Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13

Jūrmalā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 3, 28. p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 6. punktu, 43. panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām" ("Latvijas Vēstnesis" 2019, Nr. 29, 2020, Nr. 29) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 2.6. un 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. veselības apdrošināšanas polises iegādi, ja tā sedz izdevumus par ārstniecības pakalpojumiem Latvijas Republikā;

2.7. optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi (brilles, kontaktlēcas)."

2. Papildināt 5. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai 2021. gadā pabalsta apmērs vienai personai ir līdz 150 euro.".

3. Papildināt ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja persona līdz šā punkta spēkā stāšanās brīdim ir iesniegusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu par 2. punktā noteiktajiem izdevumiem, kas radušies 2021. gadā, kuru kopsumma nesasniedz 150 euro, tad tai ir tiesības līdz 2022. gada 31. janvārim vienu reizi papildus iesniegt iesniegumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem izmaksājamā pabalsta palielināšanai līdz 150 euro."

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, savukārt 43. panta trešās daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi paredz paplašināt izdevumu veidus, kā arī 2021. gadā palielināt izmaksājamā pabalsta apmēru līdz 150 euro Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām" noteiktajai mērķgrupai.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Eiropas Komisijas publicētajā Eiropas pusgada tematiskā faktu lapā par veselības aprūpes sistēmām Eiropas Savienībā (pētījums pieejams: (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_health-systems_lv.pdf) norādīto informāciju, Latvijā ir vieni no augstākiem mājsaimniecību personīgiem tiešajiem izdevumiem veselības aprūpei. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju par patēriņa cenu indeksiem grupās un apakšgrupās, mājsaimniecību izdevumi veselības aprūpei katru gadu pieaug. Lai sekmētu veselības aprūpes pieejamību pensijas vecuma personām, ir jāpalielina pabalsta apmērs. Turpinoties Covid-19 pandēmijas izplatībai, ir nepieciešams palielināt 2021. gadā piešķiramās palīdzības apmēru.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2021. gadā pabalsta izmaksai 150 euro apmērā papildus no pašvaldības budžeta ir nepieciešami 472 100 euro. Kopējie 2021. gada pašvaldības budžetā pabalsta izmaksai būs nepieciešami līdzekļi 1 416 300 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pabalsta piešķiršanas administrēšanu nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav nepieciešamas, jo saistošo noteikumu regulējums ir labvēlīgs privātpersonām.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

10.03.2021