Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.03.2021. - 28.10.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr. 40 "Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā".
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Jūrmalā 2017.gada 12.janvārī (prot. Nr.1, 26.p.)
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām (turpmāk – pabalsts), tā apmēru un saņēmēju mērķa grupas.

2. Pabalsta mērķis ir palielināt veselības aprūpes pieejamību 3.punktā norādītajām iedzīvotāju kategorijām, sedzot izdevumus par:

2.1. pacientu iemaksām;

2.2. pacientu līdzmaksājumiem;

2.3. veselības aprūpes pakalpojumiem;

2.4. zobārstniecības pakalpojumiem;

2.5. medikamentu un medicīnas preču iegādi;

2.6. veselības apdrošināšanas polises iegādi, ja tā sedz izdevumus par ārstniecības pakalpojumiem Latvijas Republikā;

2.7. optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi (brilles, kontaktlēcas).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

3. Pabalstu ir tiesīgas saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktas personas (turpmāk – personas), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā vismaz divpadsmit mēnešus pirms iesnieguma par pabalsta piešķiršanu iesniegšanas brīža, ja tās:

3.1. saņem Latvijas Republikas valsts vecuma pensiju saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 11.panta pirmās, ceturtās un sestās daļas nosacījumiem;

3.2. sasniegušas likumā noteikto vecumu Latvijas Republikas valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju;

3.3. saņem izdienas pensiju, kuras izmaksu veic Kultūras ministrija, Aizsardzības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai valsts drošības iestāde, un saskaņā ar valsts datu reģistros norādīto informāciju tās vienīgie ienākumi pēdējo trīs kalendāro mēnešu laikā bija izdienas pensija.

(Jūrmalas pilsētas domes 24.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

4. Pabalstu piešķir bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

5. Pabalsta apmērs vienai personai ir līdz 100 euro kalendārajā gadā atbilstoši iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem ikgadēji apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros. Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai 2021. gadā pabalsta apmērs vienai personai ir līdz 150 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)  

II. Pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Lai saņemtu pabalstu:

6.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde), Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās vai Jūrmalas pilsētas domes klientu apkalpošanas centros, uzrāda personas apliecinošu dokumentu (likumiskais pārstāvis papildus uzrāda pārstāvības pamatu), kā arī iesniedz iesniegumu un kārtējā kalendārajā gadā ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegtos izdevumu apliecinošus dokumentus (elektronisko kases aparātu čekus, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģinālus, kuros norādīta personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts – vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa).

6.2. ja persona ārstniecības pakalpojumus saņem Jūrmalas pilsētas kapitālsabiedrībās, kuras sniedz ārstniecības pakalpojumus vai ārstniecības iestādēs, ar kurām Pārvalde ir noslēgusi līgumu par personu iesniegumu pieņemšanu pabalsta saņemšanai šo saistošo noteikumu ietvaros, iesniegumu pabalsta saņemšanai un ārstniecības iestādes izsniegtos izdevumu apliecinošus dokumentus (elektronisko kases aparātu čekus, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģinālus, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts – vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa) persona var iesniegt attiecīgajā ārstniecības iestādē.

7. Pārvalde veic personas datu apstrādi pašvaldības un valsts datu reģistros ar mērķi nodrošināt pabalsta piešķiršanu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, par to informējot personu.

8. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu var iesniegt vienu reizi par attiecīgo kalendāro gadu. Pabalsts tiek piešķirts par to kalendāro gadu, kurā personai ir radušies 2.punktā noteiktie izdevumi. Izdevumus apliecinošos dokumentus ir jāiesniedz līdz nākamā gada 31.janvārim.

9. Pabalsts tiek pārskaitīts viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža.

10. Pabalsts netiek piešķirts, ja:

10.1. persona neatbilst 3.punktā noteiktajai mērķa grupai;

10.2. iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kuros nav norādīta 6.punktā noteikta informācija;

10.3. izdevumus apliecinošie dokumenti netiek iesniegti 8.punktā noteiktajā termiņā;

10.4. persona saņem institucionālu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai tā atrodas ieslodzījumā;

10.5. persona ir mirusi;

10.6. persona iesniegumu par pabalsta piešķiršanu iesniedz atkārtoti par attiecīgo kalendāro gadu.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

11. Pārvaldes lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

12. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājums

(Nodaļa Jūrmalas pilsētas domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

13. Ja persona līdz šā punkta spēkā stāšanās brīdim ir iesniegusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu par 2. punktā noteiktajiem izdevumiem, kas radušies 2020. gadā, kuru kopsumma nesasniedz 100 euro, tad tai ir tiesības līdz 2021. gada 31. janvārim vienu reizi papildus iesniegt iesniegumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem izmaksājamā pabalsta palielināšanai līdz 100 euro.

(Jūrmalas pilsētas domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

14. Ja persona līdz šā punkta spēkā stāšanās brīdim ir iesniegusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu par 2. punktā noteiktajiem izdevumiem, kas radušies 2021. gadā, kuru kopsumma nesasniedz 150 euro, tad tai ir tiesības līdz 2022. gada 31. janvārim vienu reizi papildus iesniegt iesniegumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem izmaksājamā pabalsta palielināšanai līdz 150 euro.

(Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Sproģe
10.03.2021