www.talsunovads.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
11.03.2021